ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
999 ลย 0032.001.1/19214 ขอเปลี่ยนแปลงประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง 27 พฤศจิกายน 2563
998 ลย 0023.3/19168 การดำเนินกิจกรรมตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยในปี 2563 - 2564 27 พฤศจิกายน 2563
997 ลย 0032.003/19107 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 26 พฤศจิกายน 2563
996 ลย 0032.003/19106 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 26 พฤศจิกายน 2563
995 ลย 0032.006/18979 ขยายเวลาการส่งผลงานประเมินทางวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ) 25 พฤศจิกายน 2563
994 ลย52001/18910 ขอรับการสนับสนุนดับเพลิง 24 พฤศจิกายน 2563
993 ลย 0023.3/18896 โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 24 พฤศจิกายน 2563
992 ลย 0023.5/18795 ขอความร่วมมือตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขสัญญาจ้าง 23 พฤศจิกายน 2563
991 ลย 0023.5/18794 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรฯ (ขอเอกสารเพิ่มเติม) 23 พฤศจิกายน 2563
990 ลย 0023.2/18792 ขอส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2561 23 พฤศจิกายน 2563
989 ลย 0023.2/18705 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 18 พฤศจิกายน 2563
988 ลย 0023.3/18634 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 17 พฤศจิกายน 2563
987 ลย 0017.2/18632 การจัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลุ่มจังหวัด) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและมอบอำนาจการจัดซื้อ จัดจ้างญ 17 พฤศจิกายน 2563
986 ลย 0032.001.1/18607 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.เอราวัณ นข 1442 เลย 17 พฤศจิกายน 2563
985 ลย 0032.001.1/18605 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอราวัณ กง 9389 เลย 17 พฤศจิกายน 2563
984 ลย 0023.3/18579 ขออนุม้ติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเงินจัดสรร งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 17 พฤศจิกายน 2563
983 ลย 0023.3/18574 ขออนุม้ติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเงินจัดสรร งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 17 พฤศจิกายน 2563
982 ลย 0023.2/18485 แจ้งผลการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและให้ออกจากราชการ 16 พฤศจิกายน 2563
981 ลย 0023.2/18484 แจ้งผลการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและให้ออกจากราชการ 16 พฤศจิกายน 2563
980 ลย 0023.2/18483 แจ้งผลการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและให้ออกจากราชการ 16 พฤศจิกายน 2563
979 ลย 0023.2/18481 แจ้งผลการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและให้ออกจากราชการ 16 พฤศจิกายน 2563
978 ลย 0023.2/18470 แจ้งผลการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและให้ออกจากราชการ 16 พฤศจิกายน 2563
977 ลย 0023.2/18466 การร้องทุกข์ของพนักงานจ้าง 16 พฤศจิกายน 2563
976 ลย 0023.2/18465 ส่งเรื่องการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 16 พฤศจิกายน 2563
975 ลย 5103.3.12/18410 ส่งเอกสารขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมกีใาแห่งจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13 พฤศจิกายน 2563
974 ลย 0023.2/18317 แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ 12 พฤศจิกายน 2563
973 ลย 0023.5/18304 ขอความร่วมมือตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขสัญญาจ้าง 12 พฤศจิกายน 2563
972 ลย 0023.3/18250 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอยครั้งที่ 2/2563 11 พฤศจิกายน 2563
971 ลย 0023.3/18249 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอยครั้งที่ 2/2563 11 พฤศจิกายน 2563
970 ลย 0023.2/18246 รายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล 11 พฤศจิกายน 2563
969 ลย 0032.006/18148 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 10 พฤศจิกายน 2563
968 ลย 0017.1/17949 ขอความเป็นธรรมกรณีขอที่อยู่อาศัยและที่ทำกินคืนจากบุตร 5 พฤศจิกายน 2563
967 ลย 0017.2/17931 เชิญประชุมชี้แจงแนวทางและติดตามการดำเนินโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 5 พฤศจิกายน 2563
966 ลย 0018.4/17905 รายงานงบประมาณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ปจด. ต.ค. 63 5 พฤศจิกายน 2563
965 ลย 0017.1/17895 ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 4 พฤศจิกายน 2563
964 ลย 0023.2/17801 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 4 พฤศจิกายน 2563
963 ลย 0023.2/17759 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2561 3 พฤศจิกายน 2563
962 ลย 0032.001.1/17743 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ผาขาว กข 5893 เลย 3 พฤศจิกายน 2563
961 ลย 0032.001.1/17742 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ผาขาว กข 8161 เลย 3 พฤศจิกายน 2563
960 ลย 0032.001.1/17741 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ผาขาว กข 5672 เลย 3 พฤศจิกายน 2563
959 ลย 0032.001.1/17740 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ผาขาว บฉ 550 เลย 3 พฤศจิกายน 2563
958 ลย 0017.2/17709 ขอส่งสำเนาเอกสารของทางราชการ 3 พฤศจิกายน 2563
957 ลย 0017.2/17606 แจ้งรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 พร้อมรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 9 และครูดีเด่น ประจำปี 2563 2 พฤศจิกายน 2563
956 ลย 0023.2/17582 ขอส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) 28 ตุลาคม 2563
955 ลย52006/17551 การจดทะเบียนพาณิชย์ 30 ตุลาคม 2563
954 ลย52006/17494 ขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 30 ตุลาคม 2563
953 ลย 0032.001.1/17480 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.เอราวัณ กค 8274 เลย 30 ตุลาคม 2563
952 ลย 0032.001.1/17479 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.เอราวัณ กค 8274 เลย 30 ตุลาคม 2563
951 ลย 0032.003/17453 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ตุลาคม 2563
950 ลย 0032.003/17452 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ตุลาคม 2563
949 ลย 0030/17348 ขอเชิญเป็นวิทยากร 29 ตุลาคม 2563
948 ลย 0023.3/17336 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 29 ตุลาคม 2563
947 ลย 0023.3/17335 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 29 ตุลาคม 2563
946 ลย 0023.3/17332 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 29 ตุลาคม 2563
945 ลย 0032.006/17270 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ 28 ตุลาคม 2563
944 ลย 0032.003/17213 ขอเปลี่ยนแปลงวันออกกฏิบัติงานหน่วยแพทย์พอ.สว. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 28 ตุลาคม 2563
943 ลย 0032.003/17212 ขอเปลี่ยนแปลงวันออกกฏิบัติงานหน่วยแพทย์พอ.สว. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 28 ตุลาคม 2563
942 ลย 0032.001.1/17202 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เชียงคานง นข 2310 เลย 28 ตุลาคม 2563
941 ลย 0032.001.1/17198 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาด้วง กข 5688 เลย 28 ตุลาคม 2563
940 ลย 0032.006/17094 ขอขยายเวลาการส่งผลงานประเมินทางวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ) 26 ตุลาคม 2563
939 ลย 0023.5/17085 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรและรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 26 ตุลาคม 2563
938 ลย 0023.3/17020 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 ตุลาคม 2563
937 ลย 0023.3/17011 การประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 22 ตุลาคม 2563
936 ลย 0032.007/17004 ขอส่งรายชื่อคนไทยที่ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย 22 ตุลาคม 2563
935 ลย 0032.001.1/16990 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาด้วง นข 2311 เลย 22 ตุลาคม 2563
934 ลย 0017.2/16919 การโอนสินทรัพย์สิ่งปลูกสร้างสกายวอล์ค (SKY WALK) ในระบบ GFMIS 21 ตุลาคม 2563
933 ลย 0032.001.1/16878 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เชียงคาน กข 5680 เลย 20 ตุลาคม 2563
932 ลย 0032.001.1/16877 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เชียงคาน นข 526 เลย 20 ตุลาคม 2563
931 ลย 0032.006/16870 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 20 ตุลาคม 2563
930 ลย 0017.2/16868 การขอใช้ที่ราชพัสดุสกายวอล์ค (SKY WALK) 20 ตุลาคม 2563
929 ลย 0023.2/16824 ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญิติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 20 ตุลาคม 2563
928 ลย 0023.2/16823 ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญิติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 20 ตุลาคม 2563
927 ลย 0032.001.1/16712 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ผาขาว บค 6956 เลย 19 ตุลาคม 2563
926 ลย 0032.001.1/16711 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ผาขาว นข 2304 เลย 19 ตุลาคม 2563
925 ลย 0017.2/16623 การดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 16 ตุลาคม 2563
924 ลย 0023.3/16621 การขอรับการสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค 16 ตุลาคม 2563
923 ลย 0032.006/16606 ประเมินตำแหน่งระดับควบ จิรัฏฐศรี สุวรรณบำรุงศรี 16 ตุลาคม 2563
922 ลย 0032.006/16550 ขอหนังสือรับรองบุคคล 15 ตุลาคม 2563
921 ลย 0032.001.1/16542 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ท่าลี่ กลฉ 927 เลย 15 ตุลาคม 2563
920 ลย 0032.001.1/16541 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ภูเรือ กบต 646 เลย 15 ตุลาคม 2563
919 ลย 0032.001.1/16539 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ท่าลี่ กตบ 646 เลย 15 ตุลาคม 2563
918 ลย 0032.001.1/16535 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ท่าลี่ นข 2135 เลย 15 ตุลาคม 2563
917 ลย 0032.001.1/16532 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ท่าลี่ นข 2312 เลย 15 ตุลาคม 2563
916 ลย 0017.2/16520 การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 15 ตุลาคม 2563
915 ลย 0032.001.1/16515 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูหลวง นข 2313 เลย 15 ตุลาคม 2563
914 ลย 0032.001.1/16507 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูหลวง นข 236 เลย 15 ตุลาคม 2563
913 ลย 0032.001.1/16506 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูหลวง นข 236 เลย 15 ตุลาคม 2563
912 ลย 0032.001.1/16502 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูหลวง นก 1401 เลย 15 ตุลาคม 2563
911 ลย 0032.001.1/16501 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูหลวง กข 4718 เลย 15 ตุลาคม 2563
910 ลย 0032.001.1/16496 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูหลวง บพ 4050 เลย 15 ตุลาคม 2563
909 ลย 0032.001.1/16495 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูหลวง นข 2662 เลย 15 ตุลาคม 2563
908 ลย 0032.001.1/16493 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูหลวง กจ 5310 เลย 15 ตุลาคม 2563
907 ลย 0032.001.1/16487 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ภูเรือ บจ 3663 เลย 15 ตุลาคม 2563
906 ลย 0023.2/16460 การบรรจุแต่งตั้งผุู้สอบแข่งขันได้ 14 ตุลาคม 2563
905 ลย 0032.001.1/16457 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ภูเรือ ม 1501 เลย 14 ตุลาคม 2563
904 ลย 0032.001.1/16456 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ภูเรือ บจ 3676 เลย 14 ตุลาคม 2563
903 ลย 0032.001.1/16455 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ภูเรือ บต 3569 เลย 14 ตุลาคม 2563
902 ลย 0032.001.1/16454 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ภูเรือ กข 7886 เลย 14 ตุลาคม 2563
901 ลย 0032.001.1/16453 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ภูเรือ กค 7204 เลย 14 ตุลาคม 2563
900 ลย 0032.001.1/16452 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ภูเรือ ม 1365 เลย 14 ตุลาคม 2563
899 ลย 0032.001.1/16451 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ภูเรือ บต 3569 เลย 14 ตุลาคม 2563
898 ลย 0032.001.1/16450 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ภูเรือ บจ 3677 เลย 14 ตุลาคม 2563
897 ลย 0032.001.1/16448 เสียภาษีประจำปีรถ จยย. สสอ.ภูเรือ กนจ 968 เลย 14 ตุลาคม 2563
896 ลย 0032.001.1/16447 เสียภาษีประจำปีรถ จยย. สสอ.ภูเรือ กลข 985 เลย 14 ตุลาคม 2563
895 ลย 0032.001.1/16446 เสียภาษีประจำปีรถ จยย. สสอ.ภูเรือ กลข 985 เลย 14 ตุลาคม 2563
894 ลย 0032.001.1/16445 เสียภาษีประจำปีรถ จยย. สสอ.ภูเรือ 1กฆ9710 เลย 14 ตุลาคม 2563
893 ลย 0032.001.1/16444 เสียภาษีประจำปีรถ จยย. สสอ.ภูเรือ 1กฆ 9710 เลย 14 ตุลาคม 2563
892 ลย 0032.001.1/16443 เสียภาษีประจำปีรถ จยย. สสอ.ภูเรือ ช 4667 เลย 14 ตุลาคม 2563
891 ลย 0032.001.1/16441 เสียภาษีประจำปีรถ จยย. สสอ.ภูเรือ ช 46666 เลย 14 ตุลาคม 2563
890 ลย 0032.001.1/16440 เสียภาษีประจำปีรถ จยย. สสอ.ภูเรือ ขกค 453 เลย 14 ตุลาคม 2563
889 ลย 0032.001.1/16439 เสียภาษีประจำปีรถ จยย. สสอ.ภูเรือ ขกค 452 เลย 14 ตุลาคม 2563
888 ลย 0032.001.1/16438 เสียภาษีประจำปีรถ จยย. สสอ.ภูเรือ กตร 437 เลย 14 ตุลาคม 2563
887 ลย 0032.001.1/16437 เสียภาษีประจำปีรถาจยย.ราชการ สสอ.ภูเรือ กตร 422 เลย 14 ตุลาคม 2563
886 ลย 0032.001.1/16436 เสียภาษีประจำปีรถ จยย. สสอ.ภูเรือ กตร 422 เลย 14 ตุลาคม 2563
885 ลย 0032.001.1/16434 เสียภาษีประจำปีรถาจยย.ราชการ สสอ.ภูเรือ ขกค 449 เลย 14 ตุลาคม 2563
884 ลย 0032.001.1/16432 เสียภาษีประจำปีรถาจยย.ราชการ สสอ.ภูเรือ ขกค 449 เลย 14 ตุลาคม 2563
883 ลย 0032.001.1/16431 เสียภาษีประจำปีรถาจยย.ราชการ สสอ.ภูเรือ ขกค 451 เลย 14 ตุลาคม 2563
882 ลย 0032.001.1/16430 เสียภาษีประจำปีรถาจยย.ราชการ สสอ.ภูเรือ ขกค 450 เลย 14 ตุลาคม 2563
881 ลย 0032.001.1/16429 เสียภาษีประจำปีรถาจยย.ราชการ สสอ.ภูเรือ กวว 804 เลย 14 ตุลาคม 2563
880 ลย 0032.001.1/16427 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ภูเรือ ขกค 455 เลย 14 ตุลาคม 2563
879 ลย 0032.001.1/16426 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ภูเรือ กวว 805 เลย 14 ตุลาคม 2563
878 ลย 0032.001.1/16425 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ภูหลวง กลข 984 เลย 14 ตุลาคม 2563
877 ลย 79102/16391 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน/สั่งจ่ายเงิน 14 ตุลาคม 2563
876 ลย 0032.006/16367 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 12 ตุลาคม 2563
875 ลย 0023.5/16363 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร) งวดที่ 4 (เพิ่มเติม)นย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) 12 ตุลาคม 2563
874 ลย 0032.001.1/16351 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เชียงคาน นข 1213 เลย 12 ตุลาคม 2563
873 ลย 0032.006/16349 การประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระดับควบ 12 ตุลาคม 2563
872 ลย52006/16346 ขอความอนุเคราะหฺตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ 12 ตุลาคม 2563
871 ลย 0023.2/16203 รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติกรณีครูผุ้ดูแลเด็กที่สั่งให้ออกจากราชการ 9 ตุลาคม 2563
870 ลย 0032.001.1/16155 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ 8 ตุลาคม 2563
869 ลย 0023.3/16143 การขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 8 ตุลาคม 2563
868 ลย 0017.2/16108 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สกายวอล์ค 8 ตุลาคม 2563
867 ลย 0032.007/16001 ขอส่งรายชื่อคนไทยที่ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย 7 ตุลาคม 2563
866 ลย 0023.3/15945 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 (เพิ่มเติม) 6 ตุลาคม 2563
865 ลย 0032.006/15931 หนังสือรับรองการซื้ออาวุธปืน 6 ตุลาคม 2563
864 ลย 0032.001.1/15928 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เอราวัณ นกบ 6245 นนทบุรี 6 ตุลาคม 2563
863 ลย 0032.001.1/15927 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เอราวัณ นข 2296 เลย 6 ตุลาคม 2563
862 ลย 0017.2/15905 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สกายวอล์คพระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 5 ตุลาคม 2563
861 ลย 0023.5/15845 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ทต.โนนปอแดง 5 ตุลาคม 2563
860 ลย 0032.001.1/15842 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึง นข 2107 เลย 5 ตุลาคม 2563
859 ลย 0032.001.1/15841 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึง กบ 6301 นนทบุรี 5 ตุลาคม 2563
858 ลย 0032.001.1/15840 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึง นข 530 เลย 5 ตุลาคม 2563
857 ลย 0032.001.1/15839 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึง กง 8297 เลย 5 ตุลาคม 2563
856 ลย 0032.001.1/15837 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึง บม 1078 เลย 5 ตุลาคม 2563
855 ลย 0023.3/15754 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 ตุลาคม 2563
854 ลย 0032.003/15712 ขอเปลี่ยนแปลงวัน/สถานที่ออกกฏิบัติงานหน่วยแพทย์พอ.สว. 1 ตุลาคม 2563
853 ลย 0032.003/15711 ขอเปลี่ยนแปลงวัน/สถานที่ออกกฏิบัติงานหน่วยแพทย์พอ.สว. 1 ตุลาคม 2563
852 ลย 0032.003/15710 ขอเปลี่ยนแปลงวัน/สถานที่ออกกฏิบัติงานหน่วยแพทย์พอ.สว. 1 ตุลาคม 2563
851 ลย 0030/15684 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ 1 ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 2563
850 ลย 0023.3/15672 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 30 กันยายน 2563
849 ลย 0023.3/15601 แจ้งผลการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 กันยายน 2563
848 ลย 0023.3/15570 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.4) เพื่อลงนาม 30 กันยายน 2563
847 ลย 0032.006/15543 แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมผลงาน 29 กันยายน 2563
846 ลย 0023.5/15537 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) (เงินกัน) 29 กันยายน 2563
845 ลย 0023.5/15532 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) (เงินกัน) 29 กันยายน 2563
844 ลย 0023.5/15531 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 (เพิ่มเติม) 29 กันยายน 2563
843 ลย 0032.003/15489 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 29 กันยายน 2563
842 ลย 0032.003/15487 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 29 กันยายน 2563
841 ลย 0030/15464 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม 29 กันยายน 2563
840 ลย 0023.5/15358 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 28 กันยายน 2563
839 ลย 0023.5/15356 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 28 กันยายน 2563
838 ลย 0023.5/15355 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 28 กันยายน 2563
837 ลย 0023.5/15349 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น 28 กันยายน 2563
836 ลย 0023.5/15346 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 28 กันยายน 2563
835 ลย 0023.5/15343 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนบูรณาการส่งเสริมกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินกัน) 28 กันยายน 2563
834 ลย 0023.5/15340 ขออนุมัติเบิกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ส.2563 โครงการป้องกันและปก้ไขปัญหายาเสพติด งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 28 กันยายน 2563
833 ลย 0023.5/15339 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 28 กันยายน 2563
832 ลย 0023.5/15338 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 28 กันยายน 2563
831 ลย 0023.5/15337 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 28 กันยายน 2563
830 ลย 0023.5/15332 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 28 กันยายน 2563
829 ลย 0023.5/15328 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 28 กันยายน 2563
828 ลย 0023.3/15162 แจ้งเตรียมความพร้อมตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 25 กันยายน 2563
827 ลย 0023.3/15161 แต่งตั้งอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด 25 กันยายน 2563
826 ลย 0032.001.1/15036 ขอระงับการใช้รถจักรยานยนต์ราชการและคัดลอกสมุดคู่มือ (รพ.เอราวัณ กตร 453 เลย) 23 กันยายน 2563
825 ลย 0032.001.1/15027 ขอเชิญประชุม 23 กันยายน 2563
824 ลย 0023.3/15025 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง 23 กันยายน 2563
823 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/15023 ขออนุมัติเบิกเงิน 23 กันยายน 2563
822 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/15022 ขออนุมัติเบิกเงิน 23 กันยายน 2563
821 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/15021 ขออนุมัติเบิกเงิน 23 กันยายน 2563
820 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/15020 ขออนุมัติเบิกเงิน 23 กันยายน 2563
819 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/15019 ขอส่งเอกสารหลักฐานส่งใช้เงินยืม 23 กันยายน 2563
818 ลย 0023.5/14982 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 23 กันยายน 2563
817 ลย 0032.015/14953 ขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทยส่วนบุคคล 22 กันยายน 2563
816 ลย 0023.2/14898 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 22 กันยายน 2563
815 ลย52006/14879 รายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 21 กันยายน 2563
814 ลย 0023.3/14859 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) เพิ่มเติม 21 กันยายน 2563
813 ลย 0023.3/14858 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ ๔ (เพิ่มเติม) 21 กันยายน 2563
812 ลย 0032.003/14857 แผนปฏิบิตงาน พอ.สว. แีงบประมาณ ๒๕๖๔ 21 กันยายน 2563
811 ลย 0023.3/14850 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 (เพิ่มเติม) 21 กันยายน 2563
810 ลย 0023.3/14849 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม 21 กันยายน 2563
809 ลย 0032.003/14846 ส่งแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ประจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 21 กันยายน 2563
808 ลย 0032.003/14845 ส่งแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ประจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 21 กันยายน 2563
807 ลย 0032.001.1/14842 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เลย นข 2298 เลย 21 กันยายน 2563
806 ลย 0032.006/14814 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 20 กันยายน 2563
805 ลย 0017.2/14805 การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูปการผลิต (ยางพารา) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 18 กันยายน 2563
804 ลย 0023.5/14768 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 18 กันยายน 2563
803 ลย 0023.3/14760 ขอเชิญให้เกียรติเป็นวิทยากร 18 กันยายน 2563
802 ลย 0023.3/14697 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใต้กรอบนโยบายการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 (พายุโซนร้อนซินลากู) เพิ่มเติม 17 กันยายน 2563
801 ลย 0023.3/14629 การอบรมสัมมนาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความสัมฤทธิ์ผลในการจัดการศึกษาของ อบจ. 16 กันยายน 2563
800 ลย 0318/14491 แต่งตั้งคณะกรรมการ“ขับเคลื่อนลานแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” อำเภอท่าลี่ 15 กันยายน 2563
799 ลย 0318/14490 แต่งตั้งคณะกรรมการ“ขับเคลื่อนลานแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” อำเภอท่าลี่ 15 กันยายน 2563
798 ลย 0032.006/14404 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 14 กันยายน 2563
797 ลย 0032.301/14394 ขอความเห็นชอบรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง 14 กันยายน 2563
796 ลย 0032.301/14393 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการรื้อถอนและตรวจนับวัสดุ 14 กันยายน 2563
795 ลย 0032.301/14391 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาและกรมมการดำเนินการขายพัสดุชำรุด 14 กันยายน 2563
794 ลย 0032.006/14388 เลื่อนข้าราชการ 14 กันยายน 2563
793 ลย 0023.3/14321 ขอเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 11 กันยายน 2563
792 ลย 0032/14207 ขอยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ราชการ) นข 2104 เลย,กค 2257 เลย 10 กันยายน 2563
791 ลย 0032/14202 ขอยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ราชการ) นข 2450 เลย,กค 8532 เลย 10 กันยายน 2563
790 ลย 0032/14201 ขอยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ราชการ) กค 9202 เลย 10 กันยายน 2563
789 ลย 0013/14147 ขอข้อมูลความเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถิติจังหวัดเลย 9 กันยายน 2563
788 ลย 0023.5/14070 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินกัน) 8 กันยายน 2563
787 ลย 0023.5/14069 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 8 กันยายน 2563
786 ลย 0023.5/14067 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 8 กันยายน 2563
785 ลย 0023.5/14066 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 8 กันยายน 2563
784 ลย 0032.001.1/14050 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสจ.เลย บพ 8251 เลย 8 กันยายน 2563
783 ลย 0032.001.1/14049 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสจ.เลย กค 2257 เลย 8 กันยายน 2563
782 ลย 0032.001.1/14047 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสจ.เลย กข 9202 เลย 8 กันยายน 2563
781 ลย 0032.006/14016 การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่ง ผอ.รพ. (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 8 กันยายน 2563
780 ลย 0032.007/13998 ขอให้ควบคุมกำกับการจัดกิจกรรมในพื้นที่ 8 กันยายน 2563
779 ลย 0032.006/13983 การประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการ ผอ. (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 8 กันยายน 2563
778 ลย52004/13927 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ท.5 3 กันยายน 2563
777 ลย 0032.003/13908 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 3 กันยายน 2563
776 ลย 0032.003/13907 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 3 กันยายน 2563
775 ลย 0023.5/13763 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินกัน) 2 กันยายน 2563
774 ลย 0032.006/13735 แจ้งวันรายงานตัวของข้าราชการ(ณัฐชา) 1 กันยายน 2563
773 ลย 0032.006/13734 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ(ณัฐชา) 1 กันยายน 2563
772 ลย 0023.5/13697 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินกัน) 31 สิงหาคม 2563
771 ลย 0023.3/13693 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 31 สิงหาคม 2563
770 ลย 0032.006/13655 เลื่อนข้าราชการ 31 สิงหาคม 2563
769 ลย 0023.2/13538 ขอส่งผลงานทางวิชาการข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2563 27 สิงหาคม 2563
768 ลย 0032.015/13501 อนุมัติบุคลากรแพทย์แผนไทยเข้ารับรางวัลและนำพเสนอผลงานวิชาการภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ 27 สิงหาคม 2563
767 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/13472 ขออนุมัติยืมเงิน 27 สิงหาคม 2563
766 ลย 0032.015/13423 ขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยฯ ครั้งที่ 17 26 สิงหาคม 2563
765 ลย 0032.006/13410 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) (เวชกรรมป้องกัน) 26 สิงหาคม 2563
764 ลย 0032.001.1/13401 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง บจ 5168 เลย 26 สิงหาคม 2563
763 ลย 0032.001.1/13400 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง รถน้ำ 81-0640 เลย 26 สิงหาคม 2563
762 ลย 0032.001.1/13399 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง กข 4313 เลย 26 สิงหาคม 2563
761 ลย 0032.001.1/13398 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง นข 531 เลย 26 สิงหาคม 2563
760 ลย 0032.001.1/13397 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง กข 3038 เลย 26 สิงหาคม 2563
759 ลย 0032.001.1/13396 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง นข 2295 เลย 26 สิงหาคม 2563
758 ลย 0023.5/13375 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างฯ 25 สิงหาคม 2563
757 ลย52006/13363 ขอสำเนาใบเบิกค่าเช่าชื้อบ้านพักอาศัยฯ 25 สิงหาคม 2563
756 ลย 0032.006/13360 เลื่อนข้าราชการ 25 สิงหาคม 2563
755 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/13358 ขอเชิญการแสดง 25 สิงหาคม 2563
754 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/13357 ขอเชิญจัดบูธ 25 สิงหาคม 2563
753 ลย 0032.001.1/13356 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เชียงคาน นข 2940 เลย 25 สิงหาคม 2563
752 ลย 0032.001.1/13355 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม บฉ 5940 เลย 25 สิงหาคม 2563
751 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/13343 ขอส่งเอกสารหลักฐานส่งใช้เงินยืม 25 สิงหาคม 2563
750 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/13342 ขอส่งเอกสารหลักฐานส่งใช้เงินยืม 25 สิงหาคม 2563
749 ลย 0023.3/13262 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใต้กรอบนโยบายการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 (พายุโซนร้อนซินลากู) 24 สิงหาคม 2563
748 ลย 0032.015/13232 ผอ.รพร.ด่านซ้าย 24 สิงหาคม 2563
747 ลย 0023.5/13087 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 20 สิงหาคม 2563
746 ลย 0023.3/13067 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 19 สิงหาคม 2563
745 ลย 0032.006/13064 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 19 สิงหาคม 2563
744 ลย 0023.3/13060 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 19 สิงหาคม 2563
743 ลย 0032.006/13003 การประเมินบุคคลและผลงาน 19 สิงหาคม 2563
742 ลย 0017.2/12991 การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลทางการเกษตรฯ 19 สิงหาคม 2563
741 ลย 0032.001.1/12985 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.นาด้วง นข 609 เลย 19 สิงหาคม 2563
740 ลย 0032.001.1/12984 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (7 คัน) 19 สิงหาคม 2563
739 ลย 0023.2/12962 ขอทราบความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน 18 สิงหาคม 2563
738 ลย 0023.2/12961 ขอทราบผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 18 สิงหาคม 2563
737 ลย 0023.2/12960 ขอทราบผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 18 สิงหาคม 2563
736 ลย 0023.3/12902 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์เพื่อยกระดับผลการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 17 สิงหาคม 2563
735 ลย 0023.3/12901 รายงานการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสานตม 17 สิงหาคม 2563
734 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/12846 ขออนุมัติเบิกเงิน 17 สิงหาคม 2563
733 ลย 0023.2/12817 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 17 สิงหาคม 2563
732 ลย 0023.3/12744 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 14 สิงหาคม 2563
731 ลย 0023.3/12743 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 14 สิงหาคม 2563
730 ลย 0032.001.1/12738 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสจ.เลย นข 2537 เลย 14 สิงหาคม 2563
729 ลย 0017.1/12725 แจ้งเบาะแสลักลอบเล่นการพนัน 13 สิงหาคม 2563
728 ลย 0032.006/12691 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 13 สิงหาคม 2563
727 ลย 0032.006/12687 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 13 สิงหาคม 2563
726 ลย 0023.5/12660 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 13 สิงหาคม 2563
725 ลย 0023.5/12653 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น 13 สิงหาคม 2563
724 ลย 0023.5/12647 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 13 สิงหาคม 2563
723 ลย 0023.5/12644 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 13 สิงหาคม 2563
722 ลย 0023.3/12596 ขอส่งแบบประเมิน "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" (เพิ่มเติม) 11 สิงหาคม 2563
721 ลย 0032.001.1/12507 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เอราวัณ กข 4414 เลย 10 สิงหาคม 2563
720 ลย 0032.001.1/12506 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เชียงคาน กง 2349 เลย 10 สิงหาคม 2563
719 ลย 0032.001.1/12505 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เชียงคาน นข 2628 เลย 10 สิงหาคม 2563
718 ลย 0032.001.1/12504 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสจ.เลย นข 2450 เลย 10 สิงหาคม 2563
717 ลย 0017.1/12501 ขอให้ตรวจสอบการปิดถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านนำไปใช้เป็นถนนส่วนบุคคล 10 สิงหาคม 2563
716 ลย 0032.001.1/12496 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสจ.เลย นข 2754 เลย 10 สิงหาคม 2563
715 ลย 0032.001.1/12493 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เชียงคาน กค 7216 เลย 10 สิงหาคม 2563
714 ลย 0032.006/12491 แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมผลงาน 10 สิงหาคม 2563
713 ลย 0023.3/12471 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 10 สิงหาคม 2563
712 ลย 0023.3/12470 แนวทางการส่งคืนเงินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) 10 สิงหาคม 2563
711 ลย 0017.2/12445 อนุมัติงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส.2563 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการส่งเสริมการตลาดฯ 10 สิงหาคม 2563
710 ลย 0017.2/12444 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2563 10 สิงหาคม 2563
709 ลย 0032.006/12377 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ 7 สิงหาคม 2563
708 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/12342 การอบรมพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE 6 สิงหาคม 2563
707 ลย 0023.5/12323 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 6 สิงหาคม 2563
706 ลย 0023.5/12315 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) 6 สิงหาคม 2563
705 ลย 0023.5/12314 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 6 สิงหาคม 2563
704 ลย 0023.5/12312 หารือแนวทางการขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านพักอาศัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น 6 สิงหาคม 2563
703 ลย 0023.3/12265 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 สิงหาคม 2563
702 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/12264 ขอสนับสนุนวิทยากร 5 สิงหาคม 2563
701 ลย 0017.2/12228 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบพัฒนาจังหวัด) 5 สิงหาคม 2563
700 ลย 0032.201.1.01/12209 รายงานผลการคัดเลือกข้าราชการฯ 5 สิงหาคม 2563
699 ลย 0023.5/12172 ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 5 สิงหาคม 2563
698 ลย 0023.5/12171 ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 5 สิงหาคม 2563
697 ลย 0032.006/12168 ส่งสำเนาคำสั่งรักษาการในตำแหน่ง 5 สิงหาคม 2563
696 ลย 0023.5/12157 ขอทำความตกลงยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 5 สิงหาคม 2563
695 ลย 0032.006/12144 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 4 สิงหาคม 2563
694 ลย 0032.001.1/12141 ขอจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการใหม่ ฌ 9465 เลย (รพ.สต.ห้วยป่าน สสอ.เอราวัณ) 4 สิงหาคม 2563
693 ลย 0032.001.1/12140 ขอจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการใหม่ ฌ 9464 เลย (รพ.สต.ห้วยป่าน สสอ.เอราวัณ) 4 สิงหาคม 2563
692 ลย 0032.003/12129 ส่งตัวผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน 4 สิงหาคม 2563
691 ลย 0032.003/12128 ส่งตัวผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนและภาคีเครือข่าย 4 สิงหาคม 2563
690 ลย 0032/12114 ส่งข้าราชการมาปฎิบัติราชการ 4 สิงหาคม 2563
689 ลย 0023.5/12098 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างฯ (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ) 4 สิงหาคม 2563
688 ลย 0032.001.1/12076 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ผาขาว นข 460 เลย 3 สิงหาคม 2563
687 ลย 0032.003/12075 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 3 สิงหาคม 2563
686 ลย 0032.003/12073 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 3 สิงหาคม 2563
685 ลย 0023.5/12064 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 3 สิงหาคม 2563
684 ลย 0023.5/12063 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 3 สิงหาคม 2563
683 ลย 0017.2/11997 การอนุมัติโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 31 กรกฎาคม 2563
682 ลย 0017.2/11995 การอนุมัติโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 31 กรกฎาคม 2563
681 ลย 0017.2/11993 ขอโอนสินทรัพย์โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 31 กรกฎาคม 2563
680 ลย 0017.2/11992 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 31 กรกฎาคม 2563
679 ลย 0017.2/11987 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 31 กรกฎาคม 2563
678 ลย 0017.2/11983 มติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ ครั้งที่ 3/2563 31 กรกฎาคม 2563
677 ลย 0017.2/11980 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 31 กรกฎาคม 2563
676 ลย 0017.2/11978 มติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ ครั้งที่ 3/2563 31 กรกฎาคม 2563
675 ลย 0017.2/11973 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 31 กรกฎาคม 2563
674 ลย 0017.2/11971 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 31 กรกฎาคม 2563
673 ลย 0017.2/11970 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 31 กรกฎาคม 2563
672 ลย 0023.3/11954 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น อ.ด่านซ้าย 31 กรกฎาคม 2563
671 ลย 0017.2/11953 ผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผนงาน 3.2 (รอบ2) ของจังหวัดเลย 31 กรกฎาคม 2563
670 ลย 0023.5/11952 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 กรกฎาคม 2563
669 ลย 75001/11936 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2563 30 กรกฎาคม 2563
668 ลย 0017.6/11812 การตรวจสอบและกำหนดมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 30 กรกฎาคม 2563
667 ลย 0017.2/11792 ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 29 กรกฎาคม 2563
666 ลย 0023.5/11789 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น 29 กรกฎาคม 2563
665 ลย 0023.5/11788 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 29 กรกฎาคม 2563
664 ลย 0023.5/11786 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนฯ DLTV 29 กรกฎาคม 2563
663 ลย 0032.001.1/11761 ขอจัดทำคู่มือจดทะเบียนใหม่และเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ บจ 3673 เลย (รพ.สต.โนนสวรรค์ สสอ.เอราวัณ) 29 กรกฎาคม 2563
662 ลย 0032.006/11668 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 24 กรกฎาคม 2563
661 ลย 0032.006/11667 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 24 กรกฎาคม 2563
660 ลย 0032.006/11662 เลื่อนข้าราชการ 24 กรกฎาคม 2563
659 ลย 0032.006/11661 เลื่อนข้าราชการ 24 กรกฎาคม 2563
658 ลย 0023.3/11643 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 23 กรกฎาคม 2563
657 ลย 0032.006/11637 เลื่อนข้าราชการ 23 กรกฎาคม 2563
656 ลย 0023.2/11602 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) 22 กรกฎาคม 2563
655 ลย52006/11592 ขอเชิญประชุม 22 กรกฎาคม 2563
654 ลย 0032.001.1/11566 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสจ.เลย นข 2819 เลย 22 กรกฎาคม 2563
653 ลย 0032.001.1/11564 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสจ.เลย นข 2104 เลย 22 กรกฎาคม 2563
652 ลย 0017.2/11563 ขอสมัครเป็นสมาชิก "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" 22 กรกฎาคม 2563
651 ลย 0023.3/11561 ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น อำเภอด่านซ้าย 22 กรกฎาคม 2563
650 ลย 0023.3/11553 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 22 กรกฎาคม 2563
649 ลย 0032.006/11537 แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (เฉพาะราย) 21 กรกฎาคม 2563
648 ลย 0032.001.1/11536 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.นาด้วง นข 2765 เลย 21 กรกฎาคม 2563
647 ลย 0017.2/11530 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) ของจังหวัดเลย 21 กรกฎาคม 2563
646 ลย 0023.5/11526 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 21 กรกฎาคม 2563
645 ลย 0023.5/11523 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 กรกฎาคม 2563
644 ลย 0032.006/11509 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 21 กรกฎาคม 2563
643 ลย 0023.3/11507 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 21 กรกฎาคม 2563
642 ลย 0032.015/11491 อนุมัติแพทย์แผนไทยเข้าอบรมปฏิบัติการ 21 กรกฎาคม 2563
641 ลย 0032.001.1/11484 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.ภูเรือ) 21 กรกฎาคม 2563
640 ลย 0032.006/11477 แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมผลงาน 21 กรกฎาคม 2563
639 ลย 0032.006/11475 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 21 กรกฎาคม 2563
638 ลย 0032.006/11474 ส่งผลงานการประเมินบุคคลและผลงาน ฉบับแก้ไข 21 กรกฎาคม 2563
637 ลย 0023.3/11421 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 20 กรกฎาคม 2563
636 ลย 0023.2/11397 การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์สายงานผู้บริหาร 20 กรกฎาคม 2563
635 ลย 0023.2/11396 ขอความเห็นชอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารงานบุคคล 20 กรกฎาคม 2563
634 ลย 0023.3/11345 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 17 กรกฎาคม 2563
633 ลย 0023.3/11344 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 17 กรกฎาคม 2563
632 ลย 0023.5/11325 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 17 กรกฎาคม 2563
631 ลย 0017.2/11255 การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2563 15 กรกฎาคม 2563
630 ลย 0032.001.1/11212 ผลการพิจารณาเจาะสำรวจชั้นดิน 15 กรกฎาคม 2563
629 ลย 0032.001.1/11211 ผลการพิจารณาการทดสอบและขอใช้เหล็กเสริมคอนกรีต 15 กรกฎาคม 2563
628 ลย 0032.001.1/11210 การรื้อถอนและจำหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 15 กรกฎาคม 2563
627 ลย 0032.001.1/11208 ส่งสัญญาซื้อขาย 15 กรกฎาคม 2563
626 ลย 0017.2/11196 แนวทางการบันทึกและการรายงานข้อมูลในระบบ eMENSCR ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 กรกฎาคม 2563
625 ลย 0032.006/11182 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 14 กรกฎาคม 2563
624 ลย 0032.006/11181 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 14 กรกฎาคม 2563
623 ลย 0032.006/11150 เลื่อนข้าราชการ 14 กรกฎาคม 2563
622 ลย 0032.006/11143 เลื่อนข้าราชการ 14 กรกฎาคม 2563
621 ลย 0032.001.1/11106 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เอราวัณ นข 524 เลย 14 กรกฎาคม 2563
620 ลย 0032.001.1/11077 ขอจัดทำคู่มือจดทะเบียนใหม่และเสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ กบล 245 เลย (รพ.สต.พระประเสริฐ สสอ.เอราวัณ) 13 กรกฎาคม 2563
619 ลย 0032.001.1/11075 ขอจัดทำคู่มือจดทะเบียนใหม่และเสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ กบล 244 เลย (รพ.สต.พระประเสริฐ สสอ.เอราวัณ) 13 กรกฎาคม 2563
618 ลย 0032.001.1/11073 ขอจัดทำคู่มือจดทะเบียนใหม่และเสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ ฌ 9469 เลย 13 กรกฎาคม 2563
617 ลย 0032.001.1/11072 ขอจัดทำคู่มือจดทะเบียนใหม่และเสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ ฌ 9470 เลย 13 กรกฎาคม 2563
616 ลย 0017.2/11064 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) จังหวัดเลย 13 กรกฎาคม 2563
615 ลย 0032.006/11044 ส่งสำเนาคำสั่งลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปี ๒๕63 13 กรกฎาคม 2563
614 ลย 0032.015/11043 ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่ 13 กรกฎาคม 2563
613 ลย 0032.015/11032 ขออนุมัติยืมเงินงบพัฒนาจังหวัด (รอบ2) 13 กรกฎาคม 2563
612 ลย 0017.2/11028 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบพัฒนาจังหวัด) 13 กรกฎาคม 2563
611 ลย 0030/11015 การใช้สิทธิเบิกตรงของข้าราชการ 13 กรกฎาคม 2563
610 ลย 0030/11004 การใช้สิทธิเบิกตรงของข้าราชการ 10 กรกฎาคม 2563
609 ลย 0032.001.1/11001 เสียภาษีประจำปีรถย่นต์ราชการ นข 1157 เลย 10 กรกฎาคม 2563
608 ลย 0030/11000 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน และค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 10 กรกฎาคม 2563
607 ลย 0023.3/10989 มอบหมายผู้แทนของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 10 กรกฎาคม 2563
606 ลย 0017.2/10962 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบพัฒนาจังหวัด) จังหวัดเลย 10 กรกฎาคม 2563
605 รง 0472/10873 รายงานผลข้อมูลนักเรียนตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน 9 กรกฎาคม 2563
604 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/10817 ขออนุมัติยืมเงิน 8 กรกฎาคม 2563
603 ลย 0023.5/10781 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 8 กรกฎาคม 2563
602 ลย 0020.1/10678 ยืนยัน Mis 3 กรกฎาคม 2563
601 ลย 0020.1/10676 งบเดือน บทด.72-73 สจ.เลย 3 กรกฎาคม 2563
600 ลย 0017.2/10667 ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ฯ 3 กรกฎาคม 2563
599 ลย 0017.2/10617 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบพัฒนาจังหวัด) 2 กรกฎาคม 2563
598 ลย 0023.5/10483 หารือการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 30 มิถุนายน 2563
597 ลย 0023.5/10482 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการฯ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 30 มิถุนายน 2563
596 ลย 0017.2/10464 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด 30 มิถุนายน 2563
595 ลย 0017.2/10463 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด 30 มิถุนายน 2563
594 ลย 0032.201.1.01/10447 ส่งบัญชีหนังสือพิจราณาขอทำลาย 29 มิถุนายน 2563
593 ลย 0032.007/10438 ขอเข้าตรวจเยี่ยมสนับสนุนเตรียมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 29 มิถุนายน 2563
592 ลย 0032.001.1/10432 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.นาด้วง บท 4927 เลย 29 มิถุนายน 2563
591 ลย 0032.006/10397 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และขอรับเงินฯ 29 มิถุนายน 2563
590 ลย 0032.006/10395 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัดเลย 29 มิถุนายน 2563
589 ลย52006/10362 การดำเนินการทางวินัย 26 มิถุนายน 2563
588 ลย52006/10361 การดำเนินการตามมติ ก.ท.จ. เลย 26 มิถุนายน 2563
587 ลย52006/10360 แจ้งคำสั่งลงโทษทางวินัย 26 มิถุนายน 2563
586 ลย 0023.5/10354 หารือแนวทางการขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านพักอาศัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น 26 มิถุนายน 2563
585 ลย 0032.015/10323 ขอเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการในงานประชาสัมพันธ์ หมอยาท่าสุขสยาม 26 มิถุนายน 2563
584 ลย 0032.006/10292 เลื่อนข้าราชการ 26 มิถุนายน 2563
583 ลย 0032.001.1/10286 ขอจัดทำคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ รพ.สต.พรประเสริฐ สสอ.เอราวัณ หมายเลขทะเบียน กบล 245 เลย 26 มิถุนายน 2563
582 ลย 0032.001.1/10285 ขอจัดทำคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ รพ.สต.พรประเสริฐ สสอ.เอราวัณ หมายเลขทะเบียน กบล 244 เลย 26 มิถุนายน 2563
581 ลย 0032.001.1/10280 ขอจัดทำคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ รพ.สต.โนนสวรรค์ สสอ.เอราวัณ หมายเลขทะเบียน ฌ 9470 เลย 26 มิถุนายน 2563
580 ลย 0032.001.1/10279 ขอจัดทำคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ รพ.สต.โนนสวรรค์ สสอ.เอราวัณ หมายเลขทะเบียน ฌ 9469 เลย 26 มิถุนายน 2563
579 ลย 0032.001.1/10275 ขอจัดทำคู่มือรถยนต์ราชการใหม่ สสอ.เอราวัณ หมายเลข ฌ 9467 เลย 26 มิถุนายน 2563
578 ลย 0032.015/10233 ขอเชิญเข่า่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายการสมุนไพรที่จำเป็นต้องได้รับการประกาศคุ้มครอง 25 มิถุนายน 2563
577 ลย 0023.5/10182 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างฯ (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ) 24 มิถุนายน 2563
576 ลย 0017.2/10151 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 24 มิถุนายน 2563
575 ลย 0032.006/10116 การประเมินผลงานทางวิชาการ ต.นักเทคนิคการแพทย์ขอรับเงินฯ 23 มิถุนายน 2563
574 ลย 0032.001.1/10114 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.ซำปุ่น)กษร 92 เลย 23 มิถุนายน 2563
573 ลย 0032.001.1/10113 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.ห้วยป่าน) กวว 837 เลย 23 มิถุนายน 2563
572 ลย 0032.001.1/10112 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.ห้วยป่าน) 1 กฆ 9711 เลย 23 มิถุนายน 2563
571 ลย 0023.3/10069 โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 23 มิถุนายน 2563
570 ลย 0032.001.1/10065 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.พรประเสริฐ)กษล 67 เลย 23 มิถุนายน 2563
569 ลย 0032.001.1/10063 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.พรประเสริฐ)กษล 66 เลย 23 มิถุนายน 2563
568 ลย 0032.001.1/10061 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.พรประเสริฐ)กษล 66 เลย 23 มิถุนายน 2563
567 ลย52001/10057 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล 23 มิถุนายน 2563
566 ลย 0017.1/10008 ขอความช่วยเหลือให้มีงานทำในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 22 มิถุนายน 2563
565 ลย 0017.2/10003 การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) 22 มิถุนายน 2563
564 ลย 0017.2/10002 การโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 22 มิถุนายน 2563
563 ลย 0032.001.1/9996 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.ห้วยป่าน) ฌ 9464 เลย 22 มิถุนายน 2563
562 ลย 0032.001.1/9995 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.โป่งศรีโทน) ฌ 9468 เลย 22 มิถุนายน 2563
561 ลย 0032.001.1/9993 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.โป่งศรีโทน) กวว 831 เลย 22 มิถุนายน 2563
560 ลย 0032.001.1/9992 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.โป่งศรีโทน) กวว 832 เลย 22 มิถุนายน 2563
559 ลย 0032.001.1/9990 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.หนองใหญ่)บฉ 9584 เลย 22 มิถุนายน 2563
558 ลย 0032.001.1/9983 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ (รพ.สต.ห้วยป่าน) สสอ.เอราวัณ นข 589 เลย 22 มิถุนายน 2563
557 ลย 0032.001.1/9982 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.เอราวัณ กข 6686 เลย 22 มิถุนายน 2563
556 ลย 0032.001.1/9980 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.ห้วยป่าน) รจ 589 เลย 22 มิถุนายน 2563
555 ลย 0023.5/9970 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธฺฺิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 มิถุนายน 2563
554 ลย 0032.003/9925 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 19 มิถุนายน 2563
553 ลย 0032.003/9924 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 19 มิถุนายน 2563
552 ลย 0032.001.1/9905 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.หนองใหญ่) ช 2785 เลย 19 มิถุนายน 2563
551 ลย 0032.001.1/9904 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.หนองใหญ่) ช2775 เลย 19 มิถุนายน 2563
550 ลย 0032.001.1/9902 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.หนองใหญ่) กษร 655 เลย 19 มิถุนายน 2563
549 ลย 0032.001.1/9901 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.หนองใหญ่) กษร 654 เลย 19 มิถุนายน 2563
548 ลย 0032.001.1/9900 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.นาอ่างคำ) กษร 447 เลย 19 มิถุนายน 2563
547 ลย 0032.001.1/9899 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.นาอ่างคำ) กษร 447 เลย 19 มิถุนายน 2563
546 ลย 0032.001.1/9898 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.นาอ่างคำ) กษร 446 เลย 19 มิถุนายน 2563
545 ลย 0032.001.1/9896 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.นาอ่างคำ) กบต 372 เลย 19 มิถุนายน 2563
544 ลย 0032.001.1/9894 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.นาอ่างคำ) กบต 371 เลย 19 มิถุนายน 2563
543 ลย 0032.001.1/9885 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ กวว 833 เลย 19 มิถุนายน 2563
542 ลย 0032.001.1/9884 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.หัวฝาย) กษบ 730 เลย 19 มิถุนายน 2563
541 ลย 0032.001.1/9883 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.หัวฝาย) กษบ 731 เลย 19 มิถุนายน 2563
540 ลย 0032.001.1/9882 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.ห้วยป่าน) กวว 838 เลย 19 มิถุนายน 2563
539 ลย 0032.001.1/9879 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.ห้วยป่าน) กวว 839 เลย 19 มิถุนายน 2563
538 ลย 0032.001.1/9876 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เอราวัณ(รพ.สต.ห้วยป่าน) ฌ 9465 เลย 19 มิถุนายน 2563
537 ลย 0032.001.1/9875 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ผาขาว นข 891 เลย 19 มิถุนายน 2563
536 ลย 0032.001.1/9873 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ผาขาว นข 2764 เลย 19 มิถุนายน 2563
535 ลย 0032.001.1/9869 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.สต.นาแขม สสอ.เมืองเลย) 19 มิถุนายน 2563
534 ลย 0032.006/9850 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 19 มิถุนายน 2563
533 ลย 0023.5/9706 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนฯ DLTV 17 มิถุนายน 2563
532 ลย52006/9656 การพิจารณาแก้อุทธรณ์ 17 มิถุนายน 2563
531 ลย 0023.3/9564 ขอใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) 15 มิถุนายน 2563
530 ลย 0023.3/9387 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11 มิถุนายน 2563
529 ลย 0032.006/9370 แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมผลงาน 11 มิถุนายน 2563
528 ลย 0017.2/9359 การจัดข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดเลย 11 มิถุนายน 2563
527 ลย 0017.1/9351 ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม 11 มิถุนายน 2563
526 ลย 0032.006/9321 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 11 มิถุนายน 2563
525 ลย 0030/9285 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสปส รอบที่ 1 ณ 1 เมษายน 2563 10 มิถุนายน 2563
524 ลย 0017.2/9230 การขอใช้เงินเหลือจ่ายตามงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบพัฒนาจังหวัด) 10 มิถุนายน 2563
523 ลย 0032.001.1/9226 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูเรือ กจ 2046 เลย 9 มิถุนายน 2563
522 ลย 0032.001.1/9225 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสจ.เลย นข 2537 เลย 9 มิถุนายน 2563
521 ลย 0032.001.1/9224 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูเรือ นข 2016 เลย 9 มิถุนายน 2563
520 ลย 0032.001.1/9223 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูเรือ กข 6613 เลย 9 มิถุนายน 2563
519 ลย 0032.001.1/9222 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูเรือ กข 5231 เลย 9 มิถุนายน 2563
518 ลย 0032.001.1/9221 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูเรือ นข 610 เลย 9 มิถุนายน 2563
517 ลย 0032.001.1/9220 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูเรือ นข 1321 เลย 9 มิถุนายน 2563
516 ลย 0032.007/9142 แจ้งการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของกรมปศุสัตว์ 8 มิถุนายน 2563
515 ลย 0032.001.1/9133 ให้ยืมใช้รถจักรยานยนต์ราชการ 8 มิถุนายน 2563
514 ลย 0032.006/9130 เลื่อนข้าราชการ 8 มิถุนายน 2563
513 ลย 0032.003/9044 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 6 มิถุนายน 2563
512 ลย 0032.003/9043 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 6 มิถุนายน 2563
511 ลย 0017.2/9022 ขอความร่วมมือและสนับสนุนในการดำเนินงานฯ 5 มิถุนายน 2563
510 ลย 0017.6/8926 การแจกจ่ายแอลกอฮอล์ให้แก่โรงพยาบาลขนาดเล็ก ระยะที่ 2 4 มิถุนายน 2563
509 ลย 0032.006/8864 แจ้งวันรายงานตัวของข้าราชการ(ญาดา) 2 มิถุนายน 2563
508 ลย 0032.006/8857 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 2 มิถุนายน 2563
507 ลย 0032.006/8856 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 2 มิถุนายน 2563
506 ลย 0032.006/8855 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 2 มิถุนายน 2563
505 ลย 0032.006/8854 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 2 มิถุนายน 2563
504 ลย 0032.006/8852 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 2 มิถุนายน 2563
503 ลย 0032.006/8851 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 2 มิถุนายน 2563
502 ลย 0023.3/8784 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 1 มิถุนายน 2563
501 ลย 0032.006/8756 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ(ญาดา) 1 มิถุนายน 2563
500 ลย 0032.001.1/8755 ขอโอนรถจักรยานยนต์ราชการ กษง 773 เลย (สสอ.เมืองเลย)เนื่องจากการขายทอดตลาด 1 มิถุนายน 2563
499 ลย 0032.001.1/8754 ขอยกเลิกทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการตลอดไป (สสอ.เมืองเลย กษง 773 เลย) 1 มิถุนายน 2563
498 ลย 0032.001.1/8753 ขอโอนรถจักรยานยนต์ราชการ กษง 772 เลย เนื่องจากการขายทอดตลาด 1 มิถุนายน 2563
497 ลย 0032.001.1/8752 ขอยกเลิกทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการตลอดไป (สสอ.เมืองเลย กษง 772 เลย) 1 มิถุนายน 2563
496 ลย 0032.006/8747 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2563
495 ลย 0023.3/8703 ขอส่งการคัดเลือกเยาวชนรับทุนในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 29 พฤษภาคม 2563
494 ลย 0032.201.1.01/8645 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 29 พฤษภาคม 2563
493 ลย 0032/8640 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 29 พฤษภาคม 2563
492 ลย 0023.5/8618 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินกัน) 29 พฤษภาคม 2563
491 ลย 0032.006/8599 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 29 พฤษภาคม 2563
490 ลย 0032.006/8598 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 29 พฤษภาคม 2563
489 ลย 0032.006/8597 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 29 พฤษภาคม 2563
488 ลย 0032.006/8549 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 29 พฤษภาคม 2563
487 ลย 0017.2/8540 แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 28 พฤษภาคม 2563
486 ลย 0017.2/8539 แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 28 พฤษภาคม 2563
485 ลย 0023.5/8515 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม 28 พฤษภาคม 2563
484 ลย 0032.006/8505 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 28 พฤษภาคม 2563
483 ลย 0023.3/8501 รายงานการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ 28 พฤษภาคม 2563
482 ลย 0032.006/8493 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 28 พฤษภาคม 2563
481 ลย 0032.006/8427 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 27 พฤษภาคม 2563
480 ลย 0032.006/8421 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 27 พฤษภาคม 2563
479 ลย 0023.3/8412 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 27 พฤษภาคม 2563
478 ลย 0032.006/8395 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 27 พฤษภาคม 2563
477 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/8270 ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส 26 พฤษภาคม 2563
476 ลย 0023.5/8251 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างฯ (ก่อสร้าง 26 พฤษภาคม 2563
475 ลย 0032.006/8218 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 25 พฤษภาคม 2563
474 ลย 0032.001.1/8179 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ท่าลี่ นข 578 เลย 25 พฤษภาคม 2563
473 ลย 0032.001.1/8178 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ท่าลี่ บม 4720 เลย 25 พฤษภาคม 2563
472 ลย 0032.001.1/8177 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ท่าลี่ นข 1529 เลย 25 พฤษภาคม 2563
471 ลย 0032.001.1/8176 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ท่าลี่ นข 2758 เลย 25 พฤษภาคม 2563
470 ลย 0032.001.1/8175 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ผาขาว บบ 3060 เลย 25 พฤษภาคม 2563
469 ลย 0032.001.1/8174 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ผาขาว นข 1654 เลย 25 พฤษภาคม 2563
468 ลย 0023.2/8162 ขอส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2562 25 พฤษภาคม 2563
467 ลย 0032.001.1/8151 ขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ (สสจ.เลย) 25 พฤษภาคม 2563
466 ลย 0017.6/8097 แผนการจัดสรรหน้ากากอนามัย 22 พฤษภาคม 2563
465 ลย 0032.006/8091 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 22 พฤษภาคม 2563
464 ลย 0023.3/8081 รายงานผลการตรวจสอบแผนงานโครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 (โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 22 พฤษภาคม 2563
463 ลย 0032.006/8010 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 22 พฤษภาคม 2563
462 ลย 0032.006/8008 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 22 พฤษภาคม 2563
461 ลย 0032.006/8007 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 22 พฤษภาคม 2563
460 ลย 0032.006/8006 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 22 พฤษภาคม 2563
459 ลย 0032.006/8005 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 22 พฤษภาคม 2563
458 ลย 0032.006/8004 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 22 พฤษภาคม 2563
457 ลย52006/8003 แจ้งผลคดี 22 พฤษภาคม 2563
456 ลย 0032.006/7956 เลื่อนข้าราชการ 20 พฤษภาคม 2563
455 ลย 0032.006/7915 ขอหนังสือรับรองบุคคล 20 พฤษภาคม 2563
454 ลย 0032.001.1/7896 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต โพนป่าแดง) กษง 766 เลย 20 พฤษภาคม 2563
453 ลย 0032.001.1/7895 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต โพนป่าแดง) กวจ 350 เลย 20 พฤษภาคม 2563
452 ลย 0032.001.1/7893 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต โพนป่าแดง) กมม 323 เลย 20 พฤษภาคม 2563
451 ลย 0032.001.1/7892 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ไร่ม่วง) กษง 763 เลย 20 พฤษภาคม 2563
450 ลย 0032.001.1/7891 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ไร่ม่วง) กลฉ 854 เลย 20 พฤษภาคม 2563
449 ลย 0032.001.1/7890 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต หัวนา) กวว 345 เลย 20 พฤษภาคม 2563
448 ลย 0032.001.1/7889 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต กกดู่) กทข 425 เลย 20 พฤษภาคม 2563
447 ลย 0032.001.1/7702 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.เลย บพ 7668 เลย 15 พฤษภาคม 2563
446 ลย52006/7683 รายงานความเสียหายที่ไม่ต้องส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบฯ 15 พฤษภาคม 2563
445 ลย52006/7675 รายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 15 พฤษภาคม 2563
444 ลย 0023.5/7652 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15 พฤษภาคม 2563
443 ลย 0023.5/7651 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15 พฤษภาคม 2563
442 ลย 0023.5/7650 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15 พฤษภาคม 2563
441 ลย 0023.5/7649 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15 พฤษภาคม 2563
440 ลย 0023.5/7647 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15 พฤษภาคม 2563
439 ลย 0023.3/7591 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 14 พฤษภาคม 2563
438 ลย 0032.001.1/7564 เสียภาษีประจำปีรถจักรยานยนต์ราชการ สสอ.หนองหิน 1กง4573 เลย 14 พฤษภาคม 2563
437 ลย 0032.001.1/7562 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.หนองหิน บจ 3674 เลย 14 พฤษภาคม 2563
436 ลย 0032.001.1/7561 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.หนองหิน นข 405 เลย 14 พฤษภาคม 2563
435 ลย 0032.001.1/7559 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.หนองหิน กง 8499 เลย 14 พฤษภาคม 2563
434 ลย 0032.001.1/7548 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ท่าลี นข 2758 เลย 14 พฤษภาคม 2563
433 ลย 0032.006/7542 ขอหนังสือรับรองบุคคล 14 พฤษภาคม 2563
432 ลย 0032.006/7540 ขอหนังสือรับรองบุคคล 14 พฤษภาคม 2563
431 ลย 0032.006/7539 ขอหนังสือรับรองบุคคล 14 พฤษภาคม 2563
430 ลย 0032.006/7538 ขอหนังสือรับรองบุคคล 14 พฤษภาคม 2563
429 ลย 0017.6/7537 สรุปการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เพื่อประสานการปฏิบัติระหว่าง ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินกระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) กับศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด (ศบค.) ทุกจังหวัด 14 พฤษภาคม 2563
428 ลย 0017.6/7536 สรุปการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เพื่อประสานการปฏิบัติระหว่าง ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินกระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) กับศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด (ศบค.) ทุกจังหวัด 14 พฤษภาคม 2563
427 ลย 0023.3/7520 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 14 พฤษภาคม 2563
426 ลย 0017.2/7496 แจ้งเตือนภัยพายุฤดูร้อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดวาตภัยและอัคคีภัย 13 พฤษภาคม 2563
425 ลย 0023.3/7468 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 13 พฤษภาคม 2563
424 ลย 0023.3/7465 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 13 พฤษภาคม 2563
423 ลย 0023.3/7460 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 13 พฤษภาคม 2563
422 ลย 0017.2/7434 ออกตรวจและประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการโครงการฯ สกายวอล์ค 13 พฤษภาคม 2563
421 ลย 0023.3/7432 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 12 พฤษภาคม 2563
420 ลย 0023.3/7428 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 12 พฤษภาคม 2563
419 ลย 0030/7409 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เฉพาะราย) รอบที่ 1 ตุลาคม 2562 12 พฤษภาคม 2563
418 ลย 0017.6/7401 การประเมินสถานการณ์ ตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของจังหวัด 12 พฤษภาคม 2563
417 ลย 0017.6/7400 การประเมินสถานการณ์ ตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของจังหวัด 12 พฤษภาคม 2563
416 ลย 0032.001.1/7386 ขอเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะรถ ป 1430 เลย 12 พฤษภาคม 2563
415 ลย 0023.3/7384 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12 พฤษภาคม 2563
414 ลย 0023.3/7383 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12 พฤษภาคม 2563
413 ลย 0023.3/7382 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12 พฤษภาคม 2563
412 ลย 0023.3/7381 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12 พฤษภาคม 2563
411 ลย 0023.5/7378 หารือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านย้อนหลังของพนักงานครูเทศบาล 12 พฤษภาคม 2563
410 ลย 0032.007/7360 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 11 พฤษภาคม 2563
409 ลย 0017.6/7357 การประเมินสถานการณ์ ตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของจังหวัด 9 พฤษภาคม 2563
408 ลย 0017.6/7355 การเดินทางข้ามเขตจังหวัดเพื่อกลับภูมิลำเนา 9 พฤษภาคม 2563
407 ลย 0017.6/7354 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (ศปก.อบจ.) 9 พฤษภาคม 2563
406 ลย 0032.001.1/7289 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.นาด้วง นข 3000 เลย 8 พฤษภาคม 2563
405 ลย 0032.006/7278 ขอหนังสือรับรองบุคคล 8 พฤษภาคม 2563
404 ลย 0032.006/7276 ขอหนังสือรับรองบุคคล 8 พฤษภาคม 2563
403 ลย 0032.006/7275 ขอหนังสือรับรองบุคคล 8 พฤษภาคม 2563
402 ลย 0032.006/7274 ขอหนังสือรับรองบุคคล 8 พฤษภาคม 2563
401 ลย 0032.006/7273 ขอหนังสือรับรองบุคคล 8 พฤษภาคม 2563
400 ลย 0017.2/7272 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 8 พฤษภาคม 2563
399 ลย 0023.3/7256 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเงินจัดสรร งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/2563 ในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 7 พฤษภาคม 2563
398 ลย 0017.1/7205 ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม 7 พฤษภาคม 2563
397 ลย 0023.3/7190 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 7 พฤษภาคม 2563
396 ลย 0023.3/7183 ขอรับการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่รัฐบาลรับภาระ กรณีบำนาญปกติพนักงานส่วนตำบลพ้นจากราชการ (เหตุลาออกจากราชการ) 7 พฤษภาคม 2563
395 ลย 0023.3/7182 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 7 พฤษภาคม 2563
394 ลย 0023.3/7181 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 7 พฤษภาคม 2563
393 ลย 0017.2/7168 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบพัฒนาจังหวัด) จังหวัดเลย 7 พฤษภาคม 2563
392 ลย 0017.2/7142 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย 5 พฤษภาคม 2563
391 ลย 0030/7139 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2563 5 พฤษภาคม 2563
390 ลย 0017.1/7095 ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 5 พฤษภาคม 2563
389 ลย 0023.3/7052 ขออนุม้ติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) 5 พฤษภาคม 2563
388 ลย 0032.001.1/7026 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ท่าลี่ กค 6939 เลย 1 พฤษภาคม 2563
387 ลย 0032.006/7020 ขอหนังสือรับรองบุคคล 1 พฤษภาคม 2563
386 ลย 0032.006/7019 ขอหนังสือรับรองบุคคล 1 พฤษภาคม 2563
385 ลย 0032.006/7005 แก้ไขการประเมินผลงานตำแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับชำนาญการ 1 พฤษภาคม 2563
384 ลย 0119/7003 ดำเนินงานตามแผนปลูกผัก 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 1 พฤษภาคม 2563
383 ลย 0032.006/7000 ขอหนังสือรับรองบุคคล 1 พฤษภาคม 2563
382 ลย 0023.3/6965 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.4) เพื่อลงนาม 30 เมษายน 2563
381 ลย 0023.3/6958 รายงานขอยกเลิกสายทางทางหลวงท้องถิ่น และขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 30 เมษายน 2563
380 ลย 0023.3/6957 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 30 เมษายน 2563
379 ลย 0023.3/6950 ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) 30 เมษายน 2563
378 ลย 0023.3/6948 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 30 เมษายน 2563
377 ลย 0023.3/6945 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 30 เมษายน 2563
376 ลย 0032.006/6918 ขอหนังสือรับรองบุคคล 30 เมษายน 2563
375 ลย 0032.006/6917 ขอหนังสือรับรองบุคคล 30 เมษายน 2563
374 ลย 0023.3/6912 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 30 เมษายน 2563
373 ลย 0023.3/6911 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 30 เมษายน 2563
372 ลย 0032.006/6909 ขอหนังสือรับรองบุคคล 30 เมษายน 2563
371 ลย 0032.015/6891 แจ้งการสํารวจและรับฟังความคิดเห็นต่อการคุ้มครองสมุนไพร 30 เมษายน 2563
370 ลย 0032.006/6890 ขอหนังสือรับรองบุคคล 30 เมษายน 2563
369 ลย 0032.006/6889 ขอหนังสือรับรองบุคคล 30 เมษายน 2563
368 ลย 0023.3/6880 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 30 เมษายน 2563
367 ลย 0032.006/6879 ขอหนังสือรับรองบุคคล 30 เมษายน 2563
366 ลย 0032.006/6878 ขอหนังสือรับรองบุคคล 30 เมษายน 2563
365 ลย 0032.006/6875 ขอหนังสือรับรองบุคคล 30 เมษายน 2563
364 ลย 0032.006/6865 ขอหนังสือรับรองบุคคล 29 เมษายน 2563
363 ลย 0032.006/6856 ขอหนังสือรับรองบุคคล 29 เมษายน 2563
362 ลย 0032.001.1/6785 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ปากชม บจ 3659 เลย 28 เมษายน 2563
361 ลย 0032.001.1/6784 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ปากชม กข 7883 เลย 28 เมษายน 2563
360 ลย 0032.001.1/6782 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ปากชม บจ 3658 เลย 28 เมษายน 2563
359 ลย 0032.001.1/6780 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ปากชม นข 640 เลย 28 เมษายน 2563
358 ลย 0032.001.1/6779 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ปากชม บจ 3145 เลย 28 เมษายน 2563
357 ลย 0017.2/6778 การจัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลุ่มจังหวัด) เพื่อประกอบการพิจารณาฯ 28 เมษายน 2563
356 ลย 0032.001.1/6777 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ปากชม บจ 3672 เลย 28 เมษายน 2563
355 ลย 0032.001.1/6776 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ปากชม บท 3723 เลย 28 เมษายน 2563
354 ลย 0032.001.1/6775 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ปากชม กค 8404 เลย 28 เมษายน 2563
353 ลย 0032.006/6748 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ 28 เมษายน 2563
352 ลย 0032.006/6728 ขอหนังสือรับรองบุคคล 28 เมษายน 2563
351 ลย 0032.006/6702 ขอหนังสือรับรองบุคคล 27 เมษายน 2563
350 ลย 0032.006/6692 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ 27 เมษายน 2563
349 ลย 0032.001.1/6678 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.เมืองเลย กษง 770 เลย 27 เมษายน 2563
348 ลย 0032.006/6577 ขอหนังสือรับรองบุคคล 24 เมษายน 2563
347 ลย 0032.006/6551 ขอหนังสือรับรองบุคคล 24 เมษายน 2563
346 ลย 0032.006/6540 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ 24 เมษายน 2563
345 ลย 0023.3/6458 ส่งคืนรายการและขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV 23 เมษายน 2563
344 ลย52006/6456 การปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาเทศบาลเมืองเลย 23 เมษายน 2563
343 ลย 0032.006/6455 ขอหนังสือรับรองบุคคล 23 เมษายน 2563
342 ลย 0032.006/6454 ขอหนังสือรับรองบุคคล 23 เมษายน 2563
341 ลย 0032.006/6453 ขอหนังสือรับรองบุคคล 23 เมษายน 2563
340 ลย 0032.001.1/6448 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ภูหลวง กค 8550 เลย 23 เมษายน 2563
339 ลย 0032.001.1/6447 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ภูหลวง กข 5081 เลย 23 เมษายน 2563
338 ลย 0032.001.1/6446 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ภูหลวง กฉ 5241 เลย 23 เมษายน 2563
337 ลย 0032.006/6444 ขออนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดเลย 23 เมษายน 2563
336 ลย 0017.2/6433 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2563 23 เมษายน 2563
335 ลย 0032.006/6413 เลื่อนข้าราชการ 22 เมษายน 2563
334 ลย 0032.006/6321 ขออนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดเลย 21 เมษายน 2563
333 รง 0472/6313 การตรวจติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 21 เมษายน 2563
332 ลย 0023.3/6305 ขอให้ตรวจสอบความพร้อมและความซ้ำซ้อนโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 เมษายน 2563
331 ลย 0032.001.1/6157 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ท่าลี่ นข 3004 เลย 17 เมษายน 2563
330 ลย 0032.006/6150 เลื่อนข้าราชการ 17 เมษายน 2563
329 ลย 0032.006/6149 เลื่อนข้าราชการ 17 เมษายน 2563
328 ลย 0032.001.1/5999 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เลย 5 ฌ 9148 กทม. 15 เมษายน 2563
327 ลย 0032.001.1/5997 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เลย ป 1430 เลย 15 เมษายน 2563
326 ลย 0017.2/5922 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2563 14 เมษายน 2563
325 ลย 0032.006/5863 ขอหนังสือรับรองบุคคล 13 เมษายน 2563
324 ลย 0023.2/5507 แจ้งแนวทางการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผุู้บริหาร 8 เมษายน 2563
323 ลย 0017.2/5452 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) ของจังหวัดเลย 7 เมษายน 2563
322 ลย 0017.2/5451 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) ของจังหวัดเลย 7 เมษายน 2563
321 ลย 0017.2/5450 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของจังหวัดเลย 7 เมษายน 2563
320 ลย 0032.006/5442 เลื่อนข้าราชการ 7 เมษายน 2563
319 ลย 0032.001.1/5382 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.ปากหมาก) กษพ 753 เลย 3 เมษายน 2563
318 ลย 0032.001.1/5381 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.ปากหมาก) กษง 767 เลย 3 เมษายน 2563
317 ลย 0032.001.1/5370 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.ปากหมาก) กษพ 752 เลย 3 เมษายน 2563
316 ลย 0032.001.1/5367 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.ปากหมาก) กวจ 352 เลย 3 เมษายน 2563
315 ลย 0032.001.1/5366 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.หนองผำ) กมร 762 เลย 3 เมษายน 2563
314 ลย 0032.001.1/5364 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.หนองผำ) กษพ 759 เลย 3 เมษายน 2563
313 ลย 0032.001.1/5363 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.หนองผำ) กษพ 758 เลย 3 เมษายน 2563
312 ลย 0032.001.1/5362 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.หนองผำ) กษพ 762 เลย 3 เมษายน 2563
311 ลย 0032.001.1/5361 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.หนองผำ) กษง 772 เลย 3 เมษายน 2563
310 ลย 0032.001.1/5360 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ไร่ทาม) กลฉ 926 เลย 3 เมษายน 2563
309 ลย 0032.001.1/5359 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ไร่ทาม) ช 4677 เลย 3 เมษายน 2563
308 ลย 0032.001.1/5358 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ไร่ทาม) กมย 700 เลย 3 เมษายน 2563
307 ลย 0023.3/5320 การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ 3 เมษายน 2563
306 ลย 76702/5098 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 1 เมษายน 2563
305 ลย 0032.001.1/5031 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.นาอ้อ) กมม 726 เลย 31 มีนาคม 2563
304 ลย 0032.001.1/5030 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.นาอ้อ) กษพ 764 เลย 31 มีนาคม 2563
303 ลย 0032.001.1/5029 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.หัวนา)1 กก 6360 เลย 31 มีนาคม 2563
302 ลย 0032.006/5000 เลื่อนข้าราชการ 31 มีนาคม 2563
301 ลย 0032.006/4999 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 31 มีนาคม 2563
300 ลย 0032.001.1/4987 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม นข 1848 เลย 30 มีนาคม 2563
299 ลย 0032.001.1/4984 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ไร่ม่วง) เลย 30 มีนาคม 2563
298 ลย 0032.001.1/4983 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย กมร 684 เลย 30 มีนาคม 2563
297 ลย 0032.001.1/4982 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.หนองหิน นข 1248 เลย 30 มีนาคม 2563
296 ลย 0032.001.1/4981 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.หนองหิน นข 2342 เลย 30 มีนาคม 2563
295 ลย 0032.001.1/4980 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.หนองหิน กจ 3814 เลย 30 มีนาคม 2563
294 ลย 0032.001.1/4979 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.หนองหิน กฉ 7135 เลย 30 มีนาคม 2563
293 ลย 0032.001.1/4977 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูหลวง นข 845 เลย 30 มีนาคม 2563
292 ลย 0032.001.1/4976 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูหลวง นข 236 เลย 30 มีนาคม 2563
291 ลย 0032.001.1/4975 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูหลวง นข 1519 เลย 30 มีนาคม 2563
290 ลย 0032.001.1/4974 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ขอนแก่น) กษง 760 เลย 30 มีนาคม 2563
289 ลย 0032.001.1/4970 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ขอนแก่น) กลต 252 เลย 30 มีนาคม 2563
288 ลย 0032.001.1/4955 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ขอนแก่น) กวจ 349 เลย 30 มีนาคม 2563
287 ลย 0032.001.1/4953 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ขอนแก่น) กษพ 758 เลย 30 มีนาคม 2563
286 ลย 0023.3/4899 ขอให้ตรวจสอบความพร้อมและความซ้ำซ้อนโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 มีนาคม 2563
285 ลย 0032.003/4835 ของดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดเลย 27 มีนาคม 2563
284 ลย 0032.003/4834 ของดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดเลย 27 มีนาคม 2563
283 ลย 0032.001.1/4833 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม นข 1843 เลย 27 มีนาคม 2563
282 ลย 0032.001.1/4832 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม กต 3283 เลย 27 มีนาคม 2563
281 ลย 0032.001.1/4831 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม นข 2762 เลย 27 มีนาคม 2563
280 ลย 0032.001.1/4792 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม บธ 7156 เลย 26 มีนาคม 2563
279 ลย 0032.003/4787 ของดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดเลย 26 มีนาคม 2563
278 ลย 0032.003/4785 ของดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดเลย 26 มีนาคม 2563
277 ลย 0032.001.1/4714 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ขขอนแก่น) กษพ 757 เลย 25 มีนาคม 2563
276 ลย 0032.001.1/4712 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ก้างปลา) กษพ 743 เลย 25 มีนาคม 2563
275 ลย 0032.001.1/4710 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ก้างปลา) กวว 829 เลย 25 มีนาคม 2563
274 ลย 0032.001.1/4709 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ก้างปลา) กกวว 830 เลย 25 มีนาคม 2563
273 ลย 0032.001.1/4708 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ก้างปลา) กลธ 708 เลย 25 มีนาคม 2563
272 ลย 0032.001.1/4707 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ก้างปลา) กลธ 707 เลย 25 มีนาคม 2563
271 ลย 0032.001.1/4706 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ก้างปลา) กวว 828 เลย 25 มีนาคม 2563
270 ลย 0032.001.1/4705 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ก้างปลา) กษพ 751 เลย 25 มีนาคม 2563
269 ลย 0032.001.1/4704 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ห้วยกระทิง) กลร 495 เลย 25 มีนาคม 2563
268 ลย 0032.001.1/4702 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ห้วยกระทิง) กษง 774 เลย 25 มีนาคม 2563
267 ลย 0032.001.1/4696 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ห้วยกระทิง) กวจ 348 เลย 25 มีนาคม 2563
266 ลย 0032.001.1/4695 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต หัวนา) 1กก6360 เลย 25 มีนาคม 2563
265 ลย 0032.001.1/4694 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ขอนแก่น) กษพ 764 เลย 25 มีนาคม 2563
264 ลย 0032.001.1/4691 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาอ้อ) กมม 762 เลย 25 มีนาคม 2563
263 ลย 0030/4646 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม 24 มีนาคม 2563
262 ลย 0030/4645 ข้าราชการรายงานตัว 24 มีนาคม 2563
261 ลย 0032.001.1/4617 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาอ้อ) กษพ 750 เลย 24 มีนาคม 2563
260 ลย 0032.001.1/4615 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาอ้อ) กพม 158 เลย 24 มีนาคม 2563
259 ลย 0032.001.1/4614 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ไร่ม่่วง) กมม 525 เลย 24 มีนาคม 2563
258 ลย 0032.001.1/4612 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต โป่งป่าติ้ว) กลต 308 เลย 24 มีนาคม 2563
257 ลย 0003/4535 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเลย พร้อมรื้อถอน 23 มีนาคม 2563
256 ลย 0032.001.1/4516 ขอโอนรถยนต์ราชการ บ 8335 เลย เนื่องจากการขายทอดตลาด 23 มีนาคม 2563
255 ลย 0032.007/4497 ขอความร่วมมือในการจัดส่งสลากกินแบ่งรัฐบาล 21 มีนาคม 2563
254 ลย 0023.3/4376 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวตามข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 มีนาคม 2563
253 ลย 0032.001.1/4369 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย กมร 684 เลย 19 มีนาคม 2563
252 ลย 0032.001.1/4368 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต น้ำภู) กวจ 351 เลย 19 มีนาคม 2563
251 ลย 0032.001.1/4367 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต โป่งป่าติ้ว) กทข 437 เลย 19 มีนาคม 2563
250 ลย 0032.001.1/4366 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต โป่งป่าติ้ว) กทข 425 เลย 19 มีนาคม 2563
249 ลย 0032.001.1/4365 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต โป่งป่าติ้ว) กวว 343 เลย 19 มีนาคม 2563
248 ลย 0032.001.1/4250 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม นกข 5052 เลย 17 มีนาคม 2563
247 ลย 0023.2/4247 การบรรจุแต่งตั้งผุู้สอบแข่งขันได้ 17 มีนาคม 2563
246 ลย 0017.2/4233 ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 17 มีนาคม 2563
245 ลย 0032.201.1.01/4209 ไปปฏิบัติราชการ 17 มีนาคม 2563
244 ลย 0032.006/4183 การประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิศษ 16 มีนาคม 2563
243 ลย 0023.5/4153 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินกัน) 16 มีนาคม 2563
242 ลย 0017.2/4123 ความก้าวหน้าในการขอใช้ประโยชน์ที่ดินฯ 16 มีนาคม 2563
241 ลย 0023.3/4066 แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ที่ยังมิได้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 มีนาคม 2563
240 ลย 0032.007/4059 ขอเชิญประชุม 13 มีนาคม 2563
239 ลย 0032.007/4058 ขอเชิญประชุม 13 มีนาคม 2563
238 ลย 0032.007/4057 ขอเชิญประชุม 13 มีนาคม 2563
237 ลย 0032.007/4056 ขอเชิญประชุม 13 มีนาคม 2563
236 ลย 0032.007/4055 ขอเชิญประชุม 13 มีนาคม 2563
235 ลย 0032.007/4054 ขอเชิญประชุม 13 มีนาคม 2563
234 ลย 0032.007/4053 ขอเชิญประชุม 13 มีนาคม 2563
233 ลย 0032.007/4052 ขอเชิญประชุม 13 มีนาคม 2563
232 ลย 0032.007/4051 ขอเชิญประชุม 13 มีนาคม 2563
231 ลย 0032.007/4050 ขอเชิญประชุม 13 มีนาคม 2563
230 ลย 0032.007/4049 ขอเชิญประชุม 13 มีนาคม 2563
229 ลย 0032.007/4023 ขอเลื่อนการประชุม 12 มีนาคม 2563
228 ลย 0032.001.1/4008 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เอราวัณ นข 3114 เลย 12 มีนาคม 2563
227 ลย 0032.001.1/4006 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เอราวัณ นข 161 เลย 12 มีนาคม 2563
226 ลย 0032.001.1/4005 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ผาขาว กฉ 755 เลย 12 มีนาคม 2563
225 ลย 0032.001.1/4001 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาแขม) กษง 771 เลย 12 มีนาคม 2563
224 ลย 0032.001.1/3999 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาแขม) กลต 676 เลย 12 มีนาคม 2563
223 ลย 0032.001.1/3997 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาแขม) กษพ 744 เลย 12 มีนาคม 2563
222 ลย 0032.001.1/3990 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาแขม) กษพ 763 เลย 12 มีนาคม 2563
221 ลย 0032.015/3812 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกัญชา 10 มีนาคม 2563
220 ลย 0023.3/3800 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 มีนาคม 2563
219 ลย 0032.001.1/3757 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาแขม) กวจ 347 เลย 9 มีนาคม 2563
218 ลย 0032.001.1/3756 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาแขม) กมย 539 เลย 9 มีนาคม 2563
217 ลย 0032.001.1/3755 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต กกดู่) กวว 821 เลย 9 มีนาคม 2563
216 ลย 0032.001.1/3754 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต กกดู่) กมย 701 เลย 9 มีนาคม 2563
215 ลย 0032/3752 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต กกดู่) กลท 397 เลย 9 มีนาคม 2563
214 ลย 0032/3751 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต กกดู่) กษพ 854 เลย 9 มีนาคม 2563
213 ลย 0023.5/3748 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธฺฺิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 มีนาคม 2563
212 ลย 0032/3747 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต กกดู่) กษพ 756 เลย 9 มีนาคม 2563
211 ลย 0032.001.1/3742 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาอาน) 1กค 5381 เลย 9 มีนาคม 2563
210 ลย 0023.2/3725 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น “เกษียณสร้างสุข” (Happy Retirement) รุ่นที่ 2 - 3 9 มีนาคม 2563
209 รง 0472/3672 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ช่วงที่ ๓ 6 มีนาคม 2563
208 ลย 0032.001.1/3597 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต เพชรเจริญ) กพว 591 เลย 5 มีนาคม 2563
207 ลย 0032.001.1/3596 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต เพชรเจริญ) กตร 445 เลย 5 มีนาคม 2563
206 ลย 0032.001.1/3595 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต เพชรเจริญ) กษง 764 เลย 5 มีนาคม 2563
205 ลย 0032.001.1/3594 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต เพชรเจริญ) กษง 765 เลย 5 มีนาคม 2563
204 ลย 0032.001.1/3593 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาอาน) กษพ 761 เลย 5 มีนาคม 2563
203 ลย 0032.001.1/3592 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาอาน) กษง 776 เลย 5 มีนาคม 2563
202 ลย 0032.001.1/3591 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาอาน) กษพ 755 เลย 5 มีนาคม 2563
201 ลย 0032.001.1/3590 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต เพชรเจริญ) กษพ 745 เลย 5 มีนาคม 2563
200 ลย 0032.001.1/3589 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เชียงคาน นข 2371 เลย 5 มีนาคม 2563
199 ลย 0032.001.1/3588 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต เพชรเจริญ) กวจ 346 เลย 5 มีนาคม 2563
198 ลย 0032.001.1/3587 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต สูบ) กษพ 749 เลย 5 มีนาคม 2563
197 ลย 0032.001.1/3586 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต สูบ) กมม 731 เลย 5 มีนาคม 2563
196 ลย 0032.001.1/3585 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต สูบ) กษพ 746 เลย 5 มีนาคม 2563
195 ลย 0032.001.1/3584 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต สูบ) กลน 70 เลย 5 มีนาคม 2563
194 ลย 0032.001.1/3583 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต สูบ) กษง 770 เลย 5 มีนาคม 2563
193 ลย 0032.001.1/3582 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต สูล) กษง 769 เลย 5 มีนาคม 2563
192 ลย 0032.001.1/3581 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต เพีย) กวจ 344 เลย 5 มีนาคม 2563
191 ลย 0032.001.1/3580 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต เพีย) กลน 284 เลย 5 มีนาคม 2563
190 ลย 0032.001.1/3579 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต เพีย) กษง 761 เลย 5 มีนาคม 2563
189 ลย 0032.001.1/3578 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต เพีย) กษพ 747 เลย 5 มีนาคม 2563
188 ลย 0032.001.1/3577 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาอาน) ฌ 9497 เลย 5 มีนาคม 2563
187 ลย 0032.001.1/3576 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาอาน) กษง 773 เลย 5 มีนาคม 2563
186 ลย 0032.007/3545 ขอเชิญประชุม 4 มีนาคม 2563
185 ลย 0032.007/3544 ขอเชิญประชุม 4 มีนาคม 2563
184 รง 0472/3531 ข้าราชการไปรายงานตัว 4 มีนาคม 2563
183 ลย 0023.5/3510 ขอทำความตกลงยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 4 มีนาคม 2563
182 ลย 0032.001.1/3439 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต หัวนา) กมย 161 เลย 3 มีนาคม 2563
181 ลย 0032.001.1/3438 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต หัวนา) กษพ 748 เลย 3 มีนาคม 2563
180 ลย 0032.001.1/3437 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.หัวนา) กมร 570 เลย 3 มีนาคม 2563
179 ลย 0032.001.1/3436 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.ฟัวนา) กษพ 760 เลย 3 มีนาคม 2563
178 ลย 0032.001.1/3435 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.หัวนา) กษพ 754 เลย 3 มีนาคม 2563
177 ลย 0032.001.1/3431 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.ฟัวนา) 1กก6359 เลย 3 มีนาคม 2563
176 ลย 0032.201.1.01/3293 ส่งราชการวิมล พละราช ไปปฎิบัติราชการ 28 กุมภาพันธ์ 2563
175 ลย 0032.003/3278 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 28 กุมภาพันธ์ 2563
174 ลย 0032.003/3277 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 28 กุมภาพันธ์ 2563
173 ลย 0017.2/3226 แจ้งตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้เป็นปัจจุบัน 28 กุมภาพันธ์ 2563
172 ลย52006/3156 ขอเชิญประชุม 27 กุมภาพันธ์ 2563
171 ลย52006/3154 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 27 กุมภาพันธ์ 2563
170 ลย 0023.3/3077 โครงการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562 26 กุมภาพันธ์ 2563
169 ลย 0032.006/3028 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 25 กุมภาพันธ์ 2563
168 ลย 0032.001.1/2995 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม กฉ 5348 เลย 25 กุมภาพันธ์ 2563
167 ลย 0032.001.1/2909 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ผาขาว กค 8820 เลย 24 กุมภาพันธ์ 2563
166 ลย 0032.006/2892 ขอหนังสือรับรองบุคคล 21 กุมภาพันธ์ 2563
165 ลย 0032.006/2891 ขอหนังสือรับรองบุคคล 21 กุมภาพันธ์ 2563
164 ลย 0032.001.1/2887 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม 21 กุมภาพันธ์ 2563
163 ลย 0023.3/2666 การดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย (กรณีอุทกภัย) 18 กุมภาพันธ์ 2563
162 ลย 0023.5/2657 หารือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านย้อนหลังของพนักงานครูเทศบาล 18 กุมภาพันธ์ 2563
161 ลย 0017.1/2636 ขอความอนุเคราะห์จัดทำ ปร.4 ปร.5 และรายชื่อข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย 18 กุมภาพันธ์ 2563
160 ลย 0032.001.1/2603 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึง นข 530 เลย 17 กุมภาพันธ์ 2563
159 ลย 0032.001.1/2599 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึงบม 1078 เลย 17 กุมภาพันธ์ 2563
158 ลย 0032.001.1/2597 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ผาขาว บท 2738 เลย 17 กุมภาพันธ์ 2563
157 ลย 0032.001.1/2541 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึง กฉ 1293 เลย 14 กุมภาพันธ์ 2563
156 ลย 0032.006/2492 ขอหนังสือรับรองบุคคล 14 กุมภาพันธ์ 2563
155 ลย 0032.006/2489 ขอหนังสือรับรองบุคคล 14 กุมภาพันธ์ 2563
154 ลย52003/2422 รายงานการขุบเครื่อนการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่เทศบาลเมืองเลย 13 กุมภาพันธ์ 2563
153 ลย 0023.3/2359 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวณรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 12 กุมภาพันธ์ 2563
152 ลย 0023.3/2330 ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนกองทุน/ธนาคารขยะรีไซเคิล 12 กุมภาพันธ์ 2563
151 ลย 0023.3/2329 ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนกองทุน/ธนาคารขยะรีไซเคิล 12 กุมภาพันธ์ 2563
150 ลย 0017.2/2316 แจ้งให้มารับเงินประกันสัญญาจ้างที่ครบกำหนดค้ำประกันคืน 12 กุมภาพันธ์ 2563
149 ลย 0023.3/2276 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 11 กุมภาพันธ์ 2563
148 ลย 0032.006/2263 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 11 กุมภาพันธ์ 2563
147 ลย 0032.001.1/2217 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูรือ บธ 5752 เลย 11 กุมภาพันธ์ 2563
146 ลย 0032.001.1/2216 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.นาด้วง กง 4856 เลย 11 กุมภาพันธ์ 2563
145 ลย 0032.001.1/2214 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.นาด้วงส กค 5792 เลย 11 กุมภาพันธ์ 2563
144 ลย 0023.3/2206 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 11 กุมภาพันธ์ 2563
143 ลย 0032.006/2183 ขอหนังสือรับรองบุคคล 8 กุมภาพันธ์ 2563
142 ลย 0023.5/2171 รายงานผลการตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 กุมภาพันธ์ 2563
141 ลย 0032.006/2128 ขอหนังสือรับรองบุคคล 6 กุมภาพันธ์ 2563
140 ลย 0032.006/2126 ขอหนังสือรับรองบุคคล 6 กุมภาพันธ์ 2563
139 ลย 5103.3.12/2045 ขอซื้อสมุดเช็ค บัญชีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเลย 5 กุมภาพันธ์ 2563
138 ลย 0023.3/1944 สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถ้ำ 4 กุมภาพันธ์ 2563
137 ลย 0017.2/1915 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2563 4 กุมภาพันธ์ 2563
136 ลย52006/1908 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มกราคม 2563 4 กุมภาพันธ์ 2563
135 ลย52006/1905 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มกราคม 2563 4 กุมภาพันธ์ 2563
134 ลย 0032.003/1894 ขอส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม 3 กุมภาพันธ์ 2563
133 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1871 ขอความอนุเคราะห์ 3 กุมภาพันธ์ 2563
132 ลย 0032.001.1/1843 ขอจัดทำคู่มือรถยนต์ราชการใหม่ กข 5893 เลย รพ.ผาขาว 3 กุมภาพันธ์ 2563
131 ลย 0032.001.1/1842 ขอจัดทำคู่มือรถยนต์ราชการใหม่ กข 8161 เลย รพ.ผาขาว 3 กุมภาพันธ์ 2563
130 ลย 0032.001.1/1841 ขอจัดทำคู่มือรถยนต์ราชการใหม่ บฉ 550 เลย รพ.ผาขาว 3 กุมภาพันธ์ 2563
129 ลย 0032.006/1840 แจ้งแก้ไขผลงานวิชาการ 3 กุมภาพันธ์ 2563
128 ลย 0032.006/1820 แจ้งแก้ไขผลงานวิชาการ 31 มกราคม 2563
127 ลย 0023.3/1783 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณภัยแล้งเพิ่มเติม ปี 2563 (เพิ่มเติม) 31 มกราคม 2563
126 ลย 0032.001.1/1760 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึง กง 8297 เลย 31 มกราคม 2563
125 ลย 0023.3/1735 ขอความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระดับกระทรวงในการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย(กรณีพื้นที่มากกว่า 20 ไร่) 31 มกราคม 2563
124 ลย 0032.006/1728 แจ้งแก้ไขผลงานวิชาการ 31 มกราคม 2563
123 ลย 0032.006/1726 แจ้งแก้ไขผลงานวิชาการ 31 มกราคม 2563
122 ลย 0032.201.1.01/1683 รายงานการจำหน่ายพัสดุ 30 มกราคม 2563
121 ลย 0032.006/1681 เลื่อนข้าราชการ 30 มกราคม 2563
120 ลย 0032.201.1.01/1605 ชอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 29 มกราคม 2563
119 ลย 0032.201.1.01/1604 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 29 มกราคม 2563
118 ลย 0032.201.1.01/1603 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 29 มกราคม 2563
117 ลย 0032.001.1/1599 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ท่าลี่ กข 7041 เลย 29 มกราคม 2563
116 ลย 0032.001.1/1598 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง นข 2372 เลย 29 มกราคม 2563
115 ลย 0032.001.1/1597 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง บจ 5168 เลย 29 มกราคม 2563
114 ลย 0032.001.1/1596 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง นข 2861 เลย 29 มกราคม 2563
113 ลย 0032.001.1/1594 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง นข 1641 เลย 29 มกราคม 2563
112 ลย 0032.001.1/1593 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง กต 2369 เลย 29 มกราคม 2563
111 ลย 0032.001.1/1592 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง นข 2348 เลย 29 มกราคม 2563
110 ลย 0023.3/1584 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) 29 มกราคม 2563
109 ลย 0023.3/1574 ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่มีเครื่องจักรกล เพื่อช่วยกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 29 มกราคม 2563
108 ลย 0023.3/1573 ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่มีเครื่องจักรกล เพื่อช่วยกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 29 มกราคม 2563
107 ลย 0023.3/1570 ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่มีเครื่องจักรกล เพื่อช่วยกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 29 มกราคม 2563
106 ลย 0032.001.1/1562 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูเรือ บฉ 512 เลย 29 มกราคม 2563
105 ลย 0032.001.1/1561 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม นข 2941 เลย 29 มกราคม 2563
104 ลย 0032.001.1/1558 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม นข 2941 เลย 29 มกราคม 2563
103 ลย 0032.001.1/1557 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม นข 2941 เลย 29 มกราคม 2563
102 ลย 0032.001.1/1556 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม นข 2941 เลย 29 มกราคม 2563
101 ลย 0032.001.1/1554 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ร.ด่านซ้าย กค 1353 เลย 29 มกราคม 2563
100 ลย 0023.3/1545 การบริหารจัดการขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 มกราคม 2563
99 ลย 0023.3/1496 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 28 มกราคม 2563
98 ลย 0023.3/1455 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 27 มกราคม 2563
97 ลย 0023.3/1450 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 27 มกราคม 2563
96 ลย 0032.001.1/1367 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพร.ด้านซ้ายนข 2401 เลย 27 มกราคม 2563
95 ลย 0032.001.1/1366 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพร.ด้านซ้าย นข 1457 เลย 27 มกราคม 2563
94 ลย 0032.001.1/1361 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพร.ด้านซ้าย กข 5031 เลย 27 มกราคม 2563
93 ลย 0032.001.1/1360 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพร.ด้านซ้าย กง 9387 เลย 27 มกราคม 2563
92 ลย 0032.001.1/1355 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพร.ด่านซ็าย รจ 1456 เลย 27 มกราคม 2563
91 ลย 0023.3/1347 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.4) เพื่อลงนาม 24 มกราคม 2563
90 ลย 0032.003/1334 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 24 มกราคม 2563
89 ลย 0032.003/1333 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 24 มกราคม 2563
88 ลย 0032.001.1/1310 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม นข 2941 เลย 24 มกราคม 2563
87 ลย 0032.001.1/1309 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย กข 7011 เลย 24 มกราคม 2563
86 ลย 0032.001.1/1308 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย บจ 3661 เลย 24 มกราคม 2563
85 ลย 0032.001.1/1307 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย บจ 3660 เลย 24 มกราคม 2563
84 ลย 0032.001.1/1306 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย กข 8952 เลย 24 มกราคม 2563
83 ลย 0032.001.1/1305 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย กบจ 36979 เลย 24 มกราคม 2563
82 ลย 0032.001.1/1304 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย บจ 3678 เลย 24 มกราคม 2563
81 ลย 0032.001.1/1303 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย นข 162 เลย 24 มกราคม 2563
80 ลย 0032.001.1/1302 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย กข 7825 เลย 24 มกราคม 2563
79 ลย 0032.001.1/1301 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย กข 5068 เลย 24 มกราคม 2563
78 ลย 0032.001.1/1300 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย กข 5495 เลย 24 มกราคม 2563
77 ลย 0032.001.1/1298 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย กค 4645 เลย 24 มกราคม 2563
76 ลย 0032.001.1/1297 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย กค 2566 เลย 24 มกราคม 2563
75 ลย 0032.001.1/1296 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย นก 1210 เลย 24 มกราคม 2563
74 ลย 0032.001.1/1295 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย กจ 1487 เลย 24 มกราคม 2563
73 ลย 0023.3/1229 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 23 มกราคม 2563
72 ลย 0032.006/1177 ขอหนังสือรับรองบุคคล 22 มกราคม 2563
71 ลย 0023.3/1176 รายงานผลการดำเนินโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียตริ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22 มกราคม 2563
70 ลย 0023.3/1165 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 22 มกราคม 2563
69 ลย 0023.3/1164 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 22 มกราคม 2563
68 ลย 0017.2/1133 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2563 22 มกราคม 2563
67 ลย 0032.201.1.01/1125 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 21 มกราคม 2563
66 ลย 0032.201.1.01/1120 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 21 มกราคม 2563
65 ลย 0032.201.1.01/1093 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 21 มกราคม 2563
64 ลย 0032.201.1.01/1092 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 21 มกราคม 2563
63 ลย 0017.2/1082 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด 21 มกราคม 2563
62 ลย 0032.006/1080 ขอหนังสือรับรองบุคคล 21 มกราคม 2563
61 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1062 ขอเชิญเป็นประธานการประชุม 20 มกราคม 2563
60 ลย 0032.006/1060 แก้ไขการประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลฯชำนาญการ เลื่อนชำนาญการพิเศษ 20 มกราคม 2563
59 ลย 0032.006/1049 แก้ไขการประเมินผลงานตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 20 มกราคม 2563
58 ลย 0032.201.1.01/1030 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 20 มกราคม 2563
57 ลย 0032.201.1.01/1021 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 20 มกราคม 2563
56 ลย 0032.201.1.01/1020 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 20 มกราคม 2563
55 ลย 0032.201.1.01/1019 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 20 มกราคม 2563
54 ลย 0032.201.1.01/1017 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 20 มกราคม 2563
53 ลย 0032.201.1.01/1016 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 20 มกราคม 2563
52 ลย 0032.201.1.01/1015 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 20 มกราคม 2563
51 ลย 0032.201.1.01/1013 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 20 มกราคม 2563
50 ลย 0032.201.1.01/1012 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 20 มกราคม 2563
49 ลย 0030/980 ย้ายข้าราชการ 18 มกราคม 2563
48 ลย 0030/979 ย้ายข้าราชการ 18 มกราคม 2563
47 ลย 0017.2/969 องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดเลย 17 มกราคม 2563
46 ลย 0023.3/963 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณภัยแล้งเพิ่มเติม ปี 2563 17 มกราคม 2563
45 ลย 0032.006/962 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัดเลย 17 มกราคม 2563
44 ลย 0017.2/949 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 17 มกราคม 2563
43 ลย 0017.2/946 การขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก 17 มกราคม 2563
42 ลย 0032.006/925 ขอหนังสือรับรองบุคคล 17 มกราคม 2563
41 ลย 0032.201.1.01/924 ขอให้ทำสัญญาซื้อขาย 17 มกราคม 2563
40 ลย 0032.001.1/919 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เชียงคาน กข 9693 เลย 17 มกราคม 2563
39 ลย 0023.3/918 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 17 มกราคม 2563
38 ลย 0023.3/914 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 17 มกราคม 2563
37 ลย 0032.201.1.01/852 ขอส่งแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16 มกราคม 2563
36 ลย 0032.006/828 ส่งผลงานการประเมินบุคคลและผลงาน ฉบับแก้ไข 16 มกราคม 2563
35 ลย 0032.001.1/760 ขอจัดทำคู่มือรถยนต์ราชการใหม่ บจ 3678 เลย สสอ.ด่านซ้าย 15 มกราคม 2563
34 ลย 0032.006/699 เลื่อนข้าราชการ 15 มกราคม 2563
33 ลย 0032.201.1.01/664 ขอให้ไปติดต่อชำระค่าเช่าสถานที่ 14 มกราคม 2563
32 ลย 0032.201.1.01/662 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 14 มกราคม 2563
31 ลย 0032.201.1.01/656 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14 มกราคม 2563
30 ลย 0032.201.1.01/652 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14 มกราคม 2563
29 ลย 0017.2/628 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด 14 มกราคม 2563
28 ลย 0032.006/617 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 13 มกราคม 2563
27 ลย 0032.201.1.01/592 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 13 มกราคม 2563
26 ลย 0032.201.1.01/591 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มกราคม 2563
25 ลย 0032.201.1.01/590 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มกราคม 2563
24 ลย 0032.201.1.01/589 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 13 มกราคม 2563
23 ลย 0032.201.1.01/588 ชี้แจงผลจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผ 13 มกราคม 2563
22 ลย 0032.201.1.01/587 ชี้แจงผลจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล 13 มกราคม 2563
21 ลย 0032.201.1.01/535 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 10 มกราคม 2563
20 ลย 0032.201.1.01/534 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 10 มกราคม 2563
19 ลย 0032.201.1.01/526 หนังสือรับรอง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส จำกัด 10 มกราคม 2563
18 ลย 0023.3/513 การดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย (กรณีอุทกภัย) 10 มกราคม 2563
17 ลย 0032.015/439 อนุมัติให้บุคคลากรเข้าร่วมเป็นตัวเเทนคัดเลือก จนท.พผท.ดีเด่น 63 9 มกราคม 2563
16 ลย 0017.2/410 องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 มกราคม 2563
15 ลย 0017.2/409 สรุปผลการประชุมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 9 มกราคม 2563
14 ลย 0017.2/407 สรุปผลการประชุมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 9 มกราคม 2563
13 ลย 0017.2/291 องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 มกราคม 2563
12 ลย 0017.2/289 องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 มกราคม 2563
11 ลย 0017.2/287 เชิญประชุมเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดเลยอย่างเป็นระบบ 7 มกราคม 2563
10 ลย 0017.2/286 องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 มกราคม 2563
9 ลย 0032.201.1.01/270 ขอให้ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 7 มกราคม 2563
8 ลย 0032.001.1/247 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสจ.เลย กฉ 5254 เลย 7 มกราคม 2563
7 ลย 0032.001.1/203 โครงการประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 6 มกราคม 2563
6 ลย 0032.201.1.01/202 แจ้งชลอการลงนามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 มกราคม 2563
5 ลย 0032.001.1/169 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ผาขาว นข 696 เลย 6 มกราคม 2563
4 ลย 0023.3/138 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 6 มกราคม 2563
3 ลย 0023.2/121 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง : ผู้นำที่มีสมรรถนะสูง (The Executives High Performance) หรือ EHP รุ่นที่ 2” 6 มกราคม 2563
2 ลย 0023.3/77 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณภัยแล้งเพิ่มเติม ปี 2563 3 มกราคม 2563
1 ลย 0023.3/66 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) 3 มกราคม 2563