ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
1664 ลย 0032.201.1.01/19239 แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ 14 ธันวาคม 2561
1663 ลย 0032.201.1.01/19229 ข้าราชการขอลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 14 ธันวาคม 2561
1662 ลย 0032.001.1/19185 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ กข 8161เลย,กค 5893 เลย (รพ.ผาขาว) 14 ธันวาคม 2561
1661 ลย 0032.001.1/19180 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ กข 8161เลย,กค 5893 เลย (รพ.ผาขาว) 14 ธันวาคม 2561
1660 ลย 0017.2/19156 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2562 13 ธันวาคม 2561
1659 ลย 0023.2/19069 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นายช่างโยธา รุ่นที่ 4" 12 ธันวาคม 2561
1658 ลย 0023.2/19068 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 74" 12 ธันวาคม 2561
1657 ลย 0023.2/19067 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 74" 12 ธันวาคม 2561
1656 ลย 0023.2/19066 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 103" 12 ธันวาคม 2561
1655 ลย 0023.2/19065 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง : ผู้นำที่มีสมรรถนะสูง The Executives High Performance หรือ EHP รุ่นที่ 1" 12 ธันวาคม 2561
1654 ลย 0032.001.1/19061 ยกเลิกทะเบีียนรถยนต์ราชการ กง 9386 เลย 12 ธันวาคม 2561
1653 ลย 0032.001.1/19060 ขอยกเลิกทะเบียนรถยนต์ราชการตลอดไป กง 9386 เลย รพ.ท่าลี่ 12 ธันวาคม 2561
1652 ลย 0032.001.1/19059 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ กฉ 5254 เลย 12 ธันวาคม 2561
1651 ลย 0032.001.1/19056 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ กข 3038 เลย 12 ธันวาคม 2561
1650 ลย 0032.001.1/19052 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ บพ 8251 เลย 12 ธันวาคม 2561
1649 ลย 0032.001.1/19050 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ บพ 7666 เลย,นข 2959 เลย 12 ธันวาคม 2561
1648 ลย 0032.001.3/19001 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 11 ธันวาคม 2561
1647 ลย 0032.001.3/19000 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 11 ธันวาคม 2561
1646 ลย 0032.001.3/18999 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 11 ธันวาคม 2561
1645 ลย 0032.001.3/18998 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 11 ธันวาคม 2561
1644 ลย 0032.001.3/18997 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 11 ธันวาคม 2561
1643 ลย 0032.001.3/18996 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 11 ธันวาคม 2561
1642 ลย 0032.001.3/18995 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 11 ธันวาคม 2561
1641 ลย 0032.201.1.01/18949 ส่งเนาสัญญา 11 ธันวาคม 2561
1640 ลย 0032.201.1.01/18948 ส่งเนาสัญญา 11 ธันวาคม 2561
1639 ลย 0032.001.3/18923 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 11 ธันวาคม 2561
1638 ลย 0032.001.3/18921 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 11 ธันวาคม 2561
1637 ลย 0032.001.3/18920 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 11 ธันวาคม 2561
1636 ลย 0030/18919 การรับมอบนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน 11 ธันวาคม 2561
1635 ลย 0032.001.3/18918 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 11 ธันวาคม 2561
1634 ลย 0023.3/18905 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 7 ธันวาคม 2561
1633 ลย 0032.003/18888 ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม 7 ธันวาคม 2561
1632 ลย 0023.2/18811 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 57" 6 ธันวาคม 2561
1631 ลย 0032.201.1.01/18613 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 3 ธันวาคม 2561
1630 ลย 0032.201.1.01/18612 ส่งสำเนาสัญญา 3 ธันวาคม 2561
1629 ลย 0023.3/18597 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน 30 พฤศจิกายน 2561
1628 ลย 0023.3/18596 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล 30 พฤศจิกายน 2561
1627 ลย 0023.3/18595 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 30 พฤศจิกายน 2561
1626 ลย 0023.3/18594 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 พฤศจิกายน 2561
1625 ลย 0023.3/18590 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 30 พฤศจิกายน 2561
1624 ลย 0023.3/18578 ขออนุมัติถอนเงินสะสมและเงินสมทบ 30 พฤศจิกายน 2561
1623 ลย 0023.3/18577 พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 พฤศจิกายน 2561
1622 ลย 0032.201.1.01/18543 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1621 ลย 0032.201.1.01/18542 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1620 ลย 0032.201.1.01/18541 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1619 ลย 0032.201.1.01/18540 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1618 ลย 0032.201.1.01/18538 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1617 ลย 0032.201.1.01/18535 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1616 ลย 0032.201.1.01/18534 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1615 ลย 0032.201.1.01/18533 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1614 ลย 0032.201.1.01/18532 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1613 ลย 0032.201.1.01/18531 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1612 ลย 0032.201.1.01/18530 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1611 ลย 0032.201.1.01/18529 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1610 ลย 0032.201.1.01/18528 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1609 ลย 0032.201.1.01/18527 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1608 ลย 0032/18526 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1607 ลย 0032.201.1.01/18525 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1606 ลย 0032.201.1.01/18524 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1605 ลย 0032.201.1.01/18477 การเลือนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการไดรับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง 29 พฤศจิกายน 2561
1604 ลย 0032.201.1.01/18457 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 29 พฤศจิกายน 2561
1603 ลย 0032.201.1.01/18456 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 29 พฤศจิกายน 2561
1602 ลย 0032.201.1.01/18455 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 29 พฤศจิกายน 2561
1601 ลย 0032.201.1.01/18454 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 29 พฤศจิกายน 2561
1600 ลย 0023.3/18430 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 29 พฤศจิกายน 2561
1599 ลย 0023.3/18429 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 29 พฤศจิกายน 2561
1598 ลย 0032.003/18362 ขอส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม 28 พฤศจิกายน 2561
1597 ลย 0032.001.3/18349 แจ้งแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 28 พฤศจิกายน 2561
1596 ลย 0032.001.3/18348 ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 28 พฤศจิกายน 2561
1595 ลย 0032.001.3/18341 การแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 28 พฤศจิกายน 2561
1594 ลย 0032.001.3/18340 แจ้งแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 28 พฤศจิกายน 2561
1593 ลย 0032.015/18339 ขออนุมัติแพทย์แผนไทยเข้าร่วมเรียนรู้และฝึกประสบการณ์เวชปฏิบัติในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย 28 พฤศจิกายน 2561
1592 ลย 0032.001.3/18338 ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 28 พฤศจิกายน 2561
1591 ลย 0032.001.3/18336 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 28 พฤศจิกายน 2561
1590 ลย 0032.001.3/18335 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 28 พฤศจิกายน 2561
1589 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/18332 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนโรงพยาบภูกระดึง 27 พฤศจิกายน 2561
1588 ลย 0032.010/18316 ขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานอัยการรับแก้ต่างคดี 27 พฤศจิกายน 2561
1587 ลย 0032.201.1.01/18309 ส่งสำเนาสัญญา 27 พฤศจิกายน 2561
1586 ลย 0032.201.1.01/18308 ส่งสำเนาสัญญา 27 พฤศจิกายน 2561
1585 ลย 0032/18307 ส่งสำเนาสัญญา 27 พฤศจิกายน 2561
1584 ลย 0032.201.1.01/18306 ส่งสำเนาสัญญา 27 พฤศจิกายน 2561
1583 ลย 0023.2/18292 ขอแก้ไขรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 27 พฤศจิกายน 2561
1582 ลย 0032.201.1.01/18291 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 27 พฤศจิกายน 2561
1581 ลย 0032.201.1.01/18290 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 27 พฤศจิกายน 2561
1580 ลย 0032.201.1.01/18289 ส่งสำเนาสัญญา 27 พฤศจิกายน 2561
1579 ลย 0032.201.1.01/18288 ส่งสำเนาสัญญา 27 พฤศจิกายน 2561
1578 ลย 0032.201.1.01/18287 ส่งสำเนาสัญญา 27 พฤศจิกายน 2561
1577 ลย 0023.3/18265 ขอรับการสนับสนุนบุคลากรครูเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 26 พฤศจิกายน 2561
1576 ลย 0023.3/18203 การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขชองประชาชน 26 พฤศจิกายน 2561
1575 ลย 0032.201.1.01/18171 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 26 พฤศจิกายน 2561
1574 ลย 0032.014/18114 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ กจ 3674 เลย สสอ.หนองหิน 23 พฤศจิกายน 2561
1573 ลย 0032.014/18112 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ กข 5672 เลย 23 พฤศจิกายน 2561
1572 ลย 0023.2/18062 การมอบหมายให้ข้าราชการเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 22 พฤศจิกายน 2561
1571 ลย 0032.001.1/18055 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ บพ 4050 เลย รพ ภูหลวง 22 พฤศจิกายน 2561
1570 ลย 0023.2/18054 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 22 พฤศจิกายน 2561
1569 ลย 0032.001.3/18034 ส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์ 22 พฤศจิกายน 2561
1568 ลย 0032.201.1.01/18012 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 21 พฤศจิกายน 2561
1567 ลย 0023.3/18005 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) 21 พฤศจิกายน 2561
1566 ลย 0023.2/17966 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานประปา รุ่นที่ 1" 21 พฤศจิกายน 2561
1565 ลย 0032.003/17925 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 20 พฤศจิกายน 2561
1564 ลย 0032.003/17924 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 20 พฤศจิกายน 2561
1563 ลย 0023.2/17914 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา 20 พฤศจิกายน 2561
1562 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/17897 ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส 20 พฤศจิกายน 2561
1561 ลย 0030/17870 การประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2561) 19 พฤศจิกายน 2561
1560 ลย 0032.201.1.01/17766 ขอให้ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 16 พฤศจิกายน 2561
1559 ลย 0032.201.1.01/17752 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 16 พฤศจิกายน 2561
1558 ลย 0032.201.1.01/17751 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 16 พฤศจิกายน 2561
1557 ลย 0023.3/17748 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 พฤศจิกายน 2561
1556 ลย 0023.3/17640 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว 15 พฤศจิกายน 2561
1555 ลย 0032.001.1/17621 ขอเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะรถ นก 1359 เลย (รพ.นาด้วง) 14 พฤศจิกายน 2561
1554 ลย 0032.001.1/17615 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.นาด้วง นข 2311เลย 14 พฤศจิกายน 2561
1553 ลย 0032.201.1.01/17611 ส่งสำเนาสัญญา 14 พฤศจิกายน 2561
1552 ลย 0032.001.1/17608 ขอจัดทำคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่และเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ นก1359 เลย(รพ.ท่าลี่) 14 พฤศจิกายน 2561
1551 ลย 0032.001.1/17607 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึง กข8120 เลย,กบ6301เลย,กง8297เลย 14 พฤศจิกายน 2561
1550 ลย 0023.2/17580 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2559 (ส่้งผลงานหลังอบรม 1 ปี) 14 พฤศจิกายน 2561
1549 ลย 0032.001.1/17549 ขออนุมัติโครงการส่งเสริมและคุ้มครอง ฯ 14 พฤศจิกายน 2561
1548 ลย 0032.001.1/17548 ขออนุมัติผลิตยาสมนุไพร ฯ 14 พฤศจิกายน 2561
1547 ลย 0032.001.3/17518 ส่งสัญญาซื้อขาย 13 พฤศจิกายน 2561
1546 ลย 0032.001.3/17510 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 13 พฤศจิกายน 2561
1545 ลย 0032.001.3/17509 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 13 พฤศจิกายน 2561
1544 ลย 0032.001.3/17508 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 13 พฤศจิกายน 2561
1543 ลย 0032.001.3/17507 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 13 พฤศจิกายน 2561
1542 ลย 0032.001.3/17504 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 13 พฤศจิกายน 2561
1541 ลย 0023.3/17447 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง (รหัส สน.ศท.4/12) 13 พฤศจิกายน 2561
1540 ลย 0023.2/17429 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) 13 พฤศจิกายน 2561
1539 ลย 0023.2/17421 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารยุคใหม่ รุ่นที่ 5" 13 พฤศจิกายน 2561
1538 ลย 0023.2/17392 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 61" 12 พฤศจิกายน 2561
1537 ลย 0023.3/17337 ขอความอนุเคราะห์ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนช่วยดูแลด้านเทคนิควิชาการ และประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 12 พฤศจิกายน 2561
1536 ลย 0032.003/17308 ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุมฯ 9 พฤศจิกายน 2561
1535 ลย 0032.001.1/17300 ขอส่งตัวบุคลากรเข้าร่วมประชุม 9 พฤศจิกายน 2561
1534 ลย 0032.001.1/17299 อนุมัติให้จนท.เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง นโยบายการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคปีงบ 62 9 พฤศจิกายน 2561
1533 ลย 0032.001.1/17282 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ 9 พฤศจิกายน 2561
1532 ลย 0032.201.1.01/17273 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปปีงบประมาณ 2561 9 พฤศจิกายน 2561
1531 ลย 0032.201.1.01/17271 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปปีงบประมาณ 2561 9 พฤศจิกายน 2561
1530 ลย 0032.001.1/17251 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ 9 พฤศจิกายน 2561
1529 ลย 0023.3/17249 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 9 พฤศจิกายน 2561
1528 ลย 0032.001.3/17247 แจ้งรับหนังสือค้ำประกันฯ 9 พฤศจิกายน 2561
1527 ลย 0032.001.3/17246 ส่งสัญญาซื้อขาย 9 พฤศจิกายน 2561
1526 ลย 0032.001.3/17244 แจ้งรับหนังสือค้ำประกันฯ 9 พฤศจิกายน 2561
1525 ลย 0032.001.3/17243 ส่งสัญญาซื้อขาย 9 พฤศจิกายน 2561
1524 ลย 0023.3/17211 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 8 พฤศจิกายน 2561
1523 ลย 0013/17185 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 8 พฤศจิกายน 2561
1522 ลย 0032.003/17139 ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม 7 พฤศจิกายน 2561
1521 ลย 0032.201.1.01/16981 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ 5 พฤศจิกายน 2561
1520 ลย 0017.5/16971 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 5 พฤศจิกายน 2561
1519 ลย 0032.001.3/16964 ส่งสัญญาซื้อขาย 5 พฤศจิกายน 2561
1518 ลย 0032.001.3/16960 ขอให้มาทำสัญญาซื้อขาย 5 พฤศจิกายน 2561
1517 ลย 0032.001.3/16959 ขอให้มาทำสัญญาซื้อขาย 5 พฤศจิกายน 2561
1516 ลย 0032.001.3/16958 ขอให้มาทำสัญญาซื้อขาย 5 พฤศจิกายน 2561
1515 ลย 0032.201.1.01/16934 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 2 พฤศจิกายน 2561
1514 ลย 0032.201.1.01/16933 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 2 พฤศจิกายน 2561
1513 ลย 0032.201.1.01/16932 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 2 พฤศจิกายน 2561
1512 ลย 0032.201.1.01/16896 ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 พฤศจิกายน 2561
1511 ลย 0032.001.1/16891 การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการปี61 (สสอ.หนองหหิน)1กง4573เลย,กษม177เลย,กวว801เลย 2 พฤศจิกายน 2561
1510 ลย 0023.5/16889 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 1 2 พฤศจิกายน 2561
1509 ลย 0032.201.1.01/16866 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 2 พฤศจิกายน 2561
1508 ลย 0032.201.1.01/16837 ขอให้ไปทำสัญญา 1 พฤศจิกายน 2561
1507 ลย 0032.201.1.01/16836 ขอให้ไปทำสัญญา 1 พฤศจิกายน 2561
1506 ลย 0032.201.1.01/16835 ขอให้ไปทำสัญญา 1 พฤศจิกายน 2561
1505 ลย 0032.201.1.01/16834 ขอให้ไปทำสัญญา 1 พฤศจิกายน 2561
1504 ลย 0032.001.3/16802 ส่งสัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
1503 ลย 0032.001.3/16793 แจ้งรับหนังสือค้ำประกันฯ 1 พฤศจิกายน 2561
1502 ลย 0032.001.3/16792 ส่งสัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
1501 ลย 0032.001.3/16778 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 1 พฤศจิกายน 2561
1500 ลย 0032.001.3/16777 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 1 พฤศจิกายน 2561
1499 ลย 0032.001.3/16776 การแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 1 พฤศจิกายน 2561
1498 ลย 0032.001.3/16775 ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 1 พฤศจิกายน 2561
1497 ลย 0023.3/16762 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน 31 ตุลาคม 2561
1496 ลย 0023.3/16761 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน 31 ตุลาคม 2561
1495 ลย 0023.3/16760 เปลี่ยนตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล 31 ตุลาคม 2561
1494 ลย 0023.2/16743 แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน 2559 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) 31 ตุลาคม 2561
1493 ลย 0032.201.1.01/16739 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 31 ตุลาคม 2561
1492 ลย 0032/16669 การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการปี61 (สสอ.หนองหหิน)1กง4573เลย,กษม177เลย,กวว801เลย 31 ตุลาคม 2561
1491 ลย 0032.201.1.01/16664 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 31 ตุลาคม 2561
1490 ลย 0032/16663 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 31 ตุลาคม 2561
1489 ลย 0032.201.1.01/16662 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 31 ตุลาคม 2561
1488 ลย 0032.201.1.01/16661 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 31 ตุลาคม 2561
1487 ลย 0032.001.1/16660 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 สสอ.หนองหิน (นข 405 เลย,กง8499เลย) 31 ตุลาคม 2561
1486 ลย 0032.001.1/16659 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 สสอ.เอราวัณ (กค 8274 เลย) 31 ตุลาคม 2561
1485 ลย 0023.2/16603 โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง รุ่นที่ 1 30 ตุลาคม 2561
1484 ลย 76703/16569 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและเครื่องจักรกล 30 ตุลาคม 2561
1483 ลย 0032.015/16543 ขออนุมัติยืมเงินงบพัฒนาจังหวัด 29 ตุลาคม 2561
1482 ลย 0032.001.1/16486 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 สสอ.ผาขาว (บท 2738 เลย) 29 ตุลาคม 2561
1481 ลย 0032.001.3/16465 แจ้งให้มาทำสัญญาซื้อขาย 26 ตุลาคม 2561
1480 ลย 0032.001.3/16464 แจ้งให้มาทำสัญญาซื้อขาย 26 ตุลาคม 2561
1479 ลย 0032.001.3/16463 ขอให้มาทำสัญญาซื้อขาย 26 ตุลาคม 2561
1478 ลย 0023.3/16399 พนักงานสถานธนานุบาลขอลาออก 26 ตุลาคม 2561
1477 ลย 0032.003/16395 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 26 ตุลาคม 2561
1476 ลย 0032.003/16394 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 26 ตุลาคม 2561
1475 ลย 0032.015/16322 ขอยืมอุปกรณ์เครื่องนอนในการอบรม 24 ตุลาคม 2561
1474 ลย 0032.015/16321 ขอใช้สถานที่จัดอบรม 24 ตุลาคม 2561
1473 ลย 75001/16318 ส่งเอกสารรายงานความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายใน 24 ตุลาคม 2561
1472 ลย 0032.201.1.01/16298 ขอแจ้งให้มาทำสัญญา 24 ตุลาคม 2561
1471 ลย 0119/16255 แต่งตั้งอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 ประจำปี 2562 24 ตุลาคม 2561
1470 ลย 0032.001.3/16224 ขอให้มาทำสัญญา 22 ตุลาคม 2561
1469 ลย 0017.2/16223 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลุ่มจังหวัด) จังหวัดเลย 22 ตุลาคม 2561
1468 ลย 0017.2/16222 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลุ่มจังหวัด) จังหวัดเลย 22 ตุลาคม 2561
1467 ลย 0017.5/16208 การรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2561) 22 ตุลาคม 2561
1466 ลย 0023.3/16204 รานงานการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด 22 ตุลาคม 2561
1465 ลย 0023.3/16203 รายงานการโอนภารกิจโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเขียด 22 ตุลาคม 2561
1464 ลย 0023.3/16202 ให้สถานธนานุบาลจัดส่งงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 ตุลาคม 2561
1463 ลย 0023.2/16194 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา 22 ตุลาคม 2561
1462 ลย 0023.2/16193 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา 22 ตุลาคม 2561
1461 ลย 0023.2/16192 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา 22 ตุลาคม 2561
1460 ลย 0032.006/16171 ส่งตัวข้าราชการปฏิบัติราชการ 19 ตุลาคม 2561
1459 ลย 0023.3/16075 รายงานการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกเหี่ยน 18 ตุลาคม 2561
1458 ลย 0032.001.1/16043 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 รพ.เอราวัณ (กบ 6245 เลย,นข1442 เลย,นข 2296 เลย) 18 ตุลาคม 2561
1457 ลย 0032.201.1.01/16003 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 18 ตุลาคม 2561
1456 ลย 0032.001.1/15981 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.หนองหิน) กจ3814เลย 17 ตุลาคม 2561
1455 ลย 0032.001.1/15980 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสจ.เลย กค 2257เลย) 17 ตุลาคม 2561
1454 ลย 0023.3/15938 รายงานการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 17 ตุลาคม 2561
1453 ลย 0023.2/15895 การพิจารณาดำเนินการทางวินัย 16 ตุลาคม 2561
1452 ลย 0023.2/15892 ส่งเรื่องการดำเนินการทางวินัยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยการให้ออกจากราชการ 16 ตุลาคม 2561
1451 ลย 0023.2/15891 การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล 16 ตุลาคม 2561
1450 ลย 0030/15880 ข้าราชการไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ 16 ตุลาคม 2561
1449 ลย 0032.201.1.01/15685 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 10 ตุลาคม 2561
1448 ลย 0032.201.1.01/15684 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 10 ตุลาคม 2561
1447 ลย 0032.201.1.01/15683 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 10 ตุลาคม 2561
1446 ลย 0032.201.1.01/15682 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 10 ตุลาคม 2561
1445 ลย 0032.201.1.01/15681 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 10 ตุลาคม 2561
1444 ลย 0032.201.1.01/15675 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 10 ตุลาคม 2561
1443 ลย 0032.201.1.01/15672 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 10 ตุลาคม 2561
1442 ลย 0032.201.1.01/15671 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 10 ตุลาคม 2561
1441 ลย 0032.201.1.01/15670 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 10 ตุลาคม 2561
1440 ลย 0023.2/15666 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 75" 10 ตุลาคม 2561
1439 ลย 0023.3/15660 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 9 ตุลาคม 2561
1438 ลย 0023.3/15636 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) 9 ตุลาคม 2561
1437 ลย 0023.3/15610 พนักงานสถานธนานุบาลขออยู่ปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ ที่แห่งเดิม 9 ตุลาคม 2561
1436 ลย 0023.3/15590 รายงานข้อมูลเบิกค่าเช่าบ้านพนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง (เพิ่มเติม) 9 ตุลาคม 2561
1435 ลย 0032.201.1.01/15562 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ตุลาคม 2561
1434 ลย 0032.003/15540 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินดคตรงการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ ระดับเขต 8 ตุลาคม 2561
1433 ลย 0032.201.1.01/15490 ขอชะลอการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการของข้าราชการ 5 ตุลาคม 2561
1432 ลย 0032.201.1.01/15488 ขอความกรุณาพิจารณาทบทวนคำสั่งย้าย 5 ตุลาคม 2561
1431 ลย 0032.201.1.01/15484 ขอชะลอการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการของข้าราชการ 5 ตุลาคม 2561
1430 ลย 0032.201.1.01/15479 ขอแจ้งให้มาทำสัญญา 5 ตุลาคม 2561
1429 ลย0025/15473 แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางรายการก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว 6 หน่วย (2 ชั้น) 5 ตุลาคม 2561
1428 ลย 0032.201.1.01/15436 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 5 ตุลาคม 2561
1427 ลย 0032.201.1.01/15435 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 5 ตุลาคม 2561
1426 ลย 0023.2/15413 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 102" 5 ตุลาคม 2561
1425 ลย 0023.2/15306 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิเคราะห์นโยบายแลแผน รุ่นที่ 73" 3 ตุลาคม 2561
1424 ลย 0023.2/15304 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 13" 3 ตุลาคม 2561
1423 ลย 0023.2/15302 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 56" 3 ตุลาคม 2561
1422 ลย 0023.2/15300 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านดำเนินการทางวินัยและละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3" 3 ตุลาคม 2561
1421 ลย 0032.003/15290 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 3 ตุลาคม 2561
1420 ลย 0032.003/15289 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 3 ตุลาคม 2561
1419 ลย 0032.001.1/15246 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสจ.เลย) กค 8532 เลย 3 ตุลาคม 2561
1418 ลย 0032.001.1/15240 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.เอราวัณ) นข 2296 เลย 3 ตุลาคม 2561
1417 ลย 0032.201.1.01/15234 ขอแจ้งให้มาทำสัญญา 3 ตุลาคม 2561
1416 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/15195 แจ้งการให้บริการ 2 ตุลาคม 2561
1415 ลย 0032.201.1.01/15161 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 1 ตุลาคม 2561
1414 ๒๐๗/15160 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 1 ตุลาคม 2561
1413 ลย 0032.201.1.01/15159 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 1 ตุลาคม 2561
1412 ลย 0032/15078 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 28 กันยายน 2561
1411 ลย 0032.201.1.01/15075 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 28 กันยายน 2561
1410 ลย 0023.3/15026 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษา ภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) เพิ่มเติม 28 กันยายน 2561
1409 ลย 0032/14996 แจ้งวันรายงานตัวข้าราชการ(นางสาวศรัญรักษ์ บดินทรารักษ์) 28 กันยายน 2561
1408 ลย 0032/14995 แจ้งวันรายงานตัวข้าราชการ(นางสาวศรัญรักษ์ บดินทรารักษ์) 28 กันยายน 2561
1407 ลย 0032.201.1.01/14944 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 28 กันยายน 2561
1406 ลย 0032.201.1.01/14942 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 28 กันยายน 2561
1405 ลย 0032.201.1.01/14913 การประเมินบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 27 กันยายน 2561
1404 ลย 0032.201.1.01/14912 การประเมินบุคตลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 27 กันยายน 2561
1403 ลย 0023.2/14901 การสำรวจตำแหน่งว่างและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 กันยายน 2561
1402 ลย 0032.201.1.01/14884 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 27 กันยายน 2561
1401 ลย 0032.201.1.01/14883 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 27 กันยายน 2561
1400 ลย 52206/14860 รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกันยายน ๒๕๖๑) 26 กันยายน 2561
1399 ลย 0032.201.1.01/14859 ขอส่งมอบสถานที่ก่อสร้าง 26 กันยายน 2561
1398 ลย 0032.201.1.01/14858 ส่งสำเนาสัญญาจ้าง 26 กันยายน 2561
1397 ลย 0032.201.1.01/14857 ส่งสำเนาสัญญาจ้าง 26 กันยายน 2561
1396 ลย 0032.201.1.01/14856 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 26 กันยายน 2561
1395 ลย 0032.201.1.01/14855 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 26 กันยายน 2561
1394 ลย 0032.201.1.01/14854 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 26 กันยายน 2561
1393 ลย 76702/14835 หนังสือรับรองเงินเดือน 26 กันยายน 2561
1392 ลย 0032.201.1.01/14814 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26 กันยายน 2561
1391 ลย 0032.201.1.01/14813 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26 กันยายน 2561
1390 ลย 0032.201.1.01/14812 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26 กันยายน 2561
1389 ลย 0032.201.1.01/14811 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26 กันยายน 2561
1388 ลย 0032.201.1.01/14809 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26 กันยายน 2561
1387 ลย 0032.001.1/14791 ขอจัดทำใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่(เนื่องจากคู่มือสูญหาย) รพ.ท่าลี่ นก 1359เลย 25 กันยายน 2561
1386 ลย 0032.001.1/14790 ขอจัดทำใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่(เนื่องจากคู่มือสูญหาย) นข526เลย 25 กันยายน 2561
1385 ลย 0032.001.1/14789 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่(รพ.เชียงคาน) 25 กันยายน 2561
1384 ลย 0032.001.1/14770 การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการ ปี 61 (รพ.สต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ กตร 452 เลย) 25 กันยายน 2561
1383 ลย 0032.201.1.01/14754 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 25 กันยายน 2561
1382 ๒๐๗/14746 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 25 กันยายน 2561
1381 ลย 0032.201.1.01/14745 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 25 กันยายน 2561
1380 ลย 0032.201.1.01/14744 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 25 กันยายน 2561
1379 ลย 0032.201.1.01/14743 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 25 กันยายน 2561
1378 ลย 0032.201.1.01/14742 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 25 กันยายน 2561
1377 ลย 0032.201.1.01/14740 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 25 กันยายน 2561
1376 ลย 0030/14703 การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้าง รอบที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 25 กันยายน 2561
1375 ลย 0032.001.1/14683 ขอเชิญประชุมโครงการประชุมจนท.ผู้รบผิดชอบงาบริหาร รพช.สสอ.สสจ.ปีงบ61 25 กันยายน 2561
1374 กห 0482.1.381//14627 แบบตอบรับการเข้าประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 24 กันยายน 2561
1373 ลย 0032.001.3/14624 การแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 24 กันยายน 2561
1372 ลย 0032.001.3/14623 แจ้งแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 24 กันยายน 2561
1371 ลย 0032.001.3/14622 ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 24 กันยายน 2561
1370 มท 5308.4/ลย/14615 ตอบรับประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย.) ครั้งที่9/2561 24 กันยายน 2561
1369 ลย 0032.001.3/14609 การจำหน่ายพัสดุ รายการแท็บเล็ต 24 กันยายน 2561
1368 ลย 0017.5/14580 คำอธิบายตัวชี้วัด "ความสำเร็จของการเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าไม้" เพิ่มเติม 24 กันยายน 2561
1367 ลย 0032.201.1.01/14573 ส่งสำเนาสัญญา 24 กันยายน 2561
1366 ลย 0032.201.1.01/14572 ส่งสำเนาสัญญา 24 กันยายน 2561
1365 ลย 0032.201.1.01/14537 แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ 21 กันยายน 2561
1364 ลย 0032.201.1.01/14536 แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ 21 กันยายน 2561
1363 ลย 0032.201.1.01/14433 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ 20 กันยายน 2561
1362 ลย 0013/14414 ขอข้อมูลความเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถิติจังหวัดเลย 20 กันยายน 2561
1361 ลย 0017.2/14389 การจัดสรรประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 20 กันยายน 2561
1360 ลย 0017.2/14387 การจัดสรรประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 20 กันยายน 2561
1359 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/14386 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง 20 กันยายน 2561
1358 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/14385 ขออนุมัติส่งเอกสารหลักฐานเบิกงบประมาณ 20 กันยายน 2561
1357 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/14384 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 20 กันยายน 2561
1356 ลย 0032.201.1.01/14383 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 20 กันยายน 2561
1355 ลย 0032.201.1.01/14382 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 20 กันยายน 2561
1354 ลย 0023.2/14354 ขอส่งแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานประกอบการพิจารณาเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานนิติการ 19 กันยายน 2561
1353 ลย 76704/14326 หนังสือรับรองเงินเดือน นางนิจติยา แผลงสูงเนิน 19 กันยายน 2561
1352 ลย52006/14305 รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 19 กันยายน 2561
1351 ลย52006/14302 รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น 19 กันยายน 2561
1350 ลย 0032.010/14291 การชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับผิดสัญญาลาศึกษา 19 กันยายน 2561
1349 ลย 0032.010/14288 การชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับผิดสัญญาลาศึกษา 19 กันยายน 2561
1348 ลย 0032.003/14271 แจ้งอนุมัติแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ปีงบประมาณ๒๕๖๑ 19 กันยายน 2561
1347 ลย 0032.003/14270 ส่งแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ประจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 19 กันยายน 2561
1346 ลย 0032.001.1/14255 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.ภูกระดึง) 18 กันยายน 2561
1345 ลย 0032.001.1/14253 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.ผาขาว) 18 กันยายน 2561
1344 ลย 0032.001.1/14252 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.นาแห้ว) 18 กันยายน 2561
1343 ลย 0032.001.1/14251 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.วังสะพุง) 18 กันยายน 2561
1342 มท 5308.4/ลย/14250 ตอบรับประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย.) ครั้งที่5/2561 18 กันยายน 2561
1341 ลย 0032.201.1.01/14248 ข้าราชการอนุญาตลาออกจากราชการ 18 กันยายน 2561
1340 ลย 0032.201.1.01/14217 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 18 กันยายน 2561
1339 ลย 0017.2/14200 แจ้งผลการดำเนินการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2561 18 กันยายน 2561
1338 ลย 0017.2/14199 แจ้งผลการดำเนินการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2561 18 กันยายน 2561
1337 ลย 0032.201.1.01/13990 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 13 กันยายน 2561
1336 ลย 0032.201.1.01/13989 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 13 กันยายน 2561
1335 ลย 0032.201.1.01/13947 รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ 12 กันยายน 2561
1334 ลย 0032.001.3/13932 แจ้งแก้ไขซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 11 กันยายน 2561
1333 ลย 0032.001.3/13931 ขอให้ไปซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 11 กันยายน 2561
1332 ลย 0032.001.3/13917 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 11 กันยายน 2561
1331 ลย 0032.001.3/13915 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 11 กันยายน 2561
1330 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/13894 ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส 11 กันยายน 2561
1329 มท 5308.4/ลย/13877 ขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายฯ 11 กันยายน 2561
1328 ลย 0023.2/13854 รายงานผลการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์เพื่อลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 11 กันยายน 2561
1327 ลย 0032.201.1.01/13814 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 10 กันยายน 2561
1326 ลย 0032.201.1.01/13813 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 10 กันยายน 2561
1325 ลย 0032.201.1.01/13812 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 10 กันยายน 2561
1324 ลย 0032.201.1.01/13811 แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 10 กันยายน 2561
1323 ลย 0023.3/13774 ขอความอนุเคราะห์จัดชุดการแสดงเพื่อต้อนรับคณะทำงานพิจารณาผลงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2561 7 กันยายน 2561
1322 ลย 0032.001.1/13761 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสจ.เลย) บพ 8251เลย,81-0640เลย 7 กันยายน 2561
1321 ลย 0032.001.1/13756 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.นาด้วง)นข 609เลย 7 กันยายน 2561
1320 ลย 0032.001.1/13696 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.ภูกระดึง)นข1251เลย,กง8297เลย 7 กันยายน 2561
1319 ลย 0032.003/13688 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 7 กันยายน 2561
1318 ลย 0032.003/13687 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 7 กันยายน 2561
1317 ลย 0032.001.1/13680 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสอ.หนองหิน) กง 8499เลย, 1พย 5560 กทม. 6 กันยายน 2561
1316 ลย 0032.001.1/13645 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 6 กันยายน 2561
1315 ลย 0032.001.1/13633 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.เชียงคาน) 6 กันยายน 2561
1314 ลย 0032.001.1/13631 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.วังสะพุง) 6 กันยายน 2561
1313 ลย 0023.3/13623 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษา ภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม 6 กันยายน 2561
1312 ลย 0023.5/13609 การเบิกเงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับจัดหาเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ 6 กันยายน 2561
1311 ลย 0023.2/13597 ขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 5 กันยายน 2561
1310 ลย 0026/13553 ส่งมอบคู่ฉบับสัญญาจ้างก่อสร้าง (สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ) 5 กันยายน 2561
1309 ลย 0032.001.3/13542 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 5 กันยายน 2561
1308 ลย 0023.2/13533 การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์สายงานผู้บริหาร 5 กันยายน 2561
1307 ลย 0032.001.1/13528 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.ท่าลี่)นข2135เลย,นข2312เลย 5 กันยายน 2561
1306 ลย 0032.001.1/13458 อนุมัติให้จัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคบังคับ 4 กันยายน 2561
1305 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/13438 ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส 4 กันยายน 2561
1304 ลย 0032.001.1/13428 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561(รพ.ภูกระดึงกฉ1293เลย) 4 กันยายน 2561
1303 ลย 0023.5/13408 การเข้าร่วมโครงการฝึกอบเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 3 กันยายน 2561
1302 ลย 0023.2/13390 พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ 31 สิงหาคม 2561
1301 ลย 0023.2/13389 พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ 31 สิงหาคม 2561
1300 ลย 0023.2/13388 พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ 31 สิงหาคม 2561
1299 ลย 0023.2/13387 พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ 31 สิงหาคม 2561
1298 ลย 0023.2/13386 พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ 31 สิงหาคม 2561
1297 ลย 0032.001.1/13296 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.วังสะพุง) 31 สิงหาคม 2561
1296 ลย 0032.001.1/13294 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.นาด้วง)นข609เลย 31 สิงหาคม 2561
1295 ลย 0032.001.1/13292 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสจ.เลย บพ8251 เลย,รถน้ำ81-0640เลย) 31 สิงหาคม 2561
1294 ลย 0030/13196 พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 30 สิงหาคม 2561
1293 ลย 0030/13195 พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 30 สิงหาคม 2561
1292 ลย 0030/13194 พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 30 สิงหาคม 2561
1291 ลย 0030/13193 พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 30 สิงหาคม 2561
1290 ลย 0030/13192 พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 30 สิงหาคม 2561
1289 ลย 0030/13191 พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 30 สิงหาคม 2561
1288 ลย 0030/13190 พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 30 สิงหาคม 2561
1287 ลย 0030/13189 พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 30 สิงหาคม 2561
1286 ลย 0030/13188 พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 30 สิงหาคม 2561
1285 ลย 0030/13186 พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 30 สิงหาคม 2561
1284 ลย 0030/13184 พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 30 สิงหาคม 2561
1283 ลย 0030/13183 พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 30 สิงหาคม 2561
1282 ลย 0030/13182 พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 30 สิงหาคม 2561
1281 ลย 0030/13181 พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 30 สิงหาคม 2561
1280 ลย 0032.201.1.01/13169 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 30 สิงหาคม 2561
1279 ลย 0006/13140 ผลการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 30 สิงหาคม 2561
1278 ลย 0032.201.1.01/13109 แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 30 สิงหาคม 2561
1277 ลย 0023.2/13108 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 30 สิงหาคม 2561
1276 ลย 0032.004/13100 ส่งผลการดำเนินคดีสถานีวิทยุ 29 สิงหาคม 2561
1275 ลย 0032.006/13084 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ 29 สิงหาคม 2561
1274 ลย 0023.5/13079 การเบิกเงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับจัดหาเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเคร่ืองยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ 29 สิงหาคม 2561
1273 ลย 0023.3/13069 รายงานการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 สิงหาคม 2561
1272 ลย 0023.3/13061 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เหลือจ่ายจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29 สิงหาคม 2561
1271 ลย 0032.201.1.01/13047 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 28 สิงหาคม 2561
1270 ลย 0032.201.1.01/13045 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 28 สิงหาคม 2561
1269 ลย 0032.201.1.01/13044 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 28 สิงหาคม 2561
1268 ลย 0032.001.1/13042 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.หนองหิน) นข2342เลย,บท5451เลย,นข1248เลย,กจ3814เลย 28 สิงหาคม 2561
1267 ลย 0032.001.1/13041 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.นาด้วง)นข 2765เลย 28 สิงหาคม 2561
1266 ลย 0032.001.1/13040 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (สสจ.เลย) กข9202เลย 28 สิงหาคม 2561
1265 ลย 0032.003/13039 การพิจารณาความดีความชอบของลูกจ้างประจำสังกัดสำนักส่งเสริมสุขภาพระยะ๖เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ 28 สิงหาคม 2561
1264 ลย 0032.003/13038 ขอส่งแบบฟอร์มสรุปบัญชีวันลาลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ๒๕๖๑ 28 สิงหาคม 2561
1263 ลย 0023.3/13004 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2561 (1 ตุลาคม 2561) 28 สิงหาคม 2561
1262 ลย 0023.3/13003 พนักงานสถานธนานุบาลขอเปลี่ยนตำแหน่ง 28 สิงหาคม 2561
1261 ลย 0032.001.1/12998 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.ปากชม) นข 2762เลย,นข2871เลย 28 สิงหาคม 2561
1260 ลย 71901/12956 แบบตอบรับ อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 27 สิงหาคม 2561
1259 ลย 0023.3/12921 ขอรับงบประมาณเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการครูส่วนตำบลเสียชีวิต 27 สิงหาคม 2561
1258 ลย52003/12875 ขออนุญาติศึกษาดุงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 27 สิงหาคม 2561
1257 ศธ 04136.0173/12849 การฝึกอบรมปฏิบัติการเพิ่อเพิ่มประสิทธภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกจังหวัดเลย 27 สิงหาคม 2561
1256 ลย 0032.201.1.01/12845 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 27 สิงหาคม 2561
1255 ลย 0032.201.1.01/12843 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 27 สิงหาคม 2561
1254 ลย 0032.201.1.01/12808 แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย 24 สิงหาคม 2561
1253 ลย 0032.201.1.01/12807 แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย 24 สิงหาคม 2561
1252 ลย 0032.201.1.01/12806 แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย 24 สิงหาคม 2561
1251 ลย 0032.201.1.01/12805 แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย 24 สิงหาคม 2561
1250 ลย 0032.201.1.01/12804 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย 24 สิงหาคม 2561
1249 ลย 0032.201.1.01/12803 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย 24 สิงหาคม 2561
1248 ลย 0032.201.1.01/12779 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 24 สิงหาคม 2561
1247 ลย 0032.201.1.01/12778 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 24 สิงหาคม 2561
1246 ลย 0032.201.1.01/12774 ส่งสำเนาสัญญาจ้าง 23 สิงหาคม 2561
1245 ลย 0032.201.1.01/12773 ส่งสำเนาสัญญาจ้าง 23 สิงหาคม 2561
1244 ลย 0032.201.1.01/12772 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 23 สิงหาคม 2561
1243 ลย 0032.001.3/12766 แจ้งแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 23 สิงหาคม 2561
1242 ลย 0032.001.3/12765 ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 23 สิงหาคม 2561
1241 ลย 0032.001.1/12747 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.ภูเรือ รถรับบริจาค) 23 สิงหาคม 2561
1240 ลย 0032.201.1.01/12675 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 22 สิงหาคม 2561
1239 ลย 0032.201.1.01/12625 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 21 สิงหาคม 2561
1238 ลย 0032.201.1.01/12623 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 21 สิงหาคม 2561
1237 ลย 0032.201.1.01/12622 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 21 สิงหาคม 2561
1236 ลย 0032.201.1.01/12621 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 21 สิงหาคม 2561
1235 ลย 0032.201.1.01/12620 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 21 สิงหาคม 2561
1234 ลย 0032.201.1.01/12619 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 21 สิงหาคม 2561
1233 ลย 0032.201.1.01/12618 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 21 สิงหาคม 2561
1232 ลย 0032.201.1.01/12617 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 21 สิงหาคม 2561
1231 ลย 0032.201.1.01/12616 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 21 สิงหาคม 2561
1230 ลย 0032.201.1.01/12615 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 21 สิงหาคม 2561
1229 ลย 0032.001.1/12568 การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการ ประจำปี 2561 รพ.ท่าลี่ กตม 646 เลย 21 สิงหาคม 2561
1228 ลย52001/12550 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ห้องผ่าตัด8ห้องโรงพยาบาลเลย 21 สิงหาคม 2561
1227 ลย 0032.001.1/12521 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.ท่าลี่) นข 567 เลย,กง 9386 เลย 20 สิงหาคม 2561
1226 ลย 0032.001.1/12520 การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการ ประจำปี 61 (รพ.ท่าลี่ กลฉ 927เลย) 20 สิงหาคม 2561
1225 ลย 0017.2/12474 การใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนาภาค) 20 สิงหาคม 2561
1224 ลย 0032.001.1/12457 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสจ.เลย) นข 2819 เลย 17 สิงหาคม 2561
1223 ลย 0032.010/12432 แจ้งให้ชำระค่าปรับผิดสัญญารับทุนการศึกษา 17 สิงหาคม 2561
1222 ลย 0032.201.1.01/12388 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 17 สิงหาคม 2561
1221 ลย 0032.201.1.01/12387 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 17 สิงหาคม 2561
1220 ลย 0032.201.1.01/12386 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 17 สิงหาคม 2561
1219 ลย 0023.2/12377 การรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 17 สิงหาคม 2561
1218 ลย 0023.2/12376 ขอใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 17 สิงหาคม 2561
1217 ลย 0032.001.1/12299 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.ภูกระดึง) นข 2107 เลย 16 สิงหาคม 2561
1216 ลย 0032.201.1.01/12293 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 16 สิงหาคม 2561
1215 ลย 0032.201.1.01/12291 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 16 สิงหาคม 2561
1214 ลย 0032.201.1.01/12290 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 16 สิงหาคม 2561
1213 ลย 0023.2/12283 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น 15 สิงหาคม 2561
1212 ลย 0023.2/12282 การโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น 15 สิงหาคม 2561
1211 ลย 0023.2/12281 การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล 15 สิงหาคม 2561
1210 ลย 0017.2/12266 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด 15 สิงหาคม 2561
1209 ลย 0032.201.1.01/12265 หนังสือรับรองผลงาน 15 สิงหาคม 2561
1208 ลย52001/12263 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการแข่งขันจักรยานทางไกล 15 สิงหาคม 2561
1207 ลย 0023.3/12252 ส่งแบบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา 2560 15 สิงหาคม 2561
1206 ลย 0023.2/12224 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น 15 สิงหาคม 2561
1205 ลย 0032.201.1.01/12186 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 14 สิงหาคม 2561
1204 ลย 0023.3/12185 ขอรายงานการให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 14 สิงหาคม 2561
1203 ลย 0023.3/12183 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละอียดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 14 สิงหาคม 2561
1202 ลย 0023.2/12121 การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล 14 สิงหาคม 2561
1201 ลย 0023.2/12120 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 14 สิงหาคม 2561
1200 ลย 52001/12080 รายงานกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561" 10 สิงหาคม 2561
1199 ลย 0023.3/11914 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่๒/๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) 9 สิงหาคม 2561
1198 ลย52003/11903 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 9 สิงหาคม 2561
1197 ลย 0032.001.1/11874 ขอจัดทำคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ 8 สิงหาคม 2561
1196 ลย 0032.006/11857 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ 8 สิงหาคม 2561
1195 ลย 0023.3/11835 แจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยชุมชนท้องถิ่น 8 สิงหาคม 2561
1194 ลย 0032.003/11823 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 8 สิงหาคม 2561
1193 ลย 0032.003/11821 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 8 สิงหาคม 2561
1192 ลย 0032.001.1/11729 ขอโอนรถยนต์ราชการ 6 สิงหาคม 2561
1191 ลย 0032.001.1/11728 ขอโอนรถยนต์ราชการ 6 สิงหาคม 2561
1190 ลย 0032.001.1/11727 ขอยกเลิกทะเบียนรถยนต์ราชการตลอดไป กข 4324 เลย(รพ.ท่าลี่) 6 สิงหาคม 2561
1189 ลย 0032.001.1/11713 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 6 สิงหาคม 2561
1188 ลย 0032.201.1.01/11641 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 สิงหาคม 2561
1187 ลย 0032.201.1.01/11640 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 สิงหาคม 2561
1186 ลย 0032.201.1.01/11639 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 สิงหาคม 2561
1185 ลย 0032.201.1.01/11638 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 สิงหาคม 2561
1184 ลย 0032.201.1.01/11637 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 3 สิงหาคม 2561
1183 ลย 0032.201.1.01/11636 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 สิงหาคม 2561
1182 ลย 0023.3/11635 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 3 สิงหาคม 2561
1181 ลย 0023.3/11633 ขอรายงานการให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 3 สิงหาคม 2561
1180 ลย 0032.001.3/11618 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 3 สิงหาคม 2561
1179 ลย 0032.001.1/11569 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.ภูหลวง)นข 1519 เลย 2 สิงหาคม 2561
1178 ลย 0032.001.1/11568 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (รพ.ภูหลวง) นข กจ 5310เลย,นข2313เลย 2 สิงหาคม 2561
1177 ลย 0032.201.1.01/11567 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 2 สิงหาคม 2561
1176 ลย 0032.201.1.01/11528 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน 2 สิงหาคม 2561
1175 ลย 0023.2/11504 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง รุ่นที่ื 6" 1 สิงหาคม 2561
1174 ลย 0119/11500 ส่งหลัฐานการชำระเงืนกองทุนพัฒนาบทบาท 1 สิงหาคม 2561
1173 ลย 0032.001.3/11495 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 1 สิงหาคม 2561
1172 ลย 0032.001.3/11494 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 1 สิงหาคม 2561
1171 ลย 0032.201.1.01/11492 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1 สิงหาคม 2561
1170 ลย 0032.201.1.01/11491 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1 สิงหาคม 2561
1169 ลย 0032.201.1.01/11490 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1 สิงหาคม 2561
1168 ลย 0032.201.1.01/11489 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1 สิงหาคม 2561
1167 ลย 0032.001.3/11458 การแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 1 สิงหาคม 2561
1166 ลย 0032.001.3/11457 แจ้งแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 1 สิงหาคม 2561
1165 ลย 0032.001.3/11456 ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 1 สิงหาคม 2561
1164 ลย 0023.2/11445 ขอรับการจัดสรรอัตราตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา 31 กรกฎาคม 2561
1163 ลย 0023.3/11394 ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) (เพิ่มเติม) 31 กรกฎาคม 2561
1162 ลย 0023.3/11393 ขอส่งเอกสารแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) และสัญญาเช่าบ้าน 31 กรกฎาคม 2561
1161 ลย 0023.3/11392 การจัดสรรเงินโบนัสจากกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 31 กรกฎาคม 2561
1160 ลย 0023.3/11391 การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 กรกฎาคม 2561
1159 ลย 0023.3/11390 การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2561 31 กรกฎาคม 2561
1158 ลย 0023.3/11387 ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
1157 ลย 0030/11386 พนักงานลาออกจากราชการ 31 กรกฎาคม 2561
1156 ลย 0032.001.1/11374 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสอ.ภูกระดึง)กง9384เลย 31 กรกฎาคม 2561
1155 ลย 0023.5/11352 การเบิกเงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับจัดหาเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเคร่ืองยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ 31 กรกฎาคม 2561
1154 ลย 0032.003/11327 ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม 31 กรกฎาคม 2561
1153 ลย 0032.001.3/11286 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 26 กรกฎาคม 2561
1152 ลย 0032.001.3/11284 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 26 กรกฎาคม 2561
1151 ลย 0017.2/11283 เชิญเข้าร่วมงาน "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One" ขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย 26 กรกฎาคม 2561
1150 ลย 0017.2/11282 เชิญเข้าร่วมงาน "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One" ขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย 26 กรกฎาคม 2561
1149 ลย 0017.2/11281 เชิญเข้าร่วมงาน "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One" ขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย 26 กรกฎาคม 2561
1148 ลย 0032.006/11263 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมพัฒนากลไกการดำเนินงานมุ่งสู่การปฏิรูปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี2561 26 กรกฎาคม 2561
1147 ลย 0032.001.1/11247 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (สสจ.เลย) นข 2104 เลย 25 กรกฎาคม 2561
1146 ลย 0032.015/11205 แจ้งกำหนดการโครงการสร้างเสริมแกนนำสุขภาพด้วยการนวดแผนไทย(หลักสูตรการนวดไทย ๑๕๐ ชั่วโมง) 25 กรกฎาคม 2561
1145 ลย 0032.001.1/11201 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพร.ด่านซ้าย) กข 8953 เลย,นข 2761 เลย) 25 กรกฎาคม 2561
1144 ลย 78401/11166 ส่งใบเสร็จรับเงิน เงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 กรกฎาคม 2561
1143 ลย 0023.3/11158 ขอรายงานการให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 25 กรกฎาคม 2561
1142 ลย 0023.3/11157 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 25 กรกฎาคม 2561
1141 ลย 0023.3/11156 การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 25 กรกฎาคม 2561
1140 ลย 0023.3/11155 การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25 กรกฎาคม 2561
1139 ลย 0006/11150 ตกลงราคาและราคาให้มาทำสัญญาซื้อขาย 25 กรกฎาคม 2561
1138 ลย 0032.201.1.01/11141 ขอให้ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 24 กรกฎาคม 2561
1137 ลย 0032.201.1.01/11132 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 24 กรกฎาคม 2561
1136 ลย 0032.201.1.01/11059 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 24 กรกฎาคม 2561
1135 ลย 0032.201.1.01/11058 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 24 กรกฎาคม 2561
1134 ลย 0032.201.1.01/10985 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 20 กรกฎาคม 2561
1133 ลย 0032.201.1.01/10936 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 20 กรกฎาคม 2561
1132 ลย 0032.201.1.01/10935 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 20 กรกฎาคม 2561
1131 ลย 0032.201.1.01/10934 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 20 กรกฎาคม 2561
1130 ลย 0032.201.1.01/10933 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 20 กรกฎาคม 2561
1129 ลย 0032.201.1.01/10932 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 20 กรกฎาคม 2561
1128 ลย 0032.201.1.01/10931 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 20 กรกฎาคม 2561
1127 ลย 0032.201.1.01/10929 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 20 กรกฎาคม 2561
1126 ลย 0032.201.1.01/10927 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 20 กรกฎาคม 2561
1125 ลย 0032.201.1.01/10926 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 20 กรกฎาคม 2561
1124 ลย 0032.201.1.01/10925 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 20 กรกฎาคม 2561
1123 ลย 0032.201.1.01/10924 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 20 กรกฎาคม 2561
1122 ลย 0032.201.1.01/10923 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 20 กรกฎาคม 2561
1121 ลย 0032.201.1.01/10922 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 20 กรกฎาคม 2561
1120 ลย 0032.201.1.01/10921 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 20 กรกฎาคม 2561
1119 ลย 0032.201.1.01/10920 ขอแจ้งให้มาทำสัญญา 20 กรกฎาคม 2561
1118 ลย 0032.001.3/10872 รายงานการปกครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 19 กรกฎาคม 2561
1117 ลย 0032.001.3/10871 ขอความเห็นชอบในการขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ลย.866 (บางส่วน) 19 กรกฎาคม 2561
1116 ลย 0032.001.3/10870 ขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ลย.866 (บางส่วน) 19 กรกฎาคม 2561
1115 ลย 0318/10838 ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเทศบาลท่าลี่ 19 กรกฎาคม 2561
1114 ลย 0023.3/10836 การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2561 19 กรกฎาคม 2561
1113 ลย 0023.3/10835 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการยื่นหนังสือลาออกของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 กรกฎาคม 2561
1112 ลย 0032.003/10827 ส่งแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ 19 กรกฎาคม 2561
1111 ลย 0032/10791 ขอให้ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 18 กรกฎาคม 2561
1110 ลย 0023.2/10779 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๗๑" 18 กรกฎาคม 2561
1109 ลย 0023.2/10768 การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 18 กรกฎาคม 2561
1108 ลย 76704/10755 การโอนเงินฝากออมทรัพย์เข้าบัญชี ศพด. 18 กรกฎาคม 2561
1107 ลย 0032.201.1.01/10737 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 17 กรกฎาคม 2561
1106 ลย 0023.2/10660 การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หลักาสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. 16 กรกฎาคม 2561
1105 ลย 0032.201.1.01/10642 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 16 กรกฎาคม 2561
1104 ลย 0032.201.1.01/10641 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 16 กรกฎาคม 2561
1103 ลย 0032.201.1.01/10640 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 16 กรกฎาคม 2561
1102 ลย 0032.201.1.01/10639 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 16 กรกฎาคม 2561
1101 ลย 0032.201.1.01/10638 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 16 กรกฎาคม 2561
1100 ลย 0032.201.1.01/10637 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 16 กรกฎาคม 2561
1099 ลย 0032.201.1.01/10636 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 16 กรกฎาคม 2561
1098 ลย 0032.201.1.01/10635 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 16 กรกฎาคม 2561
1097 ลย 0032.201.1.01/10634 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 16 กรกฎาคม 2561
1096 ลย 0032.201.1.01/10633 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 16 กรกฎาคม 2561
1095 ลย 0032.201.1.01/10632 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 16 กรกฎาคม 2561
1094 ลย 0023.3/10628 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลากิจหรือลาพักผ่อนของผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 16 กรกฎาคม 2561
1093 ลย 0023.2/10608 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๑๐๐" 13 กรกฎาคม 2561
1092 ลย 0023.2/10607 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ ๔๙" 13 กรกฎาคม 2561
1091 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/10606 ขอเชิญเป็นวิทยากร 13 กรกฎาคม 2561
1090 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/10605 ขอเชิญเป็นวิทยากร 13 กรกฎาคม 2561
1089 ลย 0032.201.1.01/10574 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 13 กรกฎาคม 2561
1088 ลย 0023.2/10501 รายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 12 กรกฎาคม 2561
1087 ลย 0017.2/10465 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (ESAN Expo 2018) 12 กรกฎาคม 2561
1086 ลย 0017.2/10464 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (ESAN Expo 2018) 12 กรกฎาคม 2561
1085 ลย 0017.2/10463 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (ESAN Expo 2018) 12 กรกฎาคม 2561
1084 ลย 0032.001.3/10437 แจ้งแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 12 กรกฎาคม 2561
1083 ลย 0032.001.3/10436 การแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 12 กรกฎาคม 2561
1082 ลย 0032.001.3/10435 ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 12 กรกฎาคม 2561
1081 ลย 0032.201.1.01/10385 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 11 กรกฎาคม 2561
1080 ลย 0032.201.1.01/10384 ขอเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11 กรกฎาคม 2561
1079 ลย 0032.201.1.01/10383 ขอเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11 กรกฎาคม 2561
1078 ลย 0032.201.1.01/10380 ขอเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11 กรกฎาคม 2561
1077 ลย 0032.001.3/10359 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 11 กรกฎาคม 2561
1076 ลย 0032.001.3/10358 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 11 กรกฎาคม 2561
1075 ลย 0030/10355 ข้าราชการรายงานตัว 10 กรกฎาคม 2561
1074 ลย 0030/10352 ข้าราชการรายงานตัว 10 กรกฎาคม 2561
1073 ลย 0023.2/10341 ส่งเรื่องการดำเนินการทางวินัยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ 10 กรกฎาคม 2561
1072 ลย 0023.2/10340 ซักซ้อมเรื่องการลาออกจากราชการ 10 กรกฎาคม 2561
1071 ลย 0032.006/10339 แจ้งวันรายงานตัวข้าราชการ 10 กรกฎาคม 2561
1070 ลย 0032.006/10338 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ 10 กรกฎาคม 2561
1069 ลย 0032.201.1.01/10333 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 10 กรกฎาคม 2561
1068 ลย 0032.201.1.01/10332 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 10 กรกฎาคม 2561
1067 ลต(ลย)0002/10319 การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 9 กรกฎาคม 2561
1066 ลย 0023.2/10293 ยืนยันขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน 9 กรกฎาคม 2561
1065 ลย 0023.2/10290 การมอบหมายให้ผู้แทนมารับเครื่องราชอิสริยาภรณืและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐ และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 9 กรกฎาคม 2561
1064 ลย 0032.001.1/10266 การต่่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการ ประจำปี 2561 9 กรกฎาคม 2561
1063 ลย 0032.001.1/10262 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.นาแห้ว) 9 กรกฎาคม 2561
1062 ลย 0030/10179 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2561) 5 กรกฎาคม 2561
1061 ลย 0030/10177 การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้าง ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 5 กรกฎาคม 2561
1060 ลย 0032.001.1/10176 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 5 กรกฎาคม 2561
1059 ลย 0017.2/10009 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด 4 กรกฎาคม 2561
1058 ลย52001/9944 การย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งและสังกัดพนักงานเทศบาล 3 กรกฎาคม 2561
1057 ลย 0023.3/9935 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 กรกฎาคม 2561
1056 ลย 0032.001.1/9930 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.นาแห้ว) 2 กรกฎาคม 2561
1055 ลย 0032.001.1/9927 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสจ.เลยกค 8532 เลย) 2 กรกฎาคม 2561
1054 ลย 0023.3/9922 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัยในศูนย์ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต 2 กรกฎาคม 2561
1053 ลย 0023.2/9917 แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี) 2 กรกฎาคม 2561
1052 ลย 0023.2/9916 การเข้ารับพระาชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ 2 กรกฎาคม 2561
1051 ลย 0023.2/9914 แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณีเยีวยยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ ๓ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙) 2 กรกฎาคม 2561
1050 ลย 0017.2/9846 ขออนุญาตติดตั้งระบบ Google Station - CAT WiFi ที่อำเภอเชีนงคาน จังหวัดเลย 29 มิถุนายน 2561
1049 ลย 0017.2/9778 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ของจังหวัดเลย 29 มิถุนายน 2561
1048 ลย 0017.2/9777 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ของจังหวัดเลย 29 มิถุนายน 2561
1047 ลย 0032.201.1.01/9749 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 28 มิถุนายน 2561
1046 ลย 0032.201.1.01/9748 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 28 มิถุนายน 2561
1045 ลย 0032.201.1.01/9747 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 28 มิถุนายน 2561
1044 ลย 0032.201.1.01/9746 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 28 มิถุนายน 2561
1043 ลย 0032.201.1.01/9745 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 28 มิถุนายน 2561
1042 ลย 0030/9727 ย้ายพนักงาน 28 มิถุนายน 2561
1041 ลย 0030/9726 ย้ายพนักงาน 28 มิถุนายน 2561
1040 ลย 0017.2/9708 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด 28 มิถุนายน 2561
1039 ลย 0023.2/9685 ขออนุญาตไปต่างประเทศ 28 มิถุนายน 2561
1038 ลย 0023.2/9684 ขออนุญาตไปต่างประเทศ 28 มิถุนายน 2561
1037 ลย 0023.3/9683 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (รหัส สน.สท.ชั้นลอย) แบบตอกเสาเข็ม เทศบาลตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 27 มิถุนายน 2561
1036 ลย 0023.3/9682 ขอรายงานการให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (รหัส สน.สท.ชั้นลอย) แบบตอกเสาเข็ม เทศบาลตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 27 มิถุนายน 2561
1035 ลย 0023.3/9681 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (รหัส สน.สท.ชั้นลอย) แบบตอกเสาเข็ม เทศบาลตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 27 มิถุนายน 2561
1034 ลย 0023.3/9680 ขอรายงานการให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (รหัส สน.สท.ชั้นลอย) แบบตอกเสาเข็ม เทศบาลตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 27 มิถุนายน 2561
1033 ลย 0023.3/9679 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม 27 มิถุนายน 2561
1032 ลย 0023.2/9655 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๑" 27 มิถุนายน 2561
1031 ลย 0023.2/9651 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านดำเนินการทางวินัยและละเมิดขององค์กรปกครองส่้วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 27 มิถุนายน 2561
1030 ลย 0032.201.1.01/9647 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 27 มิถุนายน 2561
1029 ลย 0032.201.1.01/9642 แจ้งการโอนสิทธิ์เรียกร้องในการรับเงิน 27 มิถุนายน 2561
1028 ลย 0032.201.1.01/9641 แจ้งการโอนสิทธิ์เรียกร้องในการรับเงิน 27 มิถุนายน 2561
1027 ลย 0032.201.1.01/9640 แจ้งการโอนสิทธิ์เรียกร้องในการรับเงิน 27 มิถุนายน 2561
1026 ลย 0032.201.1.01/9639 แจ้งการโอนสิทธิ์เรียกร้องในการรับเงิน 27 มิถุนายน 2561
1025 ลย 0032.201.1.01/9638 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 27 มิถุนายน 2561
1024 ลย 0032.201.1.01/9637 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มิถุนายน 2561
1023 ลย 0032.201.1.01/9636 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มิถุนายน 2561
1022 ลย 0032.006/9621 ส่งคำสั่งอนมุติให้ข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศปี2561 รอบที่3 27 มิถุนายน 2561
1021 ลย 0032.006/9620 ส่งสัญญาลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ศน.2 ศน.3 27 มิถุนายน 2561
1020 ลย 0032.006/9618 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ 27 มิถุนายน 2561
1019 ลย 0023.3/9615 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561 27 มิถุนายน 2561
1018 ลย 0032.201.1.01/9609 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 27 มิถุนายน 2561
1017 ลย 0017.2/9606 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด 27 มิถุนายน 2561
1016 ลย 0023.5/9557 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 26 มิถุนายน 2561
1015 ลย 0032.003/9482 ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม 25 มิถุนายน 2561
1014 ลย 0032.201.1.01/9471 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 25 มิถุนายน 2561
1013 ลย 0032.201.1.01/9470 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 25 มิถุนายน 2561
1012 ลย 0032.201.1.01/9469 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 25 มิถุนายน 2561
1011 ลย 0032.201.1.01/9468 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 25 มิถุนายน 2561
1010 ลย 0032.201.1.01/9467 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 25 มิถุนายน 2561
1009 ลย 0032.201.1.01/9466 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 25 มิถุนายน 2561
1008 ลย 0032.201.1.01/9465 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 25 มิถุนายน 2561
1007 ลย 0032.001.1/9440 อนุมัติให้จัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ 22 มิถุนายน 2561
1006 ลย 0032.001.1/9439 อนุมัติให้จัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ 22 มิถุนายน 2561
1005 ลย 0032.001.1/9438 อนุมัติให้จัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคบังคับและภาคสมัครใจ 22 มิถุนายน 2561
1004 ลย 0032.003/9434 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 22 มิถุนายน 2561
1003 ลย 0032.003/9432 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 22 มิถุนายน 2561
1002 ลย 0032.201.1.01/9424 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 22 มิถุนายน 2561
1001 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/9422 ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส 22 มิถุนายน 2561
1000 ลย 0023.3/9410 ขอรายงานการให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 22 มิถุนายน 2561
999 ลย 0023.3/9409 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 22 มิถุนายน 2561
998 ลย 0017.2/9374 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด 21 มิถุนายน 2561
997 ลย 0032.201.1.01/9373 การประเมินบุคตลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 21 มิถุนายน 2561
996 ลย 0008.01/9368 โครงการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลตามแนวพระราชดำริ 21 มิถุนายน 2561
995 ลย 0032.001.1/9364 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.ท่าลี่) 21 มิถุนายน 2561
994 ลย 0023.2/9356 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ ๑" 21 มิถุนายน 2561
993 ลย 0023.2/9355 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ ๑" 21 มิถุนายน 2561
992 ลย 0032.201.1.01/9316 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 21 มิถุนายน 2561
991 ลย 0032.001.1/9251 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.ผาขาว นข 2764 เลย) 20 มิถุนายน 2561
990 ลย 0032.201.1.01/9196 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 19 มิถุนายน 2561
989 ลย 0032.201.1.01/9195 ส่งสำเนาสัญญาจ้าง 19 มิถุนายน 2561
988 ลย 0032.201.1.01/9190 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติทำบุญครบรอบ 64 ปี โรงพยาบาลเลย 19 มิถุนายน 2561
987 ลย 0023.3/9146 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (รหัส สน.สท.ชั้นลอย) แบบตอกเสาเข็ม เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 18 มิถุนายน 2561
986 ลย 0023.3/9145 ขอรายงานการให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (รหัส สน.สท.ชั้นลอย) แบบตอกเสาเข็ม เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 18 มิถุนายน 2561
985 ลย 0032.201.1.01/9140 ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด นางมาลี กฤตาคม 18 มิถุนายน 2561
984 ลย 0032.001.1/9114 ส่งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับจนท.ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ ในลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัด(ฉ.8)พ.ศ.2561 18 มิถุนายน 2561
983 ลย 0032.201.1.01/9113 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 18 มิถุนายน 2561
982 ลย 0032.201.1.01/9112 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 18 มิถุนายน 2561
981 ลย 0032.201.1.01/9068 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 15 มิถุนายน 2561
980 ลย 0032.201.1.01/9067 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 15 มิถุนายน 2561
979 ลย 0032.201.1.01/9066 ขอแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา 15 มิถุนายน 2561
978 ลย 0032.201.1.01/9065 ขอแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา 15 มิถุนายน 2561
977 ลย 0032.001.3/9051 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 15 มิถุนายน 2561
976 ลย 0032.001.3/9049 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 15 มิถุนายน 2561
975 ลย 0032.001.3/9048 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 15 มิถุนายน 2561
974 ลย 78101/9040 สำรวยข้อมูลการรวบรวมและการกำจัดของเสียอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดเลย 15 มิถุนายน 2561
973 ลย 0023.3/9028 ขออุทธรณ์ขยายเวลาการในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเมศ 15 มิถุนายน 2561
972 ลย 0023.3/9027 ขออุทธรณ์ขยายเวลาการในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเมศ 15 มิถุนายน 2561
971 ลย 0032.001.1/9022 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.นาด้วง บท 4927 เลย) 15 มิถุนายน 2561
970 ลย 0032.001.1/9021 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.ผาขาว นข 1654 เลย) 15 มิถุนายน 2561
969 ลย 0032.201.1.01/8998 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 14 มิถุนายน 2561
968 ลย 0032.201.1.01/8997 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 14 มิถุนายน 2561
967 ๒๐๗/8996 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 14 มิถุนายน 2561
966 ลย 0032.201.1.01/8995 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 14 มิถุนายน 2561
965 ๒๐๗/8992 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 14 มิถุนายน 2561
964 ลย 0032.201.1.01/8988 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 14 มิถุนายน 2561
963 ลย 0032.201.1.01/8987 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 14 มิถุนายน 2561
962 ลย 0032.201.1.01/8986 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 14 มิถุนายน 2561
961 ลย 0023.3/8984 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 14 มิถุนายน 2561
960 ลย 0006/8908 การกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (นางบั่ว สุขสมบูรณ์) 13 มิถุนายน 2561
959 ลย 0030/8907 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 13 มิถุนายน 2561
958 ลย 0030/8905 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 13 มิถุนายน 2561
957 ลย 0032.201.1.01/8882 ข้าราชการขออนุญาตลาออกจากราชการ 12 มิถุนายน 2561
956 ลย 0032.201.1.01/8881 ข้าราชการขออนุญาตลาออกจากราชการ 12 มิถุนายน 2561
955 ลย 0032.201.1.01/8868 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 12 มิถุนายน 2561
954 ลย 0032.201.1.01/8867 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 12 มิถุนายน 2561
953 ลย 0032.201.1.01/8866 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 12 มิถุนายน 2561
952 ลย 0032.201.1.01/8865 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 12 มิถุนายน 2561
951 ลย 0032.201.1.01/8863 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 12 มิถุนายน 2561
950 ลย 0023.2/8814 รายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 12 มิถุนายน 2561
949 ลย 0023.2/8795 การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน 11 มิถุนายน 2561
948 ลย 0006/8793 ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการไทยนิยม 11 มิถุนายน 2561
947 ลย 0032.006/8782 แจ้งวันรายงานตัวข้าราชการ 11 มิถุนายน 2561
946 ลย 0032.006/8781 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ 11 มิถุนายน 2561
945 ลย 0032.006/8780 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ 11 มิถุนายน 2561
944 ลย 0032.201.1.01/8742 ยกเลิกการขอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีเฉพาะเครื่องที่ไม่สามารถใช้งานได้ 8 มิถุนายน 2561
943 ลย 0032.201.1.01/8740 ขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรณูจากเครื่องกำเนิดรังสี 8 มิถุนายน 2561
942 ลย 0032.201.1.01/8739 การขออนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีเฉพาะเครื่องใหม่เพิ่มเติม 8 มิถุนายน 2561
941 ลย 0032.201.1.01/8732 อนุมัติให้ข้าราชการประมาณเสนองาน ณ ต่างประเทศ 8 มิถุนายน 2561
940 ลย 0032.201.1.01/8730 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน 8 มิถุนายน 2561
939 ลย 0032.003/8724 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 8 มิถุนายน 2561
938 ลย 0032.003/8723 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 8 มิถุนายน 2561
937 ลย 0023.5/8696 ขอรับโอนงบประมารเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 8 มิถุนายน 2561
936 ลย 0013/8672 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 7 มิถุนายน 2561
935 ลย 0006/8670 การจัดงาน เลยนิยม นิยมเลย 7 มิถุนายน 2561
934 ลย 0006/8669 การจัดงาน เลยนิยม นิยมเลย 7 มิถุนายน 2561
933 ลย 0023.2/8663 การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์สายงานผู้บริหาร 7 มิถุนายน 2561
932 ลย 0023.2/8662 การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล 7 มิถุนายน 2561
931 ลย 0032.201.1.01/8589 ส่งข้าราชการมาปฏิบัติราชการ 6 มิถุนายน 2561
930 ลย 0032.201.1.01/8587 ส่งข้าราชการมาปฏิบัติราชการ 6 มิถุนายน 2561
929 ลย 0032.201.1.01/8586 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้าร่ับราชการ 6 มิถุนายน 2561
928 ลย 0032.201.1.01/8585 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้าร่ับราชการ 6 มิถุนายน 2561
927 ลย 0017.2/8531 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 6 มิถุนายน 2561
926 ลย 0032.006/8524 ผลพิจารณาอนุมัติในหลักการลาศึกษา 6 มิถุนายน 2561
925 ลย 0032.201.1.01/8495 รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ 5 มิถุนายน 2561
924 ลย 0032.201.1.01/8494 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสุงกว่าชั้นสูง 5 มิถุนายน 2561
923 ลย 0032.201.1.01/8493 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสุงกว่าชั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 5 มิถุนายน 2561
922 ลย 0032.001.3/8471 ขอให้เร่งรัดการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการและแจ้งการปรับตามสัญญา 5 มิถุนายน 2561
921 ลย 0032.201.1.01/8456 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน 5 มิถุนายน 2561
920 ลย 0032.201.1.01/8401 การแจ้งเร่งรัดให้ผู้ขายส่งมอบวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5 มิถุนายน 2561
919 ลย 0023.2/8397 การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล 5 มิถุนายน 2561
918 ลย 0032.001.1/8387 แจ้งผลการทำลายเอกสารทางราชการ 4 มิถุนายน 2561
917 ลย 0032.201.1.01/8376 ขอเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการจากโรงพยาบาลตราด เป็นโรงพยาบาลเกาะกูด 4 มิถุนายน 2561
916 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/8332 การออกหน่วยตรวจคัดกรองตาบอดจากต้อกระจก 4 มิถุนายน 2561
915 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/8331 การออกหน่วยตรวจคัดกรองตาบอดจากต้อกระจก 4 มิถุนายน 2561
914 ลย 0032.006/8289 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อ 1 มิถุนายน 2561
913 ลย 0032.015/8274 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการขยายผลและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแกนนำการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง 1 มิถุนายน 2561
912 ลย 0013/8232 ข้อมูลประกอบการให้บริการการให้และให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยการความสะดวกเพื่อการสื่อสาร 31 พฤษภาคม 2561
911 ลย79301/8225 รายงานจำนวน/ปริมาณขยะอันตรายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมเก็บ ขน และนำไปกำจัด 31 พฤษภาคม 2561
910 ลย 0032.201.1.01/8224 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 31 พฤษภาคม 2561
909 ลย 0032.201.1.01/8223 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 31 พฤษภาคม 2561
908 ลย 0032.201.1.01/8222 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 31 พฤษภาคม 2561
907 ลย 0032.201.1.01/8221 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 31 พฤษภาคม 2561
906 ลย 0032.001.3/8214 แจ้งแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 31 พฤษภาคม 2561
905 ลย 0032.001.3/8213 การแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 31 พฤษภาคม 2561
904 ลย 0032.001.3/8212 ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 31 พฤษภาคม 2561
903 ลย 0023.5/8104 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 31 พฤษภาคม 2561
902 ลย 0032.003/8088 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม 30 พฤษภาคม 2561
901 ลย 0032.201.1.01/8071 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 30 พฤษภาคม 2561
900 ลย 0017.2/8064 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2561 30 พฤษภาคม 2561
899 ลย 0032.001.1/8061 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.ท่าลี่ นข 567 เลย) 30 พฤษภาคม 2561
898 ลย 0032.201.1.01/8006 การชดใช้ค่าปรับกรณีผิดสัญญาลาศึกษา 28 พฤษภาคม 2561
897 ลย 0032.201.1.01/8005 ขอให้ชดใช้เงินคืนค่าปรับกรณีผิดสัญญาลาศึกษา 28 พฤษภาคม 2561
896 ลย 0032.201.1.01/8003 ขอให้ชดใช้เงินคืนค่าปรับกรณีผิดสัญญาลาศึกษา 28 พฤษภาคม 2561
895 ลย 0032.201.1.01/7979 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เรื่อง ความเสี่ยงการเกิดคดีทางการแพทย์ ปีงบประมาณพศ 2561 28 พฤษภาคม 2561
894 ลย 0032.001.1/7971 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.ท่าลี่ นข 2758 เลย) 28 พฤษภาคม 2561
893 ลย 0023.3/7932 ขอรายงานการให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าซำแคน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 28 พฤษภาคม 2561
892 ลย 0023.3/7930 เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าผาซำแคน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 28 พฤษภาคม 2561
891 ลย 0032.201.1.01/7915 ส่งสำเนาสัญญาเช่า 28 พฤษภาคม 2561
890 ลย 0032.201.1.01/7913 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 28 พฤษภาคม 2561
889 ลย 0023.3/7889 การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 25 พฤษภาคม 2561
888 ลย 0032.001.3/7883 แจ้งแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 25 พฤษภาคม 2561
887 ลย 0032.201.1.01/7882 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการ 25 พฤษภาคม 2561
886 ลย 0032.001.3/7881 การแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 25 พฤษภาคม 2561
885 ลย 0032.001.3/7880 ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 25 พฤษภาคม 2561
884 ลย 0032.201.1.01/7879 ขอให้รายงานตัวเพื่อบรรจุกลับเข้าราชการ 25 พฤษภาคม 2561
883 ลย 0032.201.1.01/7851 ส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑืและสิ่งก่อสร้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25 พฤษภาคม 2561
882 ลย 0023.2/7837 ขอรับการจัดสรรอัตรา ข้าราชการครู/พนักงานครู ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ 25 พฤษภาคม 2561
881 ลย 0032.001.1/7831 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.สต.เพิ่มสุข อ.ผาขาว นข 696 เลย) 25 พฤษภาคม 2561
880 ลย 0032.201.1.01/7811 ข้าราชการขอย้าย 24 พฤษภาคม 2561
879 ลย 0032.201.1.01/7810 ย้ายข้าราชการ 24 พฤษภาคม 2561
878 ลย 0032.201.1.01/7808 ย้ายข้าราชการ 24 พฤษภาคม 2561
877 ลย 0032.001.1/7787 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสอ.ปากชม กจ 3145 เลย) 24 พฤษภาคม 2561
876 ลย 0032.001.1/7736 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.ท่าลี่ นข 1529 เลย) 23 พฤษภาคม 2561
875 ลย 0013/7726 ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 23 พฤษภาคม 2561
874 ลย 0006/7715 ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือน พ.ศ. 2561 5 พฤษภาคม 2561
873 ลย 0032.201.1.01/7714 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)และขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 23 พฤษภาคม 2561
872 ลย 0032.201.1.01/7713 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 23 พฤษภาคม 2561
871 ลย 0032.201.1.01/7712 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 23 พฤษภาคม 2561
870 ลย 0032.201.1.01/7711 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)และขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 23 พฤษภาคม 2561
869 ลย 0032.201.1.01/7710 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 23 พฤษภาคม 2561
868 ลย 0032.201.1.01/7709 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 23 พฤษภาคม 2561
867 ลย 0032.201.1.01/7708 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)และขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 23 พฤษภาคม 2561
866 ลย 0032.201.1.01/7707 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 23 พฤษภาคม 2561
865 ลย 0032.201.1.01/7706 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 23 พฤษภาคม 2561
864 ลย 0032.201.1.01/7705 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 23 พฤษภาคม 2561
863 ลย 0032.201.1.01/7703 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 23 พฤษภาคม 2561
862 ๒๐๗/7701 ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 23 พฤษภาคม 2561
861 ลย 0032.201.1.01/7698 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)และขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 23 พฤษภาคม 2561
860 ลย 0032.201.1.01/7696 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 23 พฤษภาคม 2561
859 ลย 0023.2/7678 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารยุคใหม่ รุ่นที่ ๔" 23 พฤษภาคม 2561
858 ลย 0032.201.1.01/7672 ลูกจ้างประจำโรงพยาบาลเลยพันจากราชการเพราะครบเกษีณอายุ 22 พฤษภาคม 2561
857 ลย 0017.2/7669 มติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 22 พฤษภาคม 2561
856 ลย 0017.2/7668 มติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 22 พฤษภาคม 2561
855 ลย 0017.2/7667 มติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 22 พฤษภาคม 2561
854 ลย 0017.2/7666 มติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 22 พฤษภาคม 2561
853 ลย 0023.5/7662 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 22 พฤษภาคม 2561
852 ลย 0023.2/7657 โครงการฝึกอบรม "นักบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที่ ๙๑" 22 พฤษภาคม 2561
851 ลย 0032.006/7580 แจ้งรายชื่อทันตแพทย์ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมระยะสั้น 22 พฤษภาคม 2561
850 ลย 0023.2/7561 โครงการฝึกอบรม "นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๓๖" 22 พฤษภาคม 2561
849 ลย 0032.001.1/7555 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสอ.ท่าลี่ กค 6939 เลย) 21 พฤษภาคม 2561
848 ลย 0032.001.1/7554 ส่งบัญชีหนังสือขอทำลาย(รพ.นาแห้ว) 21 พฤษภาคม 2561
847 ลย 0023.3/7499 การปรับปรุงประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 พฤษภาคม 2561
846 ลย 0023.3/7498 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 18 พฤษภาคม 2561
845 ลย 0023.3/7497 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561 18 พฤษภาคม 2561
844 ลย 0032.001.1/7464 การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการ ประจำปี 2561 และต่อพรบ.รถจักรยานยนต์ราชการ(สสอ.ภูเรือ) 18 พฤษภาคม 2561
843 ลย 0032.201.1.01/7434 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 17 พฤษภาคม 2561
842 ลย 0032.201.1.01/7433 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 17 พฤษภาคม 2561
841 ลย 0032.201.1.01/7432 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 17 พฤษภาคม 2561
840 ลย 0032.201.1.01/7431 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 17 พฤษภาคม 2561
839 ลย 0023.2/7427 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 17 พฤษภาคม 2561
838 ลย 0030/7423 ข้าราชการรายงานตัว 17 พฤษภาคม 2561
837 ลย 0030/7422 ข้าราชการรายงานตัว 17 พฤษภาคม 2561
836 ลย 0032.201.1.01/7399 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 17 พฤษภาคม 2561
835 ลย 0023.2/7355 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี) 17 พฤษภาคม 2561
834 ลย 0032.003/7308 ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม 16 พฤษภาคม 2561
833 ลย 0032.201.1.01/7292 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 15 พฤษภาคม 2561
832 ลย 0032.201.1.01/7291 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 15 พฤษภาคม 2561
831 ลย 0032.201.1.01/7290 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 15 พฤษภาคม 2561
830 ลย 0032.201.1.01/7289 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 15 พฤษภาคม 2561
829 ลย 0032.201.1.01/7288 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 15 พฤษภาคม 2561
828 ลย 0032.201.1.01/7287 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 15 พฤษภาคม 2561
827 ลย 0032.201.1.01/7286 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 15 พฤษภาคม 2561
826 ลย 0032.201.1.01/7285 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 15 พฤษภาคม 2561
825 ลย 0032.201.1.01/7284 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 15 พฤษภาคม 2561
824 ลย 0032.201.1.01/7283 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 15 พฤษภาคม 2561
823 ลย 0032.201.1.01/7282 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 15 พฤษภาคม 2561
822 ลย 0032.201.1.01/7281 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 15 พฤษภาคม 2561
821 ลย 0032.201.1.01/7280 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 15 พฤษภาคม 2561
820 ลย 0032.201.1.01/7279 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 15 พฤษภาคม 2561
819 ลย 0032.201.1.01/7276 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 15 พฤษภาคม 2561
818 ลย 0023.3/7265 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 15 พฤษภาคม 2561
817 ลย 0032.001.1/7227 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ รถกระบะโตโยต้า แบบไฮลักซ์ (รพ.หนองหิน) 15 พฤษภาคม 2561
816 ลย 0032.001.3/7213 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 15 พฤษภาคม 2561
815 ลย 0023.3/7187 ขอเชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่อำเภอเชียงคาน 11 พฤษภาคม 2561
814 ลย 0032.006/7183 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อ 11 พฤษภาคม 2561
813 ลย 0032.201.1.01/7128 ขอทราบตำแหน่งบรรจุกลับเข้ารับราชการ (นางสาวจตราพร สุรนาทชยานันท์) 11 พฤษภาคม 2561
812 ลย 0032.001.1/7114 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสจ.เลย นข 1320 เลย) 11 พฤษภาคม 2561
811 ลย 0032.201.1.01/7099 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 10 พฤษภาคม 2561
810 ลย 0032.201.1.01/7097 การชดใช้ค่าปรับกรณีผิดสัญญาลาศึกษา 10 พฤษภาคม 2561
809 ลย 0032.201.1.01/7096 เรีกยคืนเงิน พตส 10 พฤษภาคม 2561
808 ลย 0032.201.1.01/7095 ขอให้ชดใช้เงินคืนค่าปรับกรณีผิดสัญญาลาศึกษา 10 พฤษภาคม 2561
807 ลย 0032.201.1.01/7092 ขอให้ชดใช้เงินคืนค่าปรับกรณีผิดสัญญาลาศึกษา 10 พฤษภาคม 2561
806 ลย 0030/7080 รับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2562 10 พฤษภาคม 2561
805 ลย 0032.001.1/7059 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.เอราวัณ นข 2296 เลย) 10 พฤษภาคม 2561
804 ลย 0023.3/7055 ซักซ้อมการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมครูทางไกล ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 พฤษภาคม 2561
803 ลย 0023.2/7039 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่่อบรรจุบุคคล เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 10 พฤษภาคม 2561
802 ลย 0013/7030 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 9 พฤษภาคม 2561
801 ลย 0032.201.1.01/7022 การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ 9 พฤษภาคม 2561
800 ลย 0032.006/7021 ส่งสัญญาลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ศน.2 ศน.3 9 พฤษภาคม 2561
799 ลย 0032.006/7017 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อ 9 พฤษภาคม 2561
798 ลย 0023.3/6981 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 8 พฤษภาคม 2561
797 ลย 0032.201.1.01/6974 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 8 พฤษภาคม 2561
796 ลย 0032.201.1.01/6973 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 8 พฤษภาคม 2561
795 ลย 0032.201.1.01/6972 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 8 พฤษภาคม 2561
794 ลย 0032.201.1.01/6971 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 8 พฤษภาคม 2561
793 ๒๐๗/6970 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 8 พฤษภาคม 2561
792 ลย 0032.201.1.01/6969 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 8 พฤษภาคม 2561
791 ลย 0032.201.1.01/6968 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 8 พฤษภาคม 2561
790 ลย 0032.201.1.01/6918 รายงานการคัดเลือกข้าราชเพื่อเลือนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล( พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) 8 พฤษภาคม 2561
789 ลย 0023.3/6917 สั่งตั๋วรับจำนำ (จ.4) เพื่อลงนาม 8 พฤษภาคม 2561
788 ลย 0032.201.1.01/6901 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจำหน่ายบัตรคอนเสริต์การกุศล 7 พฤษภาคม 2561
787 ลย 0032.201.1.01/6898 พนักงานราชการเเปลี่ยนชื่อสกุลใหม่ 7 พฤษภาคม 2561
786 ลย 78401/6892 รายงานข้อมูลเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม 7 พฤษภาคม 2561
785 ลย 0023.2/6891 การพิจารณาดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 7 พฤษภาคม 2561
784 ลย 0023.2/6890 การพิจารณาดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 7 พฤษภาคม 2561
783 ลย 0023.2/6889 การพิจารณาดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 7 พฤษภาคม 2561
782 ลย 0023.2/6888 การอุทธรณ์และการ้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล 7 พฤษภาคม 2561
781 ลย 0023.2/6887 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 7 พฤษภาคม 2561
780 ลย 0023.2/6886 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 7 พฤษภาคม 2561
779 ลย 0023.2/6885 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 7 พฤษภาคม 2561
778 ลย 0023.2/6813 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๗๐" 7 พฤษภาคม 2561
777 ลย 0032.201.1.01/6812 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 7 พฤษภาคม 2561
776 ลย 0032.201.1.01/6811 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 7 พฤษภาคม 2561
775 ลย 0032.201.1.01/6805 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 4 พฤษภาคม 2561
774 ลย 0032.201.1.01/6804 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 4 พฤษภาคม 2561
773 ลย 0032.201.1.01/6803 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)และขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 4 พฤษภาคม 2561
772 ลย 0032.201.1.01/6800 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) 4 พฤษภาคม 2561
771 ลย 0032.001.3/6676 ส่งสัญญาซื้อขาย 3 พฤษภาคม 2561
770 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/6668 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการขนส่งทางบก 3 พฤษภาคม 2561
769 ลย 0023.2/6646 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๒๘" 3 พฤษภาคม 2561
768 ลย 0023.2/6645 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๒๘" 3 พฤษภาคม 2561
767 ลย 0032.201.1.01/6561 แก้ไขคำสั่งเลือนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1เมษายน 2560 (เฉพาะราย) 1 พฤษภาคม 2561
766 ลย 0032.201.1.01/6560 แก้ไขคำสั่งเลือนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1เมษายน 2560 (เฉพาะราย) 1 พฤษภาคม 2561
765 ลย 0032.201.1.01/6555 อนุญาตให้พนักงานราชการลาไปต่างประเทศ 1 พฤษภาคม 2561
764 ลย 0032.201.1.01/6554 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 1 พฤษภาคม 2561
763 ลย 0032.201.1.01/6553 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 1 พฤษภาคม 2561
762 ลย 0023.3/6548 แนวทางการขอใช้ที่ดินโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยุบเลิก 1 พฤษภาคม 2561
761 ลย 0017.2/6540 ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดเลย 1 พฤษภาคม 2561
760 ลย 0032.007/6490 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม 30 เมษายน 2561
759 ลย 0032.201.1.01/6489 การย้ายข้าราชการ 30 เมษายน 2561
758 ลย 0032.201.1.01/6488 การย้ายข้าราชการ 30 เมษายน 2561
757 ลย 0032.001.1/6484 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสอ.ปากชม กค 8404 เลย) 30 เมษายน 2561
756 ลย 0032.001.1/6483 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสอ.ปากชม กค 8404 เลย) 30 เมษายน 2561
755 ลย 0023.2/6480 ส่งเรื่องอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ 30 เมษายน 2561
754 ลย 0023.2/6479 หารือแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงานเพื่อปรับปรุงตำแหน่งนิติกรชำนายการพิเศษ 30 เมษายน 2561
753 ลย 0032.001.1/6466 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสอ.ปากชม บจ 3659 เลย) 30 เมษายน 2561
752 ลย 0032.001.1/6464 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสอ.ปากชม บจ 3658 เลย) 30 เมษายน 2561
751 ลย 0032.001.1/6461 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสอ.ปากชม บท 3723 เลย) 30 เมษายน 2561
750 ลย 0032.001.1/6459 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสอ.ปากชม กข 7883 เลย) 30 เมษายน 2561
749 ลย 0032.001.1/6453 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสอ.ปากชม บจ 3672 เลย) 30 เมษายน 2561
748 ลย 0023.3/6439 ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 เมษายน 2561
747 ลย 0030/6413 ย้ายข้าราชการ 27 เมษายน 2561
746 ลย 0030/6412 ย้ายข้าราชการ 27 เมษายน 2561
745 ลย 0030/6411 ย้ายข้าราชการ 27 เมษายน 2561
744 ลย 0032.001.3/6401 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 27 เมษายน 2561
743 ลย 0032.001.3/6400 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 27 เมษายน 2561
742 ลย 0032.001.3/6398 ส่งคืน 27 เมษายน 2561
741 ลย 0032.201.1.01/6388 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 27 เมษายน 2561
740 ลย 0032.201.1.01/6386 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การเกษตร 27 เมษายน 2561
739 ลย 0023.2/6346 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 26 เมษายน 2561
738 ลย 0023.2/6345 พนักงานเทศบาลขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ 26 เมษายน 2561
737 ลย 0023.2/6344 พนักงานเทศบาลขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ 26 เมษายน 2561
736 ลย 0032.201.1.01/6343 การเลื่อนข้าราชการ 26 เมษายน 2561
735 ลย 0032.201.1.01/6342 การเลื่อนข้าราชการ 26 เมษายน 2561
734 ลย 0023.5/6340 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 26 เมษายน 2561
733 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/6333 การออกหน่วยตรวจคัดกรองตาบอดจากต้อกระจก 26 เมษายน 2561
732 ลย 0032.001.3/6314 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 26 เมษายน 2561
731 ลย 0023.2/6301 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๙๙" 26 เมษายน 2561
730 ลย 0023.2/6300 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๙๙" 26 เมษายน 2561
729 ลย 0023.2/6260 ส่งคำขอรับการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 26 เมษายน 2561
728 ลย 0008/6245 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561 25 เมษายน 2561
727 ลย 0032.201.1.01/6244 ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จตกทอด นางฐิติรัตน์ บัวกองกุลรัตน์ 25 เมษายน 2561
726 ลย 0032.201.1.01/6243 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 25 เมษายน 2561
725 ลย 0032.201.1.01/6242 การจดทะเบียนรถยนต์ราชการ 25 เมษายน 2561
724 ลย 0032.201.1.01/6241 อนุมัติให้ข้าราชการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 25 เมษายน 2561
723 ลย 0032.201.1.01/6233 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 25 เมษายน 2561
722 ลย 0032.201.1.01/6206 ขอแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา 25 เมษายน 2561
721 ลย 0032.201.1.01/6205 ขอแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา 25 เมษายน 2561
720 ลย 0032.201.1.01/6204 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 25 เมษายน 2561
719 ลย 0032.201.1.01/6203 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 25 เมษายน 2561
718 ลย 0032.201.1.01/6202 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 25 เมษายน 2561
717 ลย 0032.003/6183 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 25 เมษายน 2561
716 ลย 0032.003/6182 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 25 เมษายน 2561
715 ลย 0032.201.1.01/6161 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 24 เมษายน 2561
714 ลย 0023.5/6157 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 3 24 เมษายน 2561
713 ลย 0017.5/6150 การรายงานผลการปนะเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฯ 24 เมษายน 2561
712 ลย 0032.201.1.01/6115 บรรจุกลับเข้ารับราชการ 23 เมษายน 2561
711 ลย 0032.001.1/6094 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.ท่าลี่ นข 578 เลย) 23 เมษายน 2561
710 ลย 0023.3/6066 การจัดสรรเงินโบนัสจากกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลยให้เป็นเงินบำเหน็จรางวัลให้แก่คณะกรรมการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 23 เมษายน 2561
709 ลย 0032.201.1.01/6065 การจัดทะเบียนรถนยต์ราชการ 23 เมษายน 2561
708 ลย 0023.3/6064 การจัดสรรเงินโบนัสจากกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลยให้เป็นเงินบำเหน็จรางวัลให้แก่คณะกรรมการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 23 เมษายน 2561
707 ลย 0023.3/6062 แจ้งรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณสำหรับศูนย์การอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 23 เมษายน 2561
706 ลย 0023.3/6060 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 23 เมษายน 2561
705 ลย 0032.201.1.01/6004 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 23 เมษายน 2561
704 ลย 0032.201.1.01/6003 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 23 เมษายน 2561
703 ลย 0032.201.1.01/6002 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 23 เมษายน 2561
702 ลย 0032.201.1.01/5999 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 23 เมษายน 2561
701 ลย 0032.201.1.01/5998 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 23 เมษายน 2561
700 ลย 0032.201.1.01/5988 ข้าราชการขอย้าย 21 เมษายน 2561
699 ลย 0032.201.1.01/5987 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ 21 เมษายน 2561
698 ลย 0032.201.1.01/5986 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ 21 เมษายน 2561
697 ลย 0032.201.1.01/5906 ส่งข้าราชการมาปฏิบัติราชการ 20 เมษายน 2561
696 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5904 ขอเชิญส่งผลงานประกวด 20 เมษายน 2561
695 ลย 0032.201.1.01/5902 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 20 เมษายน 2561
694 ลย 0032.201.1.01/5901 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 20 เมษายน 2561
693 ลย 0032.201.1.01/5895 หนังสือรับรองผลงาน 20 เมษายน 2561
692 ลย 0032.201.1.01/5894 หนังสือรับรองผลงาน 20 เมษายน 2561
691 ลย 0032.001.1/5888 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ รถพยาบาล(รถตู้) รพ.ท่าลี่ 19 เมษายน 2561
690 ลย 0032.001.1/5887 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ รถพยาบาล(รถตู้) รพ.นาด้วง 19 เมษายน 2561
689 ลย 0032.201.1.01/5876 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 19 เมษายน 2561
688 ลย 0023.2/5842 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 19 เมษายน 2561
687 ลย 0023.2/5841 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 19 เมษายน 2561
686 ลย 0032.201.1.01/5825 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 18 เมษายน 2561
685 ลย 0032.001.3/5818 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 18 เมษายน 2561
684 ลย 0032.001.3/5816 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 18 เมษายน 2561
683 ลย 0023.2/5815 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา 18 เมษายน 2561
682 ลย 0023.2/5814 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา 18 เมษายน 2561
681 ลย 0023.2/5813 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา 18 เมษายน 2561
680 ลย 0032.201.1.01/5774 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 18 เมษายน 2561
679 ลย 0032.201.1.01/5773 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 18 เมษายน 2561
678 ลย 0032.201.1.01/5772 ส่งสำเนาสัญญา 18 เมษายน 2561
677 ลย 0032.201.1.01/5771 ส่งสำเนาสัญญา 18 เมษายน 2561
676 ลย 0032.201.1.01/5763 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 18 เมษายน 2561
675 ลย 0032.001.1/5762 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561(กค5792 เลย รพ.นาด้วง) 18 เมษายน 2561
674 ลย 0032.201.1.01/5760 ผจก.บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด 18 เมษายน 2561
673 ลย 0032.201.1.01/5756 ขออนุญาตใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ และขอจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ 18 เมษายน 2561
672 ลย 0032.001.1/5741 ส่งบัญชีหนังสือขอทำลาย (รพ.หนองหิน) 17 เมษายน 2561
671 ลย 0032.201.1.01/5731 การเลือนชั้นค่าจ้างประจำและให้ลูกประจำไ้ด้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างชั้นสุง 17 เมษายน 2561
670 ลย 0032.201.1.01/5713 รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ 17 เมษายน 2561
669 ลย 0023.3/5696 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2561) 17 เมษายน 2561
668 ลย 0032.201.1.01/5665 การประเมินบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 11 เมษายน 2561
667 ลย 0032.201.1.01/5664 รายงานการประเมินบุคคลและประเมินผลงานทางวิชาการ 11 เมษายน 2561
666 ลย 0032.201.1.01/5663 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 11 เมษายน 2561
665 ลย 0032.201.1.01/5662 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 11 เมษายน 2561
664 ลย 0032.201.1.01/5661 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 11 เมษายน 2561
663 ลย 0032.201.1.01/5660 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 11 เมษายน 2561
662 ลย 0032.201.1.01/5658 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 11 เมษายน 2561
661 ลย 0032.001.3/5643 แจ้งแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง (ครั้งที่ 2) 11 เมษายน 2561
660 ลย 0032.001.3/5641 ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง (ครั้งที่ 2) 11 เมษายน 2561
659 ลย 0017.5/5619 ขอเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษใหม่ 11 เมษายน 2561
658 ลย 0017.5/5616 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1/2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) 11 เมษายน 2561
657 ลย 0017.5/5609 การเลื่อนเงินเดือนโควตาพิเศษของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเลยสังกัดราชการส่วนภูมิภาค 11 เมษายน 2561
656 ลย 0032.201.1.01/5605 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 11 เมษายน 2561
655 ลย 0032.201.1.01/5603 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 11 เมษายน 2561
654 ลย 0032.201.1.01/5602 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 11 เมษายน 2561
653 ลย 0032.201.1.01/5600 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 11 เมษายน 2561
652 ลย 0032.201.1.01/5598 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 11 เมษายน 2561
651 ลย 0032.201.1.01/5596 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 11 เมษายน 2561
650 ลย 0017.5/5595 การเลื่อนเงินเดือนโควตาพิเศษของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเลยสังกัดราชการส่วนภูมิภาค 11 เมษายน 2561
649 ลย 0017.5/5594 การเลื่อนเงินเดือนโควตาพิเศษของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเลยสังกัดราชการส่วนภูมิภาค 11 เมษายน 2561
648 ลย 0017.5/5593 การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 31 11 เมษายน 2561
647 ลย 0017.5/5592 การเลื่อนเงินเดือนโควตาพิเศษของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเลยสังกัดราชการส่วนภูมิภาค 11 เมษายน 2561
646 ลย 0017.5/5591 การเลื่อนเงินเดือนโควตาพิเศษของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเลยสังกัดราชการส่วนภูมิภาค 11 เมษายน 2561
645 ลย 0017.5/5590 การเลื่อนเงินเดือนโควตาพิเศษของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเลยสังกัดราชการส่วนภูมิภาค 11 เมษายน 2561
644 ลย 0017.5/5589 การเลื่อนเงินเดือนโควตาพิเศษของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเลยสังกัดราชการส่วนภูมิภาค 11 เมษายน 2561
643 ลย 0017.5/5588 การเลื่อนเงินเดือนโควตาพิเศษของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเลยสังกัดราชการส่วนภูมิภาค 11 เมษายน 2561
642 ลย 0017.5/5587 การเลื่อนเงินเดือนโควตาพิเศษของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเลยสังกัดราชการส่วนภูมิภาค 11 เมษายน 2561
641 ลย 0017.5/5586 การเลื่อนเงินเดือนโคาตาพิเศษของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเลยสังกัดราชการส่วนภูมิภาค 11 เมษายน 2561
640 ลย 0032.001.1/5568 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.เชียงคาน ทุกคัน) 10 เมษายน 2561
639 ลย 0032.201.1.01/5563 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การเกษตร 10 เมษายน 2561
638 ลย 0032.201.1.01/5562 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 10 เมษายน 2561
637 ลย 0032.015/5542 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม 10 เมษายน 2561
636 ลย 0023.3/5535 ขออุทธรณ์การขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 10 เมษายน 2561
635 ลย 0023.3/5533 ขอส่งคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 10 เมษายน 2561
634 ลย 0023.3/5532 รายงานการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล 10 เมษายน 2561
633 ลย 0023.5/5531 การโอนจัดสรรเงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 เมษายน 2561
632 ลย 0032.201.1.01/5515 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน 9 เมษายน 2561
631 ลย 0032.003/5511 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 9 เมษายน 2561
630 ลย 0032.003/5510 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 9 เมษายน 2561
629 ลย 0023.2/5495 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๗๑" 9 เมษายน 2561
628 ลย 0023.2/5494 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๗๑" 9 เมษายน 2561
627 ลย 0023.2/5475 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 9 เมษายน 2561
626 ลย 0032.001.3/5461 ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 5 เมษายน 2561
625 ลย 0032.001.3/5460 ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 5 เมษายน 2561
624 ลย 0032.001.3/5459 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 5 เมษายน 2561
623 ลย 0032.001.3/5458 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 5 เมษายน 2561
622 ลย 0032.201.1.01/5450 แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้ยสูงของตำแหน่ง 5 เมษายน 2561
621 ลย 0023.3/5444 ขออุทธรณ์การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 5 เมษายน 2561
620 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5325 ขอเชิญประชุม 4 เมษายน 2561
619 ลย 0032.007/5216 ขอสนับสนุนสารจุลินทรีย์ 3 เมษายน 2561
618 ลย 0032.201.1.01/5204 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 3 เมษายน 2561
617 ลย 0023.2/5169 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ ๗" 3 เมษายน 2561
616 ลย 0023.2/5163 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๙๘" 3 เมษายน 2561
615 ลย 0032.201.1.01/5155 การแก้ไขคำสั่งเลือนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสุงกว่าชั้นสูงกว่าชั้นสูงของตำแหน่ง 2 เมษายน 2561
614 ลย 0032.201.1.01/5154 การแก้ไขคำสั่งเลือนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสุงกว่าชั้นสูงกว่าชั้นสูงของตำแหน่ง 2 เมษายน 2561
613 ลย 0032.201.1.01/5153 การแก้ไขคำสั่งเลือนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสุงกว่าชั้นสูงกว่าชั้นสูงของตำแหน่ง 2 เมษายน 2561
612 ลย 0032.201.1.01/5148 ข้าราชการขออนุญาตลาออกจากราชการ 2 เมษายน 2561
611 ลย 0032.201.1.01/5147 ข้าราชการขออนุญาตลาออกจากราชการ 2 เมษายน 2561
610 ลย 0032.201.1.01/5102 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 2 เมษายน 2561
609 ลย 0032.201.1.01/5101 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 2 เมษายน 2561
608 ลย 0032.201.1.01/5026 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 30 มีนาคม 2561
607 ลย 0032.201.1.01/5025 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 30 มีนาคม 2561
606 ลย 0032.001.1/5009 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.นาด้วง กค 8589 เลย) 30 มีนาคม 2561
605 ลย 0032.001.1/5008 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.นาด้วง กค 8589 เลย) 30 มีนาคม 2561
604 ลย 0032.001.1/5007 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสอ.นาด้วงนข 7296 เลย) 30 มีนาคม 2561
603 ลย 0023.2/5001 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๑๐" 30 มีนาคม 2561
602 ลย 0023.2/5000 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ (กรณีปรับปรุง) 30 มีนาคม 2561
601 ลย 0032.201.1.01/4995 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 30 มีนาคม 2561
600 ลย 0023.3/4954 ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน 30 มีนาคม 2561
599 ลย 0032.001.1/4947 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.ภูกระดึง นข 1455 เลย) 30 มีนาคม 2561
598 ลย 0032.007/4933 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขชายแดน 30 มีนาคม 2561
597 ลย 0032.007/4932 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขชายแดน 30 มีนาคม 2561
596 ลย 0032.007/4930 ขอเชิญประชุม 29 มีนาคม 2561
595 ลย 0032.007/4929 ขอเชิญประชุม 29 มีนาคม 2561
594 ลย 0032.001.3/4925 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 29 มีนาคม 2561
593 ลย 0032.001.3/4924 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 29 มีนาคม 2561
592 ลย 0032.201.1.01/4916 ขอแจ้งการใช้รถยนต์ราชการ 29 มีนาคม 2561
591 ลย 0032.201.1.01/4915 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 29 มีนาคม 2561
590 ลย 0032.201.1.01/4913 ดำเนินการทางทะเบียนและโอนทะเบียนรถยนต์ราชการ 29 มีนาคม 2561
589 ลย 0032.201.1.01/4848 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 28 มีนาคม 2561
588 ลย 0032.201.1.01/4847 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 28 มีนาคม 2561
587 ลย 0032.201.1.01/4838 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 28 มีนาคม 2561
586 ลย 0032.201.1.01/4837 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 28 มีนาคม 2561
585 ลย 0032.201.1.01/4836 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 28 มีนาคม 2561
584 ลย 0032.201.1.01/4835 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 28 มีนาคม 2561
583 ลย 0032.201.1.01/4834 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 28 มีนาคม 2561
582 ลย 0032.201.1.01/4832 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 28 มีนาคม 2561
581 ลย 0017.5/4822 สรุปการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 28 มีนาคม 2561
580 ลย 0032.201.1.01/4783 ส่งสำเนาสัญญาจ้าง 27 มีนาคม 2561
579 ลย 0032.201.1.01/4782 ส่งสำเนาสัญญาจ้าง 27 มีนาคม 2561
578 ลย 0032.201.1.01/4781 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 27 มีนาคม 2561
577 ลย 0032.201.1.01/4780 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 27 มีนาคม 2561
576 ลย 0032.201.1.01/4779 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 27 มีนาคม 2561
575 ลย 0032.201.1.01/4777 ข้าราชการขอโอน 27 มีนาคม 2561
574 ลย 0032.015/4766 ขอเชิญสัมมนา"การพัฒนาศักยภาพสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ด้านการแพทย์แผนไทย"รุ่นที่ 1 ปี2561 27 มีนาคม 2561
573 ลย 0023.3/4748 การจัดสรรกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 27 มีนาคม 2561
572 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4684 ขอรับการสนับสนุนเอกสารรับรองความพิการ 26 มีนาคม 2561
571 ลย 0032.201.1.01/4660 บำเหน็จ นางฑาริกา บเรนทรเสนี 23 มีนาคม 2561
570 ลย 0032.201.1.01/4658 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ตำ่กว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป 23 มีนาคม 2561
569 ลย 0032.201.1.01/4657 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ตำ่กว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป 23 มีนาคม 2561
568 ลย 0018.3/4650 รายงานผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเลย 23 มีนาคม 2561
567 ลย 0032.006/4641 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศครั้งที่ 1ปีงบประมาณ 2561 23 มีนาคม 2561
566 ลย 0023.3/4619 แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 22 มีนาคม 2561
565 ลย 0023.5/4607 เบิกเงินงบกลาง ปีงบประมาณ 2560 (เงินกัน)รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ Matching Fund โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองท่ม ม.7 อบต.จอมศรี 22 มีนาคม 2561
564 ลย 0023.5/4606 เบิกเงินงบกลาง ปีงบประมาณ 2560 (เงินกัน)รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ Matching Fund โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายภูถ้ำพระฯ ม.2 อบต.จอมศรี 22 มีนาคม 2561
563 ลย 0023.5/4605 เบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการซ่อมสร้างถนนฯ หมู่ที่ 6 อบต.ผานกเค้า 22 มีนาคม 2561
562 ลย 0023.5/4603 เบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 อบต.กกดู่ 22 มีนาคม 2561
561 ลย 0023.5/4599 เบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ทต.ศรีสงคราม 22 มีนาคม 2561
560 ลย 0023.3/4519 ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 21 มีนาคม 2561
559 ลย 0023.3/4516 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเลย 21 มีนาคม 2561
558 ลย 0023.3/4515 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเลย 21 มีนาคม 2561
557 ลย 0032.201.1.01/4513 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ตำ่กว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป 21 มีนาคม 2561
556 ลย 0032.201.1.01/4512 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ตำ่กว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป 21 มีนาคม 2561
555 ลย 0032.001.1/4488 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 61 (สสอ.นาด้วง กค 8589 เลย,กข 7296 เลย) 21 มีนาคม 2561
554 ลย 0032.201.1.01/4486 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 21 มีนาคม 2561
553 ลย 0032.201.1.01/4485 ส่งสำเนาสัญญาจ้าง 21 มีนาคม 2561
552 ลย 0032.201.1.01/4484 ส่งสำเนาสัญญาจ้าง 21 มีนาคม 2561
551 ลย 0032.001.1/4450 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.นาด้วง กง 4856 เลย) 20 มีนาคม 2561
550 ลย 0032.001.1/4430 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.นาด้วง กง 4856 เลย) 20 มีนาคม 2561
549 ลย 0032/4429 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 20 มีนาคม 2561
548 ลย 0032.201.1.01/4428 การเลื่อนข้าราชการ 20 มีนาคม 2561
547 ลย 0032.201.1.01/4427 การเลื่อนข้าราชการ 20 มีนาคม 2561
546 ลย 0032.001.1/4422 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.ภูหลวง) 20 มีนาคม 2561
545 ลย 0006/4342 การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 7 โครงการ 19 มีนาคม 2561
544 ลย 0032.201.1.01/4336 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 19 มีนาคม 2561
543 ลย 0032.201.1.01/4335 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 19 มีนาคม 2561
542 ลย 0032.201.1.01/4334 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 19 มีนาคม 2561
541 ลย 0030/4271 การแสดงความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นฯประเภทอำนวยการระดับสูง 16 มีนาคม 2561
540 ลย 0032.201.1.01/4250 บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือน 16 มีนาคม 2561
539 ลย 0032.201.1.01/4247 บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือน 16 มีนาคม 2561
538 ลย 0032.001.1/4234 อนุมัติให้จนท.เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพจนท.การบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง(กลุ่มงานบริหารฯ) 15 มีนาคม 2561
537 ลย 0032.201.1.01/4202 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 15 มีนาคม 2561
536 ลย 0032.201.1.01/4201 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 15 มีนาคม 2561
535 ลย 0032.201.1.01/4200 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 15 มีนาคม 2561
534 ลย 0032.201.1.01/4199 ส่งสำเนาสัญญา 15 มีนาคม 2561
533 ลย 0032.201.1.01/4198 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)และขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 15 มีนาคม 2561
532 มท 5308.4/ลย/4197 ตอบรับประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย) ครั้งที่ 2/2561 15 มีนาคม 2561
531 ลย 0032.007/4196 ขอเชิญประชุม 15 มีนาคม 2561
530 ลย 0032.007/4195 ขอเชิญประชุม 15 มีนาคม 2561
529 ลย 0032.007/4194 ขอเชิญประชุม 15 มีนาคม 2561
528 ลย 0023.3/4191 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2561 (1 เมษายน 2561) 15 มีนาคม 2561
527 ลย 0023.2/4186 การอุทธรณ์และการ้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล 15 มีนาคม 2561
526 ลย 0032.003/4182 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 15 มีนาคม 2561
525 ลย 0032.003/4181 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 15 มีนาคม 2561
524 ลย 0023.3/4178 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 15 มีนาคม 2561
523 ลย 0032.201.1.01/4173 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 14 มีนาคม 2561
522 ลย 0032.201.1.01/4172 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 14 มีนาคม 2561
521 ลย 0032.201.1.01/4171 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 14 มีนาคม 2561
520 ลย 0032.201.1.01/4170 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 14 มีนาคม 2561
519 ลย 0032.201.1.01/4169 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 14 มีนาคม 2561
518 ลย 0032.201.1.01/4168 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 14 มีนาคม 2561
517 ลย 0032.201.1.01/4167 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 14 มีนาคม 2561
516 ลย 0032.201.1.01/4162 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ตำ่กว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป 14 มีนาคม 2561
515 ลย 0032.201.1.01/4161 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ตำ่กว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป 14 มีนาคม 2561
514 ลย 0032.007/4145 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 14 มีนาคม 2561
513 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4135 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ 14 มีนาคม 2561
512 ลย 0023.2/4112 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๙ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน) 13 มีนาคม 2561
511 ลย 0032.003/4095 ส่งตัวบุคลากรเข้าร่วมประชุม 13 มีนาคม 2561
510 ลย 0023.5/4092 เบิกเงินงบกลาง ปีงบประมาณ 2560 (เงินกัน)รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ Matching Fund โครงการขุดลอกสระนาพึงแดง พร้อมขุดลอกร่องระบายน้ำรอบสระ หมู่ที่ 1 บ้านนามาลา อบต.นามาลา อำเภอนาแห้ว 13 มีนาคม 2561
509 ลย 0023.5/4091 เบิกเงินงบกลาง ปีงบประมาณ 2560 (เงินกัน)รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ Matching Fund โครงการขุดลอกสระหนองแดง พร้อมปรับแต่งคันดิน หมู่ที่ 8 บ้านโนนสว่าง อบต.นามาลา อำเภอนาแห้ว 13 มีนาคม 2561
508 ลย 0017.2/4061 การโอนทรัพย์สินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 13 มีนาคม 2561
507 ลย 0032.001.3/4060 แจ้งแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 13 มีนาคม 2561
506 ลย 0032.001.3/4059 ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 13 มีนาคม 2561
505 ลย 0023.3/4057 แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 13 มีนาคม 2561
504 ลย 0023.3/4054 แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 13 มีนาคม 2561
503 ลย 0023.3/4052 แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 13 มีนาคม 2561
502 ลย 0032.201.1.01/4038 ขอพระราชทานอาคารพักคนไข้ 10 ชั้น และขอพระราชทานพระราชานุญาติอัญเชิญพระนามาภิไธยสธ 12 มีนาคม 2561
501 ลย 0032.201.1.01/4023 ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ 12 มีนาคม 2561
500 ลย 0032.201.1.01/3795 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 9 มีนาคม 2561
499 ลย 0032.201.1.01/3794 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 9 มีนาคม 2561
498 ลย 0032.201.1.01/3793 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 9 มีนาคม 2561
497 ลย 0032.201.1.01/3792 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 9 มีนาคม 2561
496 ลย 0032.201.1.01/3791 ขอแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา 9 มีนาคม 2561
495 ลย 0032.201.1.01/3790 ขอแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา 9 มีนาคม 2561
494 ลย 0032.003/3787 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขต/ จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 9 มีนาคม 2561
493 ลย 0032.001.1/3781 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร 9 มีนาคม 2561
492 ลย 0032.001.1/3780 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร 9 มีนาคม 2561
491 ลย 0023.2/3779 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 9 มีนาคม 2561
490 ลย 0023.5/3764 โอนเงินงบกลางฯ ปีงบประมาณ 2560 (เงินกัน) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาแม่คูณ ม.7 อบต.นามาลา 8 มีนาคม 2561
489 ลย 0023.5/3763 โอนเงินงบกลางฯ ปีงบประมาณ 2560 (เงินกัน) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายน้ำตับ ม.7 อบต.นามาลา 8 มีนาคม 2561
488 ลย 0017.2/3722 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 8 มีนาคม 2561
487 ลย 0032.003/3698 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่มกิจกรรม Preschool Parenting Program (Triple P) 8 มีนาคม 2561
486 ลย 0032.003/3696 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขต/ จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 8 มีนาคม 2561
485 ลย 0017.2/3690 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนาจังหวัด) จังหวัดเลย 8 มีนาคม 2561
484 ลย 0017.2/3686 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนาจังหวัด) จังหวัดเลย 8 มีนาคม 2561
483 ลย 0017.2/3684 อนุมัติงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการเพิ่มขีดความสมรรถนะการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดเลย 8 มีนาคม 2561
482 ลย 0017.2/3682 อนุมัติงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว : โฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย 8 มีนาคม 2561
481 ลย 0023.2/3674 ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรอง 7 มีนาคม 2561
480 ลย 0023.2/3652 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 7 มีนาคม 2561
479 ลย 0032.001.1/3646 การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการ ประจำปี 2561(สสอ.ปากชม) 7 มีนาคม 2561
478 ลย 0032.001.1/3645 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการประจำปี 2561(สสอ.ปากชม) 7 มีนาคม 2561
477 ลย 0032.201.1.01/3625 แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย 7 มีนาคม 2561
476 ลย 0032.003/3624 การพิจารณาความดีความชอบลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักส่งเสริมสุขภาพ ระยะ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 7 มีนาคม 2561
475 ลย 0032.201.1.01/3618 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 7 มีนาคม 2561
474 ลย 0032.201.1.01/3609 ส่งสำเนาสัญญาจ้าง 6 มีนาคม 2561
473 ลย 0032.201.1.01/3608 ส่งสำเนาสัญญาจ้าง 6 มีนาคม 2561
472 ลย 0032.201.1.01/3607 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 6 มีนาคม 2561
471 ลย 0023.3/3602 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 6 มีนาคม 2561
470 ลย 0023.2/3600 แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) 6 มีนาคม 2561
469 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/3568 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติตามโครงการยิ้มสวยเสียงใส 6 มีนาคม 2561
468 ลย 0032.201.1.01/3523 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 5 มีนาคม 2561
467 ลย 0032.201.1.01/3522 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 5 มีนาคม 2561
466 ลย 0032.001.1/3512 ส่งบัญชีหนังสือขอทำลาย(สสจ.เลย) 5 มีนาคม 2561
465 ลย 0032.201.1.01/3507 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 5 มีนาคม 2561
464 ลย 0032.201.1.01/3506 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 5 มีนาคม 2561
463 ลย 0032.201.1.01/3505 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 5 มีนาคม 2561
462 ลย 0032.201.1.01/3503 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 5 มีนาคม 2561
461 ลย 0023.2/3499 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 5 มีนาคม 2561
460 ลย 0032.001.3/3468 แจ้งแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 5 มีนาคม 2561
459 ลย 0014.3/3459 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวบุกรุกป่าท้องที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 5 มีนาคม 2561
458 ลย 0032.201.1.01/3454 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 5 มีนาคม 2561
457 ลย 0032.001.3/3453 แจ้งแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 5 มีนาคม 2561
456 ลย 0032.001.3/3452 ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 5 มีนาคม 2561
455 ลย 0023.3/3448 ตรวจสอบแนวถนน สายบ้านท่าสะอาด-บ้านวังไห 2 มีนาคม 2561
454 ลย 0032.201.1.01/3430 การเลื่อนข้าราชการ 2 มีนาคม 2561
453 ลย 0032.201.1.01/3428 การเลือนข้าราชการ 2 มีนาคม 2561
452 ลย 0032.003/3420 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมฯ 2 มีนาคม 2561
451 ลย 0032.006/3397 ส่งตัวข้าราชการมารายงานตัวปฏิบัติราชการ 2 มีนาคม 2561
450 ลย 0032.006/3396 ให้ข้าราชการปฏิิบัติราชการ 2 มีนาคม 2561
449 ลย 0013/3387 ขอข้อมูลความเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถิติจังหวัดเลย 28 กุมภาพันธ์ 2561
448 ลย 0032.201.1.01/3352 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ตำ่กว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป 28 กุมภาพันธ์ 2561
447 ลย 0032.201.1.01/3351 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ตำ่กว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป 28 กุมภาพันธ์ 2561
446 ลย 0032.001.1/3345 ขอเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะรถ(รพ.นาด้วง ม 0661 เลย) 28 กุมภาพันธ์ 2561
445 ลย 0032.001.1/3335 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2560 (สสจ.เลย นข 2537 เลย) 28 กุมภาพันธ์ 2561
444 ลย 0023.3/3330 การประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ 28 กุมภาพันธ์ 2561
443 ลย 0017.2/3292 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ) จังหวัดเลย 27 กุมภาพันธ์ 2561
442 ลย 0032.201.1.01/3266 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญา 27 กุมภาพันธ์ 2561
441 ลย 0032.201.1.01/3264 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 27 กุมภาพันธ์ 2561
440 ลย 0032.201.1.01/3262 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 27 กุมภาพันธ์ 2561
439 ลย 0032.201.1.01/3260 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญา 27 กุมภาพันธ์ 2561
438 ลย 0032.201.1.01/3258 ขอแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา 27 กุมภาพันธ์ 2561
437 ลย 0032.201.1.01/3257 ขอแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา 27 กุมภาพันธ์ 2561
436 ลย 0032.201.1.01/3256 ขอแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา 27 กุมภาพันธ์ 2561
435 ลย 0032.201.1.01/3253 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 27 กุมภาพันธ์ 2561
434 ลย 0032.201.1.01/3252 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 27 กุมภาพันธ์ 2561
433 ลย 0032.201.1.01/3251 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 27 กุมภาพันธ์ 2561
432 ลย 0032.201.1.01/3250 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 27 กุมภาพันธ์ 2561
431 ลย 0032.201.1.01/3249 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 27 กุมภาพันธ์ 2561
430 ลย 0032.201.1.01/3248 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 27 กุมภาพันธ์ 2561
429 ลย 0032.201.1.01/3247 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 27 กุมภาพันธ์ 2561
428 ลย 0032.201.1.01/3246 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 27 กุมภาพันธ์ 2561
427 ลย 0032/3243 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 27 กุมภาพันธ์ 2561
426 ลย 0032.201.1.01/3242 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 27 กุมภาพันธ์ 2561
425 ลย 0032.201.1.01/3240 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 27 กุมภาพันธ์ 2561
424 ลย52005/3163 แจ้งให้รายงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26 กุมภาพันธ์ 2561
423 ลย 0032.201.1.01/3138 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 23 กุมภาพันธ์ 2561
422 ลย 0032.201.1.01/3137 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 23 กุมภาพันธ์ 2561
421 ลย 0032.201.1.01/3136 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 23 กุมภาพันธ์ 2561
420 ลย 0032.201.1.01/3135 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 23 กุมภาพันธ์ 2561
419 ลย 0023.2/3134 ขออนุญาตให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเดินทางไปต่างประเทศ 23 กุมภาพันธ์ 2561
418 ลย 0032.201.1.01/3133 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 23 กุมภาพันธ์ 2561
417 ลย 0023.2/3132 ขออนุญาตให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเดินทางไปต่างประเทศ 23 กุมภาพันธ์ 2561
416 ลย 0032.201.1.01/3122 ข้าราชการขออยู่ช่วนราชการต่อ 23 กุมภาพันธ์ 2561
415 ลย 0032.201.1.01/3121 ข้าราชการขอยุ่ช่วยปฏิบัติราชการต่อ 23 กุมภาพันธ์ 2561
414 ลย 0017.2/3106 การฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ระยะที่ ๑ , ๒ และ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 23 กุมภาพันธ์ 2561
413 ลย 0032.001.3/3085 แจ้งแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 22 กุมภาพันธ์ 2561
412 ลย 0032.001.3/3084 ขอให้ไปซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 22 กุมภาพันธ์ 2561
411 ลย 0017.2/3080 แจ้งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) ในระบบ GFMIS 22 กุมภาพันธ์ 2561
410 ลย 0017.2/3079 แจ้งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) ในระบบ GFMIS 22 กุมภาพันธ์ 2561
409 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/3056 หนังสือรับรองการทำงาน 22 กุมภาพันธ์ 2561
408 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/3051 ขอหนังสือรับรองการทำงานเพื่อการต่อวีซ่าให้กับอาสาสมัครชาวต่างชาติ 22 กุมภาพันธ์ 2561
407 ลย 0032.003/3041 ขอความร่วมมือในการจัดรถพยาบาลฉุกเฉิน 22 กุมภาพันธ์ 2561
406 ลย 0032.003/3040 ขอความร่วมมือในการจัดรถพยาบาลฉุกเฉินและหน่วยปฐมพยาบาล 22 กุมภาพันธ์ 2561
405 ลย 0032.003/3039 ขอความร่วมมือในการจัดรถพยาบาลฉุกเฉิน 22 กุมภาพันธ์ 2561
404 ลย 0023.2/3035 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐" รุ่นที่ ๙ 22 กุมภาพันธ์ 2561
403 ลย 0032.003/3000 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 21 กุมภาพันธ์ 2561
402 ลย 0032.001.1/2985 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร(รพ.นาแห้ว) 21 กุมภาพันธ์ 2561
401 ลย 0032.001.1/2983 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร(รพ.หนองหิน) 21 กุมภาพันธ์ 2561
400 ลย 52404/2936 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบตัวอย่างวัสดุ ( แท่งลูกบาศก์คอนกรีต) 20 กุมภาพันธ์ 2561
399 ลย 0032.201.1.01/2883 การขออนุญาตใช้ข่ายและขอความเห็นชอบการขยายข่ายสื่อสารวิทยุคมนาคม 19 กุมภาพันธ์ 2561
398 ลย 0023.3/2872 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ Chief Marketing Officer (CMO) 19 กุมภาพันธ์ 2561
397 ลย52004/2848 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2561
396 ลย 0032.201.1.01/2824 รายงานการประเมินบุคคลและประเมินผลงานทางวิชาการ 16 กุมภาพันธ์ 2561
395 ลย 0032.201.1.01/2823 ข้าราชการขออนุญาตลาออกจากราชการ 16 กุมภาพันธ์ 2561
394 ลย 0032.201.1.01/2822 ข้าราชการขออนุญาตลาออกจากราชการ 16 กุมภาพันธ์ 2561
393 ลย 0023.2/2791 รายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 16 กุมภาพันธ์ 2561
392 ลย 0023.2/2779 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 16 กุมภาพันธ์ 2561
391 ลย 0023.3/2727 การสำรวจข้อมูลพื้นที่ดำเนินโครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น” 16 กุมภาพันธ์ 2561
390 ลย 0032.001.3/2724 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 16 กุมภาพันธ์ 2561
389 ลย 0032.001.3/2723 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 16 กุมภาพันธ์ 2561
388 ลย 0032.001.3/2722 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 16 กุมภาพันธ์ 2561
387 ลย 0032.201.1.01/2709 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน 15 กุมภาพันธ์ 2561
386 ลย 0023.3/2701 โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน 15 กุมภาพันธ์ 2561
385 ลย 0032.003/2672 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม 15 กุมภาพันธ์ 2561
384 ลย 0032.201.1.01/2659 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
383 ลย 0032.201.1.01/2657 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
382 ลย 0032.201.1.01/2656 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
381 ลย 0032.201.1.01/2655 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
380 ลย 0032.201.1.01/2653 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
379 ลย 0032.201.1.01/2650 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
378 ลย 0032.201.1.01/2648 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
377 ลย 0032.201.1.01/2646 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
376 ลย 0032.201.1.01/2644 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
375 ลย 0032.201.1.01/2643 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
374 ลย 0032.201.1.01/2641 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
373 ลย 0032.201.1.01/2639 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
372 ลย 0032.201.1.01/2638 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
371 ลย 0032.201.1.01/2637 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
370 ลย 0032.201.1.01/2636 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
369 ลย 0032.201.1.01/2635 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
368 ลย 0032.201.1.01/2634 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
367 ลย 0032.201.1.01/2633 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2561
366 ลย 0017.2/2593 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด 14 กุมภาพันธ์ 2561
365 ลย 0032.201.1.01/2585 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 14 กุมภาพันธ์ 2561
364 ลย 0032.201.1.01/2584 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 14 กุมภาพันธ์ 2561
363 ลย 0032.201.1.01/2583 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 14 กุมภาพันธ์ 2561
362 ลย 0032.201.1.01/2582 ข้าราชการขอย้าย 14 กุมภาพันธ์ 2561
361 ลย 0032.201.1.01/2581 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก 14 กุมภาพันธ์ 2561
360 ลย 0032.201.1.01/2580 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก 14 กุมภาพันธ์ 2561
359 ลย 0032.201.1.01/2579 การจัดสรรตำแหน่งและการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ 14 กุมภาพันธ์ 2561
358 ลย 0032.003/2575 ส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุม 14 กุมภาพันธ์ 2561
357 ลย 0023.2/2559 การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์สายงานผู้บริหาร 14 กุมภาพันธ์ 2561
356 ลย 0023.3/2558 รายงานการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย 14 กุมภาพันธ์ 2561
355 ลย 0032.001.1/2553 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561( รพ.เอราวัณ กง9389 เลย,นข161เลย)ก 14 กุมภาพันธ์ 2561
354 ลย 0032.003/2539 อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 14 กุมภาพันธ์ 2561
353 ลย 0023.2/2516 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๑๔" 14 กุมภาพันธ์ 2561
352 ลย 0023.2/2515 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่ ๑๔" 14 กุมภาพันธ์ 2561
351 ลย 0023.2/2514 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที่ ๒๓" 14 กุมภาพันธ์ 2561
350 ลย 0023.2/2513 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" : ประเทศไทย ๔.๐ ( Chief Administrators of Local Administration: Thailand ๔.๐ ) รุ่นที่ ๕" 14 กุมภาพันธ์ 2561
349 ลย 0023.2/2512 การสำรวจข้อมูลพนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิอื่นที่ไม่ใช่ทางการศึกษา 14 กุมภาพันธ์ 2561
348 ลย 0023.2/2511 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 14 กุมภาพันธ์ 2561
347 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2503 ขอเชิญอบรม 13 กุมภาพันธ์ 2561
346 ลย 0032.201.1.01/2502 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 13 กุมภาพันธ์ 2561
345 ลย 0032.201.1.01/2500 หนังสือรับรอง 13 กุมภาพันธ์ 2561
344 ลย 0032.201.1.01/2468 ข้าราชการพลเรือนสามัญที่สังกัดโรงพยาบาลเลย 13 กุมภาพันธ์ 2561
343 ลย 0032.201.1.01/2467 ข้าราชการพลเรือน 13 กุมภาพันธ์ 2561
342 ลย 0023.2/2429 การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์สายงานผู้บริหาร 13 กุมภาพันธ์ 2561
341 ลย 0023.2/2428 การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์สายงานผู้บริหาร 13 กุมภาพันธ์ 2561
340 ลย 0032.201.1.01/2425 ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จตกทอด นางสาวคำผิง ภักมี 12 กุมภาพันธ์ 2561
339 ลย 0032.201.1.01/2424 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 12 กุมภาพันธ์ 2561
338 ลย 0032.201.1.01/2423 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 12 กุมภาพันธ์ 2561
337 ลย 0032.201.1.01/2422 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 12 กุมภาพันธ์ 2561
336 ลย 0032.201.1.01/2421 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 12 กุมภาพันธ์ 2561
335 ลย 0032.201.1.01/2420 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 12 กุมภาพันธ์ 2561
334 ลย 0032.201.1.01/2419 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 12 กุมภาพันธ์ 2561
333 ลย 0032.201.1.01/2418 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 12 กุมภาพันธ์ 2561
332 ลย 0032.201.1.01/2417 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 12 กุมภาพันธ์ 2561
331 ลย 0032.201.1.01/2416 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
330 ลย 0032.201.1.01/2415 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
329 ลย 0032.201.1.01/2414 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
328 ลย 0032.201.1.01/2413 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
327 ลย 0032.201.1.01/2412 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
326 ลย 0032.201.1.01/2411 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
325 ลย 0032.201.1.01/2410 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
324 ลย 0032.201.1.01/2409 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
323 ลย79301/2408 การสำรวจข้อมลูพื้นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 กุมภาพันธ์ 2561
322 ลย 0032.201.1.01/2406 พนักราชการลาออกจากราชการระห่วางสัญญจ้าง 12 กุมภาพันธ์ 2561
321 ลย 0023.2/2393 ร้องขอความเป็นธรรม กรณี ก.อบต.จังหวัด มติสั่งกลับเข้ารับราชการขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไป 12 กุมภาพันธ์ 2561
320 ลย 0032.001.3/2389 ส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์ 12 กุมภาพันธ์ 2561
319 ลย 0032.001.1/2382 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (นข 2348 เลย รพ.วังสะพุง) 12 กุมภาพันธ์ 2561
318 ลย 0032.201.1.01/2358 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561
317 ลย 0032.201.1.01/2357 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 12 กุมภาพันธ์ 2561
316 ลย 0032.201.1.01/2356 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 12 กุมภาพันธ์ 2561
315 ลย 0023.3/2355 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การอบรมหัวหน้ากลุ่มงานสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 12 กุมภาพันธ์ 2561
314 ลย 0023.3/2353 รายงานการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลปากปวน 12 กุมภาพันธ์ 2561
313 ลย 0023.3/2348 ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม CMO 12 กุมภาพันธ์ 2561
312 ลย 0032.201.1.01/2249 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 9 กุมภาพันธ์ 2561
311 ลย 0032.201.1.01/2248 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 9 กุมภาพันธ์ 2561
310 ลย 0032.201.1.01/2247 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 9 กุมภาพันธ์ 2561
309 ลย 0032.201.1.01/2246 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 9 กุมภาพันธ์ 2561
308 ลย 0032.201.1.01/2245 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 9 กุมภาพันธ์ 2561
307 ลย 0032.201.1.01/2244 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 9 กุมภาพันธ์ 2561
306 ลย 0032.201.1.01/2242 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 กุมภาพันธ์ 2561
305 ลย 0032.201.1.01/2241 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 กุมภาพันธ์ 2561
304 ลย 0032.201.1.01/2240 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน 9 กุมภาพันธ์ 2561
303 ลย 0032.001/2234 ขอเลื่อนการอบรม 9 กุมภาพันธ์ 2561
302 ลย 0032.007/2218 ขอเชิญประชุม 8 กุมภาพันธ์ 2561
301 ลย 0032.201.1.01/2212 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 8 กุมภาพันธ์ 2561
300 ลย 0032.201.1.01/2211 ขอแจ้งผลการพิจราณาการเสนอราคา 8 กุมภาพันธ์ 2561
299 ลย 0032.201.1.01/2210 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 8 กุมภาพันธ์ 2561
298 ลย 0032.201.1.01/2209 ขอแจ้งผลการพิจราณาการเสนอราคา 8 กุมภาพันธ์ 2561
297 ลย 0032.001.1/2201 การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการส่วนกลาง ประจำปี 2561 รพร.ด่านซ้าย(กนล 751,กนล752 เลย) 8 กุมภาพันธ์ 2561
296 ลย 0032.006/2190 รายงานผลการใช้ตำแหน่งว่าง 8 กุมภาพันธ์ 2561
295 ลย 0023.5/2188 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2560 เงินงบกลางฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตร (สายบ้านใหม่) ม.5 อบต.นาพึง 8 กุมภาพันธ์ 2561
294 ลย 0023.5/2187 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2560 เงินงบกลางฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตร (สายห้วยเซิม) ม.6 อบต.นาพึง 8 กุมภาพันธ์ 2561
293 ลย 0023.3/2185 ขอคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงบประมาณรายจ่าย 8 กุมภาพันธ์ 2561
292 ลย 0023.3/2183 ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้แทนจาก ESTA ลงพื้นที่นิเทศและติดตามการพัฒนาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต 8 กุมภาพันธ์ 2561
291 ลย 0032.001.1/2177 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 256(รพร.ด่านซ้าย) รถยนต์ กข 5031,นข1456,นข 1457,กค 1353,นข 2401 เลย 8 กุมภาพันธ์ 2561
290 ลย 0032.201.1.01/2164 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนคุณตามวุฒิ 7 กุมภาพันธ์ 2561
289 ลย 0032.201.1.01/2163 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนคุณตามวุฒิ 7 กุมภาพันธ์ 2561
288 ลย 0006/2161 ส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายกลับคืนส่วนกลาง 7 กุมภาพันธ์ 2561
287 ลย 0023.2/2156 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 7 กุมภาพันธ์ 2561
286 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2124 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 7 กุมภาพันธ์ 2561
285 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2123 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 7 กุมภาพันธ์ 2561
284 ลย 0032.201.1.01/2122 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 7 กุมภาพันธ์ 2561
283 ลย 0032.201.1.01/2120 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 7 กุมภาพันธ์ 2561
282 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2117 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 7 กุมภาพันธ์ 2561
281 ลย 0032.201.1.01/2116 แจ้งขอสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 7 กุมภาพันธ์ 2561
280 ลย 0032.201.1.01/2115 ขอแจ้งผลการพิจราณาการเสนอราคา 7 กุมภาพันธ์ 2561
279 ลย 0032.201.1.01/2114 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 7 กุมภาพันธ์ 2561
278 ลย 0032.201.1.01/2113 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-ฺBidding) 7 กุมภาพันธ์ 2561
277 ลย 0032.201.1.01/2112 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 7 กุมภาพันธ์ 2561
276 ลย 0032.007/2104 อนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 7 กุมภาพันธ์ 2561
275 ลย 0032.201.1.01/2102 การสำรวจข้อมูลการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน รายวัน รายคาบ) 7 กุมภาพันธ์ 2561
274 ลย 0023.2/2088 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ ๑๘" 6 กุมภาพันธ์ 2561
273 ลย 0023.2/2012 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๓๔" 6 กุมภาพันธ์ 2561
272 ลย 0032.006/2009 รับรองอนุญาตลาศึกษา 5 กุมภาพันธ์ 2561
271 ลย 0006/2007 อชก.นางจิราพรรณ มะลาด 5 กุมภาพันธ์ 2561
270 ลย 0017.2/1995 การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
269 ลย 0017.5/1950 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 5 กุมภาพันธ์ 2561
268 ลย 0032.001.1/1942 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561(นข 1641 เลย)สสจ.เลย 5 กุมภาพันธ์ 2561
267 ลย 0032.003/1893 ขอหน่วยปฐมพยาบาลกีฬาผีตาโขนเกมส์ 2 กุมภาพันธ์ 2561
266 ลย 79102/1818 แจ้งลงนามในสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2561
265 ลย 0023.3/1813 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้ด้วย DLIT (Distance Learning Information Technology) 1 กุมภาพันธ์ 2561
264 ลย 0023.3/1809 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 กุมภาพันธ์ 2561
263 ลย 0032.001.1/1807 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 61 (บพ 7666 เลย) สสจ.เลย 1 กุมภาพันธ์ 2561
262 ลย 0023.3/1794 โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน 1 กุมภาพันธ์ 2561
261 ลย 0032.001.1/1790 ขอส่งคืนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ราชการ) กค 460 เลย รพ.ผาขาว 1 กุมภาพันธ์ 2561
260 ลย 0032.201.1.01/1784 ขอแจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 กุมภาพันธ์ 2561
259 ลย 0032.201.1.01/1783 ขอแจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 กุมภาพันธ์ 2561
258 ลย 0032.201.1.01/1782 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 กุมภาพันธ์ 2561
257 ลย 0023.3/1781 การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด 1 กุมภาพันธ์ 2561
256 ลย 0032.201.1.01/1780 ขอแจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 กุมภาพันธ์ 2561
255 ลย 0032.201.1.01/1779 ขอแจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 กุมภาพันธ์ 2561
254 ลย 0032.201.1.01/1778 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 1 กุมภาพันธ์ 2561
253 ลย 0023.2/1751 การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล 1 กุมภาพันธ์ 2561
252 ลย 0032.003/1733 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 1 กุมภาพันธ์ 2561
251 ลย 0032.003/1732 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 1 กุมภาพันธ์ 2561
250 ลย 0023.3/1710 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2561 (1 เมษายน 2561) 31 มกราคม 2561
249 ลย 0032.201.1.01/1709 ข้าราชการขออนุญาตลาออกจากราชการ 31 มกราคม 2561
248 ลย 0032.201.1.01/1708 ข้าราชการขออนุญาตลาออกจากราชการ 31 มกราคม 2561
247 ลย 0030/1707 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 31 มกราคม 2561
246 ลย 0006/1661 อชก.นางาสวภริดา หอมประเสริฐ 31 มกราคม 2561
245 ลย52005/1660 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล 31 มกราคม 2561
244 ลย52005/1659 รายงานการรับ-จ่าย เงินงบประมาณ งานเงินช่วยเหลือครู 31 มกราคม 2561
243 ลย52005/1655 การรายงานการเลิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 31 มกราคม 2561
242 ลย 0032.001/1654 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ปี 61 (บห 5451 เลย) รพ.หนองหิน 31 มกราคม 2561
241 ลย52005/1653 รายงานการรับ-จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ 31 มกราคม 2561
240 ลย52005/1651 รายงานการรับ-จ่าย เงินบำเหน็จบำนาญ 31 มกราคม 2561
239 ลย 0023.2/1646 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านดำเนินการทางวินัยและละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑" 31 มกราคม 2561
238 ลย 0032.001.1/1643 การจัดทำใบคู่มือรถยนต์ราชการใหม่(บห 5451 เลย)รพ.หนองหิน 31 มกราคม 2561
237 ลย 0032.006/1639 ข้าราชการขอย้าย 31 มกราคม 2561
236 ลย 0032.006/1638 ข้าราชการขอย้าย 31 มกราคม 2561
235 ลย 0032.201.1.01/1620 ข้าราชการขอย้าย 31 มกราคม 2561
234 ลย 0032.201.1.01/1610 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30 มกราคม 2561
233 ลย 0032.201.1.01/1609 ขอแจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30 มกราคม 2561
232 ลย 0032.201.1.01/1608 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30 มกราคม 2561
231 ลย 0032.201.1.01/1606 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 30 มกราคม 2561
230 ลย 0032.201.1.01/1605 ขอแจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30 มกราคม 2561
229 ลย 0032.001.1/1604 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ สสอ.ภูเรือ 30 มกราคม 2561
228 ลย 0032.001.1/1603 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ สสอ.นาแห้ว 30 มกราคม 2561
227 ลย 0032.201.1.01/1602 ขอแจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30 มกราคม 2561
226 ลย 0032.201.1.01/1601 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 30 มกราคม 2561
225 ลย 0032.201.1.01/1600 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 30 มกราคม 2561
224 ลย 0032.201.1.01/1599 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำจัดปริมาณ 30 มกราคม 2561
223 ลย 0032.201.1.01/1598 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำจัดปริมาณ 30 มกราคม 2561
222 ลย 0032.201.1.01/1597 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำจัดปริมาณ 30 มกราคม 2561
221 ลย 0032.201.1.01/1592 ส่งสำเนาสัญญาจ้างบริษัท ที่ปรึกษา 30 มกราคม 2561
220 ลย 0032.201.1.01/1591 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 30 มกราคม 2561
219 ลย 0032.201.1.01/1574 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 30 มกราคม 2561
218 ลย 0032.001.1/1509 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (กข 7041 เลย รพ.ท่าลี่) 29 มกราคม 2561
217 ลย 0023.3/1506 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การอบรมหัวหน้ากลุ่มงานสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 29 มกราคม 2561
216 ลย 0023.3/1502 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29 มกราคม 2561
215 ลย 0023.3/1499 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล 29 มกราคม 2561
214 ลย 0023.3/1495 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล 29 มกราคม 2561
213 ลย 0023.3/1469 ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 29 มกราคม 2561
212 ลย 0017.2/1462 การจัดทำข้อเสนอและความต้องการของจังหวัดเลยต่อนายกรัฐมนตรี 29 มกราคม 2561
211 ลย 0017.2/1460 การจัดทำข้อเสนอและความต้องการของจังหวัดเลยต่อนายกรัฐมนตรี 29 มกราคม 2561
210 ลย 0017.2/1458 การจัดทำข้อเสนอและความต้องการของจังหวัดเลยต่อนายกรัฐมนตรี 29 มกราคม 2561
209 ลย 0017.2/1456 การจัดทำข้อเสนอและความต้องการของจังหวัดเลยต่อนายกรัฐมนตรี 29 มกราคม 2561
208 ลย 0017.2/1454 การจัดทำข้อเสนอและความต้องการของจังหวัดเลยต่อนายกรัฐมนตรี 29 มกราคม 2561
207 ลย 0017.2/1450 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดเลย (งบพัฒนาจังหวัด) 29 มกราคม 2561
206 ลย 0032.006/1427 การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน 26 มกราคม 2561
205 ลย 0023.2/1387 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๓๓" 26 มกราคม 2561
204 ลย 75001/1357 รายงานออกคำสั่งการพ้นจากตำแหน่งของพนักงานจ้างทั่วไป 26 มกราคม 2561
203 ลย 0006/1321 การกู้ อชก. (นางดวงกมล จำปาสิม) 25 มกราคม 2561
202 ลย 0032.201.1.01/1315 การประเมินบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 25 มกราคม 2561
201 ลย 0032.201.1.01/1273 พนักงานราชการเเปลี่ยนชื่อสกุลใหม่ 24 มกราคม 2561
200 ลย 0032.201.1.01/1272 ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จตกทอด นายอำคา โสมาศรี 24 มกราคม 2561
199 ลย 0032.201.1.01/1271 ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม 24 มกราคม 2561
198 ลย 0032.201.1.01/1270 ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม 24 มกราคม 2561
197 ลย0025/1269 จ้างเหมารถไถปรับปรุงดินและทำแปลงปลูกพืช 24 มกราคม 2561
196 ลย 0032.201.1.01/1268 ส่งสำเนาสัญญาจ้าง 24 มกราคม 2561
195 ลย 0032.201.1.01/1267 ส่งสำเนาสัญญาจ้าง 24 มกราคม 2561
194 ลย 0023.2/1230 ขอรับการจัดสรรอัตราตำแหน่งครูผู้ช่วยและบุคลากรสนับสนุนการสอน 24 มกราคม 2561
193 ลย 0032.003/1225 การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 23 มกราคม 2561
192 ลย 0032.003/1224 การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 23 มกราคม 2561
191 ลย 0017.2/1196 การฝึกอบรมตามสัญญาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 23 มกราคม 2561
190 ลย 0032.006/1174 ตอบรับการมารายงานตัวปฏิบัติราชการ 23 มกราคม 2561
189 ลย0025/1164 ขออนุญาตนำสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังออกร่วมแสดงและจำหน่ายงานกาชาดฯ ปี 2561 23 มกราคม 2561
188 ลย 0032.001.1/1158 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (นข 143 เลย รพ.ภูเรือ) 23 มกราคม 2561
187 ลย 0032.001.1/1156 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (ปส 5752 เลย รพ.ภูเรือ) 23 มกราคม 2561
186 ลย 0032.001.1/1155 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (นข 2016 เลย รพ.ภูเรือ) 23 มกราคม 2561
185 ลย 0032.001.1/1149 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร 23 มกราคม 2561
184 ลย 0032.001.1/1146 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (นข 845เลย รพ.ภูหลวง) 23 มกราคม 2561
183 ลย 0032.001.1/1145 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (นข 236 เลย รพ.ภูหลวง) 23 มกราคม 2561
182 ลย 0023.2/1114 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 23 มกราคม 2561
181 ลย 0032.001.1/1100 การตอบข้ออุทธรณ์ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 22 มกราคม 2561
180 ลย0025/1097 ขอซื้อไม้สักท่อน 22 มกราคม 2561
179 ลย 0032.001.1/1096 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (กข 5688 เลย รพ.นาด้วง) 22 มกราคม 2561
178 ลย 0032.001.1/1095 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (นข 2311 เลย รพ.นาด้วง) 22 มกราคม 2561
177 ลย0025/1023 ส่งใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมฝึกวิชาขีพช่างปูกระเบื้อง 19 มกราคม 2561
176 ลย 0032.001.1/1011 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (กข 4718 เลย รพ.ภูหลวง) 19 มกราคม 2561
175 ลย 0023.3/1010 การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560 (1 ตุลาคม 2560) 19 มกราคม 2561
174 ลย 0023.3/1009 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 19 มกราคม 2561
173 ลย 0023.2/1008 ร้องขอความเป็นธรรม กรณี ก.อบต.จังหวัด มติสั่งกลับเข้ารับราชการขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไป และการคืนสิทธิต่างๆ ให้กับผู้กลับเข้ารับราชการของอดีตพนักงานส่วนตำบลโพนสูง 19 มกราคม 2561
172 ลย 0023.2/1006 รายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 19 มกราคม 2561
171 ลย 0006/974 อชก.นางจันทนา เพชรสง่า 19 มกราคม 2561
170 ลย 0017.2/971 การจัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและมอบอำนาจ การจัดซื้อ/จัดจ้างฯ 19 มกราคม 2561
169 ลย 0017.2/970 การจัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและมอบอำนาจ การจัดซื้อ/จัดจ้างฯ 19 มกราคม 2561
168 ลย 0017.2/969 การจัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและมอบอำนาจ การจัดซื้อ/จัดจ้างฯ 19 มกราคม 2561
167 ลย 0023.3/937 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 18 มกราคม 2561
166 ลย 0023.3/935 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 18 มกราคม 2561
165 ลย 0023.3/934 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 18 มกราคม 2561
164 ลย 0023.3/933 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 18 มกราคม 2561
163 ลย 78101/928 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 18 มกราคม 2561
162 ลย 52406/926 ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่่5 18 มกราคม 2561
161 ลย 0017.2/915 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสำรวจ ตรวจสอบ ในการบูรณะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานถนนสายบ้านกกกระบาก ถึง บ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 18 มกราคม 2561
160 ลย 0017.2/873 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย 17 มกราคม 2561
159 ลย 0032.007/809 อนุมัติให้เข้ารับการอบรม 16 มกราคม 2561
158 ลย 0032.006/782 เชิญให้สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ 16 มกราคม 2561
157 ลย 0023.3/754 การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2560 16 มกราคม 2561
156 ลย 0023.3/687 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.4) เพื่อลงนาม 15 มกราคม 2561
155 ลย 52104/685 ขอรับการสนับสนุนบุคลากร 15 มกราคม 2561
154 ลย 0032.001.1/684 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่(รพ.ปากชม)รถฟอร์ด เรนเจอร์ 15 มกราคม 2561
153 ลย72501.1/605 ขอกำหนดตำแหน่งใหม่ไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี 12 มกราคม 2561
152 ลย 0023.3/573 ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" 11 มกราคม 2561
151 ลย 0006/494 ขอส่งประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 10 มกราคม 2561
150 ลย 0032.001.1/492 อนุมัติให้จนท.เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานจนท.ส่วนภูมิภาคในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด 10 มกราคม 2561
149 ลย 0023.2/469 การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์สายงานผู้บริหาร 10 มกราคม 2561
148 ลย 0006/461 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบริหารจัดการโครงการ 9101 10 มกราคม 2561
147 ลย72501.1/451 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้าง 10 มกราคม 2561
146 ลย72501.1/450 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้าง 10 มกราคม 2561
145 ลย 0017.2/447 การดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาผลผลิตสินค้าเกษตร (สุกร) 10 มกราคม 2561
144 ลย 0032.006/336 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ 9 มกราคม 2561
143 ลย52005/328 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 9 มกราคม 2561
142 ลย 0006/294 แก้ไขผลการพิจารณาตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรตามมาตรการช่วงเหลือเยียมยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอุทกภุย เนื่องจากพายุทกซูรี 8 มกราคม 2561
141 ลย52005/258 ขอทราบวันปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 8 มกราคม 2561
140 ลย52005/257 ขอทราบวันปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 8 มกราคม 2561
139 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/243 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 8 มกราคม 2561
138 ลย 0006/240 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน 8 มกราคม 2561
137 ลย 0006/237 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน 8 มกราคม 2561
136 ลย 0006/232 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน 8 มกราคม 2561
135 ลย 0006/229 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน 8 มกราคม 2561
134 ลย 0006/228 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน 8 มกราคม 2561
133 ลย 0006/227 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน 8 มกราคม 2561
132 ลย 0032.001.1/168 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่(รถมาสด้า) สสอ.ภูหลวง 5 มกราคม 2561
131 ลย 0032.001.1/167 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่(รถCHEVROLET)รถตรวจการณ์ สสจ.เลย 5 มกราคม 2561
130 ลย 0023.2/152 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี) 5 มกราคม 2561
129 ลย 0006/138 ผลการพิจารณาตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำ และร่องมรสุม 5 มกราคม 2561
128 ลย 0006/137 ผลการพิจารณาตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำ และร่องมรสุม 5 มกราคม 2561
127 ลย 0023.5/136 ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5 มกราคม 2561
126 ลย 0318/117 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกใหญ่ 4 มกราคม 2561
125 ลย 0032/103 การต่อภาษีรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561(กง4856เลย) 4 มกราคม 2561
124 ลย 0032/102 การต่อภาษีรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561(กง4856เลย) 4 มกราคม 2561
123 ลย 0032/101 การต่อภาษีรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561(นข2311เลย) 4 มกราคม 2561
122 ลย 0032/100 การต่อภาษีรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 4 มกราคม 2561
121 ลย 0032.004/90 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม 4 มกราคม 2561
120 ลย 0032.015/81 อนุมัติให้บุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยการแพทย์แผนไทย 4 มกราคม 2561
119 ลย 0017.2/77 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 4 มกราคม 2561
118 ลย 0032.006/52 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวปี2561 3 มกราคม 2561
117 ลย 0023.3/16 ขอส่งคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 29 ธันวาคม 2560
116 ลย 0032.201.1.01/22325 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดโรงพยาบาลเลย 29 ธันวาคม 2560
115 ลย 0023.3/22315 โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2560 29 ธันวาคม 2560
114 ลย 0017.2/22312 ขอความอนุเคราะห์สำรวจถนนหมากแข้ง- หมันขาว 29 ธันวาคม 2560
113 ลย 0017.2/22311 ขอความอนุเคราะห์สำรวจถนนหมากแข้ง- หมันขาว 29 ธันวาคม 2560
112 ลย 0032.201.1.01/22295 ขอออกใบแทนคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ราชการ 29 ธันวาคม 2560
111 ลย 0032.001.1/22293 ขอสนับสนุนจนท.พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า300กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟ 29 ธันวาคม 2560
110 ลย 0032.001.1/22292 ขอสนับสนุนจนท.พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 29 ธันวาคม 2560
109 ลย 0032.001.1/22291 ขออนุมัติจนท.พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์(e-bidding) 29 ธันวาคม 2560
108 ลย 0032.001.1/22289 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 29 ธันวาคม 2560
107 ลย 0032.006/22286 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวปี2561 29 ธันวาคม 2560
106 ลย 0032.006/22264 อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาและวันหยุดราชการ 29 ธันวาคม 2560
105 ลย 0023.5/22246 ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ - ทต.นาแห้ว 29 ธันวาคม 2560
104 ลย 0023.5/22245 ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ - อบต.หนองบัว 29 ธันวาคม 2560
103 ลย 0017.4/22072 ขอส่งแบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 27 ธันวาคม 2560
102 ลย 0017.4/22071 ขอส่งแบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 27 ธันวาคม 2560
101 ลย 0023.1/22064 ขอเชิญเข้าร่วมโตรงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26 ธันวาคม 2560
100 ลย 0017.5/22054 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 26 ธันวาคม 2560
99 ลย 0017.2/22030 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด 26 ธันวาคม 2560
98 ลย 0023.5/22019 ขอรับเงินบำเหน็จตกทอดกรณีข้าชการส่วนท้องถ่ินถึงแก่ความตาย 26 ธันวาคม 2560
97 ลย 0023.5/22018 ขอรับเงินบำเหน็จตกทอดกรณีข้าชการส่วนท้องถ่ินถึงแก่ความตาย 26 ธันวาคม 2560
96 ลย52002/22014 การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 ธันวาคม 2560
95 ลย 76702/22013 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 26 ธันวาคม 2560
94 ลย52002/22012 การรายงานเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 ธันวาคม 2560
93 ลย52004/21951 ขอขยายระยะเวลาในการยื่นแบบแปลนดัดแปลงอาคาร 25 ธันวาคม 2560
92 ลย 0032.001.1/21947 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2560 25 ธันวาคม 2560
91 ลย 0026/21940 ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดเลย 25 ธันวาคม 2560
90 ลย 0032.004/21919 อนุมัติให้จนท.เข้าร่วมการอบรมชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ฯ 22 ธันวาคม 2560
89 ลย 0032.006/21825 ส่งเอกสารแบบประเมินผลงานทางวิชาการฯ 21 ธันวาคม 2560
88 ลย52002/21769 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปี 2560 21 ธันวาคม 2560
87 ลย52006/21759 ขอความร่วมมือในการสำรวจแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ด้านเลยเมืองแห่งการลงทุนและการค้า (Investment and Trade) 21 ธันวาคม 2560
86 ลย 0023.5/21733 การตรวจสอบการคลั. ของ อปท.ปีงบฯ 61 20 ธันวาคม 2560
85 ลย 0032.001.1/21715 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ 20 ธันวาคม 2560
84 ลย 0032.006/21711 เชิญคณะกรรมการสอบคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งการสรรหาพนักงานราชการ 20 ธันวาคม 2