ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งเงินเหลือจ่ายค่าตอบแทนผู้ใหญ่บ้านคืน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/2811
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ เอกสารจะนำส่งภายหลัง
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ