ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
ทะเบียนหนังสือ ลย 76701/760
หนังสือลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
ส่งถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  1
  2
  3
  4
  5