ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์
ทะเบียนหนังสือ ลย52001/3662
หนังสือลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง หัวหน้าสำนักงาน จ.ส.ท./ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลเขต 28
หมายเหตุ
ไฟล์
  i2021