ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ทะเบียนหนังสือ ลย52002/0
หนังสือลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นางสาวรำไพ ไชยปะ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง เลขานุการ ก.ฌ.
หมายเหตุ
ไฟล์
  ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลฯ