ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งหลักฐานการขอเบิกเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงาน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/2807
หนังสือลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  1222
  12222
  122222
  คำสั่งงานฤดูหนาว2560(2)