ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
896 ลย 0030/18972 การย้ายข้าราชการ 1 ธันวาคม 2564
895 ลย 0032.010/18907 ขอให้ชำระค่าฤชาธรรมเนียมศาล 30 พฤศจิกายน 2564
894 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/18897 ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินฝากธนาคาร 30 พฤศจิกายน 2564
893 ลย 0017.2/18856 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือต่างๆ ของจังหวัดเลย 30 พฤศจิกายน 2564
892 ลย 0023.3/18854 การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 30 พฤศจิกายน 2564
891 ลย 0032.001.1/18830 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอราวัณ กง 9389 เลย 30 พฤศจิกายน 2564
890 ลย 0032.001.1/18829 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอราวัณ นจ 3673 เลย 30 พฤศจิกายน 2564
889 ลย 0032.001.1/18827 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอราวัณ บฉ 807 เลย 30 พฤศจิกายน 2564
888 ลย 0032.001.1/18750 แต่งตั้งพขร.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด เดือน ธ.ค.64 (Covid19) 29 พฤศจิกายน 2564
887 ลย 0032.001.1/18749 แต่งตั้งพขร.อยู่เวรดูแลรักษาความสะอาด ธ.ค.64 29 พฤศจิกายน 2564
886 ลย 0032.001.1/18748 แต่งตั้งพขร.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด เดือน ธ.ค.64 29 พฤศจิกายน 2564
885 ลย 0017.2/18645 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2565 25 พฤศจิกายน 2564
884 ลย 0017.2/18644 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2565 25 พฤศจิกายน 2564
883 ลย 52004/18598 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดเลย 25 พฤศจิกายน 2564
882 ลย 0032.001.1/18573 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ผาขาว กข 5893 เลย 24 พฤศจิกายน 2564
881 ลย 0032.001.1/18571 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ผาขาว กข 8161 เลย 24 พฤศจิกายน 2564
880 ลย 0032.001.1/18570 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ผาขาว นข 2304 เลย 24 พฤศจิกายน 2564
879 ลย 0032.016/18535 ขอความอนุเคราะห์จัดอบรม 24 พฤศจิกายน 2564
878 ลย 0017.2/18534 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด 24 พฤศจิกายน 2564
877 ลย 0030/18521 แจ้งผลการพิจารณาให้เป็นผู้ทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย 23 พฤศจิกายน 2564
876 ลย 0030/18520 การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย 23 พฤศจิกายน 2564
875 ลย 0030/18517 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนค้าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ ณ 1ตุลาคม 2564 23 พฤศจิกายน 2564
874 ลย 0017.2/18483 กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2564
873 ลย 0017.2/18443 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลุ่มจังหวัด) จังหวัดเลย (อำเภอภูเรือ) 22 พฤศจิกายน 2564
872 ลย 0017.2/18374 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สกายวอล์ค พระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 22 พฤศจิกายน 2564
871 ลย 0017.2/18333 การจัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลุ่มจังหวัด) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและมอบอำนาจการจัดซื้อ จัดจ้างฯ 19 พฤศจิกายน 2564
870 ลย 0017.2/18329 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2565 19 พฤศจิกายน 2564
869 ลย 0017.2/18305 สรุปผลการลงพื้นที่ตรวจการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสกายวอล์คฯ (โยธาฯ) 18 พฤศจิกายน 2564
868 ลย 0017.2/18304 สรุปผลการลงพื้นที่ตรวจการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสกายวอล์คฯ (อพท.5) 18 พฤศจิกายน 2564
867 ลย 0017.2/18303 สรุปผลการลงพื้นที่ตรวจการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสกายวอล์คฯ (เกษตรจังหวัด) 18 พฤศจิกายน 2564
866 ลย 0017.2/18302 สรุปผลการลงพื้นที่ตรวจการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสกายวอล์คฯ (ขนส่งจังหวัด) 18 พฤศจิกายน 2564
865 ลย 0017.2/18301 สรุปผลการลงพื้นที่ตรวจการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสกายวอล์คฯ (นายอำเภอเชียงคาน) 18 พฤศจิกายน 2564
864 ลย 0032.006/18279 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 18 พฤศจิกายน 2564
863 ลย 0032.006/18278 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 18 พฤศจิกายน 2564
862 ลย 0032.006/18277 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 18 พฤศจิกายน 2564
861 ลย 0032.006/18276 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 18 พฤศจิกายน 2564
860 ลย 0032.006/18268 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 18 พฤศจิกายน 2564
859 ลย 0032.006/18267 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 18 พฤศจิกายน 2564
858 ลย 0032.006/18261 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 18 พฤศจิกายน 2564
857 ลย 0032.006/18258 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 18 พฤศจิกายน 2564
856 ลย 0032.006/18257 ขยายเวลาการส่งผลงานประเมินทางวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ) 18 พฤศจิกายน 2564
855 ลย 0032.010/18239 การนับระยะเวลากบับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน 18 พฤศจิกายน 2564
854 ลย 0023.3/18197 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 17 พฤศจิกายน 2564
853 ลย 0032.004/18184 อนุมัติข้าราชการไปราชการ 17 พฤศจิกายน 2564
852 ลย 0032.015/18183 อนุมัติข้าราชการไปราชการ 17 พฤศจิกายน 2564
851 ลย 0032.001.1/18065 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เลย นข 2298 เลย 16 พฤศจิกายน 2564
850 ลย 0017/17921 ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งข้าราชการ 15 พฤศจิกายน 2564
849 ลย 0030/17881 ถอนอายัดทรัพย์สิน 12 พฤศจิกายน 2564
848 ลย 0030/17880 ถอนอายัดทรัพย์สิน 12 พฤศจิกายน 2564
847 ลย 0030/17879 ถอนอายัดทรัพย์สิน 12 พฤศจิกายน 2564
846 ลย 0030/17878 ถอนอายัดทรัพย์สิน 12 พฤศจิกายน 2564
845 ลย 0032.001.1/17865 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ รพ.ผาขาว 12 พฤศจิกายน 2564
844 ลย 0032.001.1/17864 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ รพร.ด่านซ้าย (รถพยาบาล) 12 พฤศจิกายน 2564
843 ลย 0032.001.1/17863 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ รพ.เอราวัณ (รถพยาบาล) 12 พฤศจิกายน 2564
842 ลย 0023.2/17853 ส่งแบบคำขอของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รอบเดือนตุลาคม 2562 11 พฤศจิกายน 2564
841 ลย 0023.5/17822 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) 11 พฤศจิกายน 2564
840 ลย 0032.001.1/17798 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เชียงคาน นข 2310 เลย 11 พฤศจิกายน 2564
839 ลย 0032.001.1/17731 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง รถน้ำ 81-0640 เลย 10 พฤศจิกายน 2564
838 ลย 0032.001.1/17726 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสจ.เลย กท 262 เลย 10 พฤศจิกายน 2564
837 ลย 0032.001.1/17723 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสจ.เลย บพ 8251 เลย 10 พฤศจิกายน 2564
836 ลย 0032.001.1/17721 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสจ.เลย นข 2959 เลย 10 พฤศจิกายน 2564
835 ลย 0032.001.1/17716 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอรววัณ กบ 6245 นนทบุรี 10 พฤศจิกายน 2564
834 ลย 0032.001.1/17715 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสจ.เลย นข 2450 เลย 10 พฤศจิกายน 2564
833 ลย 0032.001.1/17695 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.เอราวัณ กค 8274 เลย 10 พฤศจิกายน 2564
832 ลย 0032.001.1/17694 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอราวัณ บฉ 9584 เลย 10 พฤศจิกายน 2564
831 ลย 0032.001.1/17693 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.เอราวัณ กข 6686 เลย 10 พฤศจิกายน 2564
830 ลย 0017.6/17668 ขอเชิญประชุม 9 พฤศจิกายน 2564
829 ลย 0023.3/17499 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) 8 พฤศจิกายน 2564
828 ลย 0023.3/17480 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) 5 พฤศจิกายน 2564
827 ลย 0032.001.1/17468 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอราวัณ นข 1442 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
826 ลย 0032.001.1/17467 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เชียงคาน กรท 285 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
825 ลย 0032.001.1/17466 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เชียงคาน กลพ 182 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
824 ลย 0032.001.1/17464 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เชียงคาน กษร 658 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
823 ลย 0032.001.1/17463 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.เชียงคาน กลพ 178 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
822 ลย 0032.001.1/17462 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เชียงคาน กลพ 186 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
821 ลย 0032.001.1/17461 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เชียงคาน กลพ 181 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
820 ลย 0032.001.1/17460 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เชียงคาน กลพ 185 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
819 ลย 0032.001.1/17459 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เชียงคาน กลพ 180 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
818 ลย 0032.001.1/17458 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เชียงคาน กรท 284 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
817 ลย 0032.001.1/17457 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เชียงคาน 1กก2832 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
816 ลย 0032.001.1/17456 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เชียงคาน กลพ 187 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
815 ลย 0032.001.1/17455 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เชียงคาน กลพ 183 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
814 ลย 0032.001.1/17453 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เชียงคาน กลพ 184 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
813 ลย 0032.001.1/17451 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เชียงคาน กษร 659 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
812 ลย 0032.001.1/17450 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เชียงคาน กรท 287 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
811 ลย 0032.001.1/17449 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เชียงคาน กษร 661 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
810 ลย 0032.001.1/17446 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เชียงคาน กษร 661 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
809 ลย 0032.001.1/17443 เสียภาษีประจำปีรถจยยย. สสอ.เชียงคาน ขขข 308 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
808 ลย 0032.001.1/17441 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เชียงคาน กรท 286 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
807 ลย 0032.001.1/17440 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เชียงคาน ขขข 307 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
806 ลย 0032.001.1/17439 เสียภาษีประจำปีรถจยยย. สสอ.เชียงคาน 1กฆ 9775 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
805 ลย 0032.001.1/17438 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เชียงคาน กษร 660 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
804 ลย 0032.001.1/17436 ้เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เชียงคาน ขขข 306 เลย 5 พฤศจิกายน 2564
803 ลย 0023.3/17370 การจัดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น 3 พฤศจิกายน 2564
802 ลย 0032.001.1/17354 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ รพ.เอราวัณ (รถฟอร์ด) 3 พฤศจิกายน 2564
801 ลย 0032.001.1/17291 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.เชียงคาน กจ 3146 เลย 2 พฤศจิกายน 2564
800 ลย 0032.001.1/17289 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.เชียงคาน บม 5938 เลย 2 พฤศจิกายน 2564
799 ลย 0032.001.1/17286 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.เชียงคาน บจ 3657 เลย 2 พฤศจิกายน 2564
798 ลย 0032.001.1/17283 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.เชียงคาน บจ 3656 เลย 2 พฤศจิกายน 2564
797 ลย 0032.001.1/17282 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.เชียงคาน นข 641 เลย 2 พฤศจิกายน 2564
796 ลย 0032.001.1/17281 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.เชียงคาน กข 9761 เลย 2 พฤศจิกายน 2564
795 ลย 0032.001.1/17279 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.เชียงคาน บต 3553 เลย 2 พฤศจิกายน 2564
794 ลย 0017.2/17278 ขอความอนุเคราะห์จัดทำรายงานผลสำเร็จของโครงการตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดฯ 2 พฤศจิกายน 2564
793 ลย 0032.001.1/17273 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาด้วง นข 2311 เลย 2 พฤศจิกายน 2564
792 ลย 0032.001.1/17269 ขอจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ 2 ป้าย 2 พฤศจิกายน 2564
791 ลย 72401/17223 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด 2 พฤศจิกายน 2564
790 ลย 0023.3/17174 ประกาศรายชื่อ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)” ประจำปี พ.ศ. 2564 1 พฤศจิกายน 2564
789 ลย 0023.3/17113 ขอให้พิจารณาเสนอแผนงานโครงการต่อคณะอนุกรรมการทรัพกรน้ำจังหวัด 1 พฤศจิกายน 2564
788 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/17108 ขอเชิญเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ จังหวัด TO BE NUMBER ONE และร่วมรับการตรวจเยี่ยมการ ปฏิบัติงาน และเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 31 ตุลาคม 2564
787 ลย 0032.006/17096 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 29 ตุลาคม 2564
786 ลย 0032.006/17095 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 29 ตุลาคม 2564
785 ลย 0032.006/17093 เลื่อนข้าราชการ 29 ตุลาคม 2564
784 ลย 0032.006/17092 เลื่อนข้าราชการ 29 ตุลาคม 2564
783 ลย 0032.006/17091 เลื่อนข้าราชการ 29 ตุลาคม 2564
782 ลย 0030/17075 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย 29 ตุลาคม 2564
781 ลย 0023.3/17062 รายงานการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 29 ตุลาคม 2564
780 ลย 0017.2/17027 การจัดที่ดินทำกินฯ 29 ตุลาคม 2564
779 ลย 0032.015/17018 ขอเชิญร่วมแถลงข่าวและร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่วและพิธีเปิดเมืองเชียงคาน 29 ตุลาคม 2564
778 ลย 0032.015/17015 ขอเชิญร่วมแถลงข่าวและร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่วและพิธีเปิดเมืองเชียงคาน 29 ตุลาคม 2564
777 ลย 0017.2/16984 การเสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) 29 ตุลาคม 2564
776 ลย 0032.001.1/16981 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอราวัณ นข 2311 เลย 29 ตุลาคม 2564
775 ลย 0032.001.1/16980 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอราวัณ ากบ 6245 นนทบุรี 29 ตุลาคม 2564
774 ลย 0032.001.1/16979 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอราวัณ นข 1442 เลย 29 ตุลาคม 2564
773 ลย 0032.001.1/16978 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เชียงคาน กต 9827 เลย 29 ตุลาคม 2564
772 ลย 0032.001.1/16976 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เชียงคาน กข 2728 เลย 29 ตุลาคม 2564
771 ลย 0032.001.1/16975 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เชียงคาน กจ 6604 เลย 29 ตุลาคม 2564
770 ลย 0032.001.1/16974 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เชียงคาน กค 8532 เลย 29 ตุลาคม 2564
769 ลย 0032.001.1/16973 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เชียงคาน กข 6923 เลย 29 ตุลาคม 2564
768 ลย 0032.006/16836 ขอขยายเวลาการส่งผลงานประเมินทางวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ) 27 ตุลาคม 2564
767 ลย 0032.001.1/16808 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูเรือ นข 2303 เลย 27 ตุลาคม 2564
766 ลย 0032.001.1/16807 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูเรือ นข 3075 เลย 27 ตุลาคม 2564
765 ลย 0032.001.1/16806 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เชียงคาน นข 1213 เลย 27 ตุลาคม 2564
764 ลย 52004/16804 การเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดเลย 27 ตุลาคม 2564
763 ลย 0018.4/16802 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุมงาน ตามโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพัก ปลัดจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 27 ตุลาคม 2564
762 ลย 0023.5/16797 ขอคืนค่าปรับโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 27 ตุลาคม 2564
761 ลย 0023.3/16792 ขอความร่วมมือในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Sandbox เปิดเมืองเชียงคาน 27 ตุลาคม 2564
760 ลย 0017.2/16743 การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการตามงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) 26 ตุลาคม 2564
759 ลย 0017.2/16692 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสกายวอล์คฯ 26 ตุลาคม 2564
758 ลย 0017.2/16691 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสกายวอล์คฯ 26 ตุลาคม 2564
757 ลย 0017.2/16690 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสกายวอล์คฯ 26 ตุลาคม 2564
756 ลย0032.012/16686 ขอเชิญร่วมเป็นวิทยากร 25 ตุลาคม 2564
755 ลย0032.012/16685 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 25 ตุลาคม 2564
754 ลย.72704//16646 - 25 ตุลาคม 2564
753 ลย.72704//16645 - 25 ตุลาคม 2564
752 ลย 0023.3/16630 รายงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองหิน 25 ตุลาคม 2564
751 ลย 0032.007/16628 ขออนุมัติลงนามในหนังสือส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครั้งที่ 3/2564 25 ตุลาคม 2564
750 ลย 0032.007/16627 ขออนุมัติลงนามในหนังสือส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครั้งที่ 3/2564 25 ตุลาคม 2564
749 ลย 0032.007/16626 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยครั้งที่ 3/2564 25 ตุลาคม 2564
748 ลย 0017.2/16610 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) 25 ตุลาคม 2564
747 ลย 0023.3/16500 ขอข้อมูลเกี่ยวกับบุกรุกที่ดิน 20 ตุลาคม 2564
746 ลย 0023.3/16396 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 18 ตุลาคม 2564
745 ลย 0017.2/16368 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลุ่มจังหวัด) จังหวัดเลย 18 ตุลาคม 2564
744 ลย 0017.2/16304 การโอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 ตุลาคม 2564
743 ลย 0032.010/16297 ส่งคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 15 ตุลาคม 2564
742 ลย 0032.006/16250 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 15 ตุลาคม 2564
741 ลย 0032.003/16246 ขอเปลี่ยนแปลงวันออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 15 ตุลาคม 2564
740 ลย 0032.006/16245 เลื่อนข้าราชการ 15 ตุลาคม 2564
739 ลย 0032.006/16242 เลื่อนข้าราชการ 15 ตุลาคม 2564
738 ลย 0032.006/16240 เลื่อนข้าราชการ 15 ตุลาคม 2564
737 ลย 0030/16175 อายัดทรัพย์สิน 14 ตุลาคม 2564
736 ลย 0030/16116 แจแจ้งผลการพิจารณาการเป็นผู้ทุพพลภาพของผู้ประกันตน จำนวย 2 ราย 12 ตุลาคม 2564
735 ลย 0032.006/16115 เลื่อนข้าราชการ 12 ตุลาคม 2564
734 ลย 0030/16114 การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย 12 ตุลาคม 2564
733 ลย 0032.007/16099 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 12 ตุลาคม 2564
732 ลย 0032.006/16081 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 12 ตุลาคม 2564
731 ลย 0032.006/16079 เลื่อนข้าราชการ 12 ตุลาคม 2564
730 ลย 0032.006/16078 เลื่อนข้าราชการ 12 ตุลาคม 2564
729 ลย 0032.001.1/16023 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาด้วง นข 906 เลย 11 ตุลาคม 2564
728 ลย 0032.001.1/16022 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาด้วง นข 2765 เลย 11 ตุลาคม 2564
727 ลย 0017.2/16005 การจัดพิธีมอบรางวัลคุณากรฯ 11 ตุลาคม 2564
726 ลย 0023.3/15977 รายงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองหิน 11 ตุลาคม 2564
725 ลย 0032.006/15919 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 8 ตุลาคม 2564
724 ลย 0030/15770 อายัดทรัพย์สิน 6 ตุลาคม 2564
723 ลย 0030/15769 อายัดทรัพย์สิน 6 ตุลาคม 2564
722 ลย 0030/15768 อายัดทรัพย์สิน 6 ตุลาคม 2564
721 ลย 0030/15767 อายัดทรัพย์สิน 6 ตุลาคม 2564
720 ลย 0030/15766 อายัดทรัพย์สิน 6 ตุลาคม 2564
719 ลย 0030/15764 อายัดทรัพย์สิน 6 ตุลาคม 2564
718 ลย 0030/15763 อายัดทรัพย์สิน 6 ตุลาคม 2564
717 ลย 0030/15762 อายัดทรัพย์สิน 6 ตุลาคม 2564
716 ลย 0032.001.1/15728 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เชียงคาน กข 5680 เลย 6 ตุลาคม 2564
715 ลย 0032.001.1/15727 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เชียงคาน นข 2940 เลย 6 ตุลาคม 2564
714 ลย 0032.001.1/15717 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาด้วง กข 5688 เลย 6 ตุลาคม 2564
713 ลย 0032.001.1/15711 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพผาขาว กข 5672 เลย 6 ตุลาคม 2564
712 ลย 0032.001.1/15710 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพผาขาว กต 9828 เลย 6 ตุลาคม 2564
711 ลย 0032.001.1/15709 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพผาขาว บค 6956 เลย 6 ตุลาคม 2564
710 ลย 0032.001.1/15708 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพผาขาว นข 2304 เลย 6 ตุลาคม 2564
709 ลย 0032.007/15636 ขออนุมัติลงนามในหนังสือส่งรายงานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 5 ตุลาคม 2564
708 ลย 0032.007/15635 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยครั้งที่49/2564 5 ตุลาคม 2564
707 ลย 0017.2/15577 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 4 ตุลาคม 2564
706 ลย 0032.006/15481 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 30 กันยายน 2564
705 ลย 0032.006/15479 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 30 กันยายน 2564
704 ลย 0032.010/15464 ส่งคำสั่งอนุญาตให้เปิดสถานที่จำหน่ายลอตเตอรี่ 30 กันยายน 2564
703 ลย 0032.001.1/15407 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูกระดึง บม 1078 เลย 30 กันยายน 2564
702 ลย 0032.001.1/15406 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูกระดึง กต 9833 เลย 30 กันยายน 2564
701 ลย 0032.001.1/15405 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูกระดึง กง 8297 เลย 30 กันยายน 2564
700 ลย 0032.001.1/15404 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูกระดึง กบ 6301 นนทบุรี 30 กันยายน 2564
699 ลย 0023.5/15394 การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 30 กันยายน 2564
698 ลย 0032.006/15325 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 30 กันยายน 2564
697 ลย 0032.006/15315 การประเมินผลงานทางวิชาการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศษ 30 กันยายน 2564
696 ลย 0032.010/15253 การชดใช้ค่าปรับผิดสัญญารับทุนการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 29 กันยายน 2564
695 ลย 0032.010/15252 การชดใช้ค่าปรับผิดสัญญารับทุนการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 29 กันยายน 2564
694 ลย 0032.010/15251 การชดใช้ค่าปรับผิดสัญญารับทุนการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 29 กันยายน 2564
693 ลย 0032.010/15250 การชดใช้ค่าปรับผิดสัญญารับทุนการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 29 กันยายน 2564
692 ลย 0032.010/15249 การชดใช้ค่าปรับผิดสัญญารับทุนการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 29 กันยายน 2564
691 ลย 0032.010/15248 การชดใช้ค่าปรับผิดสัญญารับทุนการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 29 กันยายน 2564
690 ลย 0023.3/15236 แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 29 กันยายน 2564
689 ลย 0032.006/15228 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 29 กันยายน 2564
688 ลย 0023.3/15218 แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 29 กันยายน 2564
687 ลย 52004/15098 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง 27 กันยายน 2564
686 ลย 0023.3/15060 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 กันยายน 2564
685 ลย 0017.2/15019 การจัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 23 กันยายน 2564
684 ลย 0017.2/14975 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 23 กันยายน 2564
683 ลย 0017.2/14973 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 23 กันยายน 2564
682 ลย 0017.2/14972 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 23 กันยายน 2564
681 ลย 0017.2/14960 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 23 กันยายน 2564
680 ลย 0017.2/14910 แจ้งความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ.2566-2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan และสถานะการณ์ยืนยันนำส่งข้อมูล (Sign off 1) 22 กันยายน 2564
679 ลย 0017.2/14909 แจ้งความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ.2566-2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan และสถานะการณ์ยืนยันนำส่งข้อมูล (Sign off 1) 22 กันยายน 2564
678 ลย 0017.2/14908 จองเลข 22 กันยายน 2564
677 ลย 0017.2/14899 การโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22 กันยายน 2564
676 ลย 0017.2/14896 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเลย 22 กันยายน 2564
675 ลย 0017.2/14873 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 21 กันยายน 2564
674 ลย 0017.2/14872 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 21 กันยายน 2564
673 ลย 0017.2/14871 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 21 กันยายน 2564
672 ลย 0032.001.1/14864 ขอยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน นข 2104 เลยและ กค 2257 เลย 22 กันยายน 2564
671 ลย 0032.001.1/14863 ขอยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน นข 2450 เลย 22 กันยายน 2564
670 ลย 0017.2/14857 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) จังหวัดเลย 22 กันยายน 2564
669 ลย 0017.2/14855 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 21 กันยายน 2564
668 ลย 0017.2/14854 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 21 กันยายน 2564
667 ลย 0017.2/14852 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 21 กันยายน 2564
666 ลย 0017.2/14851 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 21 กันยายน 2564
665 ลย 0017.2/14850 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 21 กันยายน 2564
664 ลย 0017.2/14849 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 21 กันยายน 2564
663 ลย 0017.2/14847 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 21 กันยายน 2564
662 ลย 0017.2/14846 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 21 กันยายน 2564
661 ลย 0032.001.1/14764 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.เชียงคาน บพ 7666 เลย 20 กันยายน 2564
660 ลย 0032.001.1/14758 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กข 3038 เลย 20 กันยายน 2564
659 ลย 0032.001.1/14757 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง นข 2295 เลย 20 กันยายน 2564
658 ลย 0032.001.1/14756 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กบน 115 เลย 20 กันยายน 2564
657 ลย 0032.001.1/14755 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง บน 115 เลย 20 กันยายน 2564
656 ลย 0032.001.1/14753 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง บจ 5168 เลย 20 กันยายน 2564
655 ลย 0032.001.1/14752 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กย 6273 เลย 20 กันยายน 2564
654 ลย 0032.001.1/14751 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กข 8040 เลย 20 กันยายน 2564
653 ลย 0032.001.1/14750 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กข 4683 เลย 20 กันยายน 2564
652 ลย 0032.001.1/14655 เสียภาษีประจำปีรถจยย. รพ.ท่าลี่ กลฉ 927 เลย 17 กันยายน 2564
651 ลย 0032.001.1/14653 เสียภาษีประจำปีรถจักรยานยนต์ รพ.ท่าลี่ กตบ 646 เลย 17 กันยายน 2564
650 ลย 0032.001.1/14652 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสจ.เลย นข 2312 เลย 17 กันยายน 2564
649 ลย 0032.001.1/14651 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสจ.เลย กค 9831 เลย 17 กันยายน 2564
648 ลย 0032.007/14641 ขออนุมัติลงนามในหนังสือส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครั้งที่ 47/2564 17 กันยายน 2564
647 ลย 0032.007/14640 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย47/2564 17 กันยายน 2564
646 ลย 0017.2/14614 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการใช้ห้องประชุมภูหลวง เป็นศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 17 กันยายน 2564
645 ลย 0017.2/14582 การดำเนินการตามข้อเสนอและมติที่ประชุมฯ 17 กันยายน 2564
644 ลย 0017.2/14562 การพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติฯ 16 กันยายน 2564
643 ลย 0017.2/14494 อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ ตามงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 15 กันยายน 2564
642 ลย 0017.2/14493 อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ ตามงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 15 กันยายน 2564
641 ลย 0017.2/14492 อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ ตามงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 15 กันยายน 2564
640 ลย 0023.2/14454 ขอส่งผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)ฯ รอบเดือนเมษายน 2561 15 กันยายน 2564
639 ลย 0032.010/14440 ส่งประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 14 กันยายน 2564
638 ลย 0032.001.1/14419 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสจ.เลย กค 2257 เลย 14 กันยายน 2564
637 ลย 0032.001.1/14418 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสจ.เลย นข 2754 เลย 14 กันยายน 2564
636 ลย 0017.2/14413 การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 14 กันยายน 2564
635 ลย 0032.007/14379 การประเมินโรงเรียน 14 กันยายน 2564
634 ลย 0032.007/14377 การจัดกิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา 14 กันยายน 2564
633 ลย 0032.007/14376 การจัดกิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา 14 กันยายน 2564
632 ลย 0023.3/14318 แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 13 กันยายน 2564
631 ลย 0032.001.1/14256 ขอส่งคืนครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ราชการ นข 1641 เลย 10 กันยายน 2564
630 ลย 0017.2/14239 การดำเนินการรับมือน้ำหลาก/น้ำแล้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี 9 กันยายน 2564
629 ลย 0017.2/14237 แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปี พ.ศ.2564 รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาฯ 9 กันยายน 2564
628 ลย 0032.006/14221 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 9 กันยายน 2564
627 ลย 0032.007/14212 เชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 9 กันยายน 2564
626 ลย 0017.4/14161 การแจ้งผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 9 กันยายน 2564
625 ลย 0032.001.1/14149 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เชียงคาน กง 2349 เลย 8 กันยายน 2564
624 ลย 0032.001.1/14148 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เชียงคานเรือ นข 2628 เลย 8 กันยายน 2564
623 ลย 0023.3/14088 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็ก อายุต่ำกว่า 3 ปี (อายุ 2 – 3 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 กันยายน 2564
622 ลย 0017.2/14080 จองเลข 7 กันยายน 2564
621 ลย 0017.2/14079 จองเลข 7 กันยายน 2564
620 ลย 0017.2/14078 จองเลข 7 กันยายน 2564
619 ลย 0017.2/14077 จองเลข 7 กันยายน 2564
618 ลย 0017.2/14075 จองเลข 7 กันยายน 2564
617 ลย 0017.2/14071 รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 7 กันยายน 2564
616 ลย 0017.2/14069 รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 7 กันยายน 2564
615 ลย 0017.2/14068 รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 7 กันยายน 2564
614 ลย 0017.2/14067 รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 7 กันยายน 2564
613 ลย 0017.2/14066 รายงานผลดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 7 กันยายน 2564
612 ลย73401.4/14064 ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและรับรองแบบก่อสร้าง 7 กันยายน 2564
611 ลย 0032.007/14016 ขออนุมติลงนามในหนังสืส่งรายงานประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเลย 7 กันยายน 2564
610 ลย 0032.007/14015 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยครั้งที่ 46/2564 7 กันยายน 2564
609 ลย 0032.006/14000 เลื่อนข้าราชการ 6 กันยายน 2564
608 ลย 0032.006/13999 เลื่อนข้าราชการ 6 กันยายน 2564
607 ลย 0017.2/13979 ขอเชิญประชุมการดำเนินการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 6 กันยายน 2564
606 ลย 0017.2/13978 การประชุมปรึกษาหารือและประชาคมระดับจังหวัดฯ 6 กันยายน 2564
605 ลย 0017.2/13977 ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนห้องประชุมฯ 6 กันยายน 2564
604 ลย 0032.015/13971 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงินงบพัฒนาจังหวัด 6 กันยายน 2564
603 ลย 0030/13887 การประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานประกันสังคมเพื่อเลื่อนค่าจ้าง รอบที่22 3 กันยายน 2564
602 ลย 52004/13846 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง 3 กันยายน 2564
601 ลย 0023.3/13837 การสำรวจข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา 2 กันยายน 2564
600 ลย 0030/13690 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 1 กันยายน 2564
599 ลย 0017.2/13668 การจัดทำข้อมูลเพื่อการดำเนินงานฯ 31 สิงหาคม 2564
598 ลย 0023.2/13667 ข้าราชการ อบจ.ขอโอน กรณีที่มีเหตุจำเป็นระดับจังหวัด 31 สิงหาคม 2564
597 ลย 0032.007/13627 ขออนุมัติลงนามในหนังสือส่งรายงานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 31 สิงหาคม 2564
596 ลย 0032.007/13626 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 31 สิงหาคม 2564
595 ลย 0020.1/13547 ขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย 30 สิงหาคม 2564
594 ลย 0023.2/13532 การจัดลำดับอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 30 สิงหาคม 2564
593 ลย 0032.001.1/13490 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ รพ.เชียงคาน 27 สิงหาคม 2564
592 ลย 0032.001.1/13483 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.สต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว) 27 สิงหาคม 2564
591 ลย 0032.001.1/13477 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.สต.สมศักดิ์พัฒนา อ.ผาขาว) 27 สิงหาคม 2564
590 ลย 0032.015/13468 ขออนุมัติออกคำสั่งลงนาม 27 สิงหาคม 2564
589 ลย 0032.001.1/13451 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอราวัณ นข 3144 เลย 27 สิงหาคม 2564
588 ลย 0032.001.1/13450 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอราวัณ กข 4414 เลย 27 สิงหาคม 2564
587 ลย 0032.006/13441 รับโอนข้าราชการ(นางปาณิศา จรัสโภคธำรง) 27 สิงหาคม 2564
586 ลย 0032.006/13439 รับโอนข้าราชการ(นางสาวนัสภรณ์ อินทะโร) 27 สิงหาคม 2564
585 ลย 0032.001.1/13365 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูเรือ กต 8791 เลย 25 สิงหาคม 2564
584 ลย 0032.001.1/13364 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูเรือ กจ 2046 เลย 25 สิงหาคม 2564
583 ลย 0032.001.1/13363 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูเรือ กข 6613 เลย 25 สิงหาคม 2564
582 ลย 0032.001.1/13362 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เอราวัณ ช 2775 เลย 25 สิงหาคม 2564
581 ลย 0032.001.1/13361 เสียภาษีประจำปีรถตจยย. สสอ.เอราวัณ ช 2785 เลย 25 สิงหาคม 2564
580 ลย 52003/13319 ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (เพิ่มเติม) 25 สิงหาคม 2564
579 ลย 0032.001.1/13277 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.หนองหิน) 24 สิงหาคม 2564
578 ลย 0032.007/13272 ขอความร่วมมือในการตรวจหาเชื้อ SARs CoV2 ด้วยวิธี RT-PCR ในช่องทางพิเศษ 24 สิงหาคม 2564
577 ลย 0032.007/13267 ขออนุมัติลงนามในหนังสือส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 24 สิงหาคม 2564
576 ลย 0032.007/13266 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 24 สิงหาคม 2564
575 ลย 0023.3/13175 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรที่เข้าถึงการขนส่งสาธารณะ จำแนกตามเพศ อายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23 สิงหาคม 2564
574 ลย 0030/13149 ขอส่งตัวข้าราชการ 23 สิงหาคม 2564
573 ลย 0032.001.1/13048 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอราวัณ นข 615 เลย 19 สิงหาคม 2564
572 ลย 0032.001.1/12941 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.ภูหลวง) 18 สิงหาคม 2564
571 ลย 0032.001.1/12940 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.วังสะพุง) 18 สิงหาคม 2564
570 ลย 0032.001.1/12921 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอราวัณ นข 2296 เลย 18 สิงหาคม 2564
569 ลย 0023.2/12864 รายงานการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วน หรือชื่อฝ่าย กรณีชื่อส่วนราชการหรือชื่อฝ่ายที่ไม่เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ 17 สิงหาคม 2564
568 ลย 0023.2/12862 รายงานการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วน หรือชื่อฝ่าย กรณีชื่อส่วนราชการหรือชื่อฝ่ายที่ไม่เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ 17 สิงหาคม 2564
567 ลย 0023.2/12799 ขอจัดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 16 สิงหาคม 2564
566 ลย 0023.3/12795 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 16 สิงหาคม 2564
565 ลย 0023.3/12776 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 13 สิงหาคม 2564
564 ลย 0318/12761 การดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฯ 13 สิงหาคม 2564
563 ลย 0030/12740 แจ้งลการพิจารณาการเป็นผู้ทุพพลภาพของผู้ประกันตน จำนวน 1ราย 13 สิงหาคม 2564
562 ลย 0030/12739 การประชุมคณะอนกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย 13 สิงหาคม 2564
561 ลย 0030/12737 แก้ไขเลื่อนค่าจ้างพนักงานประกันสังคม (เฉพาะราย) ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมาา 2564 13 สิงหาคม 2564
560 ลย 0032.006/12556 เลื่อนข้าราชการ 9 สิงหาคม 2564
559 ลย 0032.006/12553 เลื่อนข้าราชการ 9 สิงหาคม 2564
558 ลย 0032.006/12552 เลื่อนข้าราชการ 9 สิงหาคม 2564
557 ลย 0023.3/12498 การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) 9 สิงหาคม 2564
556 ลย 0017.2/12469 รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 6 สิงหาคม 2564
555 ลย 0032.006/12444 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 6 สิงหาคม 2564
554 ลย 0017.2/12403 รายงานผลดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 5 สิงหาคม 2564
553 ลย 0023.3/12368 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบพิบัติ(อุทกภัย) 5 สิงหาคม 2564
552 ลย 0032.001.1/12358 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาด้วง บท 4927 เลย 5 สิงหาคม 2564
551 ลย 0032.006/12327 เลื่อนข้าราชการ 4 สิงหาคม 2564
550 ลย 0030/12325 การโอนทะเบียนรถจักรยานยนต์ 4 สิงหาคม 2564
549 ลย 0023.2/12281 รายงานขอความเห็นชอบขอกันพนักงานส่วนตำบล (ผู้ถูกกล่าวหา)เป็นพยาน 2 สิงหาคม 2564
548 ลย 0023.2/12280 ส่งเรื่องอุทธรณ์ของพนักงานส่วนตำบล 2 สิงหาคม 2564
547 ลย 0023.2/12279 ส่งเรื่องร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล 2 สิงหาคม 2564
546 ลย 0032.006/12258 เลื่อนข้าราชการ 3 สิงหาคม 2564
545 ลย 0032.006/12257 เลื่อนข้าราชการ 3 สิงหาคม 2564
544 ลย 0023.3/12160 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 2 สิงหาคม 2564
543 ลย 0017.4/12158 การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2 สิงหาคม 2564
542 ลย 0017.4/12157 การปรับแผนการตรวจสอบภายใน 2 สิงหาคม 2564
541 ลย 0032.001.1/12118 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ผาขาว นข 2764 เลย 2 สิงหาคม 2564
540 ลย 52001/12098 ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล 30 กรกฎาคม 2564
539 ลย 52008/12097 พนักงานเทศบาลลาออกจากราชการ 30 กรกฎาคม 2564
538 ลย 52001/12094 ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล 30 กรกฎาคม 2564
537 ลย 52001/12093 พนักงานเทศบาลลาออกจากราชการ 30 กรกฎาคม 2564
536 ลย 0032.006/12061 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 30 กรกฎาคม 2564
535 ลย 0017.3/12054 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นถุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดเลย 30 กรกฎาคม 2564
534 ลย 0017.3/12053 สสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดเลย 30 กรกฎาคม 2564
533 ลย 0032.006/12052 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 30 กรกฎาคม 2564
532 ลย 0032.006/12038 เลื่อนข้าราชการ 30 กรกฎาคม 2564
531 ลย 0032.001.1/11996 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ปากชม บฉ 5940 เลย 29 กรกฎาคม 2564
530 ลย 0032.001.1/11992 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูกระดึง นข 2107 เลย 29 กรกฎาคม 2564
529 ลย 0032.001.1/11954 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ผาขาว นข 2764 เลย 29 กรกฎาคม 2564
528 ลย 52004/11949 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง 29 กรกฎาคม 2564
527 ลย 0017.2/11923 ข้อเสนอคณะกรรมาธิการฯ 29 กรกฎาคม 2564
526 ลย 0032.016/11922 ขอแจ้งการขยายระยะเวลาเบิกเงินพชอ. 29 กรกฎาคม 2564
525 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/11920 ขอแจ้งการขยายระยะเวลาเบิกเงินพชอ. 29 กรกฎาคม 2564
524 ลย 0032.001.1/11882 เสียภาษีประจำปีรถ จยย. สสอ.ภูเรือ กมบ 920 เลย 27 กรกฎาคม 2564
523 ลย 0032.001.1/11881 เสียภาษีประจำปีรถตจยย. สสอ.ภูเรือ กตร 437 เลย 27 กรกฎาคม 2564
522 ลย 0032.001.1/11880 เสียภาษีประจำปีรถตจยย. สสอ.ภูเรือ กลข 985 เลย 27 กรกฎาคม 2564
521 ลย 0032.001.1/11878 เสียภาษีประจำปีรถตจยย. สสอ.ภูเรือ 1กฆ 9710 เลย 27 กรกฎาคม 2564
520 ลย 0032.001.1/11876 เสียภาษีประจำปีรถตจยย. สสอ.ภูเรือ ช 46666 เลย 27 กรกฎาคม 2564
519 ลย 0032.001.1/11875 เสียภาษีประจำปีรถตจยย. สสอ.ภูเรือ ช 4667 เลย 27 กรกฎาคม 2564
518 ลย 0032.001.1/11874 เสียภาษีประจำปีรถตจยย. สสอ.ภูเรือ ขกค 454 เลย 27 กรกฎาคม 2564
517 ลย 0032.001.1/11872 เสียภาษีประจำปีรถตจยย. สสอ.ภูเรือ ขกค 456 เลย 27 กรกฎาคม 2564
516 ลย 0032.001.1/11871 เสียภาษีประจำปีรถตจยย. สสอ.ภูเรือ ขกค 455 เลย 27 กรกฎาคม 2564
515 ลย 0032.001.1/11870 เสียภาษีประจำปีรถตจยย. สสอ.ภูเรือ ขกค 453 เลย 27 กรกฎาคม 2564
514 ลย 0032.001.1/11869 เสียภาษีประจำปีรถตจยย. สสอ.ภูเรือ ขกค 452 เลย 27 กรกฎาคม 2564
513 ลย 0032.001.1/11868 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เชียงคาน นข 526 เลย 27 กรกฎาคม 2564
512 ลย 0032.001.1/11866 เสียภาษีประจำปีรถตจยย. สสอ.ภูเรือ ขกค 451 เลย 27 กรกฎาคม 2564
511 ลย 0032.001.1/11864 เสียภาษีประจำปีรถตจยย. สสอ.ภูเรือ ขกค 450 เลย 27 กรกฎาคม 2564
510 ลย 0032.001.1/11863 เสียภาษีประจำปีรถตจยย. สสอ.ภูเรือ ขกค 449 เลย 27 กรกฎาคม 2564
509 ลย 0032.001.1/11862 เสียภาษีประจำปีรถตจยย. สสอ.ภูเรือ กวว 803 เลย 27 กรกฎาคม 2564
508 ลย 0032.001.1/11861 เสียภาษีประจำปีรถตจยย. สสอ.ภูเรือ กวว 803 เลย 27 กรกฎาคม 2564
507 ลย 0032.001.1/11860 เสียภาษีประจำปีรถตจยย. สสอ.ภูเรือ วว 804 เลย 27 กรกฎาคม 2564
506 ลย 0032.001.1/11859 เสียภาษีประจำปีรถตจยย. สสอ.ภูเรือ กวว 805 เลย 27 กรกฎาคม 2564
505 ลย 0032.001.1/11858 เสียภาษีประจำปีรถตจยย. สสอ.ภูเรือ กลช 985 เลย 27 กรกฎาคม 2564
504 ลย 0032.001.1/11857 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.หนองหิน กฉ 7135 เลย 27 กรกฎาคม 2564
503 ลย 0032.001.1/11856 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.หนองหิน บท 5451 เลย 27 กรกฎาคม 2564
502 ลย 0032.001.1/11758 เสียภาษีประจำปีรถตจยย. สสอ.เอราวัณ กบต 372 เลย 23 กรกฎาคม 2564
501 ลย 0032.001.1/11757 เสียภาษีประจำปีรถตจยย. สสอ.เอราวัณ กบต 371 เลย 23 กรกฎาคม 2564
500 ลย 0032.001.1/11756 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ท่าลี่ กต 6939 เลย 23 กรกฎาคม 2564
499 ลย 0017.3/11720 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 23 กรกฎาคม 2564
498 ลย 0023.2/11696 ขอจัดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) 22 กรกฎาคม 2564
497 ลย 0032.001.1/11678 ขอจัดทำคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ เนื่องจากสูญหาย สสอ.ภูเรือ กฉ 5760 เลย 22 กรกฎาคม 2564
496 ลย 0032.001.1/11677 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ภูเรือ บจ 3677 เลย 22 กรกฎาคม 2564
495 ลย 0032.001.1/11676 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ภูเรือ บจ 3676 เลย 22 กรกฎาคม 2564
494 ลย 0032.001.1/11675 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ภูเรือ ม 1365 เลย 22 กรกฎาคม 2564
493 ลย 0032.001.1/11674 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ภูเรือ บจ 3662 เลย 22 กรกฎาคม 2564
492 ลย 0032.001.1/11668 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ภูเรือ กข 7886 เลย 22 กรกฎาคม 2564
491 ลย 0032.001.1/11667 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ภูเรือ บต 3569 เลย 22 กรกฎาคม 2564
490 ลย 0032.001.1/11665 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ภูเรือ กค 7204 เลย 22 กรกฎาคม 2564
489 ลย 0032.001.1/11664 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ภูเรือ ม 1501 เลย 22 กรกฎาคม 2564
488 ลย 0023.3/11662 สื่อการประชาสัมพันธ์ ตุ๊กตา DLTV 22 กรกฎาคม 2564
487 ลย 0017.2/11616 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2564 21 กรกฎาคม 2564
486 ลย 0023.5/11584 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) 21 กรกฎาคม 2564
485 ลย 0017.4/11574 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 21 กรกฎาคม 2564
484 ลย 0032.006/11538 เลื่อนข้าราชการ 21 กรกฎาคม 2564
483 ลย 0017.4/11535 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 21 กรกฎาคม 2564
482 ลย 0017.4/11534 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 21 กรกฎาคม 2564
481 ลย 52806/11502 ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 20 กรกฎาคม 2564
480 ลย 0032.001.1/11441 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูหลวง นข 845 เลย 19 กรกฎาคม 2564
479 ลย 0032.001.1/11440 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูหลวง นข 1519 เลย 19 กรกฎาคม 2564
478 ลย 0032.006/11346 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 16 กรกฎาคม 2564
477 ลย 0032.003/11323 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 15 กรกฎาคม 2564
476 ลย 0017.2/11299 รายงานผลดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 15 กรกฎาคม 2564
475 ลย 0017.2/11298 รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 15 กรกฎาคม 2564
474 ลย 0017.2/11297 รายงานผลดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 15 กรกฎาคม 2564
473 ลย 0017.2/11296 รายงานผลดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 15 กรกฎาคม 2564
472 ลย 0017.2/11295 รายงานผลดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 15 กรกฎาคม 2564
471 ลย 0023.2/11289 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 6/2564 15 กรกฎาคม 2564
470 ลย 0017.2/11248 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ของแผนงานฯ เพื่อแก้ไขปัญหาควายกจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ 15 กรกฎาคม 2564
469 ลย 0017.5/11186 การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 14 กรกฎาคม 2564
468 ลย 0032.006/11184 เลื่อนข้าราชการ 14 กรกฎาคม 2564
467 ลย 0032.006/11183 เลื่อนข้าราชการ 14 กรกฎาคม 2564
466 ลย 0023.2/11181 ขออนุญาตดำเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสังกัดอปท.กระทรวงมหาดไทย 14 กรกฎาคม 2564
465 ลย 0023.2/11168 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้รับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) 14 กรกฎาคม 2564
464 ลย 0017.2/11160 การจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) 14 กรกฎาคม 2564
463 ลย 0023.3/11146 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะครูสอนเด็กด้อยโอกาสและบุคลากรทางการศึกษา และกำกับ ติดตาม เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 กรกฎาคม 2564
462 ลย 0032.001.1/11108 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เชียงคาน กค 7216 เลย 13 กรกฎาคม 2564
461 ลย 0017.2/11039 จองเลข 12 กรกฎาคม 2564
460 ลย 0017.6/10984 ข้อกำหนดฯ(ฉบับที่ 27) ลว 10 กค 64 11 กรกฎาคม 2564
459 ลย 0017.2/10944 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566-2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan 9 กรกฎาคม 2564
458 ลย 0017.2/10943 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566-2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan 9 กรกฎาคม 2564
457 ลย 0023.3/10936 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.4) เพื่อลงนาม 9 กรกฎาคม 2564
456 ลย 0032.006/10922 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ(ภูริวัฒน์) 8 กรกฎาคม 2564
455 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/10921 ขอส่งเบิกค่าใช้จ่าย 8 กรกฎาคม 2564
454 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/10920 ขอส่งเบิกค่าใช้จ่าย 8 กรกฎาคม 2564
453 ลย 0032.001.1/10877 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ปากชม นข 1157 เลย 8 กรกฎาคม 2564
452 ลย 0032.006/10876 อนุญาตให้ข้าราชการลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร 8 กรกฎาคม 2564
451 ลย 52806/10862 ขอขอบคุณ 8 กรกฎาคม 2564
450 ลย 0017.2/10824 การจัดทำแผนงานโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 7 กรกฎาคม 2564
449 ลย 0023.2/10813 เรื่อง แจ้งกำหนดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7 กรกฎาคม 2564
448 ลย 0017.2/10664 การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 6 กรกฎาคม 2564
447 ลย 0023.2/10548 การบรรจุแต่งตั้งผุู้สอบแข่งขันได้ 2 กรกฎาคม 2564
446 ลย 0023.2/10545 การดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล 2 กรกฎาคม 2564
445 ลย 0032.001.1/10506 เสียภาษีประจำปีรถ จยย. สสอ.ภูกระดึง กง 9384 เลย 2 กรกฎาคม 2564
444 ลย 0017.2/10473 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2564 1 กรกฎาคม 2564
443 ลย 0017.6/10472 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 26) ประกาศลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 และแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 26) ประกาศลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 และแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 1 กรกฎาคม 2564
442 ลย 0032.006/10465 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 1 กรกฎาคม 2564
441 ลย 0030/10458 ขอส่งตัวข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 1 กรกฎาคม 2564
440 ลย 0032.006/10446 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ(พีรยา) 1 กรกฎาคม 2564
439 ลย 0032.006/10445 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ(ทิพวรรณ เทพศิริ) 1 กรกฎาคม 2564
438 ลย0032.012/10442 แจ้งการชำระค่าเสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเลย 1 กรกฎาคม 2564
437 ลย 0017.2/10306 การจัดทำแผนงานโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565 30 มิถุนายน 2564
436 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/10249 ขอเบิกค่าใช้จ่ายค่าป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ 30 มิถุนายน 2564
435 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/10246 ขอเบิกค่าใช้จ่ายค่าเวที เครื่องเสียง 30 มิถุนายน 2564
434 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/10242 ขอเบิกค่าใช้จ่ายค่าป้ายไวนิล 30 มิถุนายน 2564
433 ลย 0032.006/10240 อนุญาตให้ข้าราชการลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร 30 มิถุนายน 2564
432 ลย 0032.006/10239 เลื่อนข้าราชการ 30 มิถุนายน 2564
431 ลย 0032.006/10238 เลื่อนข้าราชการ 30 มิถุนายน 2564
430 ลย 0030/10218 ขอส่งตัวข้าราชการ 30 มิถุนายน 2564
429 ลย 0032.006/10175 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 29 มิถุนายน 2564
428 ลย 0032.006/10173 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 29 มิถุนายน 2564
427 ลย 0032.006/10171 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 29 มิถุนายน 2564
426 ลย 0032.001.1/10147 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ปากชม นข 1848 เลย 29 มิถุนายน 2564
425 ลย 0017.6/10113 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ฯ 28 มิถุนายน 2564
424 ลย 0017.6/10112 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ฯ 28 มิถุนายน 2564
423 ลย 0032.006/10107 การประเมินบุคคลและผลงาน 28 มิถุนายน 2564
422 ลย 0032.006/10050 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 28 มิถุนายน 2564
421 ลย 0032.006/10046 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 28 มิถุนายน 2564
420 ลย 0023.5/9989 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเงินจัดสรร งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. 25 มิถุนายน 2564
419 ลย 0032.001.1/9865 ขอโอนรถยนต์ราชการ (รพ.นาแห้ว นข 611 เลย) 23 มิถุนายน 2564
418 ลย 0032.001.1/9864 ขอยกเลิกทะเบียนรถยนต์ราชการตลอดไป (นข 611 เลย รพ.นาแห้ว) 23 มิถุนายน 2564
417 ลย 0030/9852 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพ จำนวน 4 ราย 23 มิถุนายน 2564
416 ลย 0030/9850 การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย 23 มิถุนายน 2564
415 ลย 0030/9819 การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้งานในหน่วยงานต่อไป 22 มิถุนายน 2564
414 ลย 0030/9818 การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้งานในหน่วยงานต่อไป 22 มิถุนายน 2564
413 ลย 0032.001.1/9765 เสียภาษีประจำปีรถ จยย. สสอ.เอราวัณ กษร 655 เลย 21 มิถุนายน 2564
412 ลย 0032.001.1/9763 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอราวัณ นข 524 เลย 21 มิถุนายน 2564
411 ลย 0023.3/9759 การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 21 มิถุนายน 2564
410 ลย 0017.2/9677 ขอแจ้งเข้าดำเนินงานโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน 18 มิถุนายน 2564
409 ลย 0023.3/9641 ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Online Meeting) 18 มิถุนายน 2564
408 ลย 0017.2/9540 แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน (User) ของระบบ Thai Water Plan เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ 16 มิถุนายน 2564
407 ลย 0017.2/9525 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) 16 มิถุนายน 2564
406 ลย 0032.001.1/9393 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.ภูหลวง,วังสะพุง,เชียงคาน) 15 มิถุนายน 2564
405 ลย 0017.4/9381 การแจ้งผลการตรวจสอบการจัดซื้อจักจ้างของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 15 มิถุนายน 2564
404 ลย 0017.2/9345 เร่งรัด ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 มิถุนายน 2564
403 ลย 0032.001.1/9331 ขอโอนรถจักรยานยนต์ราชการ (สสอ.ปากชม) 14 มิถุนายน 2564
402 ลย 0023.3/9326 การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 14 มิถุนายน 2564
401 ลย 0032.006/9314 เลื่อนข้าราชการ 14 มิถุนายน 2564
400 ลย 0032.006/9313 เลื่อนข้าราชการ 14 มิถุนายน 2564
399 ลย 0023.3/9301 การบริหารจัดการขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 มิถุนายน 2564
398 ลย 0023.3/9247 ขอส่งคืนงบประมาณตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการสนับสนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 มิถุนายน 2564
397 ลย 0017.2/9198 ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566-2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan 11 มิถุนายน 2564
396 ลย 0017.2/9163 การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเลย 10 มิถุนายน 2564
395 ลย 0032.006/9154 เลื่อนข้าราชการ 10 มิถุนายน 2564
394 ลย 0032.006/9153 เลื่อนข้าราชการ 10 มิถุนายน 2564
393 ลย 0017.2/9044 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2564 9 มิถุนายน 2564
392 ลย 0023.3/9020 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 มิถุนายน 2564
391 ลย 0030/9013 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง และค่าตอบแทน ณ 1 เมษายน 2564 8 มิถุนายน 2564
390 ลย 0017.2/8962 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของพื้นที่และให้ความเห็น สำหรับแผนความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม"โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์" 8 มิถุนายน 2564
389 ลย 0017.2/8961 ขอเชิญประชุมการดำเนินการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 8 มิถุนายน 2564
388 ลย 0017.2/8868 ขอให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในคราวประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 7 มิถุนายน 2564
387 ลย 0017.2/8867 การจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด 7 มิถุนายน 2564
386 ลย 0017.2/8866 การจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด 7 มิถุนายน 2564
385 ลย 0032.006/8827 ขอใช้ตำแหน่งว่าง 4 มิถุนายน 2564
384 ลย 0032.006/8826 ยืนยันข้อมูลเกษียณปี 2564พร้อมจัดสรรตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายึตามสัดส่วนตามแนวทางการจัดสรรปี 2563 4 มิถุนายน 2564
383 ลย 0023.3/8799 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) 4 มิถุนายน 2564
382 ลย 0017.2/8758 รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 4 มิถุนายน 2564
381 ลย 0032.006/8751 อนุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท 2 มิถุนายน 2564
380 ลย 0032.006/8750 อนุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท 2 มิถุนายน 2564
379 ลย 0032.001.1/8744 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.ภูหลวง) 2 มิถุนายน 2564
378 ลย 0023.3/8734 แจ้งขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 2 มิถุนายน 2564
377 ลย 0032.006/8733 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 2 มิถุนายน 2564
376 ลย 0032.006/8727 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 2 มิถุนายน 2564
375 ลย 0017.2/8719 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย ปี 2564 2 มิถุนายน 2564
374 ลย 0032.006/8658 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ(ชิดหทัย) 1 มิถุนายน 2564
373 ลย 0032.006/8635 เลื่อนข้าราชการ 1 มิถุนายน 2564
372 ลย 0032.006/8634 เลื่อนข้าราชการ 1 มิถุนายน 2564
371 ลย 0023.3/8551 ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่่บ้าน) 31 พฤษภาคม 2564
370 ลย 0023.3/8547 ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่่บ้าน) 31 พฤษภาคม 2564
369 ลย 0023.2/8446 การบรรจุแต่งตั้งผุู้สอบแข่งขันได้ 31 พฤษภาคม 2564
368 ลย 0017.6/8423 ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) 30 พฤษภาคม 2564
367 ลย 0030/8385 เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด 28 พฤษภาคม 2564
366 ลย 0032.006/8379 เลื่อนข้าราชการ 28 พฤษภาคม 2564
365 ลย 0032.006/8378 เลื่อนข้าราชการ 28 พฤษภาคม 2564
364 ลย 0032.006/8343 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 28 พฤษภาคม 2564
363 ลย 0017.2/8312 ขอส่งสรุปผลการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 28 พฤษภาคม 2564
362 ลย 0017.2/8311 เป้าหมายและทิศทางการพัมนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ปี พ.ศ. 2564-2565 28 พฤษภาคม 2564
361 ลย 0032.001.1/8272 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง นข 531 เลย 27 พฤษภาคม 2564
360 ลย 0032.001.1/8271 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กข 4313 เลย 27 พฤษภาคม 2564
359 ลย 0032.001.1/8270 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.เชียงคาน) 27 พฤษภาคม 2564
358 ลย 0032.001.1/8269 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.วังสะพุง) 27 พฤษภาคม 2564
357 ลย 0032.001.1/8268 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (ร.ภูหลวง) 27 พฤษภาคม 2564
356 ลย 0017.2/8251 การจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเลย 27 พฤษภาคม 2564
355 ลย 0032.006/8113 เลื่อนข้าราชการ 24 พฤษภาคม 2564
354 ลย 0032.006/8112 เลื่อนข้าราชการ 24 พฤษภาคม 2564
353 ลย 0032.006/8109 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 24 พฤษภาคม 2564
352 ลย 0032.001.1/8101 เสียภาษีประจำปีรถ จยย. สสอ.เอราวัณ กวว 832 เลย 24 พฤษภาคม 2564
351 ลย 0032.001.1/8100 เสียภาษีประจำปีรถ จยย. สสอ.เอราวัณ กวว 831 เลย 24 พฤษภาคม 2564
350 ลย 0032.001.1/8099 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ท่าลี่ บม 4720 เลย 24 พฤษภาคม 2564
349 ลย 0032.001.1/8098 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ท่าลี่ นข 2758 เลย 24 พฤษภาคม 2564
348 ลย 0032.001.1/8097 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ท่าลี่ นข 1529 เลย 24 พฤษภาคม 2564
347 ลย 0032.001.1/8096 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสจ.เลย นข 2104 เลย 24 พฤษภาคม 2564
346 ลย 0032.006/8019 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 21 พฤษภาคม 2564
345 ลย 0023.3/8014 การยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อม ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในท้องที่ที่ขาดแคลน 21 พฤษภาคม 2564
344 ลย 0017.2/7974 การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 21 พฤษภาคม 2564
343 ลย 0017.2/7973 การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 21 พฤษภาคม 2564
342 ลย 0032.001.1/7963 เสียภาษีรถยนต์ราชการ รพ.ผาขาว กค 460 เลย 20 พฤษภาคม 2564
341 ลย 0032.001.1/7962 เสียภาษีรถยนต์ราชการ รพ.ผาขาว บบ 3060 เลย 20 พฤษภาคม 2564
340 ลย 0032.001.1/7960 เสียภาษีรถยนต์ราชการ รพ.ผาขาว นข 1654 เลยข 20 พฤษภาคม 2564
339 ลย 0032.001.1/7959 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอราวัณ นข 891 เลย 20 พฤษภาคม 2564
338 ลย 0032.001.1/7952 เสียภาษีประจำปีรถจยย.สสอ.เอราวัณ กวว 833 เลย 20 พฤษภาคม 2564
337 ลย 0032.001.1/7951 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.เอราวัณ นข 589 เลย 20 พฤษภาคม 2564
336 ลย 0032.001.1/7950 เสียภาษีประจำปีรถจยย.สสอ.เอราวัณ กวว 839 เลย 20 พฤษภาคม 2564
335 ลย 0032.001.1/7949 เสียภาษีประจำปีรถจยย.สสอ.เอราวัณ กวว 838 เลย 20 พฤษภาคม 2564
334 ลย 0032.001.1/7948 เสียภาษีประจำปีรถจยย.สสอ.เอราวัณ กวว 837 เลย 20 พฤษภาคม 2564
333 ลย 0023.5/7931 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) 20 พฤษภาคม 2564
332 ลย 0020.5/7853 แก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 19 พฤษภาคม 2564
331 ลย 0032.006/7845 เลื่อนข้าราชการ 19 พฤษภาคม 2564
330 ลย 0032.001.1/7786 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ปากชม นข 1320 เลย 18 พฤษภาคม 2564
329 ลย 0032.001.1/7785 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูเรือ กข 5231 เลย 18 พฤษภาคม 2564
328 ลย 0032.001.1/7784 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูเรือ บธ 5752 เลย 18 พฤษภาคม 2564
327 ลย 0032.001.1/7782 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูเรือ นข 1321 เลย 18 พฤษภาคม 2564
326 ลย 0017.2/7749 การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่2/2564 18 พฤษภาคม 2564
325 ลย 0023.3/7714 ขอเชิญประชุม 17 พฤษภาคม 2564
324 ลย 0032.006/7709 เลื่อนข้าราชการ 17 พฤษภาคม 2564
323 ลย 0017.4/7700 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 17 พฤษภาคม 2564
322 ลย 0017.4/7694 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 17 พฤษภาคม 2564
321 ลย 0023.3/7687 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สำหรับการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาและติดตามผล 17 พฤษภาคม 2564
320 ลย 0006/7666 การประชุมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฟักข้าว ทำสัญญากับบริษัท เอสทีซีฟาร์ม จำกัด 17 พฤษภาคม 2564
319 ลย74101.2/7626 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 14 พฤษภาคม 2564
318 ลย 0023.3/7621 ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 14 พฤษภาคม 2564
317 ลย 0023.2/7607 รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (ก.จ.) กรณีพ้รจากตำแหน่ง 14 พฤษภาคม 2564
316 ลย 0023.2/7605 รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (ก.จ.) กรณีพ้รจากตำแหน่ง 14 พฤษภาคม 2564
315 ลย 0032.006/7593 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 14 พฤษภาคม 2564
314 ลย 0032.001.1/7562 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสจ.เลย นข 2819 เลย 13 พฤษภาคม 2564
313 ลย 0023.2/7515 การพิจารณาการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 13 พฤษภาคม 2564
312 ลย 0023.2/7514 ส่งเรื่องร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล 13 พฤษภาคม 2564
311 ลย 0023.2/7513 การไม่ต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 13 พฤษภาคม 2564
310 ลย 0023.3/7495 ขอเชิญประชุมกำกับติดตามการบริหารจัดการขยะในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 13 พฤษภาคม 2564
309 ลย 0032.001.1/7452 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ปากชม ยช 1843 เลย 12 พฤษภาคม 2564
308 ลย 0032.001.1/7451 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ปากชม กต 3283 เลย 12 พฤษภาคม 2564
307 ลย 0032.001.1/7450 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ปากชม กข 5052 เลย 12 พฤษภาคม 2564
306 ลย 0032.001.1/7449 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ปากชม กข 9051 เลย 12 พฤษภาคม 2564
305 ลย 0017.6/7432 รายงานข้อมูลการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 12 พฤษภาคม 2564
304 ลย 0032.006/7410 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 11 พฤษภาคม 2564
303 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/7393 ขอส่งเอกสารหลักฐานส่งใช้เงินยืม 11 พฤษภาคม 2564
302 ยธ 02077/7386 ขอใช้ห้องประชุม 11 พฤษภาคม 2564
301 ลย 0032.006/7352 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร 11 พฤษภาคม 2564
300 ลย 0017.2/7290 จองเลข 7 พฤษภาคม 2564
299 ลย 0017.2/7288 รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 7 พฤษภาคม 2564
298 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/7268 แจ้งการจัดกิจกรรม IDOL 7 พฤษภาคม 2564
297 ลย 0023.5/7264 การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2564) 7 พฤษภาคม 2564
296 ลย 0023.3/7121 ว่าง 5 พฤษภาคม 2564
295 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/6945 ขออนุมัติเบิกเงิน 30 เมษายน 2564
294 ลย 0017.2/6924 ข้อเสนอแนะความร่วมมืองานวิจัยในการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อชุมชน 30 เมษายน 2564
293 ลย 0032.006/6862 ขออนุมัติซื้อซองซิปพลาสติก 29 เมษายน 2564
292 ลย 0032.006/6760 แจ้งแก้ไขผลงานวิชาการ 28 เมษายน 2564
291 ลย 0032.006/6759 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 28 เมษายน 2564
290 ลย 0032.006/6758 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 28 เมษายน 2564
289 ลย 0032.001.1/6755 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาด้วง นข 3000 เลย 28 เมษายน 2564
288 ลย 0023.3/6737 ว่าง 28 เมษายน 2564
287 ลย 0023.3/6736 เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทาง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑๔ รุ่นที่ ๑๕ และรุ่นที่ ๑๖ 28 เมษายน 2564
286 ลย 0030/6729 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสปส รอบที่ 1 ณ 1 เมษายน 2564 28 เมษายน 2564
285 ลย 0032.001.1/6661 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง บจ 5168 เลย 27 เมษายน 2564
284 ลย 0032.001.1/6659 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กต 2369 เลย 27 เมษายน 2564
283 ลย 0032.001.1/6657 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง นข 2372 เลย 27 เมษายน 2564
282 ลย 0032.001.1/6655 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กค 3038 เลย 27 เมษายน 2564
281 ลย 0032.001.1/6654 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง นข 1641 เลย 27 เมษายน 2564
280 ลย 0032.001.1/6653 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง นข 2861 เลย 27 เมษายน 2564
279 ลย 0017.2/6620 การจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเลย 27 เมษายน 2564
278 ลย 0032.001.1/6559 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ปากชม นข 2762 เลย 26 เมษายน 2564
277 ลย 0023.3/6558 แจ้งขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 26 เมษายน 2564
276 ลย 0032.006/6541 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 26 เมษายน 2564
275 ลย52003/6513 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดเลย 26 เมษายน 2564
274 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/6490 ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 23 เมษายน 2564
273 ลย 0018.4/6484 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุมงาน ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักปลัด จังหวัดเลย ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 23 เมษายน 2564
272 ลย 0023.3/6452 การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 23 เมษายน 2564
271 ลย 0023.5/6392 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างฯ (ขอเอกสารเพิ่ม) 22 เมษายน 2564
270 ลย 0023.3/6274 แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 เมษายน 2564
269 ลย 0032.003/6270 ขอเลื่อนการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 21 เมษายน 2564
268 ลย 0023.2/6234 ส่งเรื่องการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 20 เมษายน 2564
267 ลย 0023.2/6230 หารือการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 20 เมษายน 2564
266 ลย 0032.001.1/6213 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ท่าลี่ นข 3004 เลย 20 เมษายน 2564
265 ลย 0032.001.1/6212 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ท่าลี่ นข 578 เลย 20 เมษายน 2564
264 ลย 0017.2/6141 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการใช้อาคารฯ 20 เมษายน 2564
263 ลย 0030/6136 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2564 19 เมษายน 2564
262 ลย 78101/6061 หนังสือรับรองเงินเดือน 19 เมษายน 2564
261 ลย 0032.006/6060 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 19 เมษายน 2564
260 ลย 0032.006/6059 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 19 เมษายน 2564
259 ลย 0023.2/6001 หารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินและปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล 16 เมษายน 2564
258 ลย 0032.001.1/6000 ขอโอนรถยนต์ราชการ 16 เมษายน 2564
257 ลย 0032.001.1/5999 ขอยกเลิกทะเบียนรถยนต์ราชการตลอดไป (กข 143 เลย รพ.ภูเรือ 16 เมษายน 2564
256 ลย 0017.6/5962 มาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างและหลังเทศกาลสงกรานต์ (เพิ่มเติม) 11 เมษายน 2564
255 ลย 0017.2/5957 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 9 เมษายน 2564
254 ลย 0017.2/5956 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 9 เมษายน 2564
253 ลย 0017.2/5955 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 9 เมษายน 2564
252 ลย 0017.2/5952 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 9 เมษายน 2564
251 ลย 0017.4/5887 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 9 เมษายน 2564
250 ลย 0017.4/5874 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 9 เมษายน 2564
249 ลย 0017.2/5841 ขอข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมาณดำเนินการ 9 เมษายน 2564
248 ลย 0017.2/5840 ขอข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมาณดำเนินการ 9 เมษายน 2564
247 ลย 0032.006/5823 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ(พิสุทธิ์) 8 เมษายน 2564
246 ลย 0032.006/5742 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ 7 เมษายน 2564
245 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5737 ขออนุมัติยืมเงืน 7 เมษายน 2564
244 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5735 ขออนุญาติให้เยาวชนเข้าร่วมประกวด IDOL 7 เมษายน 2564
243 ลย 0017.2/5694 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 5 เมษายน 2564
242 ลย 0032.006/5640 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 5 เมษายน 2564
241 ลย 0023.2/5620 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564 5 เมษายน 2564
240 ลย 0023.3/5565 การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 31 มีนาคม 2564
239 ลย 0023.2/5560 การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 31 มีนาคม 2564
238 ลย 0023.2/5559 - 31 มีนาคม 2564
237 ลย 0023.2/5558 - 2 เมษายน 2564
236 ลย 0032.006/5508 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 1 เมษายน 2564
235 ลย 0032.006/5506 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 1 เมษายน 2564
234 ลย 0032.006/5490 เลื่อนข้าราชการ 1 เมษายน 2564
233 ลย 0032.006/5489 เลื่อนข้าราชการ 1 เมษายน 2564
232 ลย 0023.5/5456 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 งบกลาง รายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 (เงินกัน) 1 เมษายน 2564
231 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5415 ขอส่งเบิกต่าใช้จ่ายไปราชการ 31 มีนาคม 2564
230 ลย 0032.006/5414 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 31 มีนาคม 2564
229 ลย 0017.2/5381 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย 31 มีนาคม 2564
228 ลย 0017.4/5371 การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 31 มีนาคม 2564
227 ลย 0017.2/5262 การขอส่งคืนสิ่งปลูกสร้างสกายวอล์ค 30 มีนาคม 2564
226 ลย 0017.2/5182 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 29 มีนาคม 2564
225 ลย 0017.6/5108 รายงานการกำกับดูแลในพื้นที่ตลาดจังหวัดเลย 26 มีนาคม 2564
224 ลย 0023.2/5102 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง 25 มีนาคม 2564
223 ลย 0023.5/5016 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564) 25 มีนาคม 2564
222 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4966 ขอสนับสนุนชุดการแสดง 24 มีนาคม 2564
221 ลย 0318/4965 ขอนำส่งข้อเสนอโครงการ “โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก อำเภอท่าลี่” เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2564 24 มีนาคม 2564
220 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4964 ขอเบิกต่าจัดประชุม 24 มีนาคม 2564
219 ลย 0017.2/4899 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี2563/2564 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2563 24 มีนาคม 2564
218 ลย 0032.006/4867 เลื่อนข้าราชการ 23 มีนาคม 2564
217 ลย 0032.006/4865 เลื่อนข้าราชการ 23 มีนาคม 2564
216 ลย 0032.001.1/4840 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูหลวง นข 845 เลย 23 มีนาคม 2564
215 ลย 0032.001.1/4839 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูหลวง นข 236 เลย 23 มีนาคม 2564
214 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4771 ขอส่งรายชื่อเยาวชนเข้า CAMP 22 มีนาคม 2564
213 ลย 0023.3/4765 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเงินจัดสรร งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ 22 มีนาคม 2564
212 ลย 0032.001.1/4737 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาด้วง กค 5792 เลย 19 มีนาคม 2564
211 ลย 0017.2/4697 ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด Facebook live การประชุมเชิงปฏิบัติการ 18 มีนาคม 2564
210 ลย 0017.2/4662 รายงานผลดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 18 มีนาคม 2564
209 ลย 0017.2/4661 รายงานผลดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 18 มีนาคม 2564
208 ลย 0017.2/4659 รายงานผลดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 18 มีนาคม 2564
207 ลย 0017.2/4658 รายงานผลดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 18 มีนาคม 2564
206 ลย 0032.006/4599 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง นวก.สธ.เชี่ยวชาญ 17 มีนาคม 2564
205 ลย 0023.2/4578 ส่งเรื่องการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล 17 มีนาคม 2564
204 ลย 0023.2/4572 ขอส่งคำให้การแก้คำฟ้องและคำให้การต่อศาลปกครองอุดรธานี กรณีนายบรรจงศิลป์ จอดนอก 17 มีนาคม 2564
203 ลย 0032.006/4529 ขยายเวลาการส่งผลงานประเมินทางวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ) 17 มีนาคม 2564
202 ลย 0032.001.1/4506 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ผาขาว กข 7278 เลย 16 มีนาคม 2564
201 ลย 0032.001.1/4496 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ผาขาว นข 697 เลย 16 มีนาคม 2564
200 ลย 0032.001.1/4495 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ผาขาว กค 8820 เลย 16 มีนาคม 2564
199 ลย 0032.001.1/4494 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ผาขาว กฉ 755 เลย 16 มีนาคม 2564
198 ลย 0032.001.1/4492 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ผาขาว บท 2737 เลย 16 มีนาคม 2564
197 ลย 0032.001.1/4491 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ผาขาว บท 2738 เลย 16 มีนาคม 2564
196 ลย 0023.3/4485 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2564เพิ่มเติม) 16 มีนาคม 2564
195 ลย 0023.5/4469 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) 16 มีนาคม 2564
194 ลย 0017.2/4410 ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2563 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ และโครงการเพื่อเตรียมการรับมือบรรเทาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ในพื้นที่ 30 จังหวัด 15 มีนาคม 2564
193 ลย 0023.2/4395 การคัดเลือกคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเลย 15 มีนาคม 2564
192 ลย 0023.2/4393 การคัดเลือกคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเลย 15 มีนาคม 2564
191 ลย 0017.2/4331 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย 15 มีนาคม 2564
190 ลย 0032.006/4286 เลื่อนข้าราชการ 12 มีนาคม 2564
189 ลย 0032.006/4285 เลื่อนข้าราชการ 12 มีนาคม 2564
188 ลย 0032.006/4263 เลื่อนข้าราชการ 12 มีนาคม 2564
187 ลย 0032.006/4262 เลื่อนข้าราชการ 12 มีนาคม 2564
186 ลย 0032.001.1/4257 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูเรือ นข 2016 เลย 12 มีนาคม 2564
185 ลย 0032.006/4215 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 11 มีนาคม 2564
184 ลย 0032.006/4213 แจ้งแก้ไขผลงานวิชาการ 11 มีนาคม 2564
183 ลย 0017.2/4162 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครศิษย์พระดาบส 11 มีนาคม 2564
182 ลย 0032.001.1/4148 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาด้วง กง 4856 เลย 11 มีนาคม 2564
181 ลย 0032.001.1/4014 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เชียงคาน. นข 2371 เลย 9 มีนาคม 2564
180 ลย 0032.001.1/4009 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ปากชม นข 2871 เลย 9 มีนาคม 2564
179 ลย 0032.010/3952 ยกเลิกคำสั่งลงโทษฯ 8 มีนาคม 2564
178 ลย 0032.010/3951 ยกเลิกคำสั่งลงโทษฯ 8 มีนาคม 2564
177 ลย 0023.5/3897 ขอความร่วมมือตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขสัญญาจ้าง 8 มีนาคม 2564
176 ลย 0023.5/3896 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างฯ 8 มีนาคม 2564
175 ลย 0023.5/3894 ขอความร่วมมือตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขสัญญาจ้าง 8 มีนาคม 2564
174 ลย 0023.2/3865 ผลการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 5 มีนาคม 2564
173 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/3838 ขอเบิกต่าจัดประชุม 5 มีนาคม 2564
172 ลย 0032.006/3766 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 5 มีนาคม 2564
171 ลย 0023.3/3747 ส่งเอกสารผลงานตามเกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบคัดเลือก 4 มีนาคม 2564
170 ลย 0023.3/3740 ขอให้ตรวจสอบและเพิ่มเติมเอกสารประกอบการเสนอโครงการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการการกำจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย 4 มีนาคม 2564
169 ลย 0032.001.1/3638 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูเรือ นข 3075 เลย 3 มีนาคม 2564
168 ลย 0032.001.1/3637 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูเรือ นข 2303 เลย 3 มีนาคม 2564
167 ลย 0032.001.1/3636 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ บธ 7156 เลย 3 มีนาคม 2564
166 ลย 0023.2/3612 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 3 มีนาคม 2564
165 ลย 0023.5/3610 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 งบกลาง รายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 (เงินกัน) 3 มีนาคม 2564
164 ลย 0023.5/3609 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 3 มีนาคม 2564
163 ลย 0032.001.2/3456 เชิญประชุมชี้แจงการตรวจสอบคุณภาพบัญชี 1 มีนาคม 2564
162 ลย 0017.2/3425 ขอแจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขอข้อมูลเพิ่มเติม 25 กุมภาพันธ์ 2564
161 ลย 0017.6/3423 คำสั่ง ศบค. 27 กุมภาพันธ์ 2564
160 ลย 0017.2/3416 การจัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลุ่มจังหวัด) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและมอบอำนาจการจัดซื้อ จัดจ้างญ 25 กุมภาพันธ์ 2564
159 ลย 0023.3/3360 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 กุมภาพันธ์ 2564
158 ลย 0017.2/3306 จัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดฯ 25 กุมภาพันธ์ 2564
157 ลย 0032.006/3277 เลื่อนข้าราชการ 24 กุมภาพันธ์ 2564
156 ลย 0032.001.1/3232 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เอราาวัณ กษร 654 เลย 24 กุมภาพันธ์ 2564
155 ลย 0032.003/3231 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 24 กุมภาพันธ์ 2564
154 ลย 0032.003/3230 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 24 กุมภาพันธ์ 2564
153 ลย 0017.2/3211 จองเลข 24 กุมภาพันธ์ 2564
152 ลย 0017.2/3207 การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลฯ 24 กุมภาพันธ์ 2564
151 ลย 0017.2/3150 การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 23 กุมภาพันธ์ 2564
150 ลย 0023.3/3147 จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมการการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเงินจัดสรร งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง 23 กุมภาพันธ์ 2564
149 ลย 0017.2/3135 เพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเลย 23 กุมภาพันธ์ 2564
148 ลย 0017.2/3133 เพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเลย 23 กุมภาพันธ์ 2564
147 ลย 0023.3/3091 แจ้งขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเงินจัดสรร งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่๔ 22 กุมภาพันธ์ 2564
146 ลย 0023.2/3048 ขอหารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเพิกถอนคำสั่งพักราชการ 22 กุมภาพันธ์ 2564
145 ลย 0032.001.1/3031 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่(รพร.ด่านซ้าย) 22 กุมภาพันธ์ 2564
144 ลช.ลย./2985 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด 19 กุมภาพันธ์ 2564
143 ลย 0017.2/2941 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยฯ 18 กุมภาพันธ์ 2564
142 ลย 0023.3/2776 ขอรับการจัดสรรงบประมาณ สวัสดิการ ค่าเล่าเรียนบุตร (เพิ่มเติม) 16 กุมภาพันธ์ 2564
141 ลย 0008/2701 การปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 15 กุมภาพันธ์ 2564
140 ลย 0023.2/2683 การคัดเลือกคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเลย 15 กุมภาพันธ์ 2564
139 ลย 0023.2/2677 การคัดเลือกคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเลย 15 กุมภาพันธ์ 2564
138 ลย 0032.006/2620 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 11 กุมภาพันธ์ 2564
137 ลย 0023.2/2584 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 11 กุมภาพันธ์ 2564
136 ลย 0023.3/2573 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.4) เพื่อลงนาม 10 กุมภาพันธ์ 2564
135 ลย 0032.001.1/2549 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.หนองหิน 1กง 4573 เลย 10 กุมภาพันธ์ 2564
134 ลย 0032.001.1/2548 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.หนองหิน นข 405 เลย 10 กุมภาพันธ์ 2564
133 ลย 0032.001.1/2547 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.หนองหิน กง 8499 เลย 10 กุมภาพันธ์ 2564
132 ลย 0032.006/2534 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) 10 กุมภาพันธ์ 2564
131 ลย 0032.006/2519 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2564
130 ลย 0032.006/2517 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2564
129 ลย 0023.2/2510 การคัดเลือกคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย 10 กุมภาพันธ์ 2564
128 ลย 0032.006/2504 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2564
127 ลย 0032.006/2503 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2564
126 ลย 0023.2/2462 การคัดเลือกคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย 9 กุมภาพันธ์ 2564
125 ลย 0032.006/2382 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 8 กุมภาพันธ์ 2564
124 ลย 0032.006/2381 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 8 กุมภาพันธ์ 2564
123 ลย 0032.006/2380 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการของจังหวัดเลย 8 กุมภาพันธ์ 2564
122 ลย 0032.015/2365 ขอเชิญเป็นประธานงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
121 ลย 0032.001.1/2209 เสียภาษีประจำปีรถจยย. รพ.เชียงคาน กข 9693 เลย 4 กุมภาพันธ์ 2564
120 ลย 0023.3/2183 ขอส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4 กุมภาพันธ์ 2564
119 ลย 0023.3/2182 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกร์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 4 กุมภาพันธ์ 2564
118 ลย 0023.3/2181 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกร์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 4 กุมภาพันธ์ 2564
117 ลย 0032.006/2167 เลื่อนข้าราชการ 4 กุมภาพันธ์ 2564
116 ลย 0032.006/2166 เลื่อนข้าราชการ 4 กุมภาพันธ์ 2564
115 ลย 0032.001.1/2080 เสียภาษีประจำปีรถจยย. รพ.ปากชม กฉ 5348 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2564
114 ลย 0032.001.1/2079 เสียภาษีประจำปีรถจยย. รพ.ปากชม นข 2941 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2564
113 ลย 0032.001.1/2078 เสียภาษีประจำปีรถจยย. รพ.ปากชม นข 827 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2564
112 ลย 0032.001.1/2077 เสียภาษีประจำปีรถจยย. รพ.ปากชม นข 2314 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2564
111 ลย 0032.006/1917 ขอขยายเวลาการส่งผลงานประเมินทางวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ) 1 กุมภาพันธ์ 2564
110 ลย 0017.6/1883 แจ้งอนุญาตจัดกิจกรรมทางศาสนา 30 มกราคม 2564
109 ลย 0032.001.1/1610 ขอรับการสนับสนุนรถตู้พร้อม พขร.(วันที่ 28และ 29 มกราคม 2564) 27 มกราคม 2564
108 ลย 0032.001.1/1600 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เอราวัณ กษร 446 เลย 27 มกราคม 2564
107 ลย 0032.001.1/1599 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เอราวัณ กษร 447 เลย 27 มกราคม 2564
106 ลย 0032.001.1/1597 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เอราวัณ กษร 103 เลย 27 มกราคม 2564
105 ลย 0032.001.1/1596 เสียภาษีประจำปีรถจยย. สสอ.เอราวัณ กษร 92 เลย เลย 27 มกราคม 2564
104 ลย 0032.001.1/1590 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.เชียงคาน กจ 2120 เลย 27 มกราคม 2564
103 ลย 0032.001.1/1589 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.เชียงคาน กจ 3146 เลย 27 มกราคม 2564
102 ลย 0032.001.1/1562 ขอรับการสนับสนุนรถตู้พร้อม พขร.(วันที่ 29 มกราคม 2564) 27 มกราคม 2564
101 ลย 0032.001.1/1561 ขอรับการสนับสนุนรถตู้พร้อม พขร.(วันที่ 29 มกราคม 2564) 27 มกราคม 2564
100 ลย 0023.3/1560 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจําปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 27 มกราคม 2564
99 ลย 0032.001.1/1559 ขอรับการสนับสนุนรถตู้พร้อม พขร.(วันที่ 29 มกราคม 2564) 27 มกราคม 2564
98 ลย 0023.2/1558 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 27 มกราคม 2564
97 ลย 0023.5/1448 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (เงินกัน) 26 มกราคม 2564
96 ลย 0032.006/1394 ส่งเอกสารประเมินผลงานฉบับแก้ไข 26 มกราคม 2564
95 ลย 0023.2/1383 หารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 26 มกราคม 2564
94 ลย 0030/1380 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 26 มกราคม 2564
93 ลย 0017.2/1379 ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2564 26 มกราคม 2564
92 ลย 0017.2/1366 การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบพัฒนาจังหวัด) 26 มกราคม 2564
91 ลย 0032.003/1313 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 25 มกราคม 2564
90 ลย 0032.003/1312 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 25 มกราคม 2564
89 ลย 0023.2/1266 การดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล 25 มกราคม 2564
88 ลย 0023.2/1265 การดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล 25 มกราคม 2564
87 ลย 0023.2/1264 การดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล 25 มกราคม 2564
86 ลย 0023.2/1263 การดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล 25 มกราคม 2564
85 ลย 0023.2/1262 การดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล 25 มกราคม 2564
84 ลย 0023.2/1261 การดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล 25 มกราคม 2564
83 ลย 0023.2/1260 รายงานผลการดำเนินการตามมติ ก.ท.จ.เลย 25 มกราคม 2564
82 ลย 0023.2/1258 การคัดเลือกคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย 25 มกราคม 2564
81 ลย 0032.001.1/1224 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ท่าลี่ กจ 7041 เลย 22 มกราคม 2564
80 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1223 ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส 22 มกราคม 2564
79 ลย 0032.001.1/1178 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสจ.เลย นข 2537 เลย 21 มกราคม 2564
78 ลย 0032.001.1/1177 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.หนองหิน นข 2537 เลย 21 มกราคม 2564
77 ลย 0032.001.1/1174 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.หนองหิน นข 2342 เลย 21 มกราคม 2564
76 ลย 0032.001.1/1173 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.หนองหิน กจ 3814 เลย 21 มกราคม 2564
75 ลย 0032.001.1/1172 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.หนองหิน นข 1548 เลย 21 มกราคม 2564
74 ลย 0032.001.1/1171 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.หนองหิน บท 5451 เลย 21 มกราคม 2564
73 ลย 0023.3/1122 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สำหรับการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาและติดตามผล 21 มกราคม 2564
72 รง 0472/1096 ให้ข้าราชการไปรายงานตัว 20 มกราคม 2564
71 รง 0472/1095 ให้ข้าราชการไปรายงานตัว 20 มกราคม 2564
70 ลย 0032.001.1/1032 ขอโอนรถยนต์ราชการ 19 มกราคม 2564
69 ลย 0032.001.1/1030 ขอยกเลิกทะเบียนรถยนต์ราชการตลอดไป (กข 5031 เลย รพร.ด่านซ้าย 19 มกราคม 2564
68 ลย 0032.006/1028 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ 19 มกราคม 2564
67 ลย 0017.6/1020 ขออนุญาตดำเนินการลงคะแนนสรรหาบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย ปี2564 19 มกราคม 2564
66 ลย 0017.6/1019 ขออนุญาตดำเนินการลงคะแนนสรรหาบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย ปี2564 19 มกราคม 2564
65 ลย 0017.6/1018 ขออนุญาตจัดกิจกรรมงานมงคลสมรส (บายศรีสู่ขวัญ) 19 มกราคม 2564
64 ลย 0017.6/1017 ขออนุญาตจัดกิจกรรมงานมงคลสมรส (บายศรีสู่ขวัญ) 19 มกราคม 2564
63 ลย 0017.6/1016 ขออนุญาตจัดงานมงคลสมรส 19 มกราคม 2564
62 ลย 0017.6/1015 ขออนุญาตจัดงานมงคลสมรส 19 มกราคม 2564
61 ลย52003/918 การถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาโบราณสถานอาคารสุขศาลาจังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
60 ลย 0032.006/916 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 18 มกราคม 2564
59 ลย 0032.006/912 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 18 มกราคม 2564
58 ลย 0017.2/901 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพฯ ณ ถนนข้าวสาร 18 มกราคม 2564
57 ลย 0017.2/900 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพฯ ณ ถนนข้าวสาร 18 มกราคม 2564
56 ลย 0017.6/878 อนุญาตให้จัดกิจกรรมอบรมฯ 15 มกราคม 2564
55 ลย 0017.6/877 อนุญาตให้จัดกิจกรรมอบรมฯ 15 มกราคม 2564
54 ลย 0017.6/876 แจ้งการติดตามการจัดอบรมฯ 15 มกราคม 2564
53 ลย 0017.6/875 แจ้งการติดตามการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมมอบอาหารเสริม (นม)รร.เมืองเลย 15 มกราคม 2564
52 ลย 0017.6/874 อนุญาตการมอบอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนรร.เมืองเลย 15 มกราคม 2564
51 ลย 0030/763 ข้าราชการรายงานตัว 14 มกราคม 2564
50 ลย 0017.3/704 อนูญาตให้ใช้ตราประจำจังหวัด จัดกิจกรรมวิ่ง และการจัดประกวดนางงามประจำจังหวัด มิสแกรนส์เลย 2021 14 มกราคม 2564
49 ลย 0032.006/695 ขอเชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ 14 มกราคม 2564
48 ลย52001/657 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 13 มกราคม 2564
47 ลย 0032.001.1/633 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.ภูกระดึง) 13 มกราคม 2564
46 ลย 0032.006/542 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งแพทย์แผนไทยระดับชำนาญการของจังหวัดเลย 12 มกราคม 2564
45 ลย 0032.006/494 เลื่อนข้าราชการ 11 มกราคม 2564
44 ลย 0032.001.1/483 เสียภาษีประจำปีรถยนต์สสจ.เลย กค 8532 เลย 11 มกราคม 2564
43 ลย 0032.001.1/481 เสียภาษีประจำปีรถยนต์สสจ.เลย บพ 7668 เลย 11 มกราคม 2564
42 ลย 0032.001.1/480 เสียภาษีประจำปีรถยนต์สสจ.เลย กฉ 5254 เลย 11 มกราคม 2564
41 ลย 0032.001.1/478 เสียภาษีประจำปีรถยนต์สสจ.เลย นข 2959 เลย 11 มกราคม 2564
40 ลย 0032.001.1/477 เสียภาษีประจำปีรถยนต์สสจ.เลย บพ 7666 เลย 11 มกราคม 2564
39 ลย 0030/467 การย้ายข้าราชการ 11 มกราคม 2564
38 ลย 0023.2/418 สำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 มกราคม 2564
37 ลย 0032.006/416 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ 8 มกราคม 2564
36 ลย 0023.3/379 ขอเชิญประชุมเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 มกราคม 2564
35 ลย 0023.3/373 แจ้งการเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารองค์การส่วนตำบลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 มกราคม 2564
34 บบภ.2.1(ลย.)/351 แจ้งการควบรวมและการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 8 มกราคม 2564
33 ลย 0017.2/348 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวมหาดไทยฯ 8 มกราคม 2564
32 ลย 0023.2/256 การบรรจุแต่งตั้งผุู้สอบแข่งขันได้ 7 มกราคม 2564
31 ลย 0020.1/235 งบเดือน บทด.72-73 กรมที่ดิน 6 มกราคม 2564
30 ลย 0020.1/234 งบเดือน บทด.72-73 สจ.เลย 6 มกราคม 2564
29 ลย 0032.006/212 เลื่อนข้าราชการ 6 มกราคม 2564
28 ลย 0032.006/197 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 6 มกราคม 2564
27 ลย 0032.006/194 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 6 มกราคม 2564
26 ลย 0032.006/189 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ 6 มกราคม 2564
25 ลย 0017.1/186 ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาการเผาขยะ 5 มกราคม 2564
24 ลย 0032.001.1/143 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูกระดึง นข 1251 เลย 5 มกราคม 2564
23 ลย 0032.001.1/142 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูกระดึง กข 8120 เลย 5 มกราคม 2564
22 ลย 0032.001.1/141 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูกระดึง กฉ 1293 เลย 5 มกราคม 2564
21 ลย 0032.001.1/140 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูกระดึง นข 1455 เลย 5 มกราคม 2564
20 ลย 0032.001.1/139 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูกระดึง กง 9388 เลย 5 มกราคม 2564
19 ลย 0032.001.1/138 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอราวัณ นข 161 เลย 5 มกราคม 2564
18 ลย 0017.2/111 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2564 5 มกราคม 2564
17 ลย 0017.2/110 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2564 5 มกราคม 2564
16 ลย 0032.001.1/104 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กฉ 327 เลย 5 มกราคม 2564
15 ลย 0032.001.1/103 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง นข 1608 เลย 5 มกราคม 2564
14 ลย 0032.001.1/102 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง นข 997 เลย 5 มกราคม 2564
13 ลย 0032.001.1/100 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง บน 115 เลย 5 มกราคม 2564
12 ลย 0032.001.1/99 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กข 4683 เลย 5 มกราคม 2564
11 ลย 0032.001.1/98 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กข 8040 เลย 5 มกราคม 2564
10 ลย 0032.001.1/97 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กบ 6273 นนทบุรี 5 มกราคม 2564
9 ลย 0032.001.1/96 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง บจ 5168 เลย 5 มกราคม 2564
8 ลย 0032.001.1/94 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง นข 2348 เลย 5 มกราคม 2564
7 ลย 0032.006/89 การประเมินบุคคลและผลงาน 5 มกราคม 2564
6 ลย 0023.3/65 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 4 มกราคม 2564
5 ลย 0023.3/64 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 4 มกราคม 2564
4 ลย 0023.3/63 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 4 มกราคม 2564
3 ลย 0023.3/61 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 4 มกราคม 2564
2 ลย 0023.3/60 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 4 มกราคม 2564
1 ลย 0032.001.1/47 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอราวัณ บฉ 807 เลย 4 มกราคม 2564