ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
ทะเบียนหนังสือ ลย52001/3669
หนังสือลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (ประธาน ก.ท.จ.เลย)
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ