ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งเงินได้รายเดือนของสมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ทะเบียนหนังสือ ลย52002/3665
หนังสือลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นางสาวรำไพ ไชยปะ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ