ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
410 ลย 0017.2/9677 ขอแจ้งเข้าดำเนินงานโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน 18 มิถุนายน 2564
409 ลย 0023.3/9641 ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Online Meeting) 18 มิถุนายน 2564
408 ลย 0017.2/9540 แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน (User) ของระบบ Thai Water Plan เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ 16 มิถุนายน 2564
407 ลย 0017.2/9525 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) 16 มิถุนายน 2564
406 ลย 0032.001.1/9393 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.ภูหลวง,วังสะพุง,เชียงคาน) 15 มิถุนายน 2564
405 ลย 0017.4/9381 การแจ้งผลการตรวจสอบการจัดซื้อจักจ้างของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 15 มิถุนายน 2564
404 ลย 0017.2/9345 เร่งรัด ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 มิถุนายน 2564
403 ลย 0032.001.1/9331 ขอโอนรถจักรยานยนต์ราชการ (สสอ.ปากชม) 14 มิถุนายน 2564
402 ลย 0023.3/9326 การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 14 มิถุนายน 2564
401 ลย 0032.006/9314 เลื่อนข้าราชการ 14 มิถุนายน 2564
400 ลย 0032.006/9313 เลื่อนข้าราชการ 14 มิถุนายน 2564
399 ลย 0023.3/9301 การบริหารจัดการขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 มิถุนายน 2564
398 ลย 0023.3/9247 ขอส่งคืนงบประมาณตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการสนับสนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 มิถุนายน 2564
397 ลย 0017.2/9198 ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566-2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan 11 มิถุนายน 2564
396 ลย 0017.2/9163 การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเลย 10 มิถุนายน 2564
395 ลย 0032.006/9154 เลื่อนข้าราชการ 10 มิถุนายน 2564
394 ลย 0032.006/9153 เลื่อนข้าราชการ 10 มิถุนายน 2564
393 ลย 0017.2/9044 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2564 9 มิถุนายน 2564
392 ลย 0023.3/9020 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 มิถุนายน 2564
391 ลย 0030/9013 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง และค่าตอบแทน ณ 1 เมษายน 2564 8 มิถุนายน 2564
390 ลย 0017.2/8962 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของพื้นที่และให้ความเห็น สำหรับแผนความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม"โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์" 8 มิถุนายน 2564
389 ลย 0017.2/8961 ขอเชิญประชุมการดำเนินการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 8 มิถุนายน 2564
388 ลย 0017.2/8868 ขอให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในคราวประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 7 มิถุนายน 2564
387 ลย 0017.2/8867 การจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด 7 มิถุนายน 2564
386 ลย 0017.2/8866 การจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด 7 มิถุนายน 2564
385 ลย 0032.006/8827 ขอใช้ตำแหน่งว่าง 4 มิถุนายน 2564
384 ลย 0032.006/8826 ยืนยันข้อมูลเกษียณปี 2564พร้อมจัดสรรตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายึตามสัดส่วนตามแนวทางการจัดสรรปี 2563 4 มิถุนายน 2564
383 ลย 0023.3/8799 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) 4 มิถุนายน 2564
382 ลย 0017.2/8758 รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 4 มิถุนายน 2564
381 ลย 0032.006/8751 อนุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท 2 มิถุนายน 2564
380 ลย 0032.006/8750 อนุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท 2 มิถุนายน 2564
379 ลย 0032.001.1/8744 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.ภูหลวง) 2 มิถุนายน 2564
378 ลย 0023.3/8734 แจ้งขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 2 มิถุนายน 2564
377 ลย 0032.006/8733 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 2 มิถุนายน 2564
376 ลย 0032.006/8727 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 2 มิถุนายน 2564
375 ลย 0017.2/8719 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย ปี 2564 2 มิถุนายน 2564
374 ลย 0032.006/8658 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ(ชิดหทัย) 1 มิถุนายน 2564
373 ลย 0032.006/8635 เลื่อนข้าราชการ 1 มิถุนายน 2564
372 ลย 0032.006/8634 เลื่อนข้าราชการ 1 มิถุนายน 2564
371 ลย 0023.3/8551 ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่่บ้าน) 31 พฤษภาคม 2564
370 ลย 0023.3/8547 ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่่บ้าน) 31 พฤษภาคม 2564
369 ลย 0023.2/8446 การบรรจุแต่งตั้งผุู้สอบแข่งขันได้ 31 พฤษภาคม 2564
368 ลย 0017.6/8423 ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) 30 พฤษภาคม 2564
367 ลย 0030/8385 เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด 28 พฤษภาคม 2564
366 ลย 0032.006/8379 เลื่อนข้าราชการ 28 พฤษภาคม 2564
365 ลย 0032.006/8378 เลื่อนข้าราชการ 28 พฤษภาคม 2564
364 ลย 0032.006/8343 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 28 พฤษภาคม 2564
363 ลย 0017.2/8312 ขอส่งสรุปผลการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 28 พฤษภาคม 2564
362 ลย 0017.2/8311 เป้าหมายและทิศทางการพัมนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ปี พ.ศ. 2564-2565 28 พฤษภาคม 2564
361 ลย 0032.001.1/8272 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง นข 531 เลย 27 พฤษภาคม 2564
360 ลย 0032.001.1/8271 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กข 4313 เลย 27 พฤษภาคม 2564
359 ลย 0032.001.1/8270 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.เชียงคาน) 27 พฤษภาคม 2564
358 ลย 0032.001.1/8269 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.วังสะพุง) 27 พฤษภาคม 2564
357 ลย 0032.001.1/8268 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (ร.ภูหลวง) 27 พฤษภาคม 2564
356 ลย 0017.2/8251 การจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเลย 27 พฤษภาคม 2564
355 ลย 0032.006/8113 เลื่อนข้าราชการ 24 พฤษภาคม 2564
354 ลย 0032.006/8112 เลื่อนข้าราชการ 24 พฤษภาคม 2564
353 ลย 0032.006/8109 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 24 พฤษภาคม 2564
352 ลย 0032.001.1/8101 เสียภาษีประจำปีรถ จยย. สสอ.เอราวัณ กวว 832 เลย 24 พฤษภาคม 2564
351 ลย 0032.001.1/8100 เสียภาษีประจำปีรถ จยย. สสอ.เอราวัณ กวว 831 เลย 24 พฤษภาคม 2564
350 ลย 0032.001.1/8099 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ท่าลี่ บม 4720 เลย 24 พฤษภาคม 2564
349 ลย 0032.001.1/8098 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ท่าลี่ นข 2758 เลย 24 พฤษภาคม 2564
348 ลย 0032.001.1/8097 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ท่าลี่ นข 1529 เลย 24 พฤษภาคม 2564
347 ลย 0032.001.1/8096 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสจ.เลย นข 2104 เลย 24 พฤษภาคม 2564
346 ลย 0032.006/8019 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 21 พฤษภาคม 2564
345 ลย 0023.3/8014 การยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อม ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในท้องที่ที่ขาดแคลน 21 พฤษภาคม 2564
344 ลย 0017.2/7974 การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 21 พฤษภาคม 2564
343 ลย 0017.2/7973 การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 21 พฤษภาคม 2564
342 ลย 0032.001.1/7963 เสียภาษีรถยนต์ราชการ รพ.ผาขาว กค 460 เลย 20 พฤษภาคม 2564
341 ลย 0032.001.1/7962 เสียภาษีรถยนต์ราชการ รพ.ผาขาว บบ 3060 เลย 20 พฤษภาคม 2564
340 ลย 0032.001.1/7960 เสียภาษีรถยนต์ราชการ รพ.ผาขาว นข 1654 เลยข 20 พฤษภาคม 2564
339 ลย 0032.001.1/7959 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอราวัณ นข 891 เลย 20 พฤษภาคม 2564
338 ลย 0032.001.1/7952 เสียภาษีประจำปีรถจยย.สสอ.เอราวัณ กวว 833 เลย 20 พฤษภาคม 2564
337 ลย 0032.001.1/7951 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.เอราวัณ นข 589 เลย 20 พฤษภาคม 2564
336 ลย 0032.001.1/7950 เสียภาษีประจำปีรถจยย.สสอ.เอราวัณ กวว 839 เลย 20 พฤษภาคม 2564
335 ลย 0032.001.1/7949 เสียภาษีประจำปีรถจยย.สสอ.เอราวัณ กวว 838 เลย 20 พฤษภาคม 2564
334 ลย 0032.001.1/7948 เสียภาษีประจำปีรถจยย.สสอ.เอราวัณ กวว 837 เลย 20 พฤษภาคม 2564
333 ลย 0023.5/7931 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) 20 พฤษภาคม 2564
332 ลย 0020.5/7853 แก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 19 พฤษภาคม 2564
331 ลย 0032.006/7845 เลื่อนข้าราชการ 19 พฤษภาคม 2564
330 ลย 0032.001.1/7786 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ปากชม นข 1320 เลย 18 พฤษภาคม 2564
329 ลย 0032.001.1/7785 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูเรือ กข 5231 เลย 18 พฤษภาคม 2564
328 ลย 0032.001.1/7784 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูเรือ บธ 5752 เลย 18 พฤษภาคม 2564
327 ลย 0032.001.1/7782 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูเรือ นข 1321 เลย 18 พฤษภาคม 2564
326 ลย 0017.2/7749 การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่2/2564 18 พฤษภาคม 2564
325 ลย 0023.3/7714 ขอเชิญประชุม 17 พฤษภาคม 2564
324 ลย 0032.006/7709 เลื่อนข้าราชการ 17 พฤษภาคม 2564
323 ลย 0017.4/7700 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 17 พฤษภาคม 2564
322 ลย 0017.4/7694 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 17 พฤษภาคม 2564
321 ลย 0023.3/7687 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สำหรับการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาและติดตามผล 17 พฤษภาคม 2564
320 ลย 0006/7666 การประชุมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฟักข้าว ทำสัญญากับบริษัท เอสทีซีฟาร์ม จำกัด 17 พฤษภาคม 2564
319 ลย74101.2/7626 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 14 พฤษภาคม 2564
318 ลย 0023.3/7621 ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 14 พฤษภาคม 2564
317 ลย 0023.2/7607 รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (ก.จ.) กรณีพ้รจากตำแหน่ง 14 พฤษภาคม 2564
316 ลย 0023.2/7605 รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (ก.จ.) กรณีพ้รจากตำแหน่ง 14 พฤษภาคม 2564
315 ลย 0032.006/7593 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 14 พฤษภาคม 2564
314 ลย 0032.001.1/7562 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสจ.เลย นข 2819 เลย 13 พฤษภาคม 2564
313 ลย 0023.2/7515 การพิจารณาการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 13 พฤษภาคม 2564
312 ลย 0023.2/7514 ส่งเรื่องร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล 13 พฤษภาคม 2564
311 ลย 0023.2/7513 การไม่ต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 13 พฤษภาคม 2564
310 ลย 0023.3/7495 ขอเชิญประชุมกำกับติดตามการบริหารจัดการขยะในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 13 พฤษภาคม 2564
309 ลย 0032.001.1/7452 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ปากชม ยช 1843 เลย 12 พฤษภาคม 2564
308 ลย 0032.001.1/7451 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ปากชม กต 3283 เลย 12 พฤษภาคม 2564
307 ลย 0032.001.1/7450 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ปากชม กข 5052 เลย 12 พฤษภาคม 2564
306 ลย 0032.001.1/7449 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ปากชม กข 9051 เลย 12 พฤษภาคม 2564
305 ลย 0017.6/7432 รายงานข้อมูลการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 12 พฤษภาคม 2564
304 ลย 0032.006/7410 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 11 พฤษภาคม 2564
303 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/7393 ขอส่งเอกสารหลักฐานส่งใช้เงินยืม 11 พฤษภาคม 2564
302 ยธ 02077/7386 ขอใช้ห้องประชุม 11 พฤษภาคม 2564
301 ลย 0032.006/7352 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร 11 พฤษภาคม 2564
300 ลย 0017.2/7290 จองเลข 7 พฤษภาคม 2564
299 ลย 0017.2/7288 รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 7 พฤษภาคม 2564
298 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/7268 แจ้งการจัดกิจกรรม IDOL 7 พฤษภาคม 2564
297 ลย 0023.5/7264 การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2564) 7 พฤษภาคม 2564
296 ลย 0023.3/7121 ว่าง 5 พฤษภาคม 2564
295 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/6945 ขออนุมัติเบิกเงิน 30 เมษายน 2564
294 ลย 0017.2/6924 ข้อเสนอแนะความร่วมมืองานวิจัยในการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อชุมชน 30 เมษายน 2564
293 ลย 0032.006/6862 ขออนุมัติซื้อซองซิปพลาสติก 29 เมษายน 2564
292 ลย 0032.006/6760 แจ้งแก้ไขผลงานวิชาการ 28 เมษายน 2564
291 ลย 0032.006/6759 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 28 เมษายน 2564
290 ลย 0032.006/6758 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 28 เมษายน 2564
289 ลย 0032.001.1/6755 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาด้วง นข 3000 เลย 28 เมษายน 2564
288 ลย 0023.3/6737 ว่าง 28 เมษายน 2564
287 ลย 0023.3/6736 เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทาง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑๔ รุ่นที่ ๑๕ และรุ่นที่ ๑๖ 28 เมษายน 2564
286 ลย 0030/6729 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสปส รอบที่ 1 ณ 1 เมษายน 2564 28 เมษายน 2564
285 ลย 0032.001.1/6661 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง บจ 5168 เลย 27 เมษายน 2564
284 ลย 0032.001.1/6659 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กต 2369 เลย 27 เมษายน 2564
283 ลย 0032.001.1/6657 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง นข 2372 เลย 27 เมษายน 2564
282 ลย 0032.001.1/6655 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กค 3038 เลย 27 เมษายน 2564
281 ลย 0032.001.1/6654 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง นข 1641 เลย 27 เมษายน 2564
280 ลย 0032.001.1/6653 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง นข 2861 เลย 27 เมษายน 2564
279 ลย 0017.2/6620 การจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเลย 27 เมษายน 2564
278 ลย 0032.001.1/6559 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ปากชม นข 2762 เลย 26 เมษายน 2564
277 ลย 0023.3/6558 แจ้งขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 26 เมษายน 2564
276 ลย 0032.006/6541 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 26 เมษายน 2564
275 ลย52003/6513 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดเลย 26 เมษายน 2564
274 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/6490 ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 23 เมษายน 2564
273 ลย 0018.4/6484 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุมงาน ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักปลัด จังหวัดเลย ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 23 เมษายน 2564
272 ลย 0023.3/6452 การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 23 เมษายน 2564
271 ลย 0023.5/6392 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างฯ (ขอเอกสารเพิ่ม) 22 เมษายน 2564
270 ลย 0023.3/6274 แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 เมษายน 2564
269 ลย 0032.003/6270 ขอเลื่อนการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 21 เมษายน 2564
268 ลย 0023.2/6234 ส่งเรื่องการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 20 เมษายน 2564
267 ลย 0023.2/6230 หารือการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 20 เมษายน 2564
266 ลย 0032.001.1/6213 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ท่าลี่ นข 3004 เลย 20 เมษายน 2564
265 ลย 0032.001.1/6212 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ท่าลี่ นข 578 เลย 20 เมษายน 2564
264 ลย 0017.2/6141 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการใช้อาคารฯ 20 เมษายน 2564
263 ลย 0030/6136 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2564 19 เมษายน 2564
262 ลย 78101/6061 หนังสือรับรองเงินเดือน 19 เมษายน 2564
261 ลย 0032.006/6060 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 19 เมษายน 2564
260 ลย 0032.006/6059 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 19 เมษายน 2564
259 ลย 0023.2/6001 หารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินและปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล 16 เมษายน 2564
258 ลย 0032.001.1/6000 ขอโอนรถยนต์ราชการ 16 เมษายน 2564
257 ลย 0032.001.1/5999 ขอยกเลิกทะเบียนรถยนต์ราชการตลอดไป (กข 143 เลย รพ.ภูเรือ 16 เมษายน 2564
256 ลย 0017.6/5962 มาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างและหลังเทศกาลสงกรานต์ (เพิ่มเติม) 11 เมษายน 2564
255 ลย 0017.2/5957 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 9 เมษายน 2564
254 ลย 0017.2/5956 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 9 เมษายน 2564
253 ลย 0017.2/5955 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 9 เมษายน 2564
252 ลย 0017.2/5952 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 9 เมษายน 2564
251 ลย 0017.4/5887 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 9 เมษายน 2564
250 ลย 0017.4/5874 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 9 เมษายน 2564
249 ลย 0017.2/5841 ขอข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมาณดำเนินการ 9 เมษายน 2564
248 ลย 0017.2/5840 ขอข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมาณดำเนินการ 9 เมษายน 2564
247 ลย 0032.006/5823 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ(พิสุทธิ์) 8 เมษายน 2564
246 ลย 0032.006/5742 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ 7 เมษายน 2564
245 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5737 ขออนุมัติยืมเงืน 7 เมษายน 2564
244 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5735 ขออนุญาติให้เยาวชนเข้าร่วมประกวด IDOL 7 เมษายน 2564
243 ลย 0017.2/5694 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 5 เมษายน 2564
242 ลย 0032.006/5640 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 5 เมษายน 2564
241 ลย 0023.2/5620 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564 5 เมษายน 2564
240 ลย 0023.3/5565 การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 31 มีนาคม 2564
239 ลย 0023.2/5560 การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 31 มีนาคม 2564
238 ลย 0023.2/5559 - 31 มีนาคม 2564
237 ลย 0023.2/5558 - 2 เมษายน 2564
236 ลย 0032.006/5508 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 1 เมษายน 2564
235 ลย 0032.006/5506 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 1 เมษายน 2564
234 ลย 0032.006/5490 เลื่อนข้าราชการ 1 เมษายน 2564
233 ลย 0032.006/5489 เลื่อนข้าราชการ 1 เมษายน 2564
232 ลย 0023.5/5456 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 งบกลาง รายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 (เงินกัน) 1 เมษายน 2564
231 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5415 ขอส่งเบิกต่าใช้จ่ายไปราชการ 31 มีนาคม 2564
230 ลย 0032.006/5414 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 31 มีนาคม 2564
229 ลย 0017.2/5381 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย 31 มีนาคม 2564
228 ลย 0017.4/5371 การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 31 มีนาคม 2564
227 ลย 0017.2/5262 การขอส่งคืนสิ่งปลูกสร้างสกายวอล์ค 30 มีนาคม 2564
226 ลย 0017.2/5182 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 29 มีนาคม 2564
225 ลย 0017.6/5108 รายงานการกำกับดูแลในพื้นที่ตลาดจังหวัดเลย 26 มีนาคม 2564
224 ลย 0023.2/5102 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง 25 มีนาคม 2564
223 ลย 0023.5/5016 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564) 25 มีนาคม 2564
222 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4966 ขอสนับสนุนชุดการแสดง 24 มีนาคม 2564
221 ลย 0318/4965 ขอนำส่งข้อเสนอโครงการ “โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก อำเภอท่าลี่” เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2564 24 มีนาคม 2564
220 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4964 ขอเบิกต่าจัดประชุม 24 มีนาคม 2564
219 ลย 0017.2/4899 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี2563/2564 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2563 24 มีนาคม 2564
218 ลย 0032.006/4867 เลื่อนข้าราชการ 23 มีนาคม 2564
217 ลย 0032.006/4865 เลื่อนข้าราชการ 23 มีนาคม 2564
216 ลย 0032.001.1/4840 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูหลวง นข 845 เลย 23 มีนาคม 2564
215 ลย 0032.001.1/4839 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูหลวง นข 236 เลย 23 มีนาคม 2564
214 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4771 ขอส่งรายชื่อเยาวชนเข้า CAMP 22 มีนาคม 2564
213 ลย 0023.3/4765 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเงินจัดสรร งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ 22 มีนาคม 2564
212 ลย 0032.001.1/4737 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาด้วง กค 5792 เลย 19 มีนาคม 2564
211 ลย 0017.2/4697 ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด Facebook live การประชุมเชิงปฏิบัติการ 18 มีนาคม 2564
210 ลย 0017.2/4662 รายงานผลดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 18 มีนาคม 2564
209 ลย 0017.2/4661 รายงานผลดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 18 มีนาคม 2564
208 ลย 0017.2/4659 รายงานผลดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 18 มีนาคม 2564
207 ลย 0017.2/4658 รายงานผลดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 18 มีนาคม 2564
206 ลย 0032.006/4599 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง นวก.สธ.เชี่ยวชาญ 17 มีนาคม 2564
205 ลย 0023.2/4578 ส่งเรื่องการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล 17 มีนาคม 2564
204 ลย 0023.2/4572 ขอส่งคำให้การแก้คำฟ้องและคำให้การต่อศาลปกครองอุดรธานี กรณีนายบรรจงศิลป์ จอดนอก 17 มีนาคม 2564
203 ลย 0032.006/4529 ขยายเวลาการส่งผลงานประเมินทางวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ) 17 มีนาคม 2564
202 ลย 0032.001.1/4506 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ผาขาว กข 7278 เลย 16 มีนาคม 2564
201 ลย 0032.001.1/4496 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ผาขาว นข 697 เลย 16 มีนาคม 2564
200 ลย 0032.001.1/4495 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ผาขาว กค 8820 เลย 16 มีนาคม 2564
199 ลย 0032.001.1/4494 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ผาขาว กฉ 755 เลย 16 มีนาคม 2564
198 ลย 0032.001.1/4492 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ผาขาว บท 2737 เลย 16 มีนาคม 2564
197 ลย 0032.001.1/4491 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ผาขาว บท 2738 เลย 16 มีนาคม 2564
196 ลย 0023.3/4485 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2564เพิ่มเติม) 16 มีนาคม 2564
195 ลย 0023.5/4469 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) 16 มีนาคม 2564
194 ลย 0017.2/4410 ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2563 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ และโครงการเพื่อเตรียมการรับมือบรรเทาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ในพื้นที่ 30 จังหวัด 15 มีนาคม 2564
193 ลย 0023.2/4395 การคัดเลือกคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเลย 15 มีนาคม 2564
192 ลย 0023.2/4393 การคัดเลือกคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเลย 15 มีนาคม 2564
191 ลย 0017.2/4331 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย 15 มีนาคม 2564
190 ลย 0032.006/4286 เลื่อนข้าราชการ 12 มีนาคม 2564
189 ลย 0032.006/4285 เลื่อนข้าราชการ 12 มีนาคม 2564
188 ลย 0032.006/4263 เลื่อนข้าราชการ 12 มีนาคม 2564
187 ลย 0032.006/4262 เลื่อนข้าราชการ 12 มีนาคม 2564
186 ลย 0032.001.1/4257 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูเรือ นข 2016 เลย 12 มีนาคม 2564
185 ลย 0032.006/4215 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 11 มีนาคม 2564
184 ลย 0032.006/4213 แจ้งแก้ไขผลงานวิชาการ 11 มีนาคม 2564
183 ลย 0017.2/4162 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครศิษย์พระดาบส 11 มีนาคม 2564
182 ลย 0032.001.1/4148 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาด้วง กง 4856 เลย 11 มีนาคม 2564
181 ลย 0032.001.1/4014 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เชียงคาน. นข 2371 เลย 9 มีนาคม 2564
180 ลย 0032.001.1/4009 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ปากชม นข 2871 เลย 9 มีนาคม 2564
179 ลย 0032.010/3952 ยกเลิกคำสั่งลงโทษฯ 8 มีนาคม 2564
178 ลย 0032.010/3951 ยกเลิกคำสั่งลงโทษฯ 8 มีนาคม 2564
177 ลย 0023.5/3897 ขอความร่วมมือตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขสัญญาจ้าง 8 มีนาคม 2564
176 ลย 0023.5/3896 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างฯ 8 มีนาคม 2564
175 ลย 0023.5/3894 ขอความร่วมมือตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขสัญญาจ้าง 8 มีนาคม 2564
174 ลย 0023.2/3865 ผลการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 5 มีนาคม 2564
173 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/3838 ขอเบิกต่าจัดประชุม 5 มีนาคม 2564
172 ลย 0032.006/3766 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 5 มีนาคม 2564
171 ลย 0023.3/3747 ส่งเอกสารผลงานตามเกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบคัดเลือก 4 มีนาคม 2564
170 ลย 0023.3/3740 ขอให้ตรวจสอบและเพิ่มเติมเอกสารประกอบการเสนอโครงการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการการกำจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย 4 มีนาคม 2564
169 ลย 0032.001.1/3638 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูเรือ นข 3075 เลย 3 มีนาคม 2564
168 ลย 0032.001.1/3637 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูเรือ นข 2303 เลย 3 มีนาคม 2564
167 ลย 0032.001.1/3636 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ บธ 7156 เลย 3 มีนาคม 2564
166 ลย 0023.2/3612 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 3 มีนาคม 2564
165 ลย 0023.5/3610 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 งบกลาง รายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 (เงินกัน) 3 มีนาคม 2564
164 ลย 0023.5/3609 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 3 มีนาคม 2564
163 ลย 0032.001.2/3456 เชิญประชุมชี้แจงการตรวจสอบคุณภาพบัญชี 1 มีนาคม 2564
162 ลย 0017.2/3425 ขอแจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขอข้อมูลเพิ่มเติม 25 กุมภาพันธ์ 2564
161 ลย 0017.6/3423 คำสั่ง ศบค. 27 กุมภาพันธ์ 2564
160 ลย 0017.2/3416 การจัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลุ่มจังหวัด) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและมอบอำนาจการจัดซื้อ จัดจ้างญ 25 กุมภาพันธ์ 2564
159 ลย 0023.3/3360 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 กุมภาพันธ์ 2564
158 ลย 0017.2/3306 จัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดฯ 25 กุมภาพันธ์ 2564
157 ลย 0032.006/3277 เลื่อนข้าราชการ 24 กุมภาพันธ์ 2564
156 ลย 0032.001.1/3232 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เอราาวัณ กษร 654 เลย 24 กุมภาพันธ์ 2564
155 ลย 0032.003/3231 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 24 กุมภาพันธ์ 2564
154 ลย 0032.003/3230 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 24 กุมภาพันธ์ 2564
153 ลย 0017.2/3211 จองเลข 24 กุมภาพันธ์ 2564
152 ลย 0017.2/3207 การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลฯ 24 กุมภาพันธ์ 2564
151 ลย 0017.2/3150 การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 23 กุมภาพันธ์ 2564
150 ลย 0023.3/3147 จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมการการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเงินจัดสรร งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง 23 กุมภาพันธ์ 2564
149 ลย 0017.2/3135 เพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเลย 23 กุมภาพันธ์ 2564
148 ลย 0017.2/3133 เพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเลย 23 กุมภาพันธ์ 2564
147 ลย 0023.3/3091 แจ้งขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเงินจัดสรร งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่๔ 22 กุมภาพันธ์ 2564
146 ลย 0023.2/3048 ขอหารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเพิกถอนคำสั่งพักราชการ 22 กุมภาพันธ์ 2564
145 ลย 0032.001.1/3031 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่(รพร.ด่านซ้าย) 22 กุมภาพันธ์ 2564
144 ลช.ลย./2985 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด 19 กุมภาพันธ์ 2564
143 ลย 0017.2/2941 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยฯ 18 กุมภาพันธ์ 2564
142 ลย 0023.3/2776 ขอรับการจัดสรรงบประมาณ สวัสดิการ ค่าเล่าเรียนบุตร (เพิ่มเติม) 16 กุมภาพันธ์ 2564
141 ลย 0008/2701 การปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 15 กุมภาพันธ์ 2564
140 ลย 0023.2/2683 การคัดเลือกคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเลย 15 กุมภาพันธ์ 2564
139 ลย 0023.2/2677 การคัดเลือกคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเลย 15 กุมภาพันธ์ 2564
138 ลย 0032.006/2620 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 11 กุมภาพันธ์ 2564
137 ลย 0023.2/2584 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 11 กุมภาพันธ์ 2564
136 ลย 0023.3/2573 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.4) เพื่อลงนาม 10 กุมภาพันธ์ 2564
135 ลย 0032.001.1/2549 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.หนองหิน 1กง 4573 เลย 10 กุมภาพันธ์ 2564
134 ลย 0032.001.1/2548 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.หนองหิน นข 405 เลย 10 กุมภาพันธ์ 2564
133 ลย 0032.001.1/2547 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.หนองหิน กง 8499 เลย 10 กุมภาพันธ์ 2564
132 ลย 0032.006/2534 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) 10 กุมภาพันธ์ 2564
131 ลย 0032.006/2519 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2564
130 ลย 0032.006/2517 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2564
129 ลย 0023.2/2510 การคัดเลือกคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย 10 กุมภาพันธ์ 2564
128 ลย 0032.006/2504 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2564
127 ลย 0032.006/2503 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2564
126 ลย 0023.2/2462 การคัดเลือกคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย 9 กุมภาพันธ์ 2564
125 ลย 0032.006/2382 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 8 กุมภาพันธ์ 2564
124 ลย 0032.006/2381 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 8 กุมภาพันธ์ 2564
123 ลย 0032.006/2380 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการของจังหวัดเลย 8 กุมภาพันธ์ 2564
122 ลย 0032.015/2365 ขอเชิญเป็นประธานงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
121 ลย 0032.001.1/2209 เสียภาษีประจำปีรถจยย. รพ.เชียงคาน กข 9693 เลย 4 กุมภาพันธ์ 2564
120 ลย 0023.3/2183 ขอส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4 กุมภาพันธ์ 2564
119 ลย 0023.3/2182 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกร์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 4 กุมภาพันธ์ 2564
118 ลย 0023.3/2181 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกร์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 4 กุมภาพันธ์ 2564
117 ลย 0032.006/2167 เลื่อนข้าราชการ 4 กุมภาพันธ์ 2564
116 ลย 0032.006/2166 เลื่อนข้าราชการ 4 กุมภาพันธ์ 2564
115 ลย 0032.001.1/2080 เสียภาษีประจำปีรถจยย. รพ.ปากชม กฉ 5348 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2564
114 ลย 0032.001.1/2079 เสียภาษีประจำปีรถจยย. รพ.ปากชม นข 2941 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2564
113 ลย 0032.001.1/2078 เสียภาษีประจำปีรถจยย. รพ.ปากชม นข 827 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2564
112 ลย 0032.001.1/2077 เสียภาษีประจำปีรถจยย. รพ.ปากชม นข 2314 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2564
111 ลย 0032.006/1917 ขอขยายเวลาการส่งผลงานประเมินทางวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ) 1 กุมภาพันธ์ 2564
110 ลย 0017.6/1883 แจ้งอนุญาตจัดกิจกรรมทางศาสนา 30 มกราคม 2564
109 ลย 0032.001.1/1610 ขอรับการสนับสนุนรถตู้พร้อม พขร.(วันที่ 28และ 29 มกราคม 2564) 27 มกราคม 2564
108 ลย 0032.001.1/1600 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เอราวัณ กษร 446 เลย 27 มกราคม 2564
107 ลย 0032.001.1/1599 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เอราวัณ กษร 447 เลย 27 มกราคม 2564
106 ลย 0032.001.1/1597 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เอราวัณ กษร 103 เลย 27 มกราคม 2564
105 ลย 0032.001.1/1596 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เอราวัณ กษร 92 เลย เลย 27 มกราคม 2564
104 ลย 0032.001.1/1590 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.เชียงคาน กจ 2120 เลย 27 มกราคม 2564
103 ลย 0032.001.1/1589 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.เชียงคาน กจ 3146 เลย 27 มกราคม 2564
102 ลย 0032.001.1/1562 ขอรับการสนับสนุนรถตู้พร้อม พขร.(วันที่ 29 มกราคม 2564) 27 มกราคม 2564
101 ลย 0032.001.1/1561 ขอรับการสนับสนุนรถตู้พร้อม พขร.(วันที่ 29 มกราคม 2564) 27 มกราคม 2564
100 ลย 0023.3/1560 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจําปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 27 มกราคม 2564
99 ลย 0032.001.1/1559 ขอรับการสนับสนุนรถตู้พร้อม พขร.(วันที่ 29 มกราคม 2564) 27 มกราคม 2564
98 ลย 0023.2/1558 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 27 มกราคม 2564
97 ลย 0023.5/1448 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (เงินกัน) 26 มกราคม 2564
96 ลย 0032.006/1394 ส่งเอกสารประเมินผลงานฉบับแก้ไข 26 มกราคม 2564
95 ลย 0023.2/1383 หารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 26 มกราคม 2564
94 ลย 0030/1380 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 26 มกราคม 2564
93 ลย 0017.2/1379 ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2564 26 มกราคม 2564
92 ลย 0017.2/1366 การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบพัฒนาจังหวัด) 26 มกราคม 2564
91 ลย 0032.003/1313 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 25 มกราคม 2564
90 ลย 0032.003/1312 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 25 มกราคม 2564
89 ลย 0023.2/1266 การดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล 25 มกราคม 2564
88 ลย 0023.2/1265 การดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล 25 มกราคม 2564
87 ลย 0023.2/1264 การดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล 25 มกราคม 2564
86 ลย 0023.2/1263 การดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล 25 มกราคม 2564
85 ลย 0023.2/1262 การดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล 25 มกราคม 2564
84 ลย 0023.2/1261 การดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล 25 มกราคม 2564
83 ลย 0023.2/1260 รายงานผลการดำเนินการตามมติ ก.ท.จ.เลย 25 มกราคม 2564
82 ลย 0023.2/1258 การคัดเลือกคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย 25 มกราคม 2564
81 ลย 0032.001.1/1224 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ท่าลี่ กจ 7041 เลย 22 มกราคม 2564
80 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1223 ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส 22 มกราคม 2564
79 ลย 0032.001.1/1178 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสจ.เลย นข 2537 เลย 21 มกราคม 2564
78 ลย 0032.001.1/1177 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.หนองหิน นข 2537 เลย 21 มกราคม 2564
77 ลย 0032.001.1/1174 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.หนองหิน นข 2342 เลย 21 มกราคม 2564
76 ลย 0032.001.1/1173 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.หนองหิน กจ 3814 เลย 21 มกราคม 2564
75 ลย 0032.001.1/1172 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.หนองหิน นข 1548 เลย 21 มกราคม 2564
74 ลย 0032.001.1/1171 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.หนองหิน บท 5451 เลย 21 มกราคม 2564
73 ลย 0023.3/1122 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สำหรับการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาและติดตามผล 21 มกราคม 2564
72 รง 0472/1096 ให้ข้าราชการไปรายงานตัว 20 มกราคม 2564
71 รง 0472/1095 ให้ข้าราชการไปรายงานตัว 20 มกราคม 2564
70 ลย 0032.001.1/1032 ขอโอนรถยนต์ราชการ 19 มกราคม 2564
69 ลย 0032.001.1/1030 ขอยกเลิกทะเบียนรถยนต์ราชการตลอดไป (กข 5031 เลย รพร.ด่านซ้าย 19 มกราคม 2564
68 ลย 0032.006/1028 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ 19 มกราคม 2564
67 ลย 0017.6/1020 ขออนุญาตดำเนินการลงคะแนนสรรหาบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย ปี2564 19 มกราคม 2564
66 ลย 0017.6/1019 ขออนุญาตดำเนินการลงคะแนนสรรหาบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย ปี2564 19 มกราคม 2564
65 ลย 0017.6/1018 ขออนุญาตจัดกิจกรรมงานมงคลสมรส (บายศรีสู่ขวัญ) 19 มกราคม 2564
64 ลย 0017.6/1017 ขออนุญาตจัดกิจกรรมงานมงคลสมรส (บายศรีสู่ขวัญ) 19 มกราคม 2564
63 ลย 0017.6/1016 ขออนุญาตจัดงานมงคลสมรส 19 มกราคม 2564
62 ลย 0017.6/1015 ขออนุญาตจัดงานมงคลสมรส 19 มกราคม 2564
61 ลย52003/918 การถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาโบราณสถานอาคารสุขศาลาจังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
60 ลย 0032.006/916 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 18 มกราคม 2564
59 ลย 0032.006/912 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 18 มกราคม 2564
58 ลย 0017.2/901 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพฯ ณ ถนนข้าวสาร 18 มกราคม 2564
57 ลย 0017.2/900 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพฯ ณ ถนนข้าวสาร 18 มกราคม 2564
56 ลย 0017.6/878 อนุญาตให้จัดกิจกรรมอบรมฯ 15 มกราคม 2564
55 ลย 0017.6/877 อนุญาตให้จัดกิจกรรมอบรมฯ 15 มกราคม 2564
54 ลย 0017.6/876 แจ้งการติดตามการจัดอบรมฯ 15 มกราคม 2564
53 ลย 0017.6/875 แจ้งการติดตามการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมมอบอาหารเสริม (นม)รร.เมืองเลย 15 มกราคม 2564
52 ลย 0017.6/874 อนุญาตการมอบอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนรร.เมืองเลย 15 มกราคม 2564
51 ลย 0030/763 ข้าราชการรายงานตัว 14 มกราคม 2564
50 ลย 0017.3/704 อนูญาตให้ใช้ตราประจำจังหวัด จัดกิจกรรมวิ่ง และการจัดประกวดนางงามประจำจังหวัด มิสแกรนส์เลย 2021 14 มกราคม 2564
49 ลย 0032.006/695 ขอเชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ 14 มกราคม 2564
48 ลย52001/657 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 13 มกราคม 2564
47 ลย 0032.001.1/633 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.ภูกระดึง) 13 มกราคม 2564
46 ลย 0032.006/542 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งแพทย์แผนไทยระดับชำนาญการของจังหวัดเลย 12 มกราคม 2564
45 ลย 0032.006/494 เลื่อนข้าราชการ 11 มกราคม 2564
44 ลย 0032.001.1/483 เสียภาษีประจำปีรถยนต์สสจ.เลย กค 8532 เลย 11 มกราคม 2564
43 ลย 0032.001.1/481 เสียภาษีประจำปีรถยนต์สสจ.เลย บพ 7668 เลย 11 มกราคม 2564
42 ลย 0032.001.1/480 เสียภาษีประจำปีรถยนต์สสจ.เลย กฉ 5254 เลย 11 มกราคม 2564
41 ลย 0032.001.1/478 เสียภาษีประจำปีรถยนต์สสจ.เลย นข 2959 เลย 11 มกราคม 2564
40 ลย 0032.001.1/477 เสียภาษีประจำปีรถยนต์สสจ.เลย บพ 7666 เลย 11 มกราคม 2564
39 ลย 0030/467 การย้ายข้าราชการ 11 มกราคม 2564
38 ลย 0023.2/418 สำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 มกราคม 2564
37 ลย 0032.006/416 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ 8 มกราคม 2564
36 ลย 0023.3/379 ขอเชิญประชุมเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 มกราคม 2564
35 ลย 0023.3/373 แจ้งการเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารองค์การส่วนตำบลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 มกราคม 2564
34 บบภ.2.1(ลย.)/351 แจ้งการควบรวมและการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 8 มกราคม 2564
33 ลย 0017.2/348 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวมหาดไทยฯ 8 มกราคม 2564
32 ลย 0023.2/256 การบรรจุแต่งตั้งผุู้สอบแข่งขันได้ 7 มกราคม 2564
31 ลย 0020.1/235 งบเดือน บทด.72-73 กรมที่ดิน 6 มกราคม 2564
30 ลย 0020.1/234 งบเดือน บทด.72-73 สจ.เลย 6 มกราคม 2564
29 ลย 0032.006/212 เลื่อนข้าราชการ 6 มกราคม 2564
28 ลย 0032.006/197 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 6 มกราคม 2564
27 ลย 0032.006/194 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 6 มกราคม 2564
26 ลย 0032.006/189 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ 6 มกราคม 2564
25 ลย 0017.1/186 ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาการเผาขยะ 5 มกราคม 2564
24 ลย 0032.001.1/143 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูกระดึง นข 1251 เลย 5 มกราคม 2564
23 ลย 0032.001.1/142 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูกระดึง กข 8120 เลย 5 มกราคม 2564
22 ลย 0032.001.1/141 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูกระดึง กฉ 1293 เลย 5 มกราคม 2564
21 ลย 0032.001.1/140 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูกระดึง นข 1455 เลย 5 มกราคม 2564
20 ลย 0032.001.1/139 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูกระดึง กง 9388 เลย 5 มกราคม 2564
19 ลย 0032.001.1/138 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอราวัณ นข 161 เลย 5 มกราคม 2564
18 ลย 0017.2/111 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2564 5 มกราคม 2564
17 ลย 0017.2/110 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2564 5 มกราคม 2564
16 ลย 0032.001.1/104 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กฉ 327 เลย 5 มกราคม 2564
15 ลย 0032.001.1/103 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง นข 1608 เลย 5 มกราคม 2564
14 ลย 0032.001.1/102 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง นข 997 เลย 5 มกราคม 2564
13 ลย 0032.001.1/100 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง บน 115 เลย 5 มกราคม 2564
12 ลย 0032.001.1/99 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กข 4683 เลย 5 มกราคม 2564
11 ลย 0032.001.1/98 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กข 8040 เลย 5 มกราคม 2564
10 ลย 0032.001.1/97 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กบ 6273 นนทบุรี 5 มกราคม 2564
9 ลย 0032.001.1/96 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง บจ 5168 เลย 5 มกราคม 2564
8 ลย 0032.001.1/94 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง นข 2348 เลย 5 มกราคม 2564
7 ลย 0032.006/89 การประเมินบุคคลและผลงาน 5 มกราคม 2564
6 ลย 0023.3/65 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 4 มกราคม 2564
5 ลย 0023.3/64 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 4 มกราคม 2564
4 ลย 0023.3/63 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 4 มกราคม 2564
3 ลย 0023.3/61 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 4 มกราคม 2564
2 ลย 0023.3/60 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 4 มกราคม 2564
1 ลย 0032.001.1/47 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอราวัณ บฉ 807 เลย 4 มกราคม 2564