ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินเเผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ทะเบียนหนังสือ ลย 76701/762
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
ส่งถึง นายอำเภอภูกระดึง
หมายเหตุ
ไฟล์
  2560-12-06 13-12-25_0179