ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
379 ลย 0017.2/7699 การดำเนินการตามข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ร้อยละ 20 ของจำนวนกล้องทั้งหมดในจังหวัด 25 พฤษภาคม 2565
378 ลย 0032.001.1/7647 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ ่สสอ. กข 7287 เลย 25 พฤษภาคม 2565
377 ลย 0032.015/7645 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 25 พฤษภาคม 2565
376 ลย 0032.006/7635 แก้ไขการประเมินผลงาน 25 พฤษภาคม 2565
375 ลย 0032.006/7634 เลื่อนข้าราชการ 25 พฤษภาคม 2565
374 ลย 0032.016/7633 รับรองสิทธิ์อสม. 25 พฤษภาคม 2565
373 ลย 0023.3/7569 รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ 24 พฤษภาคม 2565
372 ลย 0017.4/7558 การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 24 พฤษภาคม 2565
371 ลย 0032.006/7501 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 23 พฤษภาคม 2565
370 ลย 0032.006/7477 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 23 พฤษภาคม 2565
369 ลย 0032.006/7476 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 23 พฤษภาคม 2565
368 ลย 0017.2/7463 แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรีในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2565 23 พฤษภาคม 2565
367 ลย 0017.2/7416 การเสนอวาระการประชุมกรมทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 20 พฤษภาคม 2565
366 ลย 0017.2/7415 การเสนอวาระการประชุมกรมทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 20 พฤษภาคม 2565
365 ลย 0023.5/7393 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร และรายละเอียดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 20 พฤษภาคม 2565
364 ลย 0017.4/7374 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 20 พฤษภาคม 2565
363 ลย 0017.4/7373 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 20 พฤษภาคม 2565
362 ลย 0023.3/7344 ขอแก้ไขข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 19 พฤษภาคม 2565
361 ลย 0017.2/7332 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด 19 พฤษภาคม 2565
360 ลย 0023.3/7325 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.4) เพื่อลงนาม 19 พฤษภาคม 2565
359 ลย 0032.016/7315 ขอส่งสำเนาใบแสดงความจำนง(บุตร อสม.)สมัครเรียนผู้ช่สย 19 พฤษภาคม 2565
358 ลย 0023.3/7308 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่ 19 พฤษภาคม 2565
357 ลย 0023.2/7220 ขอส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) 18 พฤษภาคม 2565
356 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/7173 ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง และทีม Dancercise 17 พฤษภาคม 2565
355 ลย 0032.006/7092 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 12 พฤษภาคม 2565
354 ลย 0032.006/7091 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 12 พฤษภาคม 2565
353 ลย 0032.016/7040 รับรองสิทธิ์อสม. 11 พฤษภาคม 2565
352 ลย 0032.006/7020 เลื่อนข้าราชการ 11 พฤษภาคม 2565
351 ลย 0032.006/7019 เลื่อนข้าราชการ 11 พฤษภาคม 2565
350 ลย 0023.3/7012 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 11 พฤษภาคม 2565
349 ลย 0031/6961 ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 10 พฤษภาคม 2565
348 ลย 0023.3/6960 รายงานขอส่งคืนงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 10 พฤษภาคม 2565
347 ลย 0032.006/6957 ข้าราชการขอย้าย (นอกรอบ) 10 พฤษภาคม 2565
346 ลย 0032.007/6945 ขอยกเลิกการส่งรายชื่อผู้โดยสารขาเข้าที่เดินทางมาจากท่าอากาศยานดอนเมือง (กทม.) 10 พฤษภาคม 2565
345 ลย 0023.3/6889 อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว 9 พฤษภาคม 2565
344 ลย 0030/6879 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประกันสังคมเพื่อเลื่อนค่าจ้างทรอบที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 9 พฤษภาคม 2565
343 ลย 0023.3/6841 ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 6 พฤษภาคม 2565
342 ลย 0017.2/6692 การจัดทำโครงการ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและมอบอำนาจการจัดซื้อ จัดจ้าง 3 พฤษภาคม 2565
341 ลย 0032.016/6678 ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน อสม. 3 พฤษภาคม 2565
340 ลย 0023.3/6634 ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 2 พฤษภาคม 2565
339 ลย 0017.2/6607 ขอรับการสนับสนุนโครงการยกระดับราคาข้าวเปลือกช่วยชาวนาไทย 2 พฤษภาคม 2565
338 ลย 0032.016/6563 แจ้งผลการอนุมัติ 29 เมษายน 2565
337 ลย 0032.016/6562 แจ้งผลการอนุมัติ 29 เมษายน 2565
336 ลย 0032.016/6561 แจ้งผลการอนุมัติ 29 เมษายน 2565
335 ลย 0032.016/6560 แจ้งผลการอนุมัติ 29 เมษายน 2565
334 ลย 0032.016/6559 แจ้งผลการอนุมัติ 29 เมษายน 2565
333 ลย 0032.016/6558 แจ้งผลการอนุมัติ 29 เมษายน 2565
332 ลย 0032.016/6557 แจ้งผลการอนุมัติ 29 เมษายน 2565
331 ลย 0032.016/6556 แจ้งผลการอนุมัติ 29 เมษายน 2565
330 ลย 0032.016/6555 แจ้งผลการอนุมัติ 29 เมษายน 2565
329 ลย 0032.016/6553 แจ้งผลการอนุมัติ 29 เมษายน 2565
328 ลย 0032.016/6552 แจ้งผลการอนุมัติ 29 เมษายน 2565
327 ลย 0032.016/6551 แจ้งผลการอนุมัติ 29 เมษายน 2565
326 ลย 0017.2/6548 การแจ้งยืนยันหน่วยรับโอนสินทรัพย์ 29 เมษายน 2565
325 ลย 0032.006/6532 เลื่อนข้าราชการ 29 เมษายน 2565
324 ลย 0032.006/6531 เลื่อนข้าราชการ 29 เมษายน 2565
323 ลย 0032.006/6530 เลื่อนข้าราชการ 29 เมษายน 2565
322 ลย 0032.006/6529 เลื่อนข้าราชการ 29 เมษายน 2565
321 ลย 0032.006/6528 เลื่อนข้าราชการ 29 เมษายน 2565
320 ลย 0017.2/6509 การขอใช้เงินเหลือจ่ายตามงบประมาณภายใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบพัฒนาจังหวัด) 29 เมษายน 2565
319 ลย 0017.2/6508 การขอใช้เงินเหลือจ่ายตามงบประมาณภายใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบพัฒนาจังหวัด) 29 เมษายน 2565
318 ลย 0017.2/6507 การขอใช้เงินเหลือจ่ายตามงบประมาณภายใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบพัฒนาจังหวัด) 29 เมษายน 2565
317 ลย 0017.2/6506 การขอใช้เงินเหลือจ่ายตามงบประมาณภายใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบพัฒนาจังหวัด) 29 เมษายน 2565
316 ลย 0017.2/6505 อนุมัติงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒนาจังหวัด) (10ล้านบาท) 29 เมษายน 2565
315 ลย 0017.2/6504 อนุมัติงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒนาจังหวัด) (10ล้านบาท) 29 เมษายน 2565
314 ลย 0032.015/6481 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรระหว่างประเทศ จังหวัดเลย 29 เมษายน 2565
313 ลย 0017.4/6396 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 28 เมษายน 2565
312 ลย 0023.3/6384 ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 เมษายน 2565
311 ลย 0023.3/6360 โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Thailand Rabies Awards 2022) 27 เมษายน 2565
310 ลย 0023.3/6243 ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 เมษายน 2565
309 ลย 0030/6240 แจ้งผลการพิจารณาการเป็นผู้ทุพพลภาพของผู้ประกันตน จำนวน 1 ราย 25 เมษายน 2565
308 ลย 0030/6239 การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย 25 เมษายน 2565
307 ลย 0030/6236 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย 25 เมษายน 2565
306 ลย 0032.201.1.01/6228 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 25 เมษายน 2565
305 ลย 0032.201.1.01/6227 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 25 เมษายน 2565
304 ลย 0023.3/6210 รายงานการเสนอขอใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางหลวงท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ 25 เมษายน 2565
303 ลย 0032.001.1/6198 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ ่รพ.ปากชม กข 5052 เลย 25 เมษายน 2565
302 ลย 0032.001.1/6197 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ ่รพ.ปากชม บธ 7156 เลย 25 เมษายน 2565
301 ลย 0023.3/6121 รายงานการเสนอขอใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน 22 เมษายน 2565
300 ลย 0023.3/6118 เรื่องจัดทำแผน 22 เมษายน 2565
299 ลย 0032.006/6107 ขอยกเลิกการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 22 เมษายน 2565
298 ลย 0032.007/6104 ขออนุมัติลงนามในหนังสือราชการ 22 เมษายน 2565
297 ลย 0032.007/6103 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 22 เมษายน 2565
296 ลย 0032.001.1/5950 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ ่รพ.นาด้วง นข 3000 เลย 20 เมษายน 2565
295 ลย 0023.3/5936 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (อบต.โคกงาม) 20 เมษายน 2565
294 ลย 0023.3/5915 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 19 เมษายน 2565
293 ลย 0032.006/5880 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 19 เมษายน 2565
292 ลย 0032.006/5879 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 19 เมษายน 2565
291 ลย 0032.006/5856 เลื่อนข้าราชการ 18 เมษายน 2565
290 ลย 0032.006/5800 เลื่อนข้าราชการ 18 เมษายน 2565
289 ลย 0032.006/5799 เลื่อนข้าราชการ 18 เมษายน 2565
288 ลย 0023.2/5710 ขอส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงเดือนเมษายน 2563 12 เมษายน 2565
287 ลย 0023.3/5670 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและเคลือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2565" 12 เมษายน 2565
286 ลย 0023.3/5646 ขอให้ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมทั้งโอนเงินคงเหลือและดอกเบี้ยผ่านระบบ Teller Payment 11 เมษายน 2565
285 ลย 0030/5643 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2565 11 เมษายน 2565
284 ลย 0032.006/5552 ขอเชิญประชุมและดำเนินการสอบสัมภาษณ์ 8 เมษายน 2565
283 ลย 0017.2/5539 จองเลข 8 เมษายน 2565
282 ลย 0032.006/5533 หนังสืออนุุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดเลย 8 เมษายน 2565
281 ลย 0023.3/5531 แผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565 - 2566 8 เมษายน 2565
280 ลย 0023.3/5525 อนุมัติการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ของเทศบาลตำบลนาดอกคำ 8 เมษายน 2565
279 ลย 0023.3/5524 ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ของเทศบาลตำบลเอราวัณ 8 เมษายน 2565
278 ลย 0023.3/5506 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย 8 เมษายน 2565
277 ลย 0023.3/5504 การประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 8 เมษายน 2565
276 ลย 0032.006/5457 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 7 เมษายน 2565
275 ลย 0032.006/5456 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 7 เมษายน 2565
274 ลย 0023.2/5434 ส่งเรื่องการดำเนินการทางวินัย 7 เมษายน 2565
273 ลย 0023.3/5431 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 เทศบาลตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม 7 เมษายน 2565
272 ลย 0017.2/5412 การตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 5 เมษายน 2565
271 ลย 0017.2/5411 การอนุมัติโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5 เมษายน 2565
270 ลย 0023.3/5347 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 5 เมษายน 2565
269 ลย 0023.3/5341 ขอความร่วมมือตรวจสอบแบบรูปรายการ ประมาณการราคาและปริมาณงาน (BOQ) รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง 5 เมษายน 2565
268 ลย 0032.001.1/5269 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ รพร.ด่านซ้าย 4 เมษายน 2565
267 ลย 0017.2/5234 การจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) 1 เมษายน 2565
266 ลย 0017.2/5233 การโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 เมษายน 2565
265 ลย 0032.006/5166 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ(จรัสดาว) 1 เมษายน 2565
264 ลย 0017.2/5099 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด 31 มีนาคม 2565
263 ลย 0023.3/5088 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 และกลุ่มตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 31 มีนาคม 2565
262 ลย 0032.001.1/5084 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ผาขาว บบ 3060 เลย 31 มีนาคม 2565
261 ลย 0032.001.1/5081 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เชียงคาน นข 2371 เลย 31 มีนาคม 2565
260 ลย 0018.3/5078 ส่งหนังสือสำคัญแสดงการได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 31 มีนาคม 2565
259 ลย 0032.006/5076 เลื่อนข้าราชการ 31 มีนาคม 2565
258 ลย 0023.3/5019 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย 30 มีนาคม 2565
257 ลย 0023.3/5008 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 30 มีนาคม 2565
256 ลย 0023.3/4967 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ 30 มีนาคม 2565
255 ลย 0017.2/4859 ขอรับการสนับสนุนโครงการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนฯ 28 มีนาคม 2565
254 ลย 0017.4/4846 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 28 มีนาคม 2565
253 ลย 0032.001.1/4836 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ผาขาว นข 696 เลย 28 มีนาคม 2565
252 ลย 0032.001.1/4835 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ผาขาว นข 697 เลย 28 มีนาคม 2565
251 ลย 0032.001.1/4834 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ผาขาว บท 2737 เลย 28 มีนาคม 2565
250 ลย 0017.2/4824 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาบ้านหมากแข้ง 28 มีนาคม 2565
249 ลย 0017.2/4819 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการดำเนินโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 มีนาคม 2565
248 ลย 0017.2/4817 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564 28 มีนาคม 2565
247 ลย 0017.2/4810 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสานฯ 25 มีนาคม 2565
246 ลย 0023.3/4753 การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ 24 มีนาคม 2565
245 ลย 0017.2/4740 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบพัฒนาจังหวัด) 24 มีนาคม 2565
244 ลย 0032.006/4708 เลื่อนข้าราชการ 24 มีนาคม 2565
243 ลย 0032.006/4707 เลื่อนข้าราชการ 24 มีนาคม 2565
242 ลย 0023.3/4669 ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ของเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ 24 มีนาคม 2565
241 ลย 0017.2/4637 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการดำเนินโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ 23 มีนาคม 2565
240 ลย 0032.006/4625 อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 23 มีนาคม 2565
239 ลย 0032.016/4622 ขอเรียนเชิญร่วมงานวันอสม. 23 มีนาคม 2565
238 ลย 0023.3/4579 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย 22 มีนาคม 2565
237 ลย 0023.3/4566 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น อบต.ลาดค่าง 22 มีนาคม 2565
236 ลย 0032.016/4402 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานอสม.จังหวัดเลย 18 มีนาคม 2565
235 ลย 0032.016/4401 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานอสม.จังหวัดเลย 18 มีนาคม 2565
234 ลย 0023.2/4393 รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคกก.ส่วนตำบลจังหวัดเลย กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง 17 มีนาคม 2565
233 ลย 0032.001.1/4386 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาด้วง กง 4856 เลย 18 มีนาคม 2565
232 ลย 0032.001.1/4385 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ปากชม นข 2941 เลย 18 มีนาคม 2565
231 ลย 0032.001.1/4384 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ปากชม นข 1843 เลย 18 มีนาคม 2565
230 ลย 0032.016/4383 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานอสม.จังหวัดเลย 18 มีนาคม 2565
229 ลย 0032.016/4381 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานอสม.จังหวัดเลย 18 มีนาคม 2565
228 ลย 0017.2/4378 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2565 18 มีนาคม 2565
227 ลย 0017.2/4374 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2565 18 มีนาคม 2565
226 ลย 0017.2/4363 การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 17 มีนาคม 2565
225 ลย 0017.2/4288 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบพัฒนาจังหวัด) 16 มีนาคม 2565
224 ลย 0023.3/4231 การคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16 มีนาคม 2565
223 ลย 0032.006/4229 เลื่อนข้าราชการ 16 มีนาคม 2565
222 ลย 0032.006/4228 เลื่อนข้าราชการ 16 มีนาคม 2565
221 ลย 0023.3/4190 ขอรับการจัดสรรงบประมาณ สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร 15 มีนาคม 2565
220 ลย 0023.3/4172 ขอเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย 15 มีนาคม 2565
219 ลย 0023.3/4151 ขอความร่วมมือตรวจสอบแบบรูปรายการ ประมาณการราคาและปริมาณงาน (BOQ) รายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง 15 มีนาคม 2565
218 ลย 0032.006/4143 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 14 มีนาคม 2565
217 ลย 0017.2/4124 การจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2570 14 มีนาคม 2565
216 ลย 0032.006/4122 ยกเลิกคำสั่งเลื่อนข้าราชการ 14 มีนาคม 2565
215 ลย 0032.006/4121 ยกเลิกคำสั่งเลื่อนข้าราชการ 14 มีนาคม 2565
214 ลย 0032.001.4/4120 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดูเเลผู้กักกันตัวแบบ Local Quarantine ฯ 14 มีนาคม 2565
213 ลย 0032.006/4062 เลื่อนข้าราชการ 14 มีนาคม 2565
212 ลย 0032.006/4060 เลื่อนข้าราชการ 14 มีนาคม 2565
211 ลย 0017.2/4059 การดำเนินโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7๐ พรรษา ๒8 กรกฎาคม ๒๕๖๕ จังหวัดเลย 14 มีนาคม 2565
210 ลย 0017.2/4058 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาบ้านหมากแข้งฯ (อบจ.) 14 มีนาคม 2565
209 ลย 0017.2/4057 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาบ้านหมากแข้งฯ (พมจ.) 14 มีนาคม 2565
208 ลย 0017.2/4056 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาบ้านหมากแข้งฯ (พัฒนาการจังหวัดเลย) 14 มีนาคม 2565
207 ลย 0017.2/4055 การดำเนินโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7๐ พรรษา ๒8 กรกฎาคม ๒๕๖๕ จังหวัดเลย 14 มีนาคม 2565
206 ลย 0017.2/4054 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาบ้านหมากแข้งฯ (นอ.ด่านซ้าย) 14 มีนาคม 2565
205 ลย 0017.2/4053 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาบ้านหมากแข้งฯ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย) 14 มีนาคม 2565
204 ลย 0017.2/4052 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาบ้านหมากแข้งฯ (อพท.5) 14 มีนาคม 2565
203 ลย 0017.2/4051 การดำเนินโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7๐ พรรษา ๒8 กรกฎาคม ๒๕๖๕ จังหวัดเลย 14 มีนาคม 2565
202 ลย 0017.2/4047 การพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด 14 มีนาคม 2565
201 ลย 0017.2/4039 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบพัฒนาจังหวัด) 14 มีนาคม 2565
200 ลย 0032.006/3974 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยชำนาญการ 11 มีนาคม 2565
199 ลย 0032.001.1/3869 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ผาขาว บท 2738 เลย 9 มีนาคม 2565
198 ลย 0032.006/3818 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 9 มีนาคม 2565
197 ลย 0023.4/3809 ขออนุมัติให้เดินทางไปราชการ และใช้พาหนะส่วนตัว 8 มีนาคม 2565
196 ลย 0023.3/3803 ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลนด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8 มีนาคม 2565
195 ลย 0032.006/3762 เลื่อนข้าราชการ 8 มีนาคม 2565
194 ลย 0032.006/3760 เลื่อนข้าราชการ 8 มีนาคม 2565
193 ลย 0023.3/3748 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 8 มีนาคม 2565
192 ลย 0032.015/3738 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม 8 มีนาคม 2565
191 ลย 0032.015/3737 ขออนุมัติไปราชการ 8 มีนาคม 2565
190 ลย 0017.2/3700 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 7 มีนาคม 2565
189 ลย 0017.2/3635 แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 5 มีนาคม 2565
188 ลย 0032.006/3634 แก้ไขการประเมินผลงาน 4 มีนาคม 2565
187 ลย 0032.006/3633 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 4 มีนาคม 2565
186 ลย 0023.3/3621 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 4 มีนาคม 2565
185 ลย 0017.2/3619 การดำเนินโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ 28 กรกฎาคม 2565 4 มีนาคม 2565
184 ลย 0017.2/3618 การดำเนินโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ 28 กรกฎาคม 2565 4 มีนาคม 2565
183 ลย 0017.2/3617 การดำเนินโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ 28 กรกฎาคม 2565 4 มีนาคม 2565
182 ลย 0032.006/3572 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 4 มีนาคม 2565
181 ลย 0032.015/3562 การเปิดด่าน 4 มีนาคม 2565
180 ลย 0017.2/3522 แผนการดำเนินงานส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมวินัยการออมในระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 3 มีนาคม 2565
179 ลย 0032.006/3517 ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย 3 มีนาคม 2565
178 ลย 0017.2/3514 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาบ้านหมากแข้ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 3 มีนาคม 2565
177 ลย 0032.001.1/3494 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูเรือ นข 2016 เลย 3 มีนาคม 2565
176 ลย 0032.001.1/3493 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูเรือ บธ 5752 เลย 3 มีนาคม 2565
175 ลย 0023.3/3451 ขอความร่วมมือตรวจสอบแบบรูปรายการ ประมาณการราคาและปริมาณงาน (BOQ) รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย 2 มีนาคม 2565
174 ลย 0032.006/3389 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 1 มีนาคม 2565
173 ลย 0023.3/3386 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 (ฉบับปรับปรุง) 1 มีนาคม 2565
172 ลย 0023.3/3364 ขออนุมัติเปิดสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบปกติ (On Site) 1 มีนาคม 2565
171 ลย 0023.3/3347 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (อบต.หนองคัน ม.7) 1 มีนาคม 2565
170 ลย 0032.006/3314 เลื่อนข้าราชการ 1 มีนาคม 2565
169 ลย 0032.010/3282 การชดใช้ค่าปรับผิดสัญญารับทุนการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต(น.ส.นัทธาวดี กันภัย) 28 กุมภาพันธ์ 2565
168 ลย 0032.016/3266 ขอแจ้งการขยายระยะเวลาดำเนินงานพชอ. 28 กุมภาพันธ์ 2565
167 ลย 0032.001.1/3181 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.หนองหิน กจ 3814 เลย 28 กุมภาพันธ์ 2565
166 ลย 0032.001.1/3180 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.หนองหิน กต 9830 เลย 28 กุมภาพันธ์ 2565
165 ลย 0032.001.1/3179 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.หนองหิน นข 2342 เลย 28 กุมภาพันธ์ 2565
164 ลย 0032.001.1/3177 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.หนองหิน นข 1248 เลย 28 กุมภาพันธ์ 2565
163 ลย 0032.001.1/3176 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ผาขาว นข 1654 เลย 28 กุมภาพันธ์ 2565
162 ลย 0032.006/3173 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 28 กุมภาพันธ์ 2565
161 ลย 0032.006/3172 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 28 กุมภาพันธ์ 2565
160 ลย 0032.006/3171 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 28 กุมภาพันธ์ 2565
159 ลย 0032.006/3170 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 28 กุมภาพันธ์ 2565
158 ลย 0032.006/3136 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 25 กุมภาพันธ์ 2565
157 ลย 0032.006/3135 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 25 กุมภาพันธ์ 2565
156 ลย 0032.006/3126 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 25 กุมภาพันธ์ 2565
155 ลย 0032.006/3125 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 25 กุมภาพันธ์ 2565
154 ลย 0032.006/3122 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 25 กุมภาพันธ์ 2565
153 ลย 0032.006/3121 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 25 กุมภาพันธ์ 2565
152 ลย 0032.001.1/3110 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.เชียงคาน กข 9693 เลย 25 กุมภาพันธ์ 2565
151 ลย 0032.001.1/3109 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ นข 2537 เลย สสจ.เลย 25 กุมภาพันธ์ 2565
150 ลย 0032.006/3092 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 25 กุมภาพันธ์ 2565
149 ลย 0032.006/3091 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 25 กุมภาพันธ์ 2565
148 ลย 0023.3/3068 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกรณีมีการแอบอ้างชื่อสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปใช้ในการซื้อขายสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2565
147 ลย 0023.3/3017 ขอเสนอโครงการซ่อมแซมถนนทางหลวงหมายเลข 21740100 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 203 (หางนา) – วังยาว ระหว่างกิโลเมตร 8+850 - กิโลเมตร 16+454 รวมระยะทางยาว 6.900 กิโลเมตร 24 กุมภาพันธ์ 2565
146 ลย 0023.2/2987 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2564 24 กุมภาพันธ์ 2565
145 ลย 0023.2/2871 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายฯ (เพิ่มเติม) 22 กุมภาพันธ์ 2565
144 ลย 0023.4/2845 การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 21 กุมภาพันธ์ 2565
143 ลย 0032.010/2840 รายงานการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
142 ลย 0017.2/2813 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565
141 ลย 0032.006/2728 การประเมินบุคคลและผลงาน 18 กุมภาพันธ์ 2565
140 ลย 0032.006/2727 การประเมินบุคคลและผลงาน 18 กุมภาพันธ์ 2565
139 ลย 0032.006/2721 แก้ไขการประเมินผลงาน 18 กุมภาพันธ์ 2565
138 ลย 0032.006/2720 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 18 กุมภาพันธ์ 2565
137 ลย 0032.006/2719 แก้ไขการประเมินผลงาน 18 กุมภาพันธ์ 2565
136 ลย 0032.001.1/2631 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ นข 1848 เลย รพ.ปากชม 17 กุมภาพันธ์ 2565
135 ลย 0032.001.1/2630 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ นข 2871 เลย รพ.ปากชม 17 กุมภาพันธ์ 2565
134 ลย 0032.001.1/2629 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ นข 2348 เลย รพ.วังสะพุง 17 กุมภาพันธ์ 2565
133 ลย 0032.001.1/2628 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ นข 1641 เลย รพ.วังสะพุง 17 กุมภาพันธ์ 2565
132 ลย 0032.001.1/2627 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ กต 2369 เลย รพ.วังสะพุง 17 กุมภาพันธ์ 2565
131 ลย 0032.001.1/2625 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ นข 2861 เลย รพ.วังสะพุง 17 กุมภาพันธ์ 2565
130 ลย 0032.001.1/2623 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ นข 2372 เลย รพ.วังสะพุง 17 กุมภาพันธ์ 2565
129 ลย 0032.001.1/2620 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ กฉ 327 เลย รพ.วังสะพุง 17 กุมภาพันธ์ 2565
128 ลย 0032.001.1/2618 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ พร้อมขอเปลี่ยนเล่ม (เนื่องจากเล่มเต็ม) กข 3038 เลย 17 กุมภาพันธ์ 2565
127 ลย 0018.4/2617 เงิน ฌ.ก.น. งวดที่ 2 รายนายประสาท คำไล้ 17 กุมภาพันธ์ 2565
126 ลย 0032.006/2615 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 17 กุมภาพันธ์ 2565
125 ลย 0032.006/2614 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 17 กุมภาพันธ์ 2565
124 ลย 0023.3/2574 ขออนุมัติเปิดสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบปกติ (On Site) 15 กุมภาพันธ์ 2565
123 ลย 0017.2/2558 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดเลย 15 กุมภาพันธ์ 2565
122 ลย 0032.006/2554 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 15 กุมภาพันธ์ 2565
121 ลย 0032.006/2553 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 15 กุมภาพันธ์ 2565
120 ลย 0032.010/2533 รายงานการชำระหนี้ตามคำพิพากษา(นายเอกพลฯ) 15 กุมภาพันธ์ 2565
119 ลย 0018.4/2519 ส่งเงิน ฌ.ก.น. ประกาศ 1/65 14 กุมภาพันธ์ 2565
118 ลย 0032.001.1/2497 ขอโอนรถยนต์ราชการ กข 7995 เลย ที่ยกเลิกแล้วให้ผู้ประมูลได้ (รพร.ด่านซ้าย) 14 กุมภาพันธ์ 2565
117 ลย 0032.001.1/2496 ขอยกเลิกทะเบียนรถยนต์ราชการตลอดไป กข 7995 เลย (รพร.ด่านซ้าย) 14 กุมภาพันธ์ 2565
116 ลย 0032.006/2494 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ 14 กุมภาพันธ์ 2565
115 ลย 0032.006/2493 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ 14 กุมภาพันธ์ 2565
114 ลย 0032.006/2380 เลื่อนข้าราชการ 11 กุมภาพันธ์ 2565
113 ลย 0032.006/2378 เลื่อนข้าราชการ 11 กุมภาพันธ์ 2565
112 ลย 0032.006/2377 เลื่อนข้าราชการ 11 กุมภาพันธ์ 2565
111 ลย 0032.006/2376 เลื่อนข้าราชการ 11 กุมภาพันธ์ 2565
110 ลย 0023.3/2321 ขอรับการจัดสรรงบประมาณ สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร 11 กุมภาพันธ์ 2565
109 ลย 0023.3/2257 ขอรับการจัดสรรงบประมาณ สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร 9 กุมภาพันธ์ 2565
108 ลย 0032.001.1/2160 แจ้งไม่่ใช้รถตลอดไปและคัดสมุดคู่มือใหม่แทนใบสูญหาย กตร 454 เลย 8 กุมภาพันธ์ 2565
107 ลย 0032.001.1/2159 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ผาขาว กค 8820 เลย 8 กุมภาพันธ์ 2565
106 ลย 0032.001.1/2158 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ผาขาว กฉ 755 เลย 8 กุมภาพันธ์ 2565
105 ลย 0032.001.1/2150 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสจ.เลย บพ 7668 เลย 8 กุมภาพันธ์ 2565
104 ลย 0032.001.1/2148 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสจ.เลย กฉ 5254 เลย 8 กุมภาพันธ์ 2565
103 ลย 0032.001.1/2146 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสจ.เลย บพ 7666 เลย 8 กุมภาพันธ์ 2565
102 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2117 ขอส่งเบิกค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 8 กุมภาพันธ์ 2565
101 ลย 0032.006/2106 การประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) 7 กุมภาพันธ์ 2565
100 ลย 0023.3/2055 ขอใช้เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 7 กุมภาพันธ์ 2565
99 ลย 0023.3/2054 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น 7 กุมภาพันธ์ 2565
98 ลย 0032.006/2043 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 7 กุมภาพันธ์ 2565
97 ลย 0032.006/2042 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 7 กุมภาพันธ์ 2565
96 ลย 0023.3/1930 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (อบต.นาหอ ม.3) 3 กุมภาพันธ์ 2565
95 ลย 0023.3/1909 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (อบต.นาหอ) 3 กุมภาพันธ์ 2565
94 ลย 0023.3/1898 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 3 กุมภาพันธ์ 2565
93 ลย 0017.2/1892 การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษาฯ 3 กุมภาพันธ์ 2565
92 ลย 0032.001.1/1889 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ รพ.นาแห้ว 3 กุมภาพันธ์ 2565
91 ลย 0032.001.1/1888 ขอจัดทำคู่มือจดทะเบียนรถจักรยายนต์ราชการใหม่และเสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ (กตร 454 เลย) 3 กุมภาพันธ์ 2565
90 ลย 0032.001.1/1887 เสียภาษีประจำปีรถจยย. พร้อมขอเปลี่ยนเล่ม (สสอ.เอราวัณ)ช 2785 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2565
89 ลย 0032.001.1/1884 เสียภาษีประจำปีรถจยย. พร้อมขอเปลี่ยนเล่ม (สสอ.เอราวัณ)ช 2775 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2565
88 ลย 0032.001.1/1881 ขอยกเลิกทะเบียนรถยนต์ราชการตลอดไป (บจ 3659 เลย ของ สสอ.ปากชม) 3 กุมภาพันธ์ 2565
87 ลย 0032.001.1/1880 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ กข 5081 เลย พร้อมขอเปลี่ยนเล่ม (สสอ.ภูหลวง) 3 กุมภาพันธ์ 2565
86 ลย 0032.001.1/1879 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ท่าลี่ กข 7041 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2565
85 ลย 0032.001.1/1878 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ท่าลี่ นข 2135 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2565
84 ลย 0032.001.1/1877 เสียภาษีประจำปีรถจยย รพ.นาแห้ว 1กค 6673 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2565
83 ลย 0032.001.1/1876 เสียภาษีประจำปีรถจยย รพ.นาแห้ว 1 กค 6672 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2565
82 ลย 0032.001.1/1875 เสียภาษีประจำปีรถจยย รพ.นาแห้ว กษบ 611 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2565
81 ลย 0032.001.1/1874 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาแห้ว นข 633 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2565
80 ลย 0032.001.1/1873 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาแห้ว กต 9829 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2565
79 ลย 0032.001.1/1872 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาแห้ว บม 4854 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2565
78 ลย 0032.001.1/1871 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาแห้ว กค 671 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2565
77 ลย 0032.001.1/1870 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาแห้ว กจ 202 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2565
76 ลย 0032.001.1/1869 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาแห้ว นข 2316 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2565
75 ลย 0032.001.1/1868 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาแห้ว นข 1458 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2565
74 ลย 0032.001.1/1867 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาแห้ว นข 1066 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2565
73 ลย 0032.001.1/1866 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.นาแห้ว กจ 2850 เลย 3 กุมภาพันธ์ 2565
72 ลย 0032.001.1/1865 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ กข 2790 เลย พร้อมขอเปลี่ยนเล่ม (รพ.นาแห้ว) 3 กุมภาพันธ์ 2565
71 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1846 ขอเชิญร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 12 ระดับภาค 2 กุมภาพันธ์ 2565
70 ลย 0023.3/1788 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 2 กุมภาพันธ์ 2565
69 ลย 0030/1776 ข้าราชการรายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2565
68 ลย 0023.3/1739 ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับบุคลากรถ่ายโอนเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จตกทอดแก่ทายาท 1 กุมภาพันธ์ 2565
67 ลย 0032.010/1727 รายงานการชำระหนี้ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา 1 กุมภาพันธ์ 2565
66 ลย 0023.3/1639 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 31 มกราคม 2565
65 ลย 0032.010/1617 การให้ความยินยอมนับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน 31 มกราคม 2565
64 ลย 0032.006/1565 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 28 มกราคม 2565
63 ลย 0032.006/1564 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 28 มกราคม 2565
62 ลย 0023.3/1549 ขอความร่วมมือให้กำกับดูแลเทศบาลตำบลเชียงคานในการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 28 มกราคม 2565
61 ลย 0023.3/1536 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง 28 มกราคม 2565
60 ลย 0023.3/1382 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.4) เพื่อลงนาม 26 มกราคม 2565
59 ลย 0032.001.1/1376 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ภูหลวง กค 8550 เลย 26 มกราคม 2565
58 ลย 0032.001.1/1374 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ สสอ.ภูหลวง กฉ5241 เลย 26 มกราคม 2565
57 ลย 0032.001.1/1373 เสียภาษีประจำปีรถยนต์รพ.ผาขาว บฉ550 เลย 26 มกราคม 2565
56 ลย 0023.3/1366 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 26 มกราคม 2565
55 ลย 0023.3/1365 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 26 มกราคม 2565
54 ลย 0023.3/1360 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 26 มกราคม 2565
53 ลย 0023.3/1324 ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564 25 มกราคม 2565
52 ลย 0032.007/1322 การกำกับติดตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการจัดดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ปี 2564 25 มกราคม 2565
51 ลย 0032.001.1/1272 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ปากชม นข 827 เลย 25 มกราคม 2565
50 ลย 0032.001.1/1270 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ปากชม นข 2314 เลย 25 มกราคม 2565
49 ลย 0032.006/1260 ขอขยายเวลาการส่งผลงานประเมินทางวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ) 25 มกราคม 2565
48 ลย 0023.3/1250 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (อบต.ลาดค่าง) 24 มกราคม 2565
47 ลย 0023.3/1089 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางหลวงท้องถิ่น (ทต.นาอาน) 21 มกราคม 2565
46 ลย 0023.3/981 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 20 มกราคม 2565
45 ลย 0032.006/974 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตกรรม) 19 มกราคม 2565
44 ลย 0017.2/875 แจ้งรายชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทล 211 18 มกราคม 2565
43 ลย 0017.2/874 แจ้งรายชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทล 2108 และ ทล 2141 18 มกราคม 2565
42 นร 5117.11/865 การก่อสร้างมัสยิดในพื้นที่จังหวัดเลย 18 มกราคม 2565
41 นร 5117.11/862 การก่อสร้างมัสยิดในพื้นที่จังหวัดเลย 18 มกราคม 2565
40 ลย 0032.006/843 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 18 มกราคม 2565
39 ลย 0032.006/842 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 18 มกราคม 2565
38 ลย 0032.001.1/786 ส่งแบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข 17 มกราคม 2565
37 ลย 0023.4/634 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 14 มกราคม 2565
36 ลย 0023.4/632 ขออนุมัติใช้พาหนะส่วนตัวไปราชการ 14 มกราคม 2565
35 ลย 52008/582 ขอความเห็นชอบแต่งตั้่งให้พนักงานเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 13 มกราคม 2565
34 ลย 0017.2/532 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2565 12 มกราคม 2565
33 ลย 0032.006/494 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 12 มกราคม 2565
32 ลย 0032.006/493 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 12 มกราคม 2565
31 ลย 0023.3/490 ขอรับการจัดสรรงบประมาณ สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร 12 มกราคม 2565
30 ลย 0023.3/489 ขอรับการจัดสรรงบประมาณ สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร 12 มกราคม 2565
29 ลย 0032.010/485 แจ้งให้ชดใช้ค่าปรับกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา 12 มกราคม 2565
28 ลย 0032.010/484 แจ้งให้ชดใช้ค่าปรับกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา 12 มกราคม 2565
27 ลย 0032.006/464 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 11 มกราคม 2565
26 ลย 0032.006/463 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 11 มกราคม 2565
25 ลย 0030/405 อายัดทรัพย์สิน 11 มกราคม 2565
24 ลย 0030/404 อายัดทรัพย์สิน 11 มกราคม 2565
23 ลย 0030/400 อายัดทรัพย์สิน 11 มกราคม 2565
22 ลย 0030/399 อายัดทรัพย์สิน 11 มกราคม 2565
21 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/391 ขอเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดเลย 10 มกราคม 2565
20 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/390 ขอเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดเลย 10 มกราคม 2565
19 ลย 0032.001.1/362 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ รพ.เชียงคาน 10 มกราคม 2565
18 ลย 0032.001.1/361 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.ภูหลวง) 10 มกราคม 2565
17 ลย 0032.001.1/360 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.วังสะพุง) 10 มกราคม 2565
16 ลย 0032.006/335 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 10 มกราคม 2565
15 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/207 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 6 มกราคม 2565
14 ลย 0032.001.1/187 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง นข 1608 เลย 6 มกราคม 2565
13 ลย 0032.001.1/186 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง นข 997 เลย 6 มกราคม 2565
12 ลย 0032.001.1/184 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ พร้อมขอเปลี่ยนเล่ม(เนื่องจากเล่มเต็ม) รพ.เอราวัณ บฉ 807 เลย 6 มกราคม 2565
11 ลย 0023.3/92 ขอเชิญบุคลากรร่วมประชุม 4 มกราคม 2565
10 ลย 0032.001.1/74 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูหลวง นข 2662 เลย 4 มกราคม 2565
9 ลย 0032.001.1/72 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูหลวง กจ 5310 เลย 4 มกราคม 2565
8 ลย 0032.001.1/69 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ นข 236 เลย 4 มกราคม 2565
7 ลย 0032.001.1/62 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูหลวง นข 2313 เลย 4 มกราคม 2565
6 ลย 0032.001.1/59 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูหลวง บพ 4050 เลย 4 มกราคม 2565
5 ลย 0032.001.1/58 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ พร้อมขอเปลี่ยนเล่ม(เนื่องจากเล่มเต็ม) กข 4718 เลย 4 มกราคม 2565
4 ลย 0032.001.1/56 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ ร.ภูหลวง นก 1401 เลย 4 มกราคม 2565
3 ลย 0032.001.1/55 เสียภาษีประจำปีรถยนต์รพ.ภูหลวง นข 845 เลย 4 มกราคม 2565
2 ลย 0032.001.1/53 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.ภูหลวง นข 1519 เลย 4 มกราคม 2565
1 ลย 0032.006/7 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) 4 มกราคม 2565