ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
71 รง 0472/1096 ให้ข้าราชการไปรายงานตัว 20 มกราคม 2564
70 รง 0472/1095 ให้ข้าราชการไปรายงานตัว 20 มกราคม 2564
69 ลย 0032.001.1/1032 ขอโอนรถยนต์ราชการ 19 มกราคม 2564
68 ลย 0032.001.1/1030 ขอยกเลิกทะเบียนรถยนต์ราชการตลอดไป (กข 5031 เลย รพร.ด่านซ้าย 19 มกราคม 2564
67 ลย 0032.006/1028 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ 19 มกราคม 2564
66 ลย 0017.6/1020 ขออนุญาตดำเนินการลงคะแนนสรรหาบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย ปี2564 19 มกราคม 2564
65 ลย 0017.6/1019 ขออนุญาตดำเนินการลงคะแนนสรรหาบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย ปี2564 19 มกราคม 2564
64 ลย 0017.6/1018 ขออนุญาตจัดกิจกรรมงานมงคลสมรส (บายศรีสู่ขวัญ) 19 มกราคม 2564
63 ลย 0017.6/1017 ขออนุญาตจัดกิจกรรมงานมงคลสมรส (บายศรีสู่ขวัญ) 19 มกราคม 2564
62 ลย 0017.6/1016 ขออนุญาตจัดงานมงคลสมรส 19 มกราคม 2564
61 ลย 0017.6/1015 ขออนุญาตจัดงานมงคลสมรส 19 มกราคม 2564
60 ลย52003/918 การถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาโบราณสถานอาคารสุขศาลาจังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
59 ลย 0032.006/916 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 18 มกราคม 2564
58 ลย 0032.006/912 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 18 มกราคม 2564
57 ลย 0017.2/901 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพฯ ณ ถนนข้าวสาร 18 มกราคม 2564
56 ลย 0017.2/900 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพฯ ณ ถนนข้าวสาร 18 มกราคม 2564
55 ลย 0017.6/878 อนุญาตให้จัดกิจกรรมอบรมฯ 15 มกราคม 2564
54 ลย 0017.6/877 อนุญาตให้จัดกิจกรรมอบรมฯ 15 มกราคม 2564
53 ลย 0017.6/876 แจ้งการติดตามการจัดอบรมฯ 15 มกราคม 2564
52 ลย 0017.6/875 แจ้งการติดตามการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมมอบอาหารเสริม (นม)รร.เมืองเลย 15 มกราคม 2564
51 ลย 0017.6/874 อนุญาตการมอบอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนรร.เมืองเลย 15 มกราคม 2564
50 ลย 0030/763 ข้าราชการรายงานตัว 14 มกราคม 2564
49 ลย 0017.3/704 อนูญาตให้ใช้ตราประจำจังหวัด จัดกิจกรรมวิ่ง และการจัดประกวดนางงามประจำจังหวัด มิสแกรนส์เลย 2021 14 มกราคม 2564
48 ลย 0032.006/695 ขอเชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ 14 มกราคม 2564
47 ลย52001/657 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 13 มกราคม 2564
46 ลย 0032.001.1/633 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.ภูกระดึง) 13 มกราคม 2564
45 ลย 0032.006/542 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งแพทย์แผนไทยระดับชำนาญการของจังหวัดเลย 12 มกราคม 2564
44 ลย 0032.006/494 เลื่อนข้าราชการ 11 มกราคม 2564
43 ลย 0032.001.1/483 เสียภาษีประจำปีรถยนต์สสจ.เลย กค 8532 เลย 11 มกราคม 2564
42 ลย 0032.001.1/481 เสียภาษีประจำปีรถยนต์สสจ.เลย บพ 7668 เลย 11 มกราคม 2564
41 ลย 0032.001.1/480 เสียภาษีประจำปีรถยนต์สสจ.เลย กฉ 5254 เลย 11 มกราคม 2564
40 ลย 0032.001.1/478 เสียภาษีประจำปีรถยนต์สสจ.เลย นข 2959 เลย 11 มกราคม 2564
39 ลย 0032.001.1/477 เสียภาษีประจำปีรถยนต์สสจ.เลย บพ 7666 เลย 11 มกราคม 2564
38 ลย 0030/467 การย้ายข้าราชการ 11 มกราคม 2564
37 ลย 0023.2/418 สำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 มกราคม 2564
36 ลย 0032.006/416 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ 8 มกราคม 2564
35 ลย 0023.3/379 ขอเชิญประชุมเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 มกราคม 2564
34 ลย 0023.3/373 แจ้งการเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารองค์การส่วนตำบลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 มกราคม 2564
33 ลย 0017.2/348 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวมหาดไทยฯ 8 มกราคม 2564
32 ลย 0023.2/256 การบรรจุแต่งตั้งผุู้สอบแข่งขันได้ 7 มกราคม 2564
31 ลย 0020.1/235 งบเดือน บทด.72-73 กรมที่ดิน 6 มกราคม 2564
30 ลย 0020.1/234 งบเดือน บทด.72-73 สจ.เลย 6 มกราคม 2564
29 ลย 0032.006/212 เลื่อนข้าราชการ 6 มกราคม 2564
28 ลย 0032.006/197 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 6 มกราคม 2564
27 ลย 0032.006/194 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 6 มกราคม 2564
26 ลย 0032.006/189 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ 6 มกราคม 2564
25 ลย 0017.1/186 ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาการเผาขยะ 5 มกราคม 2564
24 ลย 0032.001.1/143 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูกระดึง นข 1251 เลย 5 มกราคม 2564
23 ลย 0032.001.1/142 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูกระดึง กข 8120 เลย 5 มกราคม 2564
22 ลย 0032.001.1/141 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูกระดึง กฉ 1293 เลย 5 มกราคม 2564
21 ลย 0032.001.1/140 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูกระดึง นข 1455 เลย 5 มกราคม 2564
20 ลย 0032.001.1/139 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูกระดึง กง 9388 เลย 5 มกราคม 2564
19 ลย 0032.001.1/138 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอราวัณ นข 161 เลย 5 มกราคม 2564
18 ลย 0017.2/111 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2564 5 มกราคม 2564
17 ลย 0017.2/110 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2564 5 มกราคม 2564
16 ลย 0032.001.1/104 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กฉ 327 เลย 5 มกราคม 2564
15 ลย 0032.001.1/103 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง นข 1608 เลย 5 มกราคม 2564
14 ลย 0032.001.1/102 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง นข 997 เลย 5 มกราคม 2564
13 ลย 0032.001.1/100 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง บน 115 เลย 5 มกราคม 2564
12 ลย 0032.001.1/99 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กข 4683 เลย 5 มกราคม 2564
11 ลย 0032.001.1/98 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กข 8040 เลย 5 มกราคม 2564
10 ลย 0032.001.1/97 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง กบ 6273 นนทบุรี 5 มกราคม 2564
9 ลย 0032.001.1/96 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง บจ 5168 เลย 5 มกราคม 2564
8 ลย 0032.001.1/94 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง นข 2348 เลย 5 มกราคม 2564
7 ลย 0032.006/89 การประเมินบุคคลและผลงาน 5 มกราคม 2564
6 ลย 0023.3/65 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 4 มกราคม 2564
5 ลย 0023.3/64 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 4 มกราคม 2564
4 ลย 0023.3/63 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 4 มกราคม 2564
3 ลย 0023.3/61 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 4 มกราคม 2564
2 ลย 0023.3/60 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 4 มกราคม 2564
1 ลย 0032.001.1/47 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เอราวัณ บฉ 807 เลย 4 มกราคม 2564