ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
413 ลย 0032.001.3/3085 แจ้งแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 22 กุมภาพันธ์ 2561
412 ลย 0032.001.3/3084 ขอให้ไปซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 22 กุมภาพันธ์ 2561
411 ลย 0017.2/3080 แจ้งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) ในระบบ GFMIS 22 กุมภาพันธ์ 2561
410 ลย 0017.2/3079 แจ้งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) ในระบบ GFMIS 22 กุมภาพันธ์ 2561
409 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/3056 หนังสือรับรองการทำงาน 22 กุมภาพันธ์ 2561
408 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/3051 ขอหนังสือรับรองการทำงานเพื่อการต่อวีซ่าให้กับอาสาสมัครชาวต่างชาติ 22 กุมภาพันธ์ 2561
407 ลย 0032.003/3041 ขอความร่วมมือในการจัดรถพยาบาลฉุกเฉิน 22 กุมภาพันธ์ 2561
406 ลย 0032.003/3040 ขอความร่วมมือในการจัดรถพยาบาลฉุกเฉินและหน่วยปฐมพยาบาล 22 กุมภาพันธ์ 2561
405 ลย 0032.003/3039 ขอความร่วมมือในการจัดรถพยาบาลฉุกเฉิน 22 กุมภาพันธ์ 2561
404 ลย 0023.2/3035 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐" รุ่นที่ ๙ 22 กุมภาพันธ์ 2561
403 ลย 0032.003/3000 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 21 กุมภาพันธ์ 2561
402 ลย 0032.001.1/2985 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร(รพ.นาแห้ว) 21 กุมภาพันธ์ 2561
401 ลย 0032.001.1/2983 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร(รพ.หนองหิน) 21 กุมภาพันธ์ 2561
400 ลย 52404/2936 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบตัวอย่างวัสดุ ( แท่งลูกบาศก์คอนกรีต) 20 กุมภาพันธ์ 2561
399 ลย 0032.201.1.01/2883 การขออนุญาตใช้ข่ายและขอความเห็นชอบการขยายข่ายสื่อสารวิทยุคมนาคม 19 กุมภาพันธ์ 2561
398 ลย 0023.3/2872 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ Chief Marketing Officer (CMO) 19 กุมภาพันธ์ 2561
397 ลย52004/2848 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2561
396 ลย 0032.201.1.01/2824 รายงานการประเมินบุคคลและประเมินผลงานทางวิชาการ 16 กุมภาพันธ์ 2561
395 ลย 0032.201.1.01/2823 ข้าราชการขออนุญาตลาออกจากราชการ 16 กุมภาพันธ์ 2561
394 ลย 0032.201.1.01/2822 ข้าราชการขออนุญาตลาออกจากราชการ 16 กุมภาพันธ์ 2561
393 ลย 0023.2/2791 รายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 16 กุมภาพันธ์ 2561
392 ลย 0023.2/2779 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 16 กุมภาพันธ์ 2561
391 ลย 0023.3/2727 การสำรวจข้อมูลพื้นที่ดำเนินโครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น” 16 กุมภาพันธ์ 2561
390 ลย 0032.001.3/2724 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 16 กุมภาพันธ์ 2561
389 ลย 0032.001.3/2723 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 16 กุมภาพันธ์ 2561
388 ลย 0032.001.3/2722 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 16 กุมภาพันธ์ 2561
387 ลย 0032.201.1.01/2709 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน 15 กุมภาพันธ์ 2561
386 ลย 0023.3/2701 โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน 15 กุมภาพันธ์ 2561
385 ลย 0032.003/2672 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม 15 กุมภาพันธ์ 2561
384 ลย 0032.201.1.01/2659 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
383 ลย 0032.201.1.01/2657 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
382 ลย 0032.201.1.01/2656 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
381 ลย 0032.201.1.01/2655 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
380 ลย 0032.201.1.01/2653 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
379 ลย 0032.201.1.01/2650 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
378 ลย 0032.201.1.01/2648 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
377 ลย 0032.201.1.01/2646 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
376 ลย 0032.201.1.01/2644 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
375 ลย 0032.201.1.01/2643 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
374 ลย 0032.201.1.01/2641 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
373 ลย 0032.201.1.01/2639 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
372 ลย 0032.201.1.01/2638 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
371 ลย 0032.201.1.01/2637 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
370 ลย 0032.201.1.01/2636 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
369 ลย 0032.201.1.01/2635 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
368 ลย 0032.201.1.01/2634 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
367 ลย 0032.201.1.01/2633 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
366 ลย 0017.2/2593 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด 14 กุมภาพันธ์ 2561
365 ลย 0032.201.1.01/2585 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 14 กุมภาพันธ์ 2561
364 ลย 0032.201.1.01/2584 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 14 กุมภาพันธ์ 2561
363 ลย 0032.201.1.01/2583 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 14 กุมภาพันธ์ 2561
362 ลย 0032.201.1.01/2582 ข้าราชการขอย้าย 14 กุมภาพันธ์ 2561
361 ลย 0032.201.1.01/2581 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก 14 กุมภาพันธ์ 2561
360 ลย 0032.201.1.01/2580 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก 14 กุมภาพันธ์ 2561
359 ลย 0032.201.1.01/2579 การจัดสรรตำแหน่งและการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ 14 กุมภาพันธ์ 2561
358 ลย 0032.003/2575 ส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุม 14 กุมภาพันธ์ 2561
357 ลย 0023.2/2559 การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์สายงานผู้บริหาร 14 กุมภาพันธ์ 2561
356 ลย 0023.3/2558 รายงานการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย 14 กุมภาพันธ์ 2561
355 ลย 0032.001.1/2553 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561( รพ.เอราวัณ กง9389 เลย,นข161เลย)ก 14 กุมภาพันธ์ 2561
354 ลย 0032.003/2539 อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 14 กุมภาพันธ์ 2561
353 ลย 0023.2/2516 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๑๔" 14 กุมภาพันธ์ 2561
352 ลย 0023.2/2515 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่ ๑๔" 14 กุมภาพันธ์ 2561
351 ลย 0023.2/2514 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที่ ๒๓" 14 กุมภาพันธ์ 2561
350 ลย 0023.2/2513 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" : ประเทศไทย ๔.๐ ( Chief Administrators of Local Administration: Thailand ๔.๐ ) รุ่นที่ ๕" 14 กุมภาพันธ์ 2561
349 ลย 0023.2/2512 การสำรวจข้อมูลพนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิอื่นที่ไม่ใช่ทางการศึกษา 14 กุมภาพันธ์ 2561
348 ลย 0023.2/2511 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 14 กุมภาพันธ์ 2561
347 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2503 ขอเชิญอบรม 13 กุมภาพันธ์ 2561
346 ลย 0032.201.1.01/2502 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 13 กุมภาพันธ์ 2561
345 ลย 0032.201.1.01/2500 หนังสือรับรอง 13 กุมภาพันธ์ 2561
344 ลย 0032.201.1.01/2468 ข้าราชการพลเรือนสามัญที่สังกัดโรงพยาบาลเลย 13 กุมภาพันธ์ 2561
343 ลย 0032.201.1.01/2467 ข้าราชการพลเรือน 13 กุมภาพันธ์ 2561
342 ลย 0023.2/2429 การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์สายงานผู้บริหาร 13 กุมภาพันธ์ 2561
341 ลย 0023.2/2428 การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์สายงานผู้บริหาร 13 กุมภาพันธ์ 2561
340 ลย 0032.201.1.01/2425 ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จตกทอด นางสาวคำผิง ภักมี 12 กุมภาพันธ์ 2561
339 ลย 0032.201.1.01/2424 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 12 กุมภาพันธ์ 2561
338 ลย 0032.201.1.01/2423 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 12 กุมภาพันธ์ 2561
337 ลย 0032.201.1.01/2422 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 12 กุมภาพันธ์ 2561
336 ลย 0032.201.1.01/2421 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 12 กุมภาพันธ์ 2561
335 ลย 0032.201.1.01/2420 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 12 กุมภาพันธ์ 2561
334 ลย 0032.201.1.01/2419 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 12 กุมภาพันธ์ 2561
333 ลย 0032.201.1.01/2418 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 12 กุมภาพันธ์ 2561
332 ลย 0032.201.1.01/2417 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 12 กุมภาพันธ์ 2561
331 ลย 0032.201.1.01/2416 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
330 ลย 0032.201.1.01/2415 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
329 ลย 0032.201.1.01/2414 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
328 ลย 0032.201.1.01/2413 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
327 ลย 0032.201.1.01/2412 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
326 ลย 0032.201.1.01/2411 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
325 ลย 0032.201.1.01/2410 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
324 ลย 0032.201.1.01/2409 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
323 ลย79301/2408 การสำรวจข้อมลูพื้นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 กุมภาพันธ์ 2561
322 ลย 0032.201.1.01/2406 พนักราชการลาออกจากราชการระห่วางสัญญจ้าง 12 กุมภาพันธ์ 2561
321 ลย 0023.2/2393 ร้องขอความเป็นธรรม กรณี ก.อบต.จังหวัด มติสั่งกลับเข้ารับราชการขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไป 12 กุมภาพันธ์ 2561
320 ลย 0032.001.3/2389 ส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์ 12 กุมภาพันธ์ 2561
319 ลย 0032.001.1/2382 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (นข 2348 เลย รพ.วังสะพุง) 12 กุมภาพันธ์ 2561
318 ลย 0032.201.1.01/2358 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561
317 ลย 0032.201.1.01/2357 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 12 กุมภาพันธ์ 2561
316 ลย 0032.201.1.01/2356 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 12 กุมภาพันธ์ 2561
315 ลย 0023.3/2355 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การอบรมหัวหน้ากลุ่มงานสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 12 กุมภาพันธ์ 2561
314 ลย 0023.3/2353 รายงานการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลปากปวน 12 กุมภาพันธ์ 2561
313 ลย 0023.3/2348 ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม CMO 12 กุมภาพันธ์ 2561
312 ลย 0032.201.1.01/2249 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 9 กุมภาพันธ์ 2561
311 ลย 0032.201.1.01/2248 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 9 กุมภาพันธ์ 2561
310 ลย 0032.201.1.01/2247 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 9 กุมภาพันธ์ 2561
309 ลย 0032.201.1.01/2246 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 9 กุมภาพันธ์ 2561
308 ลย 0032.201.1.01/2245 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 9 กุมภาพันธ์ 2561
307 ลย 0032.201.1.01/2244 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 9 กุมภาพันธ์ 2561
306 ลย 0032.201.1.01/2242 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 กุมภาพันธ์ 2561
305 ลย 0032.201.1.01/2241 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 กุมภาพันธ์ 2561
304 ลย 0032.201.1.01/2240 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน 9 กุมภาพันธ์ 2561
303 ลย 0032.001/2234 ขอเลื่อนการอบรม 9 กุมภาพันธ์ 2561
302 ลย 0032.007/2218 ขอเชิญประชุม 8 กุมภาพันธ์ 2561
301 ลย 0032.201.1.01/2212 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 8 กุมภาพันธ์ 2561
300 ลย 0032.201.1.01/2211 ขอแจ้งผลการพิจราณาการเสนอราคา 8 กุมภาพันธ์ 2561
299 ลย 0032.201.1.01/2210 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 8 กุมภาพันธ์ 2561
298 ลย 0032.201.1.01/2209 ขอแจ้งผลการพิจราณาการเสนอราคา 8 กุมภาพันธ์ 2561
297 ลย 0032.001.1/2201 การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการส่วนกลาง ประจำปี 2561 รพร.ด่านซ้าย(กนล 751,กนล752 เลย) 8 กุมภาพันธ์ 2561
296 ลย 0032.006/2190 รายงานผลการใช้ตำแหน่งว่าง 8 กุมภาพันธ์ 2561
295 ลย 0023.5/2188 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2560 เงินงบกลางฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตร (สายบ้านใหม่) ม.5 อบต.นาพึง 8 กุมภาพันธ์ 2561
294 ลย 0023.5/2187 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2560 เงินงบกลางฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตร (สายห้วยเซิม) ม.6 อบต.นาพึง 8 กุมภาพันธ์ 2561
293 ลย 0023.3/2185 ขอคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงบประมาณรายจ่าย 8 กุมภาพันธ์ 2561
292 ลย 0023.3/2183 ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้แทนจาก ESTA ลงพื้นที่นิเทศและติดตามการพัฒนาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต 8 กุมภาพันธ์ 2561
291 ลย 0032.001.1/2177 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 256(รพร.ด่านซ้าย) รถยนต์ กข 5031,นข1456,นข 1457,กค 1353,นข 2401 เลย 8 กุมภาพันธ์ 2561
290 ลย 0032.201.1.01/2164 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนคุณตามวุฒิ 7 กุมภาพันธ์ 2561
289 ลย 0032.201.1.01/2163 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนคุณตามวุฒิ 7 กุมภาพันธ์ 2561
288 ลย 0006/2161 ส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายกลับคืนส่วนกลาง 7 กุมภาพันธ์ 2561
287 ลย 0023.2/2156 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 7 กุมภาพันธ์ 2561
286 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2124 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 7 กุมภาพันธ์ 2561
285 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2123 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 7 กุมภาพันธ์ 2561
284 ลย 0032.201.1.01/2122 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 7 กุมภาพันธ์ 2561
283 ลย 0032.201.1.01/2120 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 7 กุมภาพันธ์ 2561
282 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2117 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 7 กุมภาพันธ์ 2561
281 ลย 0032.201.1.01/2116 แจ้งขอสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 7 กุมภาพันธ์ 2561
280 ลย 0032.201.1.01/2115 ขอแจ้งผลการพิจราณาการเสนอราคา 7 กุมภาพันธ์ 2561
279 ลย 0032.201.1.01/2114 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 7 กุมภาพันธ์ 2561
278 ลย 0032.201.1.01/2113 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-ฺBidding) 7 กุมภาพันธ์ 2561
277 ลย 0032.201.1.01/2112 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 7 กุมภาพันธ์ 2561
276 ลย 0032.007/2104 อนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 7 กุมภาพันธ์ 2561
275 ลย 0032.201.1.01/2102 การสำรวจข้อมูลการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน รายวัน รายคาบ) 7 กุมภาพันธ์ 2561
274 ลย 0023.2/2088 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ ๑๘" 6 กุมภาพันธ์ 2561
273 ลย 0023.2/2012 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๓๔" 6 กุมภาพันธ์ 2561
272 ลย 0032.006/2009 รับรองอนุญาตลาศึกษา 5 กุมภาพันธ์ 2561
271 ลย 0006/2007 อชก.นางจิราพรรณ มะลาด 5 กุมภาพันธ์ 2561
270 ลย 0017.2/1995 การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
269 ลย 0017.5/1950 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 5 กุมภาพันธ์ 2561
268 ลย 0032.001.1/1942 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561(นข 1641 เลย)สสจ.เลย 5 กุมภาพันธ์ 2561
267 ลย 0032.003/1893 ขอหน่วยปฐมพยาบาลกีฬาผีตาโขนเกมส์ 2 กุมภาพันธ์ 2561
266 ลย 79102/1818 แจ้งลงนามในสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2561
265 ลย 0023.3/1813 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้ด้วย DLIT (Distance Learning Information Technology) 1 กุมภาพันธ์ 2561
264 ลย 0023.3/1809 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 กุมภาพันธ์ 2561
263 ลย 0032.001.1/1807 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 61 (บพ 7666 เลย) สสจ.เลย 1 กุมภาพันธ์ 2561
262 ลย 0023.3/1794 โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน 1 กุมภาพันธ์ 2561
261 ลย 0032.001.1/1790 ขอส่งคืนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ราชการ) กค 460 เลย รพ.ผาขาว 1 กุมภาพันธ์ 2561
260 ลย 0032.201.1.01/1784 ขอแจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 กุมภาพันธ์ 2561
259 ลย 0032.201.1.01/1783 ขอแจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 กุมภาพันธ์ 2561
258 ลย 0032.201.1.01/1782 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 กุมภาพันธ์ 2561
257 ลย 0023.3/1781 การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด 1 กุมภาพันธ์ 2561
256 ลย 0032.201.1.01/1780 ขอแจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 กุมภาพันธ์ 2561
255 ลย 0032.201.1.01/1779 ขอแจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 กุมภาพันธ์ 2561
254 ลย 0032.201.1.01/1778 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 1 กุมภาพันธ์ 2561
253 ลย 0023.2/1751 การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล 1 กุมภาพันธ์ 2561
252 ลย 0032.003/1733 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 1 กุมภาพันธ์ 2561
251 ลย 0032.003/1732 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 1 กุมภาพันธ์ 2561
250 ลย 0023.3/1710 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2561 (1 เมษายน 2561) 31 มกราคม 2561
249 ลย 0032.201.1.01/1709 ข้าราชการขออนุญาตลาออกจากราชการ 31 มกราคม 2561
248 ลย 0032.201.1.01/1708 ข้าราชการขออนุญาตลาออกจากราชการ 31 มกราคม 2561
247 ลย 0030/1707 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 31 มกราคม 2561
246 ลย 0006/1661 อชก.นางาสวภริดา หอมประเสริฐ 31 มกราคม 2561
245 ลย52005/1660 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล 31 มกราคม 2561
244 ลย52005/1659 รายงานการรับ-จ่าย เงินงบประมาณ งานเงินช่วยเหลือครู 31 มกราคม 2561
243 ลย52005/1655 การรายงานการเลิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 31 มกราคม 2561
242 ลย 0032.001/1654 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ปี 61 (บห 5451 เลย) รพ.หนองหิน 31 มกราคม 2561
241 ลย52005/1653 รายงานการรับ-จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ 31 มกราคม 2561
240 ลย52005/1651 รายงานการรับ-จ่าย เงินบำเหน็จบำนาญ 31 มกราคม 2561
239 ลย 0023.2/1646 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านดำเนินการทางวินัยและละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑" 31 มกราคม 2561
238 ลย 0032.001.1/1643 การจัดทำใบคู่มือรถยนต์ราชการใหม่(บห 5451 เลย)รพ.หนองหิน 31 มกราคม 2561
237 ลย 0032.006/1639 ข้าราชการขอย้าย 31 มกราคม 2561
236 ลย 0032.006/1638 ข้าราชการขอย้าย 31 มกราคม 2561
235 ลย 0032.201.1.01/1620 ข้าราชการขอย้าย 31 มกราคม 2561
234 ลย 0032.201.1.01/1610 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30 มกราคม 2561
233 ลย 0032.201.1.01/1609 ขอแจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30 มกราคม 2561
232 ลย 0032.201.1.01/1608 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30 มกราคม 2561
231 ลย 0032.201.1.01/1606 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 30 มกราคม 2561
230 ลย 0032.201.1.01/1605 ขอแจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30 มกราคม 2561
229 ลย 0032.001.1/1604 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ สสอ.ภูเรือ 30 มกราคม 2561
228 ลย 0032.001.1/1603 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ สสอ.นาแห้ว 30 มกราคม 2561
227 ลย 0032.201.1.01/1602 ขอแจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30 มกราคม 2561
226 ลย 0032.201.1.01/1601 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 30 มกราคม 2561
225 ลย 0032.201.1.01/1600 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 30 มกราคม 2561
224 ลย 0032.201.1.01/1599 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำจัดปริมาณ 30 มกราคม 2561
223 ลย 0032.201.1.01/1598 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำจัดปริมาณ 30 มกราคม 2561
222 ลย 0032.201.1.01/1597 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำจัดปริมาณ 30 มกราคม 2561
221 ลย 0032.201.1.01/1592 ส่งสำเนาสัญญาจ้างบริษัท ที่ปรึกษา 30 มกราคม 2561
220 ลย 0032.201.1.01/1591 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 30 มกราคม 2561
219 ลย 0032.201.1.01/1574 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 30 มกราคม 2561
218 ลย 0032.001.1/1509 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (กข 7041 เลย รพ.ท่าลี่) 29 มกราคม 2561
217 ลย 0023.3/1506 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การอบรมหัวหน้ากลุ่มงานสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 29 มกราคม 2561
216 ลย 0023.3/1502 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29 มกราคม 2561
215 ลย 0023.3/1499 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล 29 มกราคม 2561
214 ลย 0023.3/1495 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล 29 มกราคม 2561
213 ลย 0023.3/1469 ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 29 มกราคม 2561
212 ลย 0017.2/1462 การจัดทำข้อเสนอและความต้องการของจังหวัดเลยต่อนายกรัฐมนตรี 29 มกราคม 2561
211 ลย 0017.2/1460 การจัดทำข้อเสนอและความต้องการของจังหวัดเลยต่อนายกรัฐมนตรี 29 มกราคม 2561
210 ลย 0017.2/1458 การจัดทำข้อเสนอและความต้องการของจังหวัดเลยต่อนายกรัฐมนตรี 29 มกราคม 2561
209 ลย 0017.2/1456 การจัดทำข้อเสนอและความต้องการของจังหวัดเลยต่อนายกรัฐมนตรี 29 มกราคม 2561
208 ลย 0017.2/1454 การจัดทำข้อเสนอและความต้องการของจังหวัดเลยต่อนายกรัฐมนตรี 29 มกราคม 2561
207 ลย 0017.2/1450 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดเลย (งบพัฒนาจังหวัด) 29 มกราคม 2561
206 ลย 0032.006/1427 การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน 26 มกราคม 2561
205 ลย 0023.2/1387 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๓๓" 26 มกราคม 2561
204 ลย 75001/1357 รายงานออกคำสั่งการพ้นจากตำแหน่งของพนักงานจ้างทั่วไป 26 มกราคม 2561
203 ลย 0006/1321 การกู้ อชก. (นางดวงกมล จำปาสิม) 25 มกราคม 2561
202 ลย 0032.201.1.01/1315 การประเมินบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 25 มกราคม 2561
201 ลย 0032.201.1.01/1273 พนักงานราชการเเปลี่ยนชื่อสกุลใหม่ 24 มกราคม 2561
200 ลย 0032.201.1.01/1272 ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จตกทอด นายอำคา โสมาศรี 24 มกราคม 2561
199 ลย 0032.201.1.01/1271 ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม 24 มกราคม 2561
198 ลย 0032.201.1.01/1270 ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม 24 มกราคม 2561
197 ลย0025/1269 จ้างเหมารถไถปรับปรุงดินและทำแปลงปลูกพืช 24 มกราคม 2561
196 ลย 0032.201.1.01/1268 ส่งสำเนาสัญญาจ้าง 24 มกราคม 2561
195 ลย 0032.201.1.01/1267 ส่งสำเนาสัญญาจ้าง 24 มกราคม 2561
194 ลย 0023.2/1230 ขอรับการจัดสรรอัตราตำแหน่งครูผู้ช่วยและบุคลากรสนับสนุนการสอน 24 มกราคม 2561
193 ลย 0032.003/1225 การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 23 มกราคม 2561
192 ลย 0032.003/1224 การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 23 มกราคม 2561
191 ลย 0017.2/1196 การฝึกอบรมตามสัญญาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 23 มกราคม 2561
190 ลย 0032.006/1174 ตอบรับการมารายงานตัวปฏิบัติราชการ 23 มกราคม 2561
189 ลย0025/1164 ขออนุญาตนำสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังออกร่วมแสดงและจำหน่ายงานกาชาดฯ ปี 2561 23 มกราคม 2561
188 ลย 0032.001.1/1158 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (นข 143 เลย รพ.ภูเรือ) 23 มกราคม 2561
187 ลย 0032.001.1/1156 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (ปส 5752 เลย รพ.ภูเรือ) 23 มกราคม 2561
186 ลย 0032.001.1/1155 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (นข 2016 เลย รพ.ภูเรือ) 23 มกราคม 2561
185 ลย 0032.001.1/1149 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร 23 มกราคม 2561
184 ลย 0032.001.1/1146 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (นข 845เลย รพ.ภูหลวง) 23 มกราคม 2561
183 ลย 0032.001.1/1145 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (นข 236 เลย รพ.ภูหลวง) 23 มกราคม 2561
182 ลย 0023.2/1114 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 23 มกราคม 2561
181 ลย 0032.001.1/1100 การตอบข้ออุทธรณ์ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 22 มกราคม 2561
180 ลย0025/1097 ขอซื้อไม้สักท่อน 22 มกราคม 2561
179 ลย 0032.001.1/1096 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (กข 5688 เลย รพ.นาด้วง) 22 มกราคม 2561
178 ลย 0032.001.1/1095 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (นข 2311 เลย รพ.นาด้วง) 22 มกราคม 2561
177 ลย0025/1023 ส่งใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมฝึกวิชาขีพช่างปูกระเบื้อง 19 มกราคม 2561
176 ลย 0032.001.1/1011 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (กข 4718 เลย รพ.ภูหลวง) 19 มกราคม 2561
175 ลย 0023.3/1010 การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560 (1 ตุลาคม 2560) 19 มกราคม 2561
174 ลย 0023.3/1009 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 19 มกราคม 2561
173 ลย 0023.2/1008 ร้องขอความเป็นธรรม กรณี ก.อบต.จังหวัด มติสั่งกลับเข้ารับราชการขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไป และการคืนสิทธิต่างๆ ให้กับผู้กลับเข้ารับราชการของอดีตพนักงานส่วนตำบลโพนสูง 19 มกราคม 2561
172 ลย 0023.2/1006 รายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 19 มกราคม 2561
171 ลย 0006/974 อชก.นางจันทนา เพชรสง่า 19 มกราคม 2561
170 ลย 0017.2/971 การจัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและมอบอำนาจ การจัดซื้อ/จัดจ้างฯ 19 มกราคม 2561
169 ลย 0017.2/970 การจัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและมอบอำนาจ การจัดซื้อ/จัดจ้างฯ 19 มกราคม 2561
168 ลย 0017.2/969 การจัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและมอบอำนาจ การจัดซื้อ/จัดจ้างฯ 19 มกราคม 2561
167 ลย 0023.3/937 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 18 มกราคม 2561
166 ลย 0023.3/935 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 18 มกราคม 2561
165 ลย 0023.3/934 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 18 มกราคม 2561
164 ลย 0023.3/933 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 18 มกราคม 2561
163 ลย 78101/928 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 18 มกราคม 2561
162 ลย 52406/926 ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่่5 18 มกราคม 2561
161 ลย 0017.2/915 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสำรวจ ตรวจสอบ ในการบูรณะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานถนนสายบ้านกกกระบาก ถึง บ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 18 มกราคม 2561
160 ลย 0017.2/873 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย 17 มกราคม 2561
159 ลย 0032.007/809 อนุมัติให้เข้ารับการอบรม 16 มกราคม 2561
158 ลย 0032.006/782 เชิญให้สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ 16 มกราคม 2561
157 ลย 0023.3/754 การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2560 16 มกราคม 2561
156 ลย 0023.3/687 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.4) เพื่อลงนาม 15 มกราคม 2561
155 ลย 52104/685 ขอรับการสนับสนุนบุคลากร 15 มกราคม 2561
154 ลย 0032.001.1/684 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่(รพ.ปากชม)รถฟอร์ด เรนเจอร์ 15 มกราคม 2561
153 ลย72501.1/605 ขอกำหนดตำแหน่งใหม่ไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี 12 มกราคม 2561
152 ลย 0023.3/573 ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" 11 มกราคม 2561
151 ลย 0006/494 ขอส่งประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 10 มกราคม 2561
150 ลย 0032.001.1/492 อนุมัติให้จนท.เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานจนท.ส่วนภูมิภาคในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด 10 มกราคม 2561
149 ลย 0023.2/469 การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์สายงานผู้บริหาร 10 มกราคม 2561
148 ลย 0006/461 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบริหารจัดการโครงการ 9101 10 มกราคม 2561
147 ลย72501.1/451 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้าง 10 มกราคม 2561
146 ลย72501.1/450 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้าง 10 มกราคม 2561
145 ลย 0017.2/447 การดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาผลผลิตสินค้าเกษตร (สุกร) 10 มกราคม 2561
144 ลย 0032.006/336 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ 9 มกราคม 2561
143 ลย52005/328 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 9 มกราคม 2561
142 ลย 0006/294 แก้ไขผลการพิจารณาตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรตามมาตรการช่วงเหลือเยียมยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอุทกภุย เนื่องจากพายุทกซูรี 8 มกราคม 2561
141 ลย52005/258 ขอทราบวันปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 8 มกราคม 2561
140 ลย52005/257 ขอทราบวันปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 8 มกราคม 2561
139 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/243 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 8 มกราคม 2561
138 ลย 0006/240 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน 8 มกราคม 2561
137 ลย 0006/237 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน 8 มกราคม 2561
136 ลย 0006/232 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน 8 มกราคม 2561
135 ลย 0006/229 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน 8 มกราคม 2561
134 ลย 0006/228 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน 8 มกราคม 2561
133 ลย 0006/227 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน 8 มกราคม 2561
132 ลย 0032.001.1/168 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่(รถมาสด้า) สสอ.ภูหลวง 5 มกราคม 2561
131 ลย 0032.001.1/167 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่(รถCHEVROLET)รถตรวจการณ์ สสจ.เลย 5 มกราคม 2561
130 ลย 0023.2/152 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี) 5 มกราคม 2561
129 ลย 0006/138 ผลการพิจารณาตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำ และร่องมรสุม 5 มกราคม 2561
128 ลย 0006/137 ผลการพิจารณาตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำ และร่องมรสุม 5 มกราคม 2561
127 ลย 0023.5/136 ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5 มกราคม 2561
126 ลย 0318/117 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกใหญ่ 4 มกราคม 2561
125 ลย 0032/103 การต่อภาษีรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561(กง4856เลย) 4 มกราคม 2561
124 ลย 0032/102 การต่อภาษีรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561(กง4856เลย) 4 มกราคม 2561
123 ลย 0032/101 การต่อภาษีรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561(นข2311เลย) 4 มกราคม 2561
122 ลย 0032/100 การต่อภาษีรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 4 มกราคม 2561
121 ลย 0032.004/90 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม 4 มกราคม 2561
120 ลย 0032.015/81 อนุมัติให้บุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยการแพทย์แผนไทย 4 มกราคม 2561
119 ลย 0017.2/77 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 4 มกราคม 2561
118 ลย 0032.006/52 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวปี2561 3 มกราคม 2561
117 ลย 0023.3/16 ขอส่งคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 29 ธันวาคม 2560
116 ลย 0032.201.1.01/22325 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดโรงพยาบาลเลย 29 ธันวาคม 2560
115 ลย 0023.3/22315 โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2560 29 ธันวาคม 2560
114 ลย 0017.2/22312 ขอความอนุเคราะห์สำรวจถนนหมากแข้ง- หมันขาว 29 ธันวาคม 2560
113 ลย 0017.2/22311 ขอความอนุเคราะห์สำรวจถนนหมากแข้ง- หมันขาว 29 ธันวาคม 2560
112 ลย 0032.201.1.01/22295 ขอออกใบแทนคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ราชการ 29 ธันวาคม 2560
111 ลย 0032.001.1/22293 ขอสนับสนุนจนท.พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า300กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟ 29 ธันวาคม 2560
110 ลย 0032.001.1/22292 ขอสนับสนุนจนท.พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 29 ธันวาคม 2560
109 ลย 0032.001.1/22291 ขออนุมัติจนท.พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์(e-bidding) 29 ธันวาคม 2560
108 ลย 0032.001.1/22289 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 29 ธันวาคม 2560
107 ลย 0032.006/22286 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวปี2561 29 ธันวาคม 2560
106 ลย 0032.006/22264 อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาและวันหยุดราชการ 29 ธันวาคม 2560
105 ลย 0023.5/22246 ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ - ทต.นาแห้ว 29 ธันวาคม 2560
104 ลย 0023.5/22245 ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ - อบต.หนองบัว 29 ธันวาคม 2560
103 ลย 0017.4/22072 ขอส่งแบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 27 ธันวาคม 2560
102 ลย 0017.4/22071 ขอส่งแบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 27 ธันวาคม 2560
101 ลย 0023.1/22064 ขอเชิญเข้าร่วมโตรงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26 ธันวาคม 2560
100 ลย 0017.5/22054 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 26 ธันวาคม 2560
99 ลย 0017.2/22030 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด 26 ธันวาคม 2560
98 ลย 0023.5/22019 ขอรับเงินบำเหน็จตกทอดกรณีข้าชการส่วนท้องถ่ินถึงแก่ความตาย 26 ธันวาคม 2560
97 ลย 0023.5/22018 ขอรับเงินบำเหน็จตกทอดกรณีข้าชการส่วนท้องถ่ินถึงแก่ความตาย 26 ธันวาคม 2560
96 ลย52002/22014 การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 ธันวาคม 2560
95 ลย 76702/22013 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 26 ธันวาคม 2560
94 ลย52002/22012 การรายงานเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 ธันวาคม 2560
93 ลย52004/21951 ขอขยายระยะเวลาในการยื่นแบบแปลนดัดแปลงอาคาร 25 ธันวาคม 2560
92 ลย 0032.001.1/21947 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2560 25 ธันวาคม 2560
91 ลย 0026/21940 ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดเลย 25 ธันวาคม 2560
90 ลย 0032.004/21919 อนุมัติให้จนท.เข้าร่วมการอบรมชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ฯ 22 ธันวาคม 2560
89 ลย 0032.006/21825 ส่งเอกสารแบบประเมินผลงานทางวิชาการฯ 21 ธันวาคม 2560
88 ลย52002/21769 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปี 2560 21 ธันวาคม 2560
87 ลย52006/21759 ขอความร่วมมือในการสำรวจแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ด้านเลยเมืองแห่งการลงทุนและการค้า (Investment and Trade) 21 ธันวาคม 2560
86 ลย 0023.5/21733 การตรวจสอบการคลั. ของ อปท.ปีงบฯ 61 20 ธันวาคม 2560
85 ลย 0032.001.1/21715 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ 20 ธันวาคม 2560
84 ลย 0032.006/21711 เชิญคณะกรรมการสอบคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งการสรรหาพนักงานราชการ 20 ธันวาคม 2560
83 ลย 0032.006/21707 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ 20 ธันวาคม 2560
82 ลย 0032.006/21706 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ 20 ธันวาคม 2560
81 ลย 0032.006/21704 ขอขยายเวลาการส่งผลงานประเมินทางวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ) 20 ธันวาคม 2560
80 ลย 0017.2/21691 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด 19 ธันวาคม 2560
79 ลย 0017.2/21690 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด 19 ธันวาคม 2560
78 ศธ 0624.6/21651 แบบแจ้งความประสงค์บรรจุวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน ธันวาคม 19 ธันวาคม 2560
77 ลย52002/21645 ขอโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 19 ธันวาคม 2560
76 ลย 0032.006/21615 ตอบรับการส่งแฟ้มประวัติและกพ.7ข้าราชการ 18 ธันวาคม 2560
75 ลย 0032.001.1/21594 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2560 18 ธันวาคม 2560
74 ลย 0032.006/21593 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ 18 ธันวาคม 2560
73 ลย 0030/21581 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อเลื่อนค่าจ้าง ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 18 ธันวาคม 2560
72 ลย 0032.001.3/21577 ผลการพิจารณาการขอใช้วัสดุ 18 ธันวาคม 2560
71 ลย 0032.001.3/21576 ส่งมอบอาคารสิ่งปลูกสร้าง 18 ธันวาคม 2560
70 ลย 0118/21569 ขอส่งรายงานแบบสำรวจข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 15 ธันวาคม 2560
69 ลย 0032.001.1/21560 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2560 15 ธันวาคม 2560
68 ลย 0032.010/21558 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของจนท. 15 ธันวาคม 2560
67 ลย 0032.010/21557 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของจนท. 15 ธันวาคม 2560
66 ลย 0017.2/21546 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ) จังหวัดเลย 15 ธันวาคม 2560
65 ลย 0017.2/21531 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอาคารหอประชุมฯ เพื่อใช้ในการประชุมฯ 15 ธันวาคม 2560
64 ลย 0032.006/21388 แจ้งแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมแบบประเมินบุคคลและผลงาน 13 ธันวาคม 2560
63 ลย 0023.2/21377 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 13 ธันวาคม 2560
62 ลย 0023.2/21361 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา 13 ธันวาคม 2560
61 ลย 0023.2/21360 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา 13 ธันวาคม 2560
60 ลย 0032.006/21359 กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ 13 ธันวาคม 2560
59 ลย 0023.6/21357 ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดเพื่อดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ 13 ธันวาคม 2560
58 ลย 0023.6/21356 โครงการจัดตั้งกองทุนะนาคารขยะเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 13 ธันวาคม 2560
57 ลย 0023.6/21355 ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและรายงานงบทดลอง 13 ธันวาคม 2560
56 ลย 0023.6/21354 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 13 ธันวาคม 2560
55 ลย 0023.6/21353 การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 13 ธันวาคม 2560
54 ลย 0032.001.3/21345 แจ้งขอให้หยุดงานก่อสร้าง 12 ธันวาคม 2560
53 ลย 0032.001.3/21342 การตรวจสอบผังบริเวณก่อสร้าง 12 ธันวาคม 2560
52 ลย 0032.006/21341 ส่งตัวข้าราชการเข้าอบรม 12 ธันวาคม 2560
51 ลย 0023.6/21332 ส่งแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 ธันวาคม 2560
50 ลย 0023.6/21330 การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (Child development center information system : CCIS) ภาคเรียนที่ 2/2560 12 ธันวาคม 2560
49 ลย 0023.6/21329 การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนของ อปท. ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) 12 ธันวาคม 2560
48 ลย 0023.6/21328 การสำรวจ อปท. ที่เข้าร่วมการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 12 ธันวาคม 2560
47 ลย 0023.6/21324 รายงานการนำส่งเงินสมบทกองทุนสำรองเลี่้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.) 12 ธันวาคม 2560
46 ลย 0023.6/21323 รายงานการนำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 12 ธันวาคม 2560
45 ลย 0023.6/21321 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 ธันวาคม 2560
44 ลย 0008/21313 ขอส่งตัวจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 12 ธันวาคม 2560
43 ลย 0006/21304 การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากพายุซูรี หม่อนความกดอากาศต่ำ และร่องมรสุม ครัวเรือนล่ะ 3,000 บาท 12 ธันวาคม 2560
42 ลย 0023.5/21291 ขอทำความตกลงยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (อบต.วังสะพุง) 12 ธันวาคม 2560
41 ลย 0023.5/21290 ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ - อบต.อาฮี 12 ธันวาคม 2560
40 ลย 0032/21269 ขออนุมัติศึกษาดูงาน 8 ธันวาคม 2560
39 ลย 0032.012/21265 ส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโรคไตเรื้อรัง(CKD)และโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD) 8 ธันวาคม 2560
38 ลย 0017.2/21249 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย 8 ธันวาคม 2560
37 ลย 0030/21248 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
36 ลย 0030/21247 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
35 ลย 0030/21245 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
34 ลย 0030/21243 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
33 ลย 0030/21241 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
32 ลย 0030/21240 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
31 ลย 0030/21238 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
30 ลย 0030/21236 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
29 ลย 0030/21234 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
28 ลย 0030/21233 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
27 ลย 0030/21232 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
26 ลย 0030/21231 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
25 ลย 0030/21229 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
24 ลย 0032/21226 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าประชุม 8 ธันวาคม 2560
23 กห 0309.3.3/21212 ทำเนียบส่วนราชการ 8 ธันวาคม 2560
22 ลย 0017.2/21202 ูขอความอนุเคราะห์จัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสาร บริเวณกุดป่องฯ 8 ธันวาคม 2560
21 ลย 0023.2/21189 การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาโทมาเป็นประสบการณ์สายงานผู้บริหาร 7 ธันวาคม 2560
20 ลย 0034/21156 การขอรับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 7 ธันวาคม 2560
19 ลย 0032/21145 การออกหน่วย พอ.สว. 7 ธันวาคม 2560
18 ลย 0032/21143 ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ฯ 7 ธันวาคม 2560
17 ลย 0032/21142 ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ฯ 7 ธันวาคม 2560
16 ลย 0119/21123 ขอส่งหลักฐานเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤศจิกา 2560 7 ธันวาคม 2560
15 ลย 0119/21119 ขอเบิกเงินโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน 7 ธันวาคม 2560
14 ลย 0032/21116 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปถือศีลและปฎิบัติธรรม 7 ธันวาคม 2560
13 ลย 0032/21115 แจ้งอนุญาตให้ข้าราชการลาไปถือศีลและปฎิบัติธรรม 7 ธันวาคม 2560
12 ลย 0032/21113 การออกหน่วย พอ.สว. 7 ธันวาคม 2560
11 ลย 0032/21112 การออกหน่วย พอ.สว. 7 ธันวาคม 2560
10 ลย 0032/21105 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 7 ธันวาคม 2560
9 ลย 0118/21077 ส่งหลักฐานการเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานมัคคุเทศฯ์ และงานบริการทั่วไปวนอุทยานภูบ่อบิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7 ธันวาคม 2560
8 ลย 0102/21056 ส่งบัญชีรายชื่อคนที่ลงบัญชีทหารหองเกิน (แบบ สด. 2 ) ตกค้าง 6 ธันวาคม 2560
7 ลย 0102/21055 รายงานวันรับราชการ 6 ธันวาคม 2560
6 ลย 0102/21054 รายงานวันรับราชการ 6 ธันวาคม 2560
5 ลย 0102/21053 รายงานวันรับราชการ 6 ธันวาคม 2560
4 ลย 0023.6/21036 การยุบรวมสถานศึกษา 6 ธันวาคม 2560
3 ลย 0021/20979 ขออนุมัติเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 อุทกภัย 6 ธันวาคม 2560
2 ลย 0021/20977 รายงานผลการจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560 6 ธันวาคม 2560
1 ลย 0017.2/20891 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1 ธันวาคม 2560