ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6
ทะเบียนหนังสือ ลย52008/3660
หนังสือลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักตรจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย
หมายเหตุ แทนฉบับที่เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ไฟล์
  i2018