ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีไม่สามารถปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.6/8797
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอเมืองเลย
ส่งถึง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ